TỔNG ôn lí THUYẾT hữu cơ 11 12

TÔNG HOP LI THUYÊT HUU CO 2009

TÔNG HOP LI THUYÊT HUU CO 2009
... glixerol axit cacboxylic đơn chức A, B (A B ntC) CTCT A, B lần lợt là: A CH3COOH & C2H5COOH B C2H5COOH & C3H7COOH C HCOOH & CH3COOH D CH3COOH & C2H3COOH Câu Cho nớc Br2 vào hh gồm: phenol CH3COOH, ... mol CO2 0,2 mol H2O Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 d thu đợc 3,136 lít CO2 (đktc) Xác định công thức axit A CH3COOH HOOC-CH2-COOH B HCOOH HOOC-COOH C HCOOH HOOC-(CH2)4-COOH ... mol CO2 0,2 mol H2O Mặt khác, cho a gam hỗn hợp X tác dụng với NaHCO3 d thu đợc 3,136 lít CO2 (đktc) Xác định công thức axit A CH3COOH HOOC-CH2-COOH B HCOOH HOOC-COOH C HCOOH HOOC-(CH2)4-COOH...
 • 16
 • 260
 • 0

phân loại bài tập trắc nghiêm hữu 11,12 giúp các em ôn tập

phân loại bài tập trắc nghiêm hữu cơ 11,12 giúp các em ôn tập
... cao nên cháy không hoàn toàn dễ sinh muội than 19 Ankan Z có công thức phân tử C5H12 Tiến hành p/ư dehidro hóa Z thu hỗn hợp gồm anken đồng phân có hai chất đồng phân hình học Công thức cấu tạo ... A tác dụng Mg, tạo chất khí Cơng thức phân tử A là: A C2H2O4 B C2H4O3 C C2H2O2 D C2H2O3 15 A hợp chất hữu cơ, cháy tạo CO2 H2O Phần trăm khối lượng Oxi A 26,67% Có cơng thức cấu tạo phù hợp A? ... c¶ ®Ịu sai 20 Hợp chất hữu A có cơng thức phân tử CxHyOz có MA < 90 dvC , A tham gia phản ứng tráng gương tác dụng với H2/Ni,t0 sinh ancol có cacbon bậc bốn phân tử Cơng thức cấu tạo A A :...
 • 10
 • 787
 • 26

tổng ôn tập hóa hữu 12 bản

tổng ôn tập hóa hữu cơ 12 cơ bản
... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... 61 62 63 64 65 91 92 93 94 95 121 122 123 124 125 151 152 153 154 155 181 182 183 184 185 231 232 233 234 235 Trường PT Thái Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... Bình Dương Page HĨA HỮU CƠ 2010 C C2H2, C2H4, C2H6 D Glucozơ, C2H2, CH3CHO CÂU 85 Saccarozơ hợp chất hữu có cơng thức phân tử: A C12H22O11 B (C6H10O5)n C C6H12O6 D C11H22O12 CÂU 86 Thực phản...
 • 69
 • 558
 • 8

Tổng hợp lý thuyết hữu 12

Tổng hợp lý thuyết hữu cơ 12
... LIPIT KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CĨ NHIỀU NHĨM CHỨC Định nghĩa Những hợp chất hữu phân tử có từ hai nhóm chức trở lên hợp chất hữu có nhiều nhóm chức hung.vaio@yahoo.com.vn 13 * Hợp chất đa chức ... kết tủa Chất tẩy rửa tổng hợp Thường gặp đời sống tên gọi bột giặt, kem giặt tổng hợp Thành phần bột giặt, kem giặt tổng hợp DBSA (dodexyl bezen sufonic axit) có cơng thức C12H25 - C6H4 - SO3H ... hỗn hợp nhiều chất : Polime (thiên nhiên tổng hợp) , chất hóa dẻo chất độn, chất phụ Một số polime dùng làm chất dẻo a PE : Cơng thức (-CH2 - CH2-)n - Sản phẩm trùng hợp CH2 = CH2 b PS : Cơng...
 • 21
 • 220
 • 4

Đề ôn tâp hóa hữu 11(hay)

Đề ôn tâp hóa hữu cơ 11(hay)
... Câu 16: Chất hữu A phản ứng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:1 phản ứng với Na giải phóng khí hiđro Khi cho 0,5 mol A phản ứng hết với Na thu 11,2 lít hiđro(đktc) Công thức cấu tạo A A OH ... đồ chuyển hoá sau: brombenzen → X → Y → X Công thức phân tử X A ancol benzylic B phenol C Xiclohexanol D natri benzylat Câu 18: 2-clobutan sản phẩm hữu thực phản ứng A cộng hiđroclorua vào 2-metylpropen ... 3-metylbut-1-en B 3-metylbutan-1-ol C 2-metylbut-2-en D 2-metylbut-1-en Câu 22: Các công thức ancol ghi đây, công thức viết sai (1) CnH2nOH (2) CnH2nO(n ≥ 3) (3) CnH2n+2(OH)2 (4) CH3 – CH(OH)2...
 • 2
 • 614
 • 25

Bài soạn 352 bai tap huu co 11 - 12 co dap an

Bài soạn 352 bai tap huu co 11 - 12 co dap an
... a) 1-Brom-2, 5- iclo-2-metyl-3-etyl hexanol-4 b)1, 4- iclo-5-brom-1, 4- imetyl-3-etylpentanol-2 c) 2, 5- iclo-6-brom-4-etyl-5-metyl hexanol-3 d) 1-( 1-Cloetyl )-3 -clo-4-brom-3-metyl-2-etyl butanol-1 ... 104 105 c a d b a c c d a a b b c b 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 d d d b a d b a c d b c a d 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 b d d a c d c b a ... HO-CH2 -CO- CH2-COOH c) HO-CH2-CH2-O-CH2-COOH d) HO-CH2-CHCH-COOH Câu 294 A an ehit mà đốt cháy A tạo số mol CO2 số mol A đem đốt A an ehit nào? a) Etanđial b) Axetanđehit c) Acrolein d) Fomanđehit Câu 295...
 • 28
 • 405
 • 2

Các dạng thuyết hữu

Các dạng lí thuyết hữu cơ
... biểu sau không đúng? A Glucozơ tồn dạng mạch hở dạng mạch vòng B Glucozơ tác dụng với nước brom C Khi glucozơ dạng vòng tất nhóm OH tạo ete với CH 3OH D Ở dạng mạch hở, glucozơ có nhóm OH kề ... thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon (c) Liên kết hóa học chủ yếu hợp chất hữu liên kết cộng hóa trị (d) Những hợp chất hữu khác có phân tử khối đồng phân (e) Phản ứng hữu thường xảy nhanh ... dịch màu xanh lam (e)Trong dung dịch, fructozơ tồn chủ yếu dạng mạch hở (f) Trong dung dịch, glucozơ tồn chủ yếu dạng mạch vòng cạnh (dạng α β) Số phát biểu A.5 B Câu 65: Chất cho vào dung dịch...
 • 27
 • 506
 • 0

TOM TAT LÝ THUYET HUU CO 11

TOM TAT LÝ THUYET HUU CO 11
... dụ: 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2 ↑ Kali axetat 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 ↑ Canxi axetat 2) Tác dụng với rượu ( phản ứng estehóa) CH3COOH + HO –C2H5 H SO4 đặc → t 0C CH3COOC2H5 ... ứng………… Ví dụ: CH3COOC2H5 + NaOH t C → CH3COONa + C2H5OH t 0C (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3 c) Phản ứng cháy : cho CO2 H2O Ví dụ: t 0C CH3COOC2H5 + 5O2 → CO2 + 4H2O Lưu ... ⇒ CTTQ : R-COO-R’ III- Điều chế Axit axetic 1) Phương pháp lên men giấm: men giấm C2H5OH + O2  CH3COOH + H2O → 2)Từ muối axetat axit mạnh , H2SO4: 2CH3COONa + H2SO4 đ.đ → 2CH3COOH ↑ + Na2SO4...
 • 15
 • 337
 • 12

danh phap trong hoa huu co 11.12

danh phap trong hoa huu co 11.12
... tạo nói Tên theo danh pháp IUPAC gồm phần: đầu, thân đuôi: - Các nhánh, nhóm nhóm chức phụ tạo nên phần đầu - Mạch hay vòng tạo nên phần thân - Tên nhóm chức tạo nên phần đuôi Trong ví dụ trên: ... đimetyl benzen Trong công thức trên, số dành cho C gắn với –CH3 mà C gắn với –NH2 khối lượng nguyên tử C nhỏ N - Đối với mạch nhiều vòng ghép, nhiều cầu * Ví dụ 14: Spiro [2,3] hexan Trong đó: hexan ... nguyên tử C nên có tiếp đầu ngữ spiro * Ví dụ 15: 1,7,7 – trimetyl bixiclo [2.2.1] heptan – – on Trong đó: heptan tên gọi mạch 7C liên kết bội, xếp thành vòng có cầu nối: cầu 1234 có số nhịp 2C...
 • 7
 • 221
 • 3

150 câu trắc nghiệm hóa hữu 11-12 đáp án

150 câu trắc nghiệm hóa hữu cơ 11-12 có đáp án
... bị oxi hóa tạo anilin, N nitrobenzen số oxi hóa +4 giảm thành N anilin số oxi hóa -2 b) Nitrobenzen chất oxi hóa bị khử tạo anilin, N nitrobezen số oxi hóa +4 giảm thành N anilin số ... Khối lượng phân tử loại đường hóa học là: a) 320 b) 290 c) 303 d) 294 (C = 12; H = 1; O = 16; N = 14) 95 Một axit hữu no mạch hở cơng thức thực nghiệm (C3H5O2)n Cơng thức phân tử axit là: a) ... stiren, benzen thể dùng hóa chất để phân biệt chất lỏng này? a) Nước brom b) Giấy q c) Natri d) Khơng hóa chất phù hợp 120 Đem xà phòng hóa este phenyl axetat dung dịch xút dư, sau phản...
 • 14
 • 749
 • 18

an150 câu tn hóa hữu 11-12 tiếp theo đáp án

an150 câu tn hóa hữu cơ 11-12 tiếp theo có đáp án
... c)30% d) 25% Câu 244 Khi cho isopentan tác dụng với Cl2, với diện ánh sáng, theo tỉ lệ số mol : 1, lý thuyết thu tối đa chất sản phẩm hữu cơ? a) b) c) d) Câu 245 Thực phản ứng ete hóa hỗn hợp ... C6H11CHO Câu 188 Phần trăm khối lượng anđehit hỗn hợp A câu (187) là: a) 40,24%; 59,76% b) 45,12%; 54,88% c) 30,97%; 69,03% d) 39,02%; 60,98% Câu 189 A chất hữu chứa N Lấy 1,77 gam A đem oxi hóa ... 520 kJ Để lượng cung cấp cho bơi lội, người phải cung cấp lượng glucozơ chất béo stearin theo tỉ lệ khối lượng để lượng tương đương? a) 2,7 : b) : c) : d) : 25 Câu 203 Chất hữu A công...
 • 20
 • 170
 • 0

Ôn tập hóa hữu lớp 12 ppsx

Ôn tập hóa hữu cơ lớp 12 ppsx
... không với chất CH – CH(NH2) – COOH? A axit –aminopropanoic B axit α –aminopropionic C Alanin D valin Câu 46: Chất sau làm quỳ tím ẩm hóa xanh?A glyxin B anilin C phenol D lysin Câu 47: Chất hữu ... HNO3 Câu 42: Anilin không phản ứng với chất sau đây?A HCl B NaOH C Br2 D HNO2 Câu 43: Chất sau amin bậc 3?A (CH3)3C – NH2 B (CH3)3N C (NH3)3C6H3 D CH3NH3Cl Câu 44: Amin có công thức CH3 – CH(NH2) ... dung dịch HCl 0,5M Sau phản ứng thu 9,55 gam muối Xác định công thức X?A C2H5NH2 B C6H5NH2 C C3H5NH2 D C3H7NH2 Câu 52: Axit amino axetic không tác dụng với chất:A CaCO3 B H2SO4 loãng C KCl D CH3OH...
 • 2
 • 272
 • 3

Xem thêm