hạ tầng mã hóa công khai trong vpn

Đồ án : HẠ TẦNG KHÓA CÔNG KHAI TRONG VPN doc

Đồ án : HẠ TẦNG MÃ KHÓA CÔNG KHAI TRONG VPN doc
... viện Kỹ Thuật Mật An Toàn Mạng Máy Tính Hình 1. 5: Dịch vụ kiểm tra online Hạ tầng khóa công khai VPN 15 Học viện Kỹ Thuật Mật An Toàn Mạng Máy Tính PHẦN HẠ TẦNG MÃ KHÓA CÔNG KHAI (PKI) 2.1 ... nghĩa hạ tầng sở sử dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ hoá khoá công khai chữ ký số Một mục đích quan trọng khác PKI để quản lý khoá chứng sử dụng hệ thống Hạ tầng khóa công khai VPN ... MyCA cấp Hình 1.1 : Chứng số Hạ tầng khóa công khai VPN Học viện Kỹ Thuật Mật An Toàn Mạng Máy Tính Chứng chứa thông tin cần thiết khóa công khai, chủ thể (người sở hữu) khoá công, người cấp...
 • 32
 • 235
 • 0

TỔNG QUAN HẠ TẦNG CƠ SỞ HÓA CÔNG KHAI VÀ CHỮ KÍ SỐ

TỔNG QUAN HẠ TẦNG CƠ SỞ MÃ HÓA CÔNG KHAI VÀ CHỮ KÍ SỐ
... CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN HẠ TẦNG CƠ SỞ MÃ HÓA CÔNG KHAI VÀ CHỮ KÍ SỐ 1.1 TỔNG QUAN HẠ TẦNG CƠ SỞ MÃ HÓA CÔNG KHAI 1.1.1 Giới thiệu mật học .2 1.1.2 Hệ thống hóa (cryptosystem) ... hiểu chữ số ứng dụng để kiểm soát, xác thực bảo vệ thông tin hộ chiếu điện tử” Chƣơng 1: TỔNG QUAN HẠ TẦNG CƠ SỞ MÃ HÓA CÔNG KHAI VÀ CHỮ KÍ SỐ 1.1 TỔNG QUAN HẠ TẦNG CƠ SỞ MÃ HÓA CÔNG KHAI ... học, sở hạ tầng khóa công khai Với mục đích sử dụng cho việc xác thực hộ chiếu điện tử nên em đặc biệt tập trung giới thiệu hàm băm chữ số Trong em sâu vào hệ hóa công khai RSA chữ kí...
 • 58
 • 198
 • 1

Tài liệu khoá công khai trong mạng riêng ảo (PKI và VPN) doc

Tài liệu Mã khoá công khai trong mạng riêng ảo (PKI và VPN) doc
... sơ lược khoá mật công khai Hệ thống xây dựng sở cặp khoá có liên hệ toán học với khoá sử dụng để hoá thông điệp có khoá giải thông điệp ngược lại Khi công khai hoá khoá cặp khoá Nếu ... điệp bảo đảm, họ sử dụng khoá cung cấp công khai để hoá thông điệp trước gửi giữ bí mật khoá lại nên giải thông điệp bảo đảm Cặp khoá dùng để xác nhận thông điệp Người gửi tạo đoạn bǎm ... toán (ví dụ MD5, SHA-1 ) Người gửi hoá đoạn bǎm khoá riêng người nhận dùng khoá công khai người gửi để giải đoạn bǎm người gửi, sau so sánh với đoạn bǎm thông điệp nhận (được tạo thuật...
 • 3
 • 195
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật hóa khóa công khai cài đặt thuật toán hóa và giải bằng kỹ thuật hóa công khai

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai
... hóa giải tin điện tử Khóa công khai khóa bí mật có liên hệ toán học với nhau; nguyên tắc, khóa đƣợc suy từ khóa ngƣợc lại; nhiên việc tính toán để tìm khóa bí mật từ khóa công khai ngƣời ... thi Mỗi khóa đảm nhận chức trái ngƣợc Khóa bí mật đƣợc sử dụng để ký giải thông điệp hay tài liệu, khóa công khai dùng để kiểm tra xác thực chữ ký hóa thông tin Khác với kỹ thuật hoá ... hóa khóa công khai sử dụng thuật toán RSA - thuật toán có khả giải triệt để yêu cầu mô hình trao đổi thông tin bảo mật PHƯƠNG PHAP MA HOA KHOA CÔNG KHAI ́ ̃ ́ ́ 2.1 Khái niệm Phƣơng pháp mã...
 • 5
 • 698
 • 7

Hệ hóa công khai

Hệ mã hóa công khai
... để hóa thông tin: Ở ta tìm hiểu hệ hóa công khai RSA II Hệ hóa công khai Tìm hiểu hệ hóa công khai: a Phân biệt hóa bí mật hóa công khai : hóa bí mật: thông tin sẻ hóa ... cáo cuối kì Hệ hóa công khai RSA Tóm nội dung báo cáo Giới thiệu………………………………………………Trang Hệ hóa công khai ……………………………… Trang Chuẩn bị toán học…………………………………… Trang Hệ hóa công khai RSA…………………………… ... space) Và ta tiến hành hóa theo khối: Để hóa khối P ta thực C= (P ^e) mod n Giải mã: P = (C^d) mod n Hệ hóa công khai RSA Trang 19 Báo cáo cuối kì Hệ hóa công khai RSA Ví dụ ta có p...
 • 24
 • 381
 • 2

Tìm hiểu ứng dụng mật khóa công khai trong môi trường nguồn mở

Tìm hiểu ứng dụng mật mã khóa công khai trong môi trường mã nguồn mở
... giải Y khóa công khai A nhận đƣợc X=DKUa(Y) 2.3.2 Các ứng dụng mật khóa công khai Hệ thống mật khóa công khai đƣợc đặc trƣng việc dùng thuật toán với hai khóa riêng khóa công khai ... mềm hóa giải RSA 37 KẾT LUẬN Trên toàn báo cáo đồ án tốt nghiệp Trong luận văn em tìm hiểu hệ điều hành nguồn mở Linux, lý thuyết khóa công khai xây dựng ứng dụng khóa công khai ... 2.3.3 Yêu cầu mật khóa công khai 23 2.4 Các phƣơng pháp phân phối khóa công khai 23 2.5 Dùng mật khóa công khai phân phối khóa mật 24 2.5.1 Phân phối khóa mật đơn giản...
 • 40
 • 366
 • 0

BÁO CÁO "ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH SOCKET VÀ HỆ HÓA CÔNG KHAI RSA ĐỂ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHAT TRÊN MẠNG LAN " docx

BÁO CÁO
... đồ lập trình socket hướng kết nối 2.2 Thuật toán hóa RSA Phương pháp sử dụng thuật toán hóa công khai RSA (được đặt tên từ ba nhà phát minh Ron Rivest, Adi Shamir Leonard Adleman), sử dụng ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 2.1 Lập trình socket Trong lập trình mạng dùng Socket, không trực tiếp truy cập vào thiết bị mạng để gởi ... giá trị e người nhận biết giá trị d Đây thuật toán hóa khóa công khai với khóa công khai KU = {e,n} khóa riêng KR = {d,n} Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại...
 • 5
 • 545
 • 3

Đề tài: hóa công khai hóa RSA pptx

Đề tài: Mã hóa công khai – Mã hóa RSA pptx
... toán RSA có hai khóa: khóa công khai (hay khóa công cộng) khóa bí mật (hay khóa cá nhân) Mỗi khóa số cố định sử dụng trình hóa giải Khóa công khai công bố rộng rãi cho người dùng để hóa ... MỤC LỤC Đề tài: hóa công khai hóa RSA TÌM HIỂU CHUNG VỀ HỆ MÃ HÓA……………………………………………………………………………… Trang HỆ MÃ HÓA CÔNG KHAI ………………………………………………………………………………………… Trang I Phân biệt hệ hóa bí ... private key để giải Những người khác dù có nhận thông tin private key giải đọc thông tin Mô hình hóa công khai II NGUYÊN TẮC CẤU TẠO CỦA HỆ MÃ HÓA CÔNG KHAI Hệ khóa công khai xây dựng dựa...
 • 16
 • 271
 • 1

Đề tài: Hệ thống hóa công khai RSA pdf

Đề tài: Hệ thống mã hóa công khai RSA pdf
... để hóa thông tin: Ở ta tìm hiểu hệ hóa công khai RSA II Hệ hóa công khai Tìm hiểu hệ hóa công khai: a Phân biệt hóa bí mật hóa công khai: hóa bí mật: thông tin sẻ hóa ... cuối kì Hệ hóa công khai RSA Mục lục I II III IV Giới thiệu………………………………………………Trang Hệ hóa công khai ……………………………… Trang Chuẩn bị toán học…………………………………… Trang Hệ hóa công khai RSA ………………………… ... không, kẻ công (thường ký hiệu Eve) bỏ qua RSA tập trung vào việc đoán khóa đối xứng Hệ hóa công khai RSA Trang 14 Báo cáo cuối kì Hệ hóa công khai RSA Các dạng công a Phân phối khóa Cũng...
 • 24
 • 375
 • 1

đồ án tốt nghiệp hệ hóa công khai rsa

đồ án tốt nghiệp hệ mã hóa công khai rsa
... để hóa thông tin: Ở ta tìm hiểu hệ hóa công khai RSA II Hệ hóa công khai Tìm hiểu hệ hóa công khai: a Phân biệt hóa bí mật hóa công khai: hóa bí mật: thông tin sẻ hóa ... * m) % n; } Hệ hóa công khai RSA Trang 23 Báo cáo cuối kì Hệ hóa công khai RSA VII.Nhận xét đánh giá: Bài báo cáo thực việc tìm hiểu hệ hóa công khai : Ở phần thực thuất toán: Chương ... = IV Hệ hóa RSA: Giới thiệu RSA Rivest, Shamir Adleman phát triển, thuận toán mật hóa khóa công khai Nó đánh dấu tiến hóa vượt bậc lĩnh vực mật học việc sử dụng khóa công khai RSA sử...
 • 24
 • 240
 • 0

bài 4 hóa công khai

bài 4 mã hóa công khai
... 7895236620972 540 0123335 648 687820 641 9286859192517172993767966811019 048 040 6679 246 2013289097 640 737 946 35801 7225992881 649 72 048 4380123172656727615786 149 261355089883 643 7 940 632 148 252329856 740 147 250978512 040 42902286 43 82 644 83713616 744 783220016925 743 248 236511606256 140 717 943 22630 344 80 649 5 743 441 346 4 844 27 849 649 57520293167 ... 987356 640 02679136967 740 131825 246 08359 540 77251217326638508 242 1156080 347 563695317979813253281722517 947 039 166 947 3766 245 9127 044 56 640 49 148 83177381392107 647 6358 540 78995802 143 321617711926 643 344 1 342 842 245 5516130383 939 043 99590798559679 943 796 746 447 0 647 9 541 3526 848 4176286326015232 142 79881105 642 52793 247 5513873730 341 977 74 ... 68709612 144 29 045 4980208960 241 378779026 243 646 17818 846 4697231 340 002 942 280288982616266622281152132397363 34 8723196992 142 841 27762 643 843 749 4261092665706052 041 120 843 700016565 647 38792805 941 02593351957708 042 1569 646 1...
 • 38
 • 161
 • 0

Ứng dụng hệ mật khóa công khai trong quản lý đề thi

Ứng dụng hệ mật mã khóa công khai trong quản lý đề thi
... trình bày kết tìm hiểu hệ mật khóa công khai, thuật toán hóa giải sử dụng hệ mật khóa công khai, đồng thời tìm hiểu khả ứng dụng hệ mật khóa công khai quản đề thi trường phổ thông ... dụng khóa: khóa đối xứng khóa công khai Một mục chương dành để trình bày chi tiết hệ mật khóa công khai trình hóa giải mã, cách thức sử dụng khóa công khai khóa riêng hệ mật Chương đề ... toán ứng dụng mật học 12 1.3 Hệ mật khóa công khai 13 1.3.1 Các quan điểm hệ mật khoá công khai 13 1.3.3 Hoạt động hệ mật khóa công khai 14 1.3.4 Các yêu cầu hệ mật...
 • 75
 • 288
 • 0

BÁO CÁO MÔN HỆ THỐNG CHỨNG THỰC SỐ PKCS 4 : CÚ PHÁP CHÍNH MẬT HÓA CÔNG KHAI RSA

BÁO CÁO MÔN HỆ THỐNG CHỨNG THỰC SỐPKCS 4 : CÚ PHÁP CHÍNH MẬT MÃ HÓA CÔNG KHAI RSA
... lsnguyờntcựngnhauvi(n) Tớnh:dsaocho:de1 4. 1TOKHểA Khúacụngkhaibaogm: n,mụun,v e,smcụngkhai(cnggilsmmóhúa) Khúabớmtbaogm: n,mụun,xuthinctrongkhúacụngkhaiv khúabớmt,v d,smbớmt(cnggilsmgiimó) 4. 2MHểA GisBobmungionthụngtinMchoAlice. ... s nguyờn t di 663 bớt vi phng phỏp phõn tỏn khúa ca RSA di t 10 24 ti 2 048 bớt Mt s chuyờn gia cho rng khúa 10 24 bớt th sm b phỏ v (cng nhiu ngi phn i vic ny) Vi khúa 40 96 bớt thỡ ... hysaukhitokhúa) n=pq=3233:mụun(cụngbcụngkhai) e=17:smcụngkhai d=2753:smbớmt 5.VD Khúacụngkhailcp(e,n).Khúabớmtld.Hmmó húal: encrypt(m)=memodn=m17mod3233vimlvnbnrừ. Hmgiimól: decrypt(c)=cdmodn=c2753mod3233viclvnbnmó...
 • 23
 • 327
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hạ tầng mã khóa công khaimã hóa công khai rsabài giảng mã hóa công khaihệ mã hóa công khai rsahệ thống mã hóa công khaihệ thống mã hóa công khai rsamật mã hóa công khaimã hóa công khai là gìmã hóa công khai elgamalquy trình mã hóa công khaithuật toán mã hóa công khai rsakỹ thuật mã hóa công khai diffiehellmancác hệ mã hóa công khaithuật toán mã hóa công khaikỹ thuật mã hóa công khaiViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015Thành lập tờ bản đồ địa chính số 01 tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênBài 15. Phòng bệnh viêm gan Acông văncông vănTran ngoc cuongThong bao TS lan 2 11 8 2017 CV1392Don xin cham phuc khao CH 2016QD TS duoc mien thi NN4- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)Chương III. Bài 1. Vì sao phải tập gõ 10 ngón?TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TIÊU CHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ SAN THÀNG, THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂUSKKN kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động chuyen monĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP 2 TC