FB TN 01 LAMPHONG de01 s1

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TN - 01 pps

80 CÂU TRẮC NGHIỆM LUYỆN THI TN - 01 pps
... 36 37 38 39 40 - / / / / / / = = = = = - ~ ~ ~ ~ ~ - 41 ; 42 43 ; 44 45 ; 46 47 ; 48 ; 49 50 ; 51 52 53 54 55 ; 56 57 58 59 60 - Page 80 cau TN luyen thi TN 01 / / - = = = = = = - ~ ~ ~ ~ ~ 61 ... nguyenlanhuong Page 7/12/ 2011 Exercises th 12 form 80 cau TN luyen thi TN 01 68 Which lines best describes King's childhood? A lines 1 3-1 5 B lines 1 1-1 2 C lines 1 5-2 0 D lines 7-8 69 The word "eloquent" ... key, you will have to get back before I go out nguyenlanhuong Page 7/12/ 2011 Exercises th 12 form 80 cau TN luyen thi TN 01 A Unless B Provided C Although D As 59 He has _ money in the bank A...
 • 5
 • 170
 • 0

TN 01

TN 01
...
 • 1
 • 187
 • 0

ĐỀ THI THỬ TN 01

ĐỀ THI THỬ TN 01
... you will find it (45) _ to get a good job Somehow, it doesn’t seem fair 41 A this is B you are C it is D things are 42 A keen B many C great D much 43 A training B practice C exercise D sporting ... novel I’ve ever read A more B most C so D very nd 25 The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 2003 A built B met C taken D held 26 - How you do? I’m so glad to meet you - …………… I’m glad ... Chan? - …………… A Hearing B Listening C Speaking D Talking 28 - May I borrow your eraser? - …………… A This is an eraser B Ok Thank you C I don’t borrow you D Here you are 29 – Excuse me -…………… A What?...
 • 4
 • 55
 • 0

DE THI THU TN 01.2011

DE THI THU TN 01.2011
... nations D young readers 40- It can be inferred from the passage that: A the Wilder were not happy living in Ozarks B Wilder’s daughter was not successful writer C Laura Ingallls Wilder wrote scripts ... 3/ A near B pear C dear D clear B/ Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết có vị trí khác với từ lại: 4/ A capital B excellent C determine D continent 5/ A cultivate B latitude C desperate D disaster ... nations D young readers 40- It can be inferred from the passage that: A the Wilder were not happy living in Ozarks B Wilder’s daughter was not successful writer C Laura Ingallls Wilder wrote scripts...
 • 6
 • 170
 • 0

Luyện thi TN lớp 12 (01)

Luyện thi TN lớp 12 (01)
... the director of this company? a is b was c were d has been 46.Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest a although b this c that d thing 47.I could ... hard that b such hardly that c so hardly that d so hard that 17. my students are familiar with this kind of school activities a Most b Most of c A few d Few 18."Daisy had a careful look at the ... b chosen c chop d pot 12. Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest a tolerated...
 • 6
 • 196
 • 0

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)01

đề thi thử TN theo cấu trúc của bộ (KPB)01
... tổng hợp prôtêin gen qui định d phân tích tế bào học NST người để đánh giá số lượng cấu trúc NST ¤ Đáp án đề thi: 02 1[ 1]c 2[ 1]c 9[ 1]d 10[ 1]d 17[ 1]c 18[ 1]d 25[ 1]b 26[ 1]c 33[ 1]a ... người phương pháp di truyền tế bào phương pháp a sử dụng kĩ thuật ADN tái tổ hợp để nghiên cứu cấu trúc gen b nghiên cứu trẻ đồng sinh sinh từ trứng hay khác trứng c tìm hiểu chế hoạt động gen ... trồng d chọn lọc nhân tạo 22/ Sự hình thành loài theo Lamac là: a loài hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian, tác dụng chọn lọc tự nhiên, theo đường phân li tính trạng từ nguồn gốc chung...
 • 3
 • 184
 • 0

Thi thử TN Hóa Học 01

Thi thử TN Hóa Học 01
... khí ẩm, kim loại bị ăn mòn dạng ăn mòn chính? A Fe, ăn mòn điện hóa B Fe, ăn mòn hóa học C Zn, ăn mòn điện hóa D Zn, ăn mòn hóa học Câu 24: Dãy kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 A Ag, Fe, ... A B C D Câu 17 : Điều chế metyl fomiat qua tối đa phản ứng hóa học, cần dùng nguồn nguyên liệu sau ? ( chất vô cần thi t có đủ) A Khí thi n nhiên B Tinh bột C Đá vôi, than đá D n- butan Câu 18: ... (3), (1) D (1), (2), (3),(4) Câu 21:Nguyên tắc chung để điều chế kim loại A khử ion kim loại B oxi hóa ion kimloại C dùng kim loại mạnh đẩy kim loại yếu dung dịch muối D.dùng chất khử để khử ion...
 • 3
 • 265
 • 0

ĐỀ-ĐA TN ,ANH Quảng Nam (01)

ĐỀ-ĐA TN ,ANH Quảng Nam (01)
... welcome the success of the Games Singaporean swimmer Yeojoscelin who won six gold medals and Vietnamese marksman Nguyen Manh Tuong who owned five gold medals during the Games were awarded the ... scheduled in an ………… 23………… of solidarity and friendship among Southeast Asian people With the Vietnamese Government and people’s efforts and international support, the 22 nd SEA Games have become ... competition but …………25………… a sign of a bright future for the development of regional sports After Vietnamese singer My Linh and a Philipine singer sang the song “ For the World of Tomorrow “, Minister...
 • 5
 • 150
 • 0

Đề ôn thi TN THPT - Đề 01 và 02

Đề ôn thi TN THPT - Đề 01 và 02
... Bộ đề ôn thi TN THPT 2009 Trường THPT Đào Duy Từ - TPTH ==================================================================================== Thời gian làm bài: 150 phút ( Không kể thời ... thời gian phát đề) Đề thi gồm 01 trang I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) 2x + Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x − có đồ thị (C) a.Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... kính đáy R = , chiều cao h = Một hình vuông có đỉnh nằm hai đường tròn đáy cho có cạnh không song song không vuông góc với trục hình trụ Tính cạnh hình vuông II PHẦN RIÊNG ( điểm ) 1.Theo chương...
 • 2
 • 150
 • 0

Đề ôn TN THPT Đề 01

Đề ôn TN THPT Đề 01
... dẫn đọc thêm Tự Do Pôn Ê-luy-a I:Tiểu dẫn 1:Tác giả -Pôn Êluya( 1895-1952), nhà thơ lớn nước Pháp, nhà thơ có vị trí đặc biệt dòng thơ kháng chiến chống phát xít Đức -Thơ ông mang đậm chất trữ ... không gian( viết Tự Do đâu, vào đâu) + Chỉ thời gian( viết Tự Do nào) => Như thơ, giới từ hiểu theo nghĩa không gian hiểu theo nghĩa thời gian ( số ý thơ) - Hình ảnh thơ giản dị, lối thơ không ... tự tha thiết tuôn trào từ trái tim nhà thơ, Êluya viết lên thơ xúc động truyền khát khao tự do, khát khao hành động để giành lấy tự mang đến cho tất người Bài thơ in phổ biến rông khắp tờ truyền...
 • 4
 • 170
 • 0

Xem thêm