Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu pb, trong một số đối tượng môi trường

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách làm giàu Pb, phục vụ cho việc xác định xử lý chúng trong một số đối tượng môi trường

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu Pb, phục vụ cho việc xác định và xử lý chúng trong một số đối tượng môi trường
... KHOA HC T NHIấN PhạM văn huấn Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách làm giàu Pb, phục vụ cho việc xác định xử chúng số đối tượng môI trường Chuyờn ngnh : Hoỏ vụ c Mó s : 60440113 LUN VN ... MIBK 17 1.4.3 Phng phỏp chit pha rn (SPE) 1.4.3.1 nh ngha v chit pha rn Chit pha rn (SPE) (Solid- Phase Extraction) l quỏ trỡnh phõn b cht tan gia hai pha lng- rn Pha rn cú th l cỏc ht silicagen ... phõn tớch vi b mt cht hp thu * C ch hp th pha o ( reversed- phase) Ngc vi c ch hp th pha thng, pha tnh õy l cỏc cht khụng phõn cc (nh C-18) cũn pha ng l pha khụng phõn cc C ch l tng tỏc khụng phõn...
 • 66
 • 203
 • 0

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách làm giàu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường
... tối ưu để tách làm giàu cadimi chì số mẫu nước đóng chai việc sử dụng phương pháp chiết pha rắn  Khảo sát sử dụng vật liệu cột nhồi Muromac A1 làm vật liệu cột nhồi SPE để tách, làm giàu Cd(II) ... bảng số liệu trên, ta thấy việc sử dụng thuốc thử vật liệu Muromac A1 để tách làm giàu số ion kim loại nặng nước đạt hiệu suất thu hồi hệ số làm giàu cao, phù hợp để tách làm giàu lượng vết ứng dụng ... Cd, Mn loại nước biển loại nước tự nhiên Vấn đề đặt nghiên cứu sử dụng Muromac A1 để tách làm giàu Cd(II) Pb(II) mẫu với điều kiện nhiệt độ, pH, dung môi giải hấp, tốc độ dòng pha động để thu...
 • 21
 • 448
 • 1

sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách làm giàu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường

sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường
... vậy, trước xác định chúng cần phải tách làm giàu Để tách làm giàu kim loại nặng nước thường dùng số phương pháp đây: 18 1.5.1 Phương pháp cộng kết Cộng kết phương pháp kết tủa chất cần phân tích ... trộn lẫn, thường dung môi hữu nước Tách làm giàu chất phương pháp chiết lỏng- lỏng có nhiều ưu điểm so với số phương pháp làm giàu khác kết hợp phương pháp chiết với phương pháp xác định (trắc ... Phương pháp chiết pha rắn (SPE) 1.5.3.1 Định nghĩa chiết pha rắn Chiết pha rắn (SPE) (Solid- Phase Extraction) trình phân bố chất tan hai pha lỏng- rắn Pha rắn hạt silicagen xốp, polime hữu loại...
 • 65
 • 193
 • 0

sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách làm giầu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường

sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giầu kim loại nặng trong một số đối tượng môi trường
... - NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT PHA RẮN ĐỂ TÁCH VÀ LÀM GIẦU KIM LOẠI NẶNG TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƢỢNG MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành : Hoá vô Mã số : 60 44 25 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... quan tâm Vì chọn đề tài “ Sử dụng phƣơng pháp chiết pha rắn để tách làm giàu kim loại nặng số đối tƣợng môi trƣờng” CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng thực phẩm Xã hội ngày ... Phƣơng pháp chiết pha rắn (SPE) 1.5.3.1 Định nghĩa chiết pha rắn Chiết pha rắn (SPE) (Solid- Phase Extraction) trình phân bố chất tan hai pha lỏng- rắn Pha rắn hạt silicagen xốp, polime hữu loại...
 • 62
 • 201
 • 0

nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn để tách làm giầu các clophenol trong nước

nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn để tách và làm giầu các clophenol trong nước
... Sử dụng kỹ thuật tách chiết làm giàu - Cất lôi nước - Kỹ thuật sục khí bẫy chất phân tích lại - Kỹ thuật sục khí tuần hoàn - Chiết lỏng lỏng trực tiếp từ nước dietylete diclometal Chiết pha rắn ... cứu sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn để tách làm giầu clophenol nước - Sử dụng kỹ thuật tách sắc kí lỏng hiệu cao với detector (UV-VIS) để định lượng chúng đồng thời áp dụng để phân tích số mẫu ... quang Các quy trình phân tích áp dụng vào điều kiện nước ta Trong khuôn khổ luận văn muốn nghiên cứu xây d ựng quy trình để xác định clophenol nước bao gồm b ước sau: - Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật...
 • 68
 • 152
 • 0

Nghiên cứu quy trình phân tích dư lượng các hợp chất ô nhiễm cơ brôm (PBDEs) trong mẫu cá sử dụng phương pháp chiết pha rắn (SPE) sắc ký khí khối phổ (GC-MS

Nghiên cứu quy trình phân tích dư lượng các hợp chất ô nhiễm cơ brôm (PBDEs) trong mẫu cá sử dụng phương pháp chiết pha rắn (SPE) và sắc ký khí khối phổ (GC-MS
... đăng Kết nghiên cứu KH-CN Tên đề tài (hoặc dự án): Nghiên cứu quy trình phân tích lượng hợp chất ô nhiễm brôm (PBD Es) mẫu sử dụng phương pháp chiết pha rắn (SPE) sắc khí khối phổ (GC-MS) ... kết nghiên cứu: - X ây dựng thành côn g quy trình xác định lượng hợp chất brôm sử dụng hệ chiết pha rắn (SPE) phương pháp sắc khí khối phổ với độ xác cao; - ứng dụng thành công phương pháp ... gốc ô nhiễm Kết luân « Quy trình phân tích hợp chất P B D E s mẫu sử dụng phương pháp chiết pha rắn (SPE) thiết bị sắc khối phổ (GC/MS) tối ưu hóa áp dụng thành công Sự tích lũy hợp rô...
 • 44
 • 575
 • 0

Nghiên cứu sử dụng điện cực paste cacbon biến tính bởi HgO để phân tích một số kim loại độc hại trong một số đối tượng môi trường bằng phương pháp von ampe hòa

Nghiên cứu sử dụng điện cực paste cacbon biến tính bởi HgO để phân tích một số kim loại độc hại trong một số đối tượng môi trường bằng phương pháp von ampe hòa
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN MINH QUÝ NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC PASTE CACBON BIẾN TÍNH BỞI HgO ĐỂ PHÂN TÍCH MỘT SỐ KIM LOẠI ĐỘC HẠI TRONG MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG MÔI TRƯỜNG BẰNG ... vòng để tìm hiểu đặc tính von ampe hòa tan ion kim loại Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ điện cực HgO- MPCE khả ứng dụng điện cực phân tích 2- Nghiên cứu xác định kim loại điện cực HgO- MPCE - Nghiên cứu ... đƣợc điện cực có đặc tính điện hóa thích hợp để áp dụng phân tích lƣợng vết kim loại số đối tƣợng môi trƣờng Để giải nhiệm vụ đó, cần phải chế tạo điện cực, nghiên cứu đặc tính điện hóa điện cực...
 • 153
 • 434
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng điện cực màng bitmut để xác định vết chì cađimi trong một số đối tượng môi trường

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng điện cực màng bitmut để xác định vết chì và cađimi trong một số đối tượng môi trường
... khác ã c nghiên c u s d ng ch t o WE vàng, b c, kim cương, g n ây i n c c màng bitmut (BiFE) Ưu i m c a BiFE thân thi n v i môi trư ng, c tính c a Bi mu i c a không k Song, nh ng nghiên c u ... ba chi u, t o thành màng bitmut r n Màng bitmut t o i u ki n thu n l i cho kim lo i c n phân tích bám lên t o thành kh i h p kim kép Bi-kim lo i v y, kim lo i c làm giàu màng bitmut hi u qu b m ... nư c ta, nh ng nghiên c u phát tri n BiFE cho phương pháp von-ampe hòa tan anot (ASV) h u chưa c quan tâm Xu t phát t nh ng v n trên, ch n tài v i m c ích góp ph n nghiên c u phát tri n BiFE...
 • 15
 • 369
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng điện cực màng Bitmut để xác định vết chì Cađimi trong một số đối tượng môi trường tt

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng điện cực màng Bitmut để xác định vết chì và Cađimi trong một số đối tượng môi trường tt
... Nam nghiên cứu áp dụng điện cực BiFE để xác định đồng thời lượng vết Pb Cd phương pháp ASV Từ nghiên cứu lý thuyết thực nghiệm, đến kết luận sau: Đã thành công nghiên cứu phát triển điện cực ... áp dụng để xác định lượng vết kim loại độc thường gặp Pb Cd đối tượng môi trường Nội dung nghiên cứu (1) Nghiên cứu xác định Pb Cd BiFE in situ phương pháp ASV: - Khảo sát đường von-ampe vòng để ... Lý chọn đề tài Để phát triển hoàn thiện phương pháp phân tích có độ nhạy độ chọn lọc cao xác định xác lượng vết siêu vết kim loại nặng đối tượng phức tạp, đặc biệt đối tượng môi trường, nhiều...
 • 35
 • 382
 • 0

Nghiên cứu phát triển ứng dụng điện cực màng Bitmut để xác định vết chì Cađimi trong một số đối tượng môi trường

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng điện cực màng Bitmut để xác định vết chì và Cađimi trong một số đối tượng môi trường
... chưa có công trình nghiên cứu xác định lượng vết Pb Cd điện cực BiFE công bố Vì vậy, việc nghiên cứu phát triển ứng dụng điện cực BiFE để xác định lượng vết Pb Cd đối tượng môi trường cần thiết ... Song nói chung, nghiên cứu áp dụng phương pháp AdSV vào phân tích vết kim loại đối tượng môi trường phòng thí nghiệm nước 30 Việc nghiên cứu phát triển điện cực BiFE để thay điện cực thủy ngân ... dùng điện cực MFE phát triển để xác định AsIII [5] Tuy nhiên, dạng tồn As (AsIII AsV) thường xác định phương pháp ASV dùng điện cực đĩa vàng [18] điện cực màng vàng [8, 11] Bên cạnh đó, điện cực...
 • 168
 • 300
 • 0

Nghiên cứu phương pháp phân tích một số dạng As, Se trong một số đối tượng môi trường

Nghiên cứu phương pháp phân tích một số dạng As, Se trong một số đối tượng môi trường
... tài Nghiên cứu phương pháp phân tích số dạng As, Se số đối tượng môi trường Mục tiêu nghiên cứu: Xây dựng quy trình xác định đồng thời dạng As vô (As(III), As(V)), As hữu (MMA, DMA); Se (Se( IV), ... 1.1.3 Ý nghĩa phân tích dạng As, Se đối tƣợng môi trƣờng 1.2 Các phƣơng pháp phân tích dạng As, Se .13 1.2.1 Nhóm phƣơng pháp tách riêng dạng trƣớc phân tích 13 1.2.2 Nhóm phƣơng pháp sử dụng ... 1.1 Phân tích dạng nguyên tố vai trò phân tích dạng đánh giá ô nhiễm môi trƣờng 1.1.1 Khái niệm dạng nguyên tố phân tích dạng nguyên tố .6 1.1.2 Vai trò phân tích dạng nghiên cứu môi...
 • 124
 • 225
 • 0

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC HƯỚNG MỞ RỘNG

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG
... GV Trương Quang Thành 13 Tên đề tài: Sử dụng phương pháp lượng giác hóa để giải toán bất đẳng thức hướng mở rộng * Hướng mở rộng vấn đề : Ví dụ 1: Không sử dụng COSI , chứng minh : ax+by +cz ≤ ... Tên đề tài: Sử dụng phương pháp lượng giác hóa để giải toán bất đẳng thức hướng mở rộng : Miền xác định : ∀x ∈ R : x ≠ kπ, k ∈Z : Miền giá trị R : Chu kì π b) Một số biểu thức lượng giác miền giá ...   Đẳng thức xảy   cos ϕ =    x= 3z  hay  y= 4z   Người thực hiện: GV Trương Quang Thành 15 Tên đề tài: Sử dụng phương pháp lượng giác hóa để giải toán bất đẳng thức hướng mở rộng...
 • 19
 • 3,779
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: skkn sử dụng phương pháp lượng giác hoá để giải phương trình bất phương trình và hệ phương trình vô tỉsử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy môn gdcd lớp 10 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy tại trường thpt quảng xương 4giúp học sinh lớp 12 rèn luyện kỹ năng sử dụng phương pháp tọa độ hóa để giải``` quyết một số bài toán hình học không gianphương pháp chiết pha rắnsử dụng phân bón dựa vào độ phì đất và năng suất cây trồng một giải pháp quan trọng đảm bảo sản xuất nông nghiệp bền vững ở gia laihợp chất chitosan biến tính để tách và làm giàu các nguyên tố hóa họcứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướcsử dụng phương pháp tọa độ để giải toánchuyen de su dung phuong phap phuong trinh ion thu gonsu dung phuong phap truc quan de day hoc mon mi thuatđề tài nckhspud toán 5 sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 trường tiểu học xxx củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chiasử dụng phương pháp tọa độ để giải phương trìnhsử dụng phương pháp hàm số để giải hệ phương trìnhsử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngskkn sử dụng phương pháp đóng vai để giảng dạy môn gdcdTechniques in teaching writing a paragraghThe use of gessing game in speaking lessons to improve speaking skill to the 11th graders at hau loc 4 high schoolTopic using handouts in teaching and learing english at high schoolsTwo issues in assessment of high school students performance in englishUring the intergrated curriculum to teach unit 16 historical places english 10 with a view to rairing peoples awareness of protecting historicalplacesUsing some brainstorming techniques and outlining to improve writing skills for 12th form non english majors at lam son gifted high schoolUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high schoolUSING ROLE PLAY IN TEACHING SPEAKING SKILL AT TRIEU THI TRINH HIGH SCHOOLImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsUsing some positive teaching techniques to teach life skills effectively through some integrated reading topics for theUSING SOME TECHNIQUES TO TEACH VOCABULARY EFFE CTIVELY TO GRADE 12 STUDENTS AT LE VIET TAO HIGH SCHOOLUsing some useful warm up activities for teaching english 10 semester 1 standard syllabus to motivate the study excitement of the students in tho xuan IV high schoolUsing visual aids to motivate the 10th form students in practising new grammar structuresUSING WHILE READING TECHNIQUES TO IMPROVE READING COMPREHENSION FOR THE 11TH FORM STUDENTS AT HAM RONG HIGH SCHOOLThe effects of pre writing activities on the grade 11 and student motivation in writing at trieu son no2 high schoolThe knowledge related toto have verb in eng lishThe methods help the 12th graders at trieu son 3 high school do multiple choice reading comprehension exercises quickly, effectivelyHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU bảo HIỂM xã hội bắt BUỘC tại bảo HIỂM xã hội HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHRỦI RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾĐẦU tư xây DỰNG cơ sở hạ TẦNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN THEO TIÊU CHÍ NÔNG THÔN mới ở HUYỆN hải LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ