Văn học việt nam văn học dân gian những công trình nghiên cứu phần 2 TSKH bùi mạnh nhị (chủ biên)

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam
... triJ ho so", den nam 1973 Noi san tren duoc ddi ten "Tap san Van thu Luu tru", nam 1990 doi "Tap chi Liai tru Viet Nam" , nam 2003 vdi Quyet dinh so 67/2003/QD-BNV 01 thang 10 nam 2003 cua Bo trudng ... thuc hi6n c6ng tac nghien curu khoa hpc ddi vdi can bp giang vien Khoa nham tang cudng hon nira sir hpp tac truyen thdng ben vimg gii^d Khoa va Tap chi nhiJng nam tdi, thuc hien tdt ban nguyen ... bd sdm 115 nhat, nam 1968 Hai bai duoc cong bd trudc thdi die'm Tap chi Vdn thu - Lim rn? chinh ihurc duoc cap giay phep boat d6ng (I969)L Nam cd nhieu bai nhat duoc cong bd la nam 2005: cd 07...
 • 9
 • 175
 • 0

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên cứu văn học của Trần Đình Hượu

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên cứu văn học của Trần Đình Hượu
... với văn học trước Phạm Văn Hưng – Cao học Văn K50, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN Tinh thần đối thoại công trình nghiên cứu văn học Trần Đình Hượu văn học thời với mình, văn học đối thoại , đối thoại ... 463, 1991] Phạm Văn Hưng – Cao học Văn K50, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 16 Tinh thần đối thoại công trình nghiên cứu văn học Trần Đình Hượu Tựu trung, từ công trình nghiên cứu Trần Đình Hượu thấy “ông chọn ... 18 Tinh thần đối thoại công trình nghiên cứu văn học Trần Đình Hượu ngẫu nhiên mà công trình nghiên cứu gần đời người ( ) Trần Đình Hượu Nho giáo ảnh hưởng văn học Việt Nam phải tận năm gần công...
 • 145
 • 296
 • 0

Tìm hiểu những công trình nghiên cứu về tục ngữ việt nam từ 1975 đến nay

Tìm hiểu những công trình nghiên cứu về tục ngữ việt nam từ 1975 đến nay
... thiệu khái quát vấn đề nghiên cứu tục ngữ Đó trình tìm hiểu, nghiên cứu tục ngữ vấn đề chung quanh việc nghiên cứu tục ngữ người Việt Trong phần trình tìm hiểu, nghiên cứu tục ngữ, tác giả chia thành ... học giàu tiềm nghiên cứu vài nét tình hình nghiên cứu tục ngữ Việt Nam +Chương 2: Những công trình nghiên cứu vấn đề nội dung tục ngữ Việt Nam Đây chương tìm hiểu công trình nghiên cứu phong phú, ... HÌNH NGHIÊN CỨU TỤC NGỮ Ở VIỆT NAM 1.1Khái quát tục ngữ: 1.1.1 Khái niệm tục ngữ: Từ trước đến nay, Việt Nam có nhiều định nghĩa tục ngữ Vũ Ngọc Phan công trình Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam ,...
 • 20
 • 122
 • 0

Hệ thống những công trình nghiên cứu về loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ của người việt

Hệ thống những công trình nghiên cứu về loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ của người việt
... chung truyện cổ tích tình hình nghiên cứu truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam Chương 2: Những công trình nghiên cứu hình tượng người bé nhỏ truyện cổ tích thần kỳ người Việt Chương 3: Những công trình ... sát công trình nghiên cứu loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ người Việt chủ yếu Ngoài so sánh với nghiên cứu loại hình nhân vật cổ tích thần kỳ dân tộc thiếu số khác Phương pháp nghiên cứu ... Hệ thống công trình nghiên cứu loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ người Việt với số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác, hoàn toàn công trình nghiên cứu...
 • 101
 • 308
 • 1

VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ HỘI

VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ HỘI
... Vương - Nhà Nho tài tử Văn học Việt Nam 17 Mục Lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI ĐỀ BÀI: VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ ... pháp văn hoá học văn học Trung đại Việt Nam sau: - Đối với văn học trung đại cần phục nguyên tái không gian văn hoá nhân tố thời đại tác động - Tìm mối liên hệ tác phẩm với văn hoá thời đại - Xác ... Lai Thuý - Thơ Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực Nxb Văn hoá Thông tin Chiếm lĩnh thật đường đổi thơ - Tạp chí Nghiên cứu lý luận lịch sử văn học - 11/2005 Lý luận văn học - Nxb Giáo dục - ĐHQG...
 • 18
 • 2,728
 • 1

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây_2 pot

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây_2 pot
... thành văn giai đoạn, thời kỳ; Tìm hiểu mối quan hệ văn học dân gian với văn nghệ dân gian văn hoá dân gian, văn học văn hoá học Nhìn chung, khoa nghiên cứu văn học dân gian khoa nghiên cứu folklore, ... thành tố văn học dân tộc (như Viện Văn học) vừa với tư cách thành tố văn hoá dân gian (như Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian, Viện Nghiên cứu Văn hoá)(3) Đó lý tồn khoa nghiên cứu văn học dân gian ... nay, văn học dân gian đóng vai trò quan trọng hình thành phát triển văn học dân tộc; nghĩa sáng tác dân gian sở tảng vững cốt lõi văn học thành văn, văn học viết Việc nghiên cứu văn học dân gian...
 • 8
 • 278
 • 1

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây _1 pps

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây _1 pps
... hoá dân gian, việc mở môn nghiên cứu văn học dân gian dân tộc người khoa nghiên cứu văn học dân gian, phản ánh phong phú đa dạng văn học đa dân tộc Việt Nam v.v Quan điểm đặt văn học dân gian ... văn học dân gian là: Văn học dân gian hình thức nghệ thuật không chuyên; Tính nhiều chức văn học dân gian; Quan hệ văn học dân gian với hoạt động thực tiễn; Môi trường sinh hoạt văn học dân gian; ... để nghiên cứu văn học dân gian cách hiệu hơn, khai thác phát huy mặt tích cực văn học dân gian văn học dân tộc, khẳng định vai trò vị trí văn học dân gian văn hóa nước nhà Sự đời khoa nghiên cứu...
 • 7
 • 217
 • 1

Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở việt nam thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở việt nam  thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... thương mại hoạt động xuất nhập Việt nam: Thực trạng giải pháp" làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Đ ố i tượng phạm vi nghiên cứu Ì Đ ề tài tập trung vào việc nghiên cứu hoạt động xuất nhập thực ... hướng sử dụng trung gian thương mại hoạt động 106 UI xuất nhập kh u Il.Các giải pháp nhằm sử dụng cách hữu hiệu trung gian thương mại 113 hoạt động xuất nhập Việt nam thời gian tới I.Các giải pháp ... 2005 mê BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁP Bộ SỬ DỤNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHAU VIỆT NAM THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP Mã số:...
 • 159
 • 720
 • 1

Ôn thi đại học môn văn – Hướng dẫn ôn tập bài thơ "Tây Tiến" (Phần 2) doc

Ôn thi đại học môn văn – Hướng dẫn ôn tập bài thơ
... lãng mạn QD bị hấp dẫn trước vẻ đẹp người cảnh vật Tây Bắc - Trích dẫn thơ II Thân bài: Khái quát: - Giới thi u ngắn gọn: đoàn quân Tây Tiến hoàn cảnh đời thơ (đề 1) - Đoạn thơ mở giới khác Tây ... bóng hoa Cảnh không rõ nét mà mờ nhòa, tất phủ sương huyền thoại: chiều mông lung sương, hồn lau phảng phất - Không gian dòng sông buổi chiều mang đậm màu sắc cổ tích, bật dòng sông dáng hình mềm ... phất gió, Nhà thơ không làm hiển trước mắt người đọc vẻ đẹp thi n nhiên mà gợi lên phần linh thi ng cảnh vật: “Có thấy hồn lau nẻo bến bờ” Hùng vĩ gắn với thơ mộng nhìn riêng hồn thơ QD trước...
 • 7
 • 289
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vẽ và việc đọc hình vẽ của một hình hình học trong không gian qua công trình nghiên cứu của hamid choachouanhững công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếngnhững công trình nghiên cứu khoa họctổng quan những công trình nghiên cứu về hứng thú học tậpthực trạng những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viênnhững công trình nghiên cứu ở việt nam về xử lý nước thải ngành chế biến cao sunhóm những công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề xây dựng dội ngũ công nhân trong nước và quốc tếnhững công trình nghiên cứu khoa học chủ yếunhững công trình nghiên cứu bài viết về l tônxtôi ở việt namtổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình nghiên cứu năm trướctổng quan tình hình khách thể của những công trình nghiên cứu năm trướcđiểm qua những tác giả và những công trình nghiên cứu tiêu biểu theo dòng chảy thời giannhững công trình nghiên cứu bài viết về l tônxtôi đã được dịch sang tiếng việtvấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đâyvăn học dân gian trong chương trình tiểu họcĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả