DIETHYL PHTALAte

DIETHYL PHTALAte

DIETHYL PHTALAte
... theo thứ tự sau: naphtalen diethylphtalat Điều chỉnh độ nhạy detector cho chiều cao pic naphtalen không nhỏ 50% thang đo Phép thử có giá trò độ phân giải pic naphtalen diethyl phtalat 10 Tiêm µl ... dòch thử (2) µl dung dòch đối chiếu Tiến hành sắc ký dung dòch thử thời gian gấp lần thời gian lưu diethylphtalat Từ sắc ký đồ dung dòch đối chiếu, tính tỷ lệ (R) diện tích pic diethyphtalat diện...
  • 3
  • 160
  • 0

DIETHYL PHTALAT ppt

DIETHYL PHTALAT ppt
... thứ tự sau: naphtalen diethylphtalat Điều chỉnh độ nhạy detector cho chiều cao pic naphtalen không nhỏ 50% thang đo Phép thử có giá trò độ phân giải pic naphtalen diethyl phtalat 10 Tiêm l dung ... sắc ký dung dòch thử thời gian gấp lần thời gian lưu diethylphtalat Từ sắc ký đồ dung dòch đối chiếu, tính tỷ lệ (R) diện tích pic diethyphtalat diện tích pic chuẩn nội Từ sắc ký đồ dung dòch ... 1,505 (Phụ lục 6.1) C Phổ hồng ngọai (Phụ lục 4.2) chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại diethyl phtalat chuẩn (CĐ), dùng kỹ thuật phim mỏng D Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4) Bản...
  • 6
  • 1,685
  • 4

Xem thêm