Nâng cao năng lực kháng từ của nam châm thiêu kết nd fe b bằng cách pha tạp vào biên hạt (LV01924)

Nghiên cứu công nghệ chế tạo để làm tăng lực kháng từ của nam châm thiêu kết nd fe b (LV01174)

Nghiên cứu công nghệ chế tạo để làm tăng lực kháng từ của nam châm thiêu kết nd fe b (LV01174)
... b mặt ) Từ < /b> lý định chọn đề tài nghiên < /b> cứu < /b> luận văn: Nghiên < /b> cứu < /b> công < /b> nghệ < /b> chế < /b> tạo < /b> để < /b> làm < /b> tăng < /b> lực < /b> kháng < /b> từ < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B Mục đích đề tài Chế < /b> tạo < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B lực < /b> ... ii B Ộ GIÁO DỤC V VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ỜNG ĐẠI HỌC S SƯ PHẠM HÀ NỘI a &b - NGUYỄN XUÂN LONG NGHIÊN CỨU ỨU CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO ĐỂ L LÀM TĂNG L LỰC KHÁNG TỪ CỦA ỦA NAM < /b> CHÂM THI THIÊU KẾT Nd-< /b> Fe-< /b> B B ... có lực < /b> kháng < /b> từ < /b> lớn tìm quy trình công < /b> nghệ < /b> ổn định để < /b> chế < /b> tạo < /b> hiệu Đối tượng nghiên < /b> cứu < /b> Nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B Nhiệm vụ nghiên < /b> cứu < /b> Nghiên < /b> cứu < /b> ảnh hưởng việc thay đổi điều kiện công < /b> nghệ < /b> ảnh...
 • 76
 • 101
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b

Khoá luận tốt nghiệp nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b
... tài: Nghiên < /b> cứu < /b> ảnh < /b> hưởng < /b> pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> A l ) < /b> lên < /b> tính < /b> chất < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Huy Dân Mục đích nghiên < /b> cứu < /b> Nghiên < /b> cún ảnh < /b> hưởng < /b> pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> A l ) < /b> lên < /b> tính < /b> ... SEM b t họp kim Nd-< /b> Fe-< /b> B nghiền h hợp chất < /b> pha < /b> thêm Dy40Nb30AỈ3 nghiền h 22 3.2 Ảnh hưởng < /b> họp chất < /b> pha < /b> thêm lên < /b> tính < /b> chất < /b> từ b t họp kim Nd-< /b> Fe-< /b> B Đe nâng cao chất < /b> lượng nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B ... Neodym-Sắt-Bo, viết tắt Nd-< /b> Fe-< /b> B loại nam < /b> châm < /b> đất tạo từ họp chất < /b> Neodym (Nd)< /b> - sắt (Fe)< /b> - Bo (B) , với công thức phân tử Nd2< /b> Fe< /b> 4B Nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> NdFeB lần chế tạo thành công vào năm 1982, công b ...
 • 30
 • 92
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp (dy, cu, al  ) lên tính chất của nam châm thiêu kết nd fe b
... pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> Al< /b> ) < /b> lên < /b> tính < /b> chất < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Huy Dân Mục đích nghiên < /b> cứu < /b> Nghiên < /b> cứu < /b> ảnh < /b> hƣởng pha < /b> tạp < /b> (Dy, < /b> Cu, < /b> Al< /b> ) < /b> lên < /b> tính < /b> chất < /b> nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> ... thiêu < /b> kết < /b> Neodym-Sắt-Bo, đƣợc viết tắt Nd-< /b> Fe-< /b> B loại nam < /b> châm < /b> đất đƣợc tạo từ hợp chất < /b> Neodym (Nd)< /b> - Sắt (Fe)< /b> - Bo (B) , với công thức phân tử Nd2< /b> Fe1< /b> 4B Nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> NdFeB lần đƣợc chế tạo thành ... Dy40Nb3 0Al3< /b> 0 sau xử lí nhiệt 25 - nghiền h KẾT LUẬN Đã nghiên < /b> cứu < /b> ảnh < /b> hƣởng hợp kim pha < /b> thêm Dy40Nb3 0Al3< /b> 0 lên < /b> tính < /b> chất < /b> từ nam < /b> châm < /b> thiêu < /b> kết < /b> Nd1< /b> 6, 5Fe7< /b> 7B6 ,5 Hợp kim Nd1< /b> 6, 5Fe7< /b> 7B6 ,5 nghiền h pha < /b> b t...
 • 31
 • 85
 • 0

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến phẩm chất từ của nam châm vĩnh cửu nd fe b

Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến phẩm chất từ của nam châm vĩnh cửu nd fe b
... ảnh < /b> số < /b> viên nam < /b> châm < /b> thiêu kết Nd-< /b> Fe-< /b> B chế tạo Hình 3.4 Giản đồ trình thiêu kết nam < /b> châm < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B KẾT LUẬN Đã nghiên cứu ảnh < /b> hưởng < /b> số < /b> yếu < /b> tố < /b> công < /b> nghệ < /b> đến < /b> phẩm < /b> chất < /b> từ < /b> nam < /b> châm < /b> NdFe -B Phẩm < /b> chất < /b> từ < /b> ... chất < /b> từ < /b> mẫu khảo sát hệ từ < /b> trường xung Việc tính tích lượng (BH) max hiệu chỉnh ảnh < /b> hưởng < /b> trường khử từ < /b> theo kích thước mẫu đo KẾT QUẢ VÀ B N LUẬN Ảnh hưởng < /b> chế độ nghiền đến < /b> chất < /b> lượng nam < /b> châm < /b> ... thời để biết ảnh < /b> hưởng < /b> chế độ thiêu kết lên độ ổn định tính chất < /b> từ < /b> nam < /b> châm < /b> 15 0.5 h 1h 2h 10 4M (kG) -5 -10 1080-2h -15 -15 -10 -5 H (kOe) 10 15 Hình 3.2.1 Đường từ < /b> trễ nam < /b> châm < /b> Nd-< /b> Fe-< /b> B với...
 • 8
 • 150
 • 0

Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B quy mô bán công nghiệp

Nghiên cứu công nghệ chế tạo nam châm thiêu kết Nd-Fe-B quy mô bán công nghiệp
... cho lun vn: Nghiờn cu cụng ngh ch to nam chõm thiờu kt Nd-Fe-B quy mụ bỏn cụng nghip Mc ớch nghiờn cu Tỡm cụng ngh n nh ch to nam chõm thiờu kt Nd-Fe-B quy mụ bỏn cụng nghip cú tớch nng lng ... gi l nam chõm n hi) Lng Nd nam chõm loi ny bng khong 1/3 nam chõm Nd2Fe14B thụng thng, iu ny lm gim ỏng k giỏ thnh v lm tng bn v mt hoỏ hc ca nam chõm Nd-Fe-B Sau cỏc phỏt hin ú vt liu loi Nd-Fe-B ... hệ Nd-Fe-B với tỉ số Nd/B = Pha (Nd2Fe14B), (NdFe4B4) Trong nam chõm Nd-Fe-B, pha th cp ny chớnh l pha giu Nd Vỡ th, da vo gin pha ca h Nd-Fe-B (hỡnh 1.10), hp kim ban u ch to nam chõm Nd-Fe-B...
 • 65
 • 326
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ XỬ LÍ NHIỆT LÊN PHẨM CHẤT TỪ CỦA NAM CHÂM THIÊU KẾT NdFeB

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ XỬ LÍ NHIỆT LÊN PHẨM CHẤT TỪ CỦA NAM CHÂM THIÊU KẾT NdFeB
... chỉnh ảnh hưởng trường khử từ theo kích thước mẫu đo KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Ảnh hưởng chế độ thiêu kết đến chất lượng nam châm Chúng thay đổi nhiệt độ thời gian thiêu kết để tìm chế độ thiêu kết tối ... Nd-Fe-B với thời gian thiêu kết 1h có nhiệt độ thiêu kết khác Ta nhân thấy rằng, thời gian thiêu kết không ảnh hưởng đến nhiều tính chất từ nam châm Trong nhiệt độ thiêu kết lại ảnh hưởng rõ rệt Đây ... định vùng nhiệt độ từ 520-560oC Tích lượng (BH)max đạt 35 MGOe với công nghệ xử nhiệt KẾT LUẬN Đã nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố công nghệ đến phẩm chất từ nam châm Nd-Fe-B Phẩm chất từ mẫu...
 • 5
 • 113
 • 0

SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ

SKKN Giải quyết sự bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục với năng lực thực Từ của học sinh trường TH Phú Thuỷ
... Sau năm triển khai th c kế hoạch Bồi dỡng ,chống yếu lõi học sinh yếu kémvà kinh nghiệm đạo Giải bất cậpqua yêu cầu nâng cao chất lợng giáo dụcvới yêu cầu th c tế chất lợng học sinh đạt đợc số kết ... hội chất lợng giáo dục nhà trờng Do cần phải làm để nâng cao chất lợng theo yêu cầu giáo dục Đó trách nhiệm ngời Hiệu trởng Với lý chọn nội dung Giải bất cập qua yêu cầu nâng cao chất lợng giáo ... nhằm xác định cách xác chất lợng th c chất học sinh để từ xây dựng hệ th ng biện pháp , giải pháp th ch hợp đạo dạy học đạt kết th c chất theo yêu cầu cấp quản lý giáo dục yêu cầu vận động Ngày 3/10/2007...
 • 13
 • 230
 • 0

so sánh khả năng sinh bào tử của nấm xanh metarhizium anisopliae sorokin trên nền cơ chất gạo và đánh giá hiệu lực năm chủng nấm xanh của hungary và một chủng việt nam lên sùng khoai lang cylas formicarius fabricius trong điều kiện phõng thí nghiệm

so sánh khả năng sinh bào tử của nấm xanh metarhizium anisopliae sorokin trên nền cơ chất gạo và đánh giá hiệu lực năm chủng nấm xanh của hungary và một chủng việt nam lên sùng khoai lang cylas formicarius fabricius trong điều kiện phõng thí nghiệm
... tài So sánh khả sinh bào tử nấm xanh Metarhizium anisopliae Sorokin chất gạo đánh giá hiệu lực năm chủng nấm xanh Hungary chủng Việt Nam lên sùng khoai lang Cylas formicarius Fabricius điều kiện ... lang TN Thí nghiệm VN Việt Nam x HỒ NHẬT MINH, 2012 So sánh khả sinh bào tử nấm xanh Metarhizium anisopliae Sorokin chất gạo đánh giá hiệu lực năm chủng nấm xanh Hungary chủng Việt Nam lên sùng ... đề tài: So sánh khả tăng sinh bào tử nấm xanh Metarhizium anisopliae chất gạo đánh giá hiệu lực năm chủng nấm xanh Hungary chủng Việt Nam lên sùng khoai lang Cylas formicarius Fab.” Do sinh viên...
 • 55
 • 308
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu của dự án tái khai thác Khu B chung cư Kim Liên - Hà Nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án tái khai thác Khu B chung cư Kim Liên - Hà Nội
... "Giải < /b> pháp < /b> nâng < /b> cao < /b> hiệu < /b> đầu < /b> tư < /b> dự < /b> án < /b> tái < /b> khai < /b> thác < /b> Khu < /b> B chung Kim Liên - Nội" 2 Mục tiêu nội dung nghiên cứu Đề xuất số giải < /b> pháp < /b> nhằm nâng < /b> cao < /b> hiệu < /b> đầu < /b> tư < /b> dự < /b> án < /b> tái < /b> khai < /b> thác < /b> Khu < /b> B chung ... b Phân tích đánh giá - Dựa tài liệu, số liệu thu thập được, khung pháp < /b> lý Nhà nước để nghiên cứu lập dự < /b> án < /b> đề xuất số giải < /b> pháp < /b> nâng < /b> cao < /b> hiệu < /b> đầu < /b> tư < /b> dự < /b> án < /b> tái < /b> khai < /b> thác < /b> khu < /b> B chung Kim Liên ... thác < /b> chung cao < /b> tầng giới Việt Nam Chương 2: Các sở để lập dự < /b> án < /b> tái < /b> khai < /b> thác < /b> khu < /b> chung địa b n thành phố Nội tình hình triển khai < /b> thực Chương 3: Dự < /b> án < /b> tái < /b> khai < /b> thác < /b> khu < /b> B chung Kim Liên...
 • 178
 • 376
 • 0

một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô liên tỉnh tại thành phố hải phòng

một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng ô tô liên tỉnh tại thành phố hải phòng
... nh sau: Các nhân tố bên Môi trờng kinh tế Môi trờng văn hoá xã hội Các nhân tố bên doanh nghiệp Nguồn lực hành Nguồn nhân lực Khả cạnh tranh doanh nghiệp Phơng tiện vận tải Môi trờng công nghệ ... tranh, bi nú nh hng ln ti hiu qu vic tip cn v chim lnh th trng ca doanh nghip 1.2 S CN THIT NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA DOANH NGHIP 1.2.1 Nng lc cnh tranh ca doanh nghip Nng lc cnh tranh ca doanh ... kh nng cnh tranh cao thỡ doanh nghip mi cú kh nng cnh tranh cao, ng thi cỏc doanh nghip cú kh nng cnh tranh cao thỡ quc gia mi cú kh nng cnh tranh Nh vy ta cú th núi kh nng cnh tranh ca sn phm,...
 • 113
 • 275
 • 0

khảo sát khả năng sinh bào tử của nấm paecilomyces javanicus trên nền cơ chất gạo và hiệu quả phòng trừ rệp sáp dysmicoccus neobrevipes gây hại huệ trắng trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới

khảo sát khả năng sinh bào tử của nấm paecilomyces javanicus trên nền cơ chất gạo và hiệu quả phòng trừ rệp sáp dysmicoccus neobrevipes gây hại huệ trắng trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới
... NGHIỆP VÀ SINH HỌC ỨNG DỤNG TRẦN TỐ THU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH BÀO TỬ CỦA NẤM PAECILOMYCES JAVANICUS TRÊN NỀN CƠ CHẤT GẠO VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ RỆP SÁP DYSMICOCCUS NEOBREVIPES GÂY HẠI HUỆ TRẮNG TRONG ... với đề tài Khảo sát khả sinh bào tử nấm Paecilomyces javanicus chất gạo hiệu phòng trừ rệp sáp Dysmicoccus neobrevipes gây hại huệ trắng điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới Do sinh viên TRẦN ... TRẦN TỐ THU, 2014 Khảo sát khả sinh bào tử nấm Paecilomyces javanicus chất gạo hiệu phòng trừ rệp sáp Dysmicoccus neobrevipes gây hại huệ trắng điều kiện phòng thí nghiệm nhà lưới Luận văn tốt...
 • 51
 • 261
 • 0

164 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - thực trạng và các biện pháp cải thiện

164 Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - thực trạng và các biện pháp cải thiện
... lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Chương hai : Hiện trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn Chương ba : Giải pháp cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Sài Gòn CHƯƠNG MỘT NĂNG LỰC ... là: “NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN-THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN” Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vận dụng phương pháp phương pháp phân tích thống kê phương pháp ... thương mại nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh nội ngân hàng thương mại 1.2.1.1 Tiềm lực tài Tiềm lực tài thước đo sức mạnh ngân hàng thương...
 • 84
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát huy tối đa năng lực đầu tư của các thành phần kinh tế đặc biệt là các đối tác chiến lược các công ty tập đoàn đa quốc gianăng lực đầu tư của công tylực từ của nam châm điệncách làm tăng lực từ của nam châm điệnnhiễm từ của nam châm điệntính chất từ của nam châmđặc điểm đường sức từ của nam châm thẳngvề báo cáo tài chính tổng hợp của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 của công ty cổ phần someco sông đàthực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân việt namđầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của nhtm cổ phần đông nam ávân dụng tuần hoàn tư bản nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế việt nam trong hội nhập kinh tế quốc tếnghiên cứu các giải pháp thúc đẩy ứng dụng internet và thương mại điện tử để nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nam địnhtác động của việc đầu tư chất lượng chưa cao chưa hiệu quả dẫn đến năng lực cạnh tranh của việt nam ngày càng xấusự cần thiết phải đẩy mạnh đầu tư phát triển nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải việt nambáo cáo năng lực cạnh tranh của việt nam 2011tìm hiểu về một số lỗi thường gặp trên notebookvốn tự có tại các ngân hàng cổ phần thương mại việt nam (thực trạng và giải pháp)Bài báo cáo tham quan nhà máy nước tân hiệptruyền hình lai ghép hbb tvBài thuyết trình ngành ngân hàng cấu trúc và sự cạnh tranh chương 17,18,1923 de cuong on tap anh 9 HK1tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty kinh doanh nhà và xây dựng hải dươngTÍNH CÁCH NHIỆT CÁCH ẩm CHO KHO LẠNHPhát hiện v định lượng sự pha trộn của các loại dầu mè với dầu thực vật bằng phương pháp sắc ký khí và phân tích dữ liệu đa biếnđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngGiải pháp giải quyết việc làm cho lao động nông thôn tại xã hùng sơn, huyện tràng định, tỉnh lạng sơnTHIẾT kế TRẠM dẫn ĐỘNG cơ KHÍcông nghệ lên men sản xuất probiotic với khả năng tồn tại cao và chất lượngthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩutổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeQuan hê công chúng (PR)Quản lý siêu thị điện thoại