Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn và mật độ ương đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của cá nhụ 4 râu (eleutheronema tetradactylum shaw, 1804) giai đoạn cá bột lên cá giống tại hải phòng

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng tỷ lệ sống của hầu thái bình dương (crassostrea angulata lamarck, 1819) giai đoạn ấu trùng chữ d đến con giống cấp 2 (15 mm)

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ ương đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của hầu thái bình dương (crassostrea angulata lamarck, 1819) giai đoạn ấu trùng chữ d đến con giống cấp 2 (15 mm)
... tốc độ sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp đến giống cấp (1 5mm): 4 .2. 3.1 Ảnh hưởng mật độ ương tới tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp đến giống cấp (1 5mm): Bảng 4.9 Tỷ lệ sống hầu giai ... nghiệm 29 29 4 .2. 2 Ảnh hưởng mật độ ương tới sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giai đoạn spat đến giống cấp (3 – mm) 30 4 .2. 3 Ảnh hưởng mật độ ương tới tốc độ sinh trưởng tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp ... – mm) 4 .2. 2.1 Ảnh hưởng mật độ ương tới tỷ lệ sống hầu giai đoạn spat đến giống cấp (3 – mm): Ảnh hưởng mật độ ương tới tỷ lệ sống hầu giai đoạn giống cấp thể bảng 8: Bảng 4.6 Tỷ lệ sống hầu giai...
 • 61
 • 159
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hiệu ứng phi tuyến lên lời giải soliton lan truyền trong sợi quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hiệu ứng phi tuyến lên lời giải soliton lan truyền trong sợi quang
... SỐ HIỆU 51 ỨNG BẬC CAO LÊN LỜI GIẢI SOLITON LAN TRUYỀN TRONG SỢI QUANG 2.1 Phương pháp giải tích Jacobian 51 2.2 Khảo sát ảnh hưởng đồng thời số hiệu ứng bậc cao lên lời giải 52 Soliton sợi quang ... phi tuyến 1.1.3 Sự lan truyền xung ngắn môi trường phi tuyến 1.1.4 Sự lan truyền xung cực ngắn 12 14 1.2 Một số hiệu ứng phi tuyến ảnh hưởng lên xung lan truyền 15 sợi quang 1.2.1 Chế độ lan truyền ... tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ HIỆU ỨNG PHI TUYẾN LÊN LỜI GIẢI SOLITON LAN TRUYỀN TRONG SỢI QUANG Trên sở nội dung đề tài trình bày hai chương theo bố cục sau: -5- Chương 1: “SỰ LAN TRUYỀN...
 • 65
 • 644
 • 3

nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind bổ xung thức ăn tinh tỷ lệ sống ,sinh trưởng của đàn bê lai

nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng bò đực giống 7/8 máu Sind và bổ xung thức ăn tinh tỷ lệ sống ,sinh trưởng của đàn bê lai
... trưởng đàn vàng địa phương - Đánh giá ảnh hưởng việc sử dụng đực giống 7/8 máu Sind đến tỷ lệ sống sinh trưởng đàn Lai Sind - Đánh giá ảnh hưởng việc bổ sung thức ăn tinh tới tỷ lệ sống ... QUÂN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀN BÒ VÀNG, NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG BÒ ĐỰC GIỐNG 7/8 MÁU SIND VÀ BỔ SUNG THỨC ĂN TINH TỚI TỶ LỆ SỐNG, SINH TRƯỞNG CỦA ĐÀN BÊ LAI TẠI HUYỆN CHỢ ĐỒN TỈNH ... Giới thiệu đực giống 7/8 máu Sind đực 7/8 Sind đực Lai Sind tỷ lệ phần máu Red Sindhi phần máu vàng nên chúng có ưu điểm Lai Sind: - Ngoại hình: đực 7/8 máu Sind có tầm...
 • 103
 • 331
 • 0

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, chất lượng thức ăn thu nhận, năng suất chất lượng sữa của bò lai f1, f2 nuôi tai ba vì trong mùa hè

[Luận văn]nghiên cứu ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, chất lượng thức ăn thu nhận, năng suất và chất lượng sữa của bò lai f1, f2 nuôi tai ba vì trong mùa hè
... suất chất lợng sữa lai F1, F2 giai đoạn khai thác sữa 1.2.2 Yêu cầu Làm rõ tác động nhiệt độ, ẩm độ đến số tiêu sinh lý, lợng thức ăn thu nhận, suất chất lợng sữa lai F1, F2 mùa 1.3 ý nghĩa ... sữa mùa hè, tiến hành đề tài: ảnh hởng stress nhiệt (nhiệt độ, ẩm độ) đến số tiêu sinh lý, lợng thức ăn thu nhận, suất chất lợng sữa lai F1 , F2 nuôi Ba mùa 1.2 mục đích yêu cầu 1.2.1 ... môi trờng đến tiêu sinh F1, F2 48 4.3 ảnh hởng thay đổi nhiệt độ, ẩm độ mùa đến lợng thức ăn thu nhận, lợng nớc tiêu thụ F1, F2 59 4.3.1 Diễn biến lợng thức ăn thu nhận, lợng...
 • 99
 • 383
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn,mật độ đến tỉ lệ sống ăng trưởng của chạch sông mastacembelus armatus(lacépèđe,1800) từ giai đoạn bột lên giống

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn,mật độ đến tỉ lệ sống và ăng trưởng của cá chạch sông mastacembelus armatus(lacépèđe,1800) từ giai đoạn cá bột lên cá giống
... Synbranchiformes H Ch ch sông Gi ng Ch ch sông Loài Ch ch sông Mastacembelidae Mastacembelus M armatus (Lacépède, 1800) Tên thư ng g i Ch ch sông, Ch ch ch u, Ch ch l u Hình Ch ch sông ... Tăng trư ng chi u dài ương nuôi t hương lên gi ng v i m t ñ th c ăn khác 3.1.2.3 T l s ng c a Ch ch sông ương nuôi t giai ño n hương lên gi ng T l s ng c a ương nuôi t ... ño n ương nuôi hương lên gi ng 28 B ng 15 Tăng trư ng kh i lư ng c a Ch ch sông ương nuôi t hương lên gi ng 29 B ng 16 K t qu tăng trư ng kh i lư ng ương nuôi (30...
 • 70
 • 350
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại lượng thức ăn đến sinh trưởng tỷ lệ sống của tôm he chân trắng (penaeus vannamei) sạch bệnh giai đoạn tôm postlarvae 10 đến postlarvae 45

Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và lượng thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của tôm he chân trắng (penaeus vannamei) sạch bệnh giai đoạn tôm postlarvae 10 đến postlarvae 45
... tài t : 04/2 010 ñ n 10/ 2 010 3.2 V t li u nghiên c u ð i tư ng nghiên c u: Tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei) s ch b nh giai ño n Postlarvae 10 (Pl10) ñ n Postlarvae 45 (Pl45) Tôm Pl10 ñư c l y ... th c ăn phù h p cho tôm he chân tr ng giai ño n Pl10 Pl45 - Xây d ng kh u ph n ăn phù h p cho tôm he chân tr ng giai ño n Pl10Pl45 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i - Lu n văn th c sĩ khoa h c ... u nh hư ng c a lo i lư ng th c ăn ñ n sinh trư ng t l s ng c a Tôm he chân tr ng (Penaeus vannamei) s ch b nh giai ño n tôm Postlarvae 10 ñ n Postlarvae 45 1.2 M c tiêu c a ð tài Bư c ñ u thí...
 • 97
 • 356
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng liều lượng phân đạm đến năng suất chất lượng của cây cao lương làm thức ăn gia súc tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng và liều lượng phân đạm đến năng suất và chất lượng của cây cao lương làm thức ăn gia súc tại gia lâm hà nội
... Latinh,…dùng cao lương m t lo i lương th c b a ăn hàng ngày, cao luong ch y u ñư c làm th c ăn cho gia súc (dư i d ng lương th c ho c làm xiro lúa mi n ho c “ m t cao lương làm t gi ng có làm lư ng cao ... ng phân ñ m ñ n su t ch t lư ng c a cao lương làm th c ăn gia súc t i Gia Lâm - N i” 1.2 M c tiêu c a ñ tài: *M c tiêu chung: Tìm lư ng phân bón m t ñ phù h p làm tăng su t ch t lư ng cao lương ... ng cao lương chuyên dùng ñ làm th c ăn gia súc có su t ch t xanh cao t l s d ng thư ng 80 - 90% Ngoài m c ñích s d ng làm th c ăn gia súc, thân cao lương ñư c s d ng ñ s n xu t m t cao lương, ...
 • 149
 • 598
 • 1

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường thức ăn đến bệnh vỡ đốt của tằm dâu ở vùng đồng bằng sông hồng thăm biện pháp khắc phục

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường và thức ăn đến bệnh vỡ đốt của tằm dâu ở vùng đồng bằng sông hồng và thăm dò biện pháp khắc phục
... u dâu t m nư c 19 Chương 2- V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u, ñ a ñi m nghiên c u 22 2.2 N i dung nghiên c u 22 2.3 Phương pháp nghiên c u ch tiêu theo dõi 23 2.3.1 Nghiên ... t Flo 3.3 Nghiên c u bi n pháp k thu t h n ch b nh v ñ t t m 73 3.3.1 Nghiên c u bi n pháp r a dâu b ng dung d ch nư c vôi 73 nư c s ch 3.3.2 Nghiên c u bi n pháp tư i r a dâu ru ng dâu Trư ng ... phát t th c t ñã th c hi n ñ tài: Nghiên c u nh hư ng c a m t s y u t môi trư ng th c ăn ñ n b nh v ñ t c a t m dâu vùng ñ ng b ng sông H ng thăm bi n pháp kh c ph c” M c tiêu yêu c u c a...
 • 131
 • 454
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sự phát triển tỷ lệ sống của ấu trùng ốc nhảy da vàng ( strombus canảium linaeus,1758 ) giai đoạn trôi nổi

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn đến sự phát triển và tỷ lệ sống của ấu trùng ốc nhảy da vàng ( strombus canảium linaeus,1758 ) giai đoạn trôi nổi
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA ẤU TRÙNG ỐC NHẢY DA VÀNG (STROMBUS CANARIUM LINNAEUS, 175 8) GIAI ĐOẠN TRÔI NỔI ... dõi tỷ lệ sống ấu trùng CT thí nghiệm thấy CT3, tỷ lệ sống ấu trùng thấp Như trùng loa kèn có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống ấu trùng ốc nhảy Da Vàng Từ kết nghiên cứu thu được, thấy loại thức ăn khác ... Huy (2 00 4), Viện nghiên cứu NTTT III nghiên cứu đặc điểm sinh học ốc nhảy Da Vàng cho thấy: loài động vật thân mềm khác, ấu trùng ốc nhảy phát triển qua giai đoạn ( u trùng trôi ấu trùng sống...
 • 41
 • 374
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống thời gian biến thái của ấu trùng tu hài (lutraria philippinarum reeve, 1858) từ giai đoạn veliger đến đầu spat luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn, thức ăn đến sinh trưởng, tỷ lệ sống và thời gian biến thái của ấu trùng tu hài (lutraria philippinarum reeve, 1858) từ giai đoạn veliger đến đầu spat luận văn tốt nghiệp đại học
... n sinh trng, t l sng v thi gian bin thỏi ca u trựng Tu hi (Lutraria philippinarum Reeve, 1858) t giai on veliger n u spat Mc tiờu ca ti: Xỏc nh ngng mn v cụng thc thc n phự hp cho u trựng Tu ... mn n sinh trng, t l sng v thi gian bin thỏi ca u trựng Tu hi giai on Veliger n u u trựng spat - Nghiờn cu nh hng ca thc n n sinh trng, t l sng v thi gian bin thỏi ca u trựng Tu hi giai on giai ... hi giai on t u trựng veliger n u spat nhm gúp phn hon thin quy trỡnh sn xut ging Tu hi iu kin nhõn to Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 Vi nột v c im sinh hc ca Tu hi (Lutraria philippinarum Reeve, 1858)...
 • 81
 • 551
 • 4

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh hiệu quả sản xuất tôm sú (penaeus monodon, fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại quỳnh bảng quỳnh lưu, nghệ an

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn công nghiệp khác nhau lên một số chỉ tiêu sinh lí và hiệu quả sản xuất tôm sú (penaeus monodon, fabricius, 1798) nuôi thương phẩm tại quỳnh bảng quỳnh lưu, nghệ an
... cứu: Nghiên cứu ảnh hởng loại thức ăn công nghiệp khác lên số tiêu sinh hiệu sản xuất Tôm (Penaeus monodon) nuôi thơng phẩm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lu, Nghệ An II Mục tiêu đề tài Xác định ảnh ... hởng loại thức ăn công nghiệp khác lên số tiêu sinh hiệu sản xuất Tôm (Penaeus monodon) giai đoạn nuôi thơng phẩm Quỳnh Bảng, Quỳnh Lu, Nghệ An 8 III Nội dung nghiên cứu Phân tích số số ... ngành sản xuất thức ăn nuôi tôm có mức tăng trởng ấn tợng nhng nghiên cứu thức ăn nuôi tôm đặc biệt thức ăn nuôi Tôm thơng phẩm hạn chế Một số tác giả đề cập đến nghiên cứu thử nghiệm công thức...
 • 67
 • 317
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng tỷ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng ( p vannamei )

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng tôm he chân trắng ( p vannamei )
... ơng nuôi ấu trùng tôm he Chân Trắng Chính chọn cho đề tài Nghiên cứu ảnh hởng loại thức ăn khác đến tăng trởng tỷ lệ sống ấu trùng tôm he Chân Trắng (Penaeus vannamei) Với hi vọng g p sức cán ... 32 pH: 7,6 8,2 - ấu trùng tôm he Chân Trắng sử dụng loại thức ăn khác có tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống khác + Trong đợt thí nghiệm 1: CT3 ấu trùng tôm he Chân Trắng có tốc độ tăng trởng tỷ lệ sống ... trởng phát triển ấu trùng tôm he Chân Trắng( P. vannamei) Qua trình bố trí thí nghiệm theo dõi phát triển ấu trùng tôm he Chân Trắng thu đợc kết nh sau: Bảng 3.1 ảnh hởng loại thức ăn khác lên tăng...
 • 33
 • 604
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức ăn tới tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng sức sống của ấu trùng chim biển (trachinotus carolinus) giai đoạn 3 19 ngày tuổi phân viện nghiên cứu NTTS bắc trung bộ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức ăn tới tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và sức sống của ấu trùng cá chim biển (trachinotus carolinus) giai đoạn 3  19 ngày tuổi phân viện nghiên cứu NTTS bắc trung bộ
... tài Nghiên cứu ảnh hởng số công thức thức ăn tới tỷ lệ sống, tốc độ tăng trởng sức sống ấu trùng chim biển (Trachinotus carolinus) giai đoạn - 19 ngày tuổi phân viện nghiên cứu NTTS Bắc Trung ... 3. 2.5 ảnh hởng công thức cho ăn khác đến sức sống ấu trùng chim độ mặn thay đổi đột ngột 56 3. 2.6 ảnh hởng công thức cho ăn khác đến tỷ lệ dị hình ấu trùng chim 57 3. 3 ... cứu NTTS Bắc Trung Bộ Mục tiêu đề tài: Xác định công thức thức ăn thích hợp có ảnh hởng tốt đến tốc độ tăng trởng, tỷ lệ sống sức sống ấu trùng chim biển giai đoạn - 19 ngày tuổi j Chơng tổng...
 • 39
 • 210
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời kỳ bón thúc đạm đến sinh trưởng, phát triển năng suất của giống lạc l14 trong vụ xuân 2008 trên đất cát pha xã nghi phong nghi lộc nghệ an

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời kỳ bón thúc đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lạc l14 trong vụ xuân 2008 trên đất cát pha xã nghi phong  nghi lộc  nghệ an
... cảu giống lạc L14 - Nghi n cứu ảnh hưởng thời kỳ bón thúc đạm đến mức độ nhiễm sâu bệnh giống lạc L14 - Nghi n cứu ảnh hưởng thời kỳ bón thúc đạm đến yếu tố cấu thành suất suất giống lạc L14 5 ... giống lạc L14 vụ Xuân 2008 đất cát Nghi Phong - Nghi Lộc - Nghệ An Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích đề tài Nghi n cứu ảnh hưởng thời kỳ bón thúc đạm đến sinh trưởng phát triển suất giống lạc ... tố tăng suất cho trồng Nghi n cứu ảnh hưởng thời kỳ bón đạm đến suất lạc thu kết bảng 3.12 44 Bảng 3.12 Ảnh hưởng thời kỳ bón thúc đạm đến suất Năng suất cá thể Năng suất lý thuyết Năng suất thực...
 • 51
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của lượng nhũ df 41nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn mật độ và độ mặn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá nâu scatophagus argus linnaeus 1766 nuôi tại thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm sinh học pharselenzym trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất của lợn nái và hiệu quả chăn nuôi lợn thịtnghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm và kali đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa của cỏ mulato ii tại huyện nghĩa đàn nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcđề án nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường văn hóa đến hoạt động kinh doanh quốc tế của nước mỹ và brazilnghiên cứu ảnh hưởng của một số công thức bón phân đến sinh trưởng phát triển và năng suất cà phê vối trong điều kiện có che bóng và không che bóng tại daklaknghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân lân đến sinh trưởng phát triển và năng xuất của vừng trên địa bàn xã thanh thịnh thanh chương nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfnghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hcvs tới năng suât hàm lượng no3 của rau cải bắp và hóa tính đất trồng rau tại thị xã hà giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi protein và lysine khác nhau đến sức sản xuất của vịt cv super m nuôi thịt trong điều kiện chăn nuôinghien cuu anh huong cua anh sang den thuc vat invitrPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học