Câu hỏi thi trọng tâm môn Tư tưởng HCM

câu hỏi và trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh (2)

câu hỏi và trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh (2)
... sau Hỏi tác hại làm cho đất nước nghèo đi, kinh tế khủng khoảng? a Không tạo động lực phát triển b Thúc đẩy sản xuất c Làm giảm suất, chất lượng, hiệu d Đẻ nhiều ng tiêu cực xã hội 13 Chứng minh ... giai đoạn trước đổi gây tác hại sau Hỏi tác hại lớn nhất? a.Không tạo động lực phát triển b Thúc đẩy sản xuất c Làm giảm suất, chất lượng, hiệu d Đẻ nhiều ng tiêu cực xã hộị 12 Cơ chế quản ... cực xã hội 13 Chứng minh KTTT riêng có CNTB, tồn thời kì độ lên CNXH Một sinh viên chứng minh lí lẽ sau Hỏi lí lẽ khiến cho không người nghĩ KTTT sản phẩm riêng CNTB? a KTTT có mầm mống từ XH...
 • 5
 • 370
 • 0

câu hỏi và trắc nghiệm môn tưởng hồ chí minh

câu hỏi và trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh
... Con người d.Cả A,B C 19 : Đại hội Đảng khẳng định: tưởng Hồ Chí Minh không kết vận dụng sáng tạo mà phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta? a Đại hội VII b Đại ... hội IX d Đại hội VI 20 Sự nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Đảng ta xác định hoàn thành vào năm nào? a 2010 b 2015 c 2020 d 2030 ...
 • 2
 • 334
 • 0

bộ đề câu hỏi và đáp án môn tưởng HỒ CHÍ MINH

bộ đề câu hỏi và đáp án môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH
... ? Câu 37 Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... Nam tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Dưới cờ tưởng Hồ Chí Minh, ... dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Trả lời: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân Sau cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước cách mạng đời, Hồ...
 • 77
 • 572
 • 1

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HCM_2 pptx

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HCM_2 pptx
... Theo giáo trình tưởng Hồ Chí Minh, chất chủ nghĩa thực dân gì? Câu 68: “Ở nước ta quyền nhân dân, nhân dân làm chủ… Nhân dân ông chủ nắm quyền Nhân dân bầu đại biểu thay mặt thi hành quyền ... Câu 88: Theo tưởng Hồ Chí Minh, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa gì? Câu 89: Bạn cho biết, từ năm 1920 trở đi, Hồ Chủ tịch tích cực chuẩn bị ba mặt: trị, tưởng tổ chức ... cho biết, ưu điểm tôn giáo nào? Câu 72: Năm 1920, kiện khiến Nguyễn Ái Quốc “cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin ng… vui mừng đến phát khóc…”.? Câu 73: Cương lĩnh Đảng (Chánh cương vắn tắt, Sách...
 • 7
 • 265
 • 1

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HCM_1 pptx

ĐẠI CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HCM_1 pptx
... chủ nghĩa dân tộc chân gì? Câu 13: Theo tưởng Hồ Chí Minh, yêu cầu thi t nhân dân nước thuộc địa gì? Câu 14: Bạn cho biết, theo tưởng Hồ Chí Minh, tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu ... vào năm nào? Câu 10: Theo tưởng Hồ Chí Minh, đối ng cách mạng thuộc địa ai? Câu 11: Bạn cho biết, Hồ Chủ tịch khẳng định công nông… cách mệnh? Câu 12: Theo tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa ... Theo tưởng Hồ Chí Minh, để giải phóng dân tộc thuộc địa để chiến thắng chủ nghĩa đế quốc, cần phải thực đại đoàn kết”, đại hòa hợp” Quan điểm có ý nghĩa nào? Câu 27: Bạn cho biết, theo tưởng...
 • 8
 • 157
 • 0

Câu hỏi ôn tập thi cuối kỳ môn Tưởng Hồ Chí Minh pdf

Câu hỏi ôn tập thi cuối kỳ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh pdf
... trang phải có ủng hộ CM vô sản giới, CM Nga, chí với CM vô sản Pháp tưởng CM bạo lực gắn liền với tưởng xây dựng lực lượng vũ trang Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm trở thành chủ trương Đảng ... đức, lực chuyên môn, nghiệp vụ + Đảng vững mạnh trị, tưởng tổ chức nhonduc.ht@gmail.com Nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam a) Xây dựng Đảng tưởng, lý luận - Học tập, tuyên truyền ... nói, viết Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề đoàn kết) Đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bản, quán lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng - Trong thời kỳ, giai...
 • 18
 • 1,275
 • 35

Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tưởng HCM pptx

Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tư Tưởng HCM pptx
... Nội Dung Câu Hỏi Thi Môn Tưởng HCM Câu 1: Hãy trình bày phân tích học có giá trị lý luận thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc Khái niệm tưởng HCM: ... trị tưởng HCM: - tưởng HCM soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc • Tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam • Nền tảng tưởng kim nam cho hành động cách mạng VN - tưởng HCM ... tra, đảng không làm thay công việc quản lý nhà nước  Câu 4: A.Đại đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược nêu nội dung tưởng HCM nhận định • Theo HCM đại đoàn kết dân tộc tập hợp ngưởi dân vào khối...
 • 31
 • 306
 • 1

Bộ 256 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn tưởng Hồ Chí Minh

Bộ 256 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... hình thành tưởng Hồ Chí Minh là: Thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Câu 28: Câu 29: Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: D Nguyễn Minh Sắc A Hoàng Thị Loan Thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí B Hoàng ... “Ba mươi năm hoạt động Đảng” Hồ Chí Minh đăng tải tạp chí ? Câu 133: Tác phẩm sau Hồ Chí Minh ? Câu 134: Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đảng ta thức sử dụng từ ? Câu 135: 24 Luận điểm: “Cách ... D Cả ba câu A Khối liên minh công – nông – binh B Khối liên minh công – nông – trí thức C Khối liên minh công – nông – doanh nhân Câu 176: Theo Hồ Chí Minh đại đoàn kết công việc của: Câu 177:...
 • 46
 • 558
 • 0

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn quản trị dự án đầu

Câu hỏi thi trắc nghiệm môn quản trị dự án đầu tư
... hai dự án A B cho bảng sau: Năm Dự án A -100 122 Dự án B -1000 1200 Với suất chiết khấu tính toán 10%, giá (NPV): a.Của dự án A 10,9 dự án B 70,9 b Cuả dự án A 70,9 dự án B 10,9 c Cuả dự án A ... động, đầu xây dựng đầu vào tài sản lưu động, thuộc cách phân loại đầu tư: a) Theo chức quản trị vốn b) Theo nguồn vốn c) Theo nội dung kinh tế d) Theo mục tiêu đầu 13) Dự án đầu xây dựng ... Thời gian hoàn vốn đầu chiết khấu dự án là: a) năm tháng b) năm c) năm d) năm tháng 126) Một dự án đầu có tổng vốn đầu có tổng số vốn đầu 150 triệu đồng Các khỏan dự kiến thu từ lợi...
 • 27
 • 2,895
 • 28

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG

BỘ CÂU HỎI THI VẤN ĐÁPMÔN: VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN TRONG NGOẠI THƯƠNG
... hóa XNK Câu 91: Khái niệm giao nhận người giao nhận Câu 92: Phạm vi dịch vụ giao nhận Câu 93: Vai trò người giao nhận Câu 94: Cơ sở pháp lý giao nhận hàng hóa XNK Câu 95: Nguyên tắc giao nhận hàng ... CPT Câu 77: Nhược điểm hệ thống vận tải container V Chương Vận chuyển hàng hóa XNK vận tải đa phương thức Câu 78: Định nghĩa đặc điểm VTĐPT Câu 79: Các hình thức tổ chức VTĐPT Câu 80: Vận tải ... sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không Câu 57: Các tổ chức vận tải hàng không quốc tế Việt Nam Câu 58: Trình bày sở pháp lý điều chỉnh vận tải hàng không giới Việt Nam Câu 59: Trình bày trách...
 • 4
 • 789
 • 10

tuyển tập các câu hoi trắc nghiệm môn tưởng HCM

tuyển tập các câu hoi trắc nghiệm môn tư tưởng HCM
... loại, chọn câu sai: a.truyền thống gia đinh b.chủ nghĩa mác lênin c .tư tưởng cm sản anh d tưởng cách mạng gì Mỹ 123) Mục tiêu môn học tưởng hồ chí minh? A Nâng cao lực học tập B.Soi sáng ... chủ HCM? 96) Cở sở lý luận chủ yếu hình thành nên tưởng HCM 97) Cơ sở hình thành tử ng bác người 98) Nhiệm vụ quan trọng thời kỳ độ lên CNXH 99) Câu với tưởng đảng chủ nghĩa mác lênin ... ngôn lý ng? 57) Bác bị quân ng bắt vào thời gian nào? 29/8/1942 58) Chọn câu nhầm lẫn giai đoạn Bác (thường nhầm thời gian) 59) Nội dung "cần, kiệm, liêm, chính"? 60) HCM đọc tưởng chủ...
 • 17
 • 1,025
 • 0

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯỞNG HCM (Phiên bản 2) pot

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TƯ TƯỞNG HCM (Phiên bản 2) pot
... phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh xây dựng kinh tế độc lập tự chủ đôi với hợp tác kinh tế quốc tế Câu 40 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh việc ... công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Trả lời: Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ ... Người tiếp thu tưởng Nho giáo, Phật giáo, tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tưởng triết lý hành động, lý ng xã hội...
 • 75
 • 499
 • 3

Các câu hỏi ôn tập môn tưởng HCM doc

Các câu hỏi ôn tập môn tư tưởng HCM doc
... định đến tưởng HCM Cơ sở hình thành TG quan phương pháp luận HCM Giúp HCM hấp thụ chuyển hóa nhân tố tích cực tiến truyền thống dân tộc, tưởng- văn hóa nhân loại tạo thành hệ thống tưởng ... bạo lực CM gồm đấu tranh trị đấu tranh vũ trang b) tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình:  tưởng HCM bạo lực cách mạng xuất phát tình yêu thương người, quí trọng ... tiếp thu tưởng vị tha, từ bi, bác ái, tinh thần bình đẳng, đề cao lao động, chống lười biếng…của Phật giáo HCM học hỏi nhiều điều bổ ích từ học thuyết Tam Dân Tôn Trung Sơn Khẩu hiệu Tôn Trung...
 • 10
 • 359
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi và đáp án môn tư tưởng hcmcâu hỏi và trả lời môn tư tưởng hcm19 câu hỏi và đáp án môn tư tưởng hcmcâu hỏi có đáp án môn tư tưởng hcmđề thi trắc nghiệm môn tư tưởng hcmtài liệu ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hcmcâu hỏi thi môn tư tưởng hcmcác câu hỏi ôn thi môn tư tưởng hcmcâu hỏi ôn thi môn tư tưởng hcmnội dung câu hỏi thi môn tư tưởng hcm pptxnhững câu hỏi ôn tập thi giữa kỳ môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi ôn tập môn tư tưởng hcmcâu hỏi môn tư tưởng hcmcau hoi mon tu tuong hcmcác câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hcmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học