Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ,độ mặn đến quá trình phát triển phôi và ảnh hưởng của một số loại thức ăn tươi sống đến tăng trưởng, tỷ lệ sống từ giai đoạn cá bột lên hương của cá song lai (cá song vua đự

ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp tới sinh trưởng rô phi vằn (oreochromis niloticus) nuôi thương phẩm

ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp tới sinh trưởng cá rô phi vằn (oreochromis niloticus) nuôi thương phẩm
... phi phi loài dễ tính chọn lựa thức ăn nên ta nuôi phi tương đối dễ Việc chế biến thức ăn cho thuận lợi nguồn nguyên liệu sẵn có ăn thức ăn tự chế Trong nuôi phi sử dụng thức ... giai đoạn nuôi thương phẩm là cao (98.33 – 99,44%) TLS công thức sau 45 ngày nuôi Các loại cám công nghiệp đều không ảnh hưởng tới TLS phi giai đoạn nuôi thương phẩm CT thức ăn đem lại ... tâm tới hệ số thức ăn (FCR) chi phí thức ăn chưa thật đầy đủ Ở số nước Đan Mạch, Nauy, Anh v.v công ty sản xuất thức ăn cho hồi đưa loại thức ăn viên có hệ số thức ăn thấp kg thức ăn/ 1 kg cá...
 • 60
 • 485
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình phát triển phôi sinh trưởng tỷ lệ sống đến 30 ngày tuổi của rô đồng (anabas testusdineus)

nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình phát triển phôi sinh trưởng và tỷ lệ sống đến 30 ngày tuổi của cá rô đồng (anabas testusdineus)
... mặn lên trình phát triển phôi, sinh trưởng tỷ lệ sống đến 30 ngày tuổi đồng (Anabas testudineus) ” thực Mục tiêu đề tài Xác định ảnh hưởng độ mặn lên phát triển phôi sinh trưởng đồng ... VIỆT NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN PHÔI SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG ĐẾN 30 NGÀY TUỔI CỦA CÁ RÔ ĐỒNG (Anabas testusdineus) LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ NGHỀ CÁ ... Các tiêu môi trường nước ấp thí nghiệm Bảng 4.2 Ảnh hưởng tăng dần độ mặn đến phát triển phôi đồng Bảng 4.3 Ảnh hưởng gây sock độ mặn đến phát triển phôi đồng Bảng 4.4 Ảnh hưởng độ...
 • 76
 • 251
 • 1

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG TỶ LỆ SỐNG CỦA HỒNG BẠC (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) GIAI ĐOẠN TỪ HƯƠNG LÊN GIỐNG

Luận văn thạc sĩ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ HỒNG BẠC (Lutjanus argentimaculatus Forsskal, 1775) GIAI ĐOẠN TỪ CÁ HƯƠNG LÊN CÁ GIỐNG
... n t hương lên gi ng" ð tài lu n văn ñã tri n khai thí nghi m ương H ng b c giai ño n hương lên gi ng b ng th c ăn TV1, TV2 v i lo i th c ăn ñ i ch ng tươi th c ăn nuôi Ch ... giai ño n hương, gi ng thương ph m Hai lo i th c ăn (TV1, TV2) cho giai ño n ương hương lên gi ng H ng b c ñã ñư c th nghi m s n xu t v i m c ñích ð k t h p gi a nghiên c u ... giai ño n u trùng ñ n lo i th c ăn t ng h p, tươi cho giai ño n hương, gi ng, nuôi thương ph m S d ng tươi băm nh làm th c ăn ñ ương hương, gi ng không nh ng không ch ñ ng...
 • 94
 • 470
 • 1

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp lên quá trình sinh truởng tỷ lệ sống của bống bớp (bostrichthys sinensis lacépède, 1801) giai đoạn 5- 6 cm tại đồ sơn hải phòng

nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn công nghiệp lên quá trình sinh truởng và tỷ lệ sống của cá bống bớp (bostrichthys sinensis lacépède, 1801) giai đoạn 5- 6 cm tại đồ sơn hải phòng
... văn thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hƣởng số loại thức ăn công nghiệp lên trình sinh trƣởng tỷ lệ sống Bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) giai đoạn 5- cm Đồ Sơn Hải Phòng Nội dung nghiên ... nghiên cứu Nghiên cứu dƣỡng b ng b p ăn thức ăn công nghiệp Nghiên cứu x c định mật độ nuôi phù hợp Nghiên cứu x c định loại thức ăn công nghiệp phù hợp Nhằm dƣỡng b ng b p thức ăn công nghiệp ... nghiệp mật độ t i trình sinh trƣởng tỷ lệ s ng B ng b p (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) Đồ Sơn Hải Phòng Thuần dƣỡng b ng b p ăn thức ăn công nghiệp Thí nghiệm thức ăn mật độ: nhân...
 • 69
 • 260
 • 1

NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐỐI VỚI NHỆN GIÉ Steneotarsonemus spinki Smiley Ở NGOÀI ĐỒNG

NGHIÊN CỨU HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC ĐỐI VỚI NHỆN GIÉ Steneotarsonemus spinki Smiley Ở NGOÀI ĐỒNG
... Fipronil Sâu, nhện gié 1g 0,07kg 12 Conphai 10WP Imidacloprid Rầy nâu 6g 0,4kg 13 Đối chứng 963 Nghiên cứu hiệu lực số loại thuốc nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley đồng Hiệu lực thuốc tính ... Đa số loại thuốc trừ nhện sử dụng hiệu việc giảm gây hại nhện gié thuốc gốc lân hữu Thuốc trừ dịch hại Triazophos (Hostathion 40EC) phòng trừ có hiệu nhện gié Cuba (Cabrera, 1998) Một số thuốc ... 13 Đối chứng 5,31 Pegasus 500 SC 5,24e Ghi chú: CV% = 6,6 LSD 95% = 1,8, dung lượng mẫu n= 100, số liệu có chữ khác khác với mức ý nghĩa 0,05 965 Nghiên cứu hiệu lực số loại thuốc nhện gié Steneotarsonemus...
 • 7
 • 237
 • 2

Ảnh hưởng của mật độ một số loại thức ăn lên tốc độ sinh trưởng tỷ lệ sống của ốc nhồi pila polita (deshayes, 1830) trong nuôi thương phẩm

Ảnh hưởng của mật độ và một số loại thức ăn lên tốc độ sinh trưởng và tỷ lệ sống của ốc nhồi pila polita (deshayes, 1830) trong nuôi thương phẩm
... a m t ñ m t s lo i th c ăn lên sinh trư ng t l s ng c a c nh i (Pila polita Deshayes ,1830) nuôi thương ph m" M c tiêu Góp ph n xây d ng quy trình k thu t nuôi c nh i thương ph m hoàn ch nh N ... i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p ña d ng hoá ñ i tư ng nuôi ngh nuôi tr ng th y s n m t v n ñ c n thi t Trong nuôi thương ph m m t ñ th c ăn m t nh ng y u t nh hư ng l n ñ n t c ñ sinh trư ng ... c ăn: Th c ăn s d ng trình thí nghi m g m lo i - Th c ăn 1(TA 1): Th c ăn xanh (bèo ván, s n), lo i th c ăn ñư c h dân nuôi tr ng thu s n H i Phòng Thanh Hoá s d ng ñ nuôi c t phát - Th c ăn...
 • 77
 • 528
 • 1

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa

Nghiên cứu xác định giá trị năng lượng trao đổi (me), năng lượng thuần cho duy trì (NEm) của một số loại thức ăn cho bò sữa
... - Năng lư ng thô Năng lư ng phân DE = Năng lư ng c a th c ăn ñư c tiêu hoá Năng lư ng nư c ti u Năng lư ng metan Nhi t c a th c ăn - HI ME -Năng lư ng trao ñ i NE -Năng lư ng thu n Năng lư ng cho ... c ăn thô dùng cho gia súc nhai l i ñ ti n t i xây d ng phương trình h i quy ch n ñoán t l tiêu hóa giá tr lư ng trao ñ i c a lo i th c ăn thô cho s a t giá tr ñó xác ñ nh c u - Xác ñ nh giá ... p giá tr t l tiêu hóa lư ng trao ñ i xác ñ nh ñư c c u cho s a th t có th không phù h p T nh ng nh n th c ti n hành ñ tài: "Nghiên c u xác ñ nh giá tr lư ng trao ñ i (ME), lư ng thu n cho...
 • 99
 • 566
 • 0

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn trong nuôi sinh khối luân trùng (brachionus plicatilis muller, 1786) tại công ty cp nhất giống luận văn tốt nghiệp đại học

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn trong nuôi sinh khối luân trùng (brachionus plicatilis muller, 1786) tại công ty cp nhất giống luận văn tốt nghiệp đại học
... với loại thức ăn lại 3.4 Ảnh hưởng loại luân trùng nuôi loại thức ăn khác đến ương nuôi cá Giò giai đoạn từ ngày tuổi đến ngày tuổi 3.4.1 Ảnh hưởng loại luân trùng nuôi loại thức ăn khác đến tăng ... thích hợp cho phát triển luân trùng Brachionus plicatilis 25 3.2 Ảnh hưởng loại thức ăn nuôi sinh khối luân trùng 3.2.1 Ảnh hưởng thức ăn đến biến động mật độ luân trùng công thức thí nghiệm Bảng ... (1998), Một số đặc điểm sinh học kỹ thuật nuôi sinhh khối luân trùng B .plicatilis Muller, 1786 Luận văn cao học trường đại học thuỷ sản Nguyễn Thị Kim Liên & Ctv (2008), Nuôi luân trùng siêu nhỏ (Brachionus...
 • 47
 • 387
 • 2

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng tỉ lệ sống chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi

Ảnh hưởng của một số loại thức ăn lên sự sinh trưởng và tỉ lệ sống cá chép Phụng giai đoạn 7 ngày tuổi
... trưởng tỉ lệ sống Chép Phụng giai đoạn từ ngày tuổi đến tháng tuổi 1.3 Nội dung nghiên cứu So sánh ảnh hưởng loại thức ăn (trùn chỉ, thức ăn công nghiệp tép) lên sinh trưởng tỉ lệ sống Chép Phụng ... tài Ảnh hưởng số loài thức ăn lên sinh trưởng tỉ lệ sống Chép Phụng giai đoạn ngày tuổi (Cyprinus carpio Linnaeus, 175 8)” tiến hành 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm loại thức ăn tốt cho sinh trưởng ... nghiệm thức thí nghiệm so sánh loại thức ăn lên tăng trưởng tỷ lệ sống Chép Phụng 4.2 Kết tăng trưởng tỷ lệ sống nghiệm thức 4.2.1 Kết tăng trưởng Bảng 4.3: Tăng trưởng chiều dài trọng lượng cá...
 • 49
 • 353
 • 0

ẢNH HƯỞNG của GIỐNG, LOÀI GIA súc đến tỷ lệ TIÊU hóa GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG của một số LOẠI THỨC ăn THÔ DÙNG CHO GIA súc NHAI lại

ẢNH HƯỞNG của GIỐNG, LOÀI GIA súc đến tỷ lệ TIÊU hóa và GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG của một số LOẠI THỨC ăn THÔ DÙNG CHO GIA súc NHAI lại
... đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo chất dinh dưỡng giá trị lượng trao đổi số loại thức ăn thô dùng cho gia súc nhai lại để tiến tới xây dựng phương trình hồi quy chẩn đoán tỷ lệ tiêu hóa giá trị lượng ... tỷ lệ tiêu hóa cỏ voi dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại Chi tiết thí nghiệm trình bày báo cáo riêng khuôn khổ báo cáo tập trung phân tích ảnh hưởng giống loài gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa giá ... ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tiêu hóa chất khô, chất hữu cơ, protein thô, thô NDF thức ăn thô khô (rơm ủ urea, cỏ khô stylo) Ảnh hưởng loại gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng cỏ voi tươi...
 • 9
 • 465
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TIỀM NĂNG SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN ĐỊA PHƯƠNG CHO TRÂU BÒ TẠI THỪA THIÊN HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thức ăn địa phương nhằm giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức nguồn thức ăn chỗ, tiến hành nghiên cứu số loại phụ phế phẩm nông nghiệp tự nhiên trâu thường ăn vùng chăn thả khu vực Thừa Thiên ... thả khu vực Thừa Thiên Huế VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Vật liệu Các loại thức ăn địa phương mà hộ gia đình chăn nuôi sử dụng cho trâu ăn trâu tự tìm kiếm trình chăn thả Phương pháp Mẫu thu thập ... DM, loại lại mức có ý nghĩa làm thức ăn cho gia súc có 10 loại số 24 loại có giá trị lượng trao đổi không thức ăn tinh (10 MJ/kg DM) [4] KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Việc sử dụng nguồn thức ăn sẵn có địa...
 • 14
 • 223
 • 0

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI pptx

Báo cáo khoa học : ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG, LOÀI GIA SÚC ĐẾN TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN THÔ DÙNG CHO GIA SÚC NHAI LẠI pptx
... tỷ lệ tiêu hóa cỏ voi dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại Chi tiết thí nghiệm trình bày báo cáo riêng khuôn khổ báo cáo tập trung phân tích ảnh hưởng giống loài gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa giá ... đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo chất dinh dưỡng giá trị lượng trao đổi số loại thức ăn thô dùng cho gia súc nhai lại để tiến tới xây dựng phương trình hồi quy chẩn đoán tỷ lệ tiêu hóa giá trị lượng ... in vivo cừu Đề ngh : Tiếp tục nghiên cứu ảnh hướng loại gia súc đến tỷ lệ tiêu hóa in vivo giá trị lượng trao đổi loại thức ăn tinh thức ăn giàu đạm dùng cho gia súc nhai lại TÀI LIỆU THAM KHẢO...
 • 9
 • 336
 • 0

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi bột chẽm mõm nhọn pot

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi và cá bột cá chẽm mõm nhọn pot
... đếm số nở ra, lấy 30 bột quan sát kính hiển vi BX 21 Olympus KẾT QUẢ Ảnh hưởng độ mặn lên trình phát triển phôi bột (Bảng 1, 2) Ảnh hưởng mật độ ấp trứng lên trình phát triển phôi bột ... cho chẽm mõm nhọn bố mẹ nuôi vỗ thành thục độ mặn 10‰ vào cho đẻ độ mặn 30‰ phôi phát triển bình thường Như độ mặn 10‰ không phù hợp cho trình phát triển phôi chẽm mõm nhọn, độ mặn phôi ... giai đoạn phôi vò Bảng Ảnh hưởng độ mặn lên trình phát triển phôi Thông số phát triển phôi Đường kính trứng thụ tinh (mm) Đường kính giọt dầu (mm) Giai đoạn phôi nang Giai đoạn phôi Phôi thần...
 • 6
 • 267
 • 1

Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà Sao giai đoạn sinh trưởng ở Đồng bằng Sông Cửu Long (tóm tắt)

Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà Sao giai đoạn sinh trưởng ở Đồng bằng Sông Cửu Long (tóm tắt)
... Sao giai đoạn sinh trưởng Đồng Sông Cửu Long tiến hành MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Xác định giá trị dinh dưỡng khả thay số loại thức ăn Đồng Sông Cửu Long chăn nuôi Sao giai đoạn ... 3.2 Giá trị lượng trao đổi tỷ lệ tiêu hóa chất dinh dưỡng số loại thức ăn phổ biến Đồng Sông Cửu Long cho Sao giai đoạn sinh trưởng 3.2.1 Giá trị MEN số loại thức ăn phổ biến Đồng Sông Cửu Long ... nguồn thức ăn sẵn có Đồng Sông Cửu Long việc thiết lập phần cho Sao dựa nguồn thức ăn đến chưa nghiên cứu Vì lý nêu trên, đề tài Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng số loại thức ăn chăn nuôi Sao...
 • 49
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtước tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và giá trị nănglượng của một số loại thức ăn thô dùng cho bò từ lượng khí sinh ra khi lên men thức ăn invitro và thành phần hóa họckết quả ước tính tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng của một số loại thức ăn dùng cho bò từ lượng khí sinh ra khi lên men in vitro gas prodution và thành phần hóa họcthành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn cho trâu bò khu vực miền đông nam bộxác định giá trị năng lượng của một số loại thức ăn phổ biến cho bò ở việt nam bằng thí nghiệm trong buồng hô hấpxây dựng phương trình ước tính giá trị de me ne nem và neg của một số loại thức ăn phổ biến cho bò ở việt namluong ton du asen thuy ngan chi cadimi va khang sinh trong mot so loai thuc an hon hop cho ga thit thuong pham tren thi truong hn3 1 thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh do cty cp sản xuất đvxác định thành phần hóa học của một số loại thức ăn phổ biến dùng cho bòxác định tỷ lệ tiêu hóa của một số loại thức ăn phổ biến dùng cho bònghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửsự phát triển phôi và ảnh hưởng của độ mặn đến quá trình phát triển phôi của cua xanhảnh hưởng của độ mặn đến quá trình phát triển phôitổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với l tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúngXay dung va to chuc chuong trinh dao tao theo CDIOGT Quan ly cong.pdf GT Quan ly congChuoi gia tri toan cau cua cac tap doan xuyen quoc giaDon de cu thanh vien BKStrắc nghiệm tổ hợp và xác xuấtto chuc khai thac tau hang chuyen tuyen chuyen luongMau 07 09 kehoach doan vao raMẫu đơn xin visa cho khách nước ngoài.Mau 01 02 don xin di nnTài liệu, biểu mẫu | Hanoi University of Science, VNU Phieu dang ky SD xechuong 1. bai tap trac nghiem phep bien hinhQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNUQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU16. Mẫu 01 ĐTCS Thuyết minh đề cương nghiên cứu17. Mẫu 02 ĐTCS Danh sách đề xuất đề tài cơ sởCong van Thong ke KHCN 201405 Don de cu ung vien thanh vien Ban Kiem soat10. TT 85 2004 TTLT BTC BKHCN