FB TN 02 LAMPHONG dapan

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TN - 02 pdf

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TN - 02 pdf
... th Exercises 12 form 80 cau TN luyen thi TN 02 KEY 01 02 03 04 ; 05 06 07 08 09 10 ; 11 ; 12 ; 13 14 ; 15 16 17 18 ; 19 20 - / / / / / = = = = - nguyenlanhuong ~ ~ ~ ~ ~ - 21 22 23 24 25 26 ; ... 34 35 36 37 38 39 40 - / / / / / = = = = = - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 41 ; 42 43 44 45 46 ; 47 48 49 ; 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ; Page / / / / / - = = = = = - ~ ~ ~ ~ ~ ~ - 61 ; 62 63 64 65 66 ... years since my father started smoking nguyenlanhuong Page 7/12/2011 Exercises th 12 form 80 cau TN luyen thi TN 02 72 Jane is too short; she can't apply for the job A Jane could apply for the job...
 • 5
 • 79
 • 0

On Thi TN 02

On Thi TN 02
... as soon as / they / arrive / London / rain 52 after / he / read / instructions / what / 53 motion pictures / broaden / awareness / lifestyles 54 not / mistakes / again 55 Gagarin / astronaut ... soon as they arrived London it began to rain 52 After he had read the instructions carefully, he knew what to 53 Motion pictures have broadened viewers' awareness of different lifestyles 54 Don't ... real solutions to difficult health problems (34) _ a computer? Maybe it is; maybe it is (35) _ V Read the passage carefully and then answer the questions Water pollution, contamination of streams,...
 • 4
 • 82
 • 0

DE THI THU TN 02.2011

DE THI THU TN 02.2011
... with them We also understand that the world was made (44) for man alone but for every creature that can feel hunger and thirst, (45) and cold 41 A describe B provide C buy D change 42 ... us the same things day after day B Routines make a habit of never thinking before doing C Routines may change our life D Routines make us unable to create things or to have new ideas 50 Which ... opposite side Listen to a different radio station Take a different route to work Eat something different for breakfast Change your routine You never know, it could change your life 46 This passage...
 • 2
 • 144
 • 0

Luyện thi TN lớp 12 (02)

Luyện thi TN lớp 12 (02)
... sufficient, learners need practice a theory b page c book d document 58.We have never seen things of this _ before a style b goods c sort d kinds 59.To escape from the earth, man-made satellites ... head when I started school at the age _six a in / at b into / of c on / at d on / of 30.At this first _ it is impossible for us to know whether we will succeed or not a stair b stage c ... the end _ the week a from / of b at / of c from /to d in / of 34.The courses of English -Vietnamese Translation were in of Professor Smith a duty b change c charge d teaching 35.Pick...
 • 6
 • 195
 • 0

đề ôn tập TN số 02

đề ôn tập TN số 02
... đông người đột biến gen lặn NST X quy định Các người phụ nữ b́nh thường (không phải thể mang) với người đàn ông bị bệnh máu khó đông có tỷ lệ mắc bệnh nào? A Một nửa số gái b́nh thường nửa số ... thích nguyên tử xuyên qua mô sống B kích thích ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống C ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống D kích thích không ion hóa nguyên tử xuyên qua mô sống Câu 22: : Đơn phân ADN ... khó đông B Toàn trai b́nh thường toàn gái thể mang C Toàn con gái b́nh thường toàn trai thể mang D Toàn gái thể mang; nửa số trai bị bệnh máu khó đông nửa số trai thể mang Câu 36: Trong số nguyên...
 • 3
 • 145
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)02

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)02
... 1971) đề xuất quan niệm đại đa số đột biến cấp độ phân tử trung tính dựa nghiên cứu: a biến đổi cấu trúc axit nuclêic b biến đổi cấu trúc ADN c biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin d biến đổi cấu trúc ... để nghiên cứu cấu trúc gen c phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST d tìm hiểu chế hoạt động gen qua trình mã tổng hợp prôtêin gen qui định ¤ Đáp án đề thi: 03 1[ 1]a ... thích nghi giữ lại ngững dạng thích nghi 29/ Dạng cách li điều kiện cần thi t để nhóm cá thể phân hoá tích luỹ đột biến theo hướng khác dẫn đến sai khác ngày lớn kiểu gen a cách li sinh thái b...
 • 3
 • 169
 • 0

Thi thử TN Hóa Học 02

Thi thử TN Hóa Học 02
... A Trong phản ứng kim loại vừa đóng vai trò chất khử vừa chất oxi hóa B Khuynh hướng hóa học chung kim loại dễ nhường e C Ít e hóa trị D Bán kính nguyên tử lớn Câu 29:Để bảo quản Na phòng thí ... loãng B Dung dịch H2SO4loãng D Dung dịch H2SO4đặc Câu 23: Loại phản ứng sau phản ứng oxi hóa khử A Phản ứng hóa hợp C Phản ứng trung hòa B Phản ứng D Phản ứng phân hủy Câu 24:Những chất sau làm...
 • 4
 • 129
 • 0

ĐỀ-ĐA TN ,ANH Quảng Nam (02)

ĐỀ-ĐA TN ,ANH Quảng Nam (02)
... could be dangerous and there must be something wrong with your heart This is simply not true; shortness of breath shows that the exercise is having the right effect However, if you find you are ... not make them carry the weight of their body on their feet 49 You should not worry about the shortness of breath because A it is a sign of exercise having the right effect B it shows that you...
 • 4
 • 148
 • 0

Đề ôn thi TN THPT - Đề 01 và 02

Đề ôn thi TN THPT - Đề 01 và 02
... Bộ đề ôn thi TN THPT 2009 Trường THPT Đào Duy Từ - TPTH ==================================================================================== Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời ... thời gian phát đề) Đề thi gồm 01 trang I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) 2x + Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x − có đồ thị (C) a.Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... kính đáy R = , chiều cao h = Một hình vuông có đỉnh nằm hai đường tròn đáy cho có cạnh không song song không vuông góc với trục hình trụ Tính cạnh hình vuông II PHẦN RIÊNG ( điểm ) 1.Theo chương...
 • 2
 • 140
 • 0

Xem thêm