Đề tài đô thị trong tiểu thuyết của đỗ phấn

Đề tài nông thôn trong tiểu thuyết của Ngô Ngọc Bội

Đề tài nông thôn trong tiểu thuyết của Ngô Ngọc Bội
... thôn Việt Nam tiểu thuyết Ngô Ngọc Bội Chương 3: Nghệ thuật thể tranh nông thôn tiểu thuyết Ngô Ngọc Bội 13 NỘI DUNG Chương ĐỀ TÀI NÔNG THÔN TRONG LỊCH SỬ VĂN HỌC 1.1 Khái quát chung đề tài nông ... luận văn đề tài nông thôn tiểu thuyết nhà văn, muốn góp phần nhỏ bé qua việc tìm hiểu, nghiên cứu đề tài văn học nước nhà Vì luận văn có tên là: Đề tài nông thôn tiểu thuyết Ngô Ngọc Bội 6 ... chất nông dân lớp văn nghệ sĩ Đó mặt đáng ghi nhận văn học viết nông thôn thời kì đổi 34 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NÔNG THÔN VIỆT NAM TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NGÔ NGỌC BỘI 2.1 Nhà văn Ngô Ngọc Bội...
 • 110
 • 181
 • 1

Đề tài đô thị trong tiểu thuyết của Đỗ Phấn Luận văn ThS. Văn học

Đề tài đô thị trong tiểu thuyết của Đỗ Phấn Luận văn ThS. Văn học
... luận văn gồm ba chương: Chương 1: Đề tài đô thị văn học Việt Nam đại tiểu thuyết Đỗ Phấn Chương 2: Bức tranh sống người đô thị tiểu thuyết Đỗ Phấn Chương 3: Một số phương thức thể đề tài đô thị ... đề tài đô thị tiểu thuyết Đỗ Phấn 13 CHƢƠNG ĐỀ TÀI ĐÔ THỊ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI VÀ TIỂU THUYẾT CỦA ĐỖ PHẤN 1.1 Ảnh hƣởng đô thị hóa đến văn hóa xã hội Việt Nam 1.1.1 Đô thị hóa Việt ... bạc tiền đô thị, hay để gìn giữ văn hóa truyền thống thị thành Đề tài đô thị hẳn đề tài khai thác nhiều năm kỷ XXI 17 1.2 Đề tài đô thị văn học Việt Nam đại 1.2.1 Đề tài đô thị văn học Việt Nam...
 • 109
 • 1,591
 • 10

Cảm thức đô thị trong tiểu thuyết của nguyễn việt hà

Cảm thức đô thị trong tiểu thuyết của nguyễn việt hà
... CHƯƠNG 1: CẢM THỨC ĐÔ THỊ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.1 Khái lược văn học đô thị giới 1.2 Cảm thức đô thị văn học Việt Nam đại 13 1.3 Cảm thức đô thị sáng tác Nguyễn Việt ... hơn, có ý thức trở thành đô thị, tạo nên văn học đô thị đích thực Ở đô thị khó có cảm quan đô thị, thuộc đô thị nhà văn sáng tạo chủ đề khác" (Văn học đô thị Việt Nam nhìn từ thể loại tiểu thuyết ... tiểu thuyết Nguyễn Việt Chương 3: Đặc sắc nghệ thuật thể cảm thức đô thị hóa NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CẢM THỨC ĐÔ THỊ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.1 Khái lược văn học đô thị giới 1.1.1 Giới thuyết...
 • 117
 • 327
 • 0

Luận văn cảm thức đô thị trong tiểu thuyết của nguyễn việt hà

Luận văn cảm thức đô thị trong tiểu thuyết của nguyễn việt hà
... CHƯƠNG 1: CẢM THỨC ĐÔ THỊ TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.1 Khái lược văn học đô thị giới .9 1.2 Cảm thức đô thị văn học Việt Nam đại 13 1.3 Cảm thức đô thị sáng tác Nguyễn Việt ... có ỷ thức trở thành đô thị, tạo nên vãn học đô thị đích thực Ở đô thị khó có cảm quan đô thị, khỉ thuộc đô thị nhà văn sáng tạo chủ đề khác" (Văn học đô thị Việt Nam nhìn từ thể loại tiểu thuyết ... đô thị, diễn tiến văn học đô thị Việt Nam khứ, thành tựu văn học Việt Nam đương đại, PGS.TS Đỗ Lai Thúy cho rằng: tiểu thuyết đô thị Việt Nam đề tài đô thị, có đôi khỉ đô thị thường nhìn hoài...
 • 116
 • 252
 • 2

Khuynh hướng sử thi trong tiểu thuyết của trần hiếu minh

Khuynh hướng sử thi trong tiểu thuyết của trần hiếu minh
... niệm sử thi 2.2 Khái niệm khuynh hớng sử thi 2.3 Văn học mang khuynh hớng sử thi 10 2.3.1 Đề tài 2.3.2 Nhân vật 2.3.3 Nhà văn 2.3.4 Giọng điệu B Khuynh hớng sử thi tiểu thuyết Trần Hiếu Minh ... vội Tiểu thuyết Trần Hiếu Minh viết thời kỳ kháng chiến chống Mỹ thể khuynh hớng sử thi với kiện, biến cố lịch sử dồn dập với không khí thời nóng bỏng tiểu thuyết Các tiểu thuyết: Rừng U minh; ... tài Khuynh hớng sử thi tiểu thuyết Trần Hiếu Minh vấn đề có ý nghĩa cần đợc nghiên cứu Nhiệm vụ giới hạn đề tài - Đề tài có nhiệm vụ khái quát lại hệ thống khái niệm sử thi, khuynh hớng sử thi, ...
 • 79
 • 428
 • 0

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985

Đề tài chiến tranh trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 - 1985
... sau: - Khái quát diện mạo khuynh hƣớng tiểu thuyết đề tài chiến tranh giai đoạn 1975 1985 - Phân tích số vấn đềvề thực chiến tranh hình tƣợng ngƣời lính tiểu thuyết chiến tranh giai đoạn 1975 ... lính tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1975 1985 Chƣơng III: Một số vấn đề nghệ thuật việc thể đề tài chiến tranh tiểu thuyết giai đoạn 1975 1985 CHƢƠNG DIỆN MẠO VÀ CÁC KHUYNH HƯỚNG CỦA TIỂU THUYẾT ... đề - đời tƣ bƣớc đầu đƣợc phản ánh CHƢƠNG II: HIỆN THỰC CHIẾN TRANH VÀ HÌNH TƢỢNG 34 NGƢỜI LÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1975 38 – 1985 2.1 Hiện thực chiến tranh tiểu thuyết Việt...
 • 113
 • 441
 • 0

ĐỀ TÀI: ĐỒNG TÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

ĐỀ TÀI: ĐỒNG TÍNH TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
... nhà văn đề tài nhạy cảm Phạm vi nghiên cứu Với đề tài Đề tài đồng tính tiểu thuyết Việt Nam đương đại, đối tượng nghiên cứu tiểu thuyết Việt Nam đương đại viết đề tài đồng tính (được tính từ ... Việt Nam đương đại Chương III: Tiểu thuyết Việt Nam đương đại với số phương diện nghệ thuật tiêu biểu 14 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THUYẾT VỀ ĐỒNG TÍNH VÀ ĐỀ TÀI ĐỒNG TÍNH TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ... cứu đề tài Đề tài đồng tính tiểu thuyết Việt Nam đương đại Lịch sử vấn đề Theo tìm hiểu chúng tôi, xuất nhiều viết, công trình nghiên cứu đề cập đến đồng tính văn học Việt Nam Nhưng đây, đề...
 • 108
 • 426
 • 11

Đề tài lịch sử trong sáng tác củathị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu)

Đề tài lịch sử trong sáng tác của võ thị hảo (qua tiểu thuyết giàn thiêu)
... CHƢƠNG ĐỀ TÀI LỊCH SỬ TRONG VĂN HỌC SAU 1986 VÀ SÁNG TÁC CỦA VÕ THỊ HẢO 1.1 Đề tài lịch sử văn học sau 1986 1.2 Sáng tác Thị Hảo 12 CHƢƠNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ TRONG GIÀN ... - Đề tài lịch sử văn học sau 1986 sáng tác Thị Hảo - Nhân vật lịch sử Giàn thiêu - Nghệ thuật kể chuyện Giàn thiêu 4.2 Mục đích Từ việc tìm hiểu đề tài lịch sử sáng tác Thị Hảo ( Qua tiểu ... http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2.1.2 Nhân vật lịch sử tiểu thuyết lịch sử 2.1.2.1 Tiểu thuyết lịch sử Từ xƣa đến đề tài lịch sử đề tài đƣợc quan tâm đặc biệt không thiếu tác phẩm viết đề tài lịch sử Đề tài sớm đƣợc khai...
 • 99
 • 323
 • 9

Đóng góp của nguyễn mộng giác trong việc thể hiện đề tài lichị sử qua tiểu thuyết sông côn mùa lũ

Đóng góp của nguyễn mộng giác trong việc thể hiện đề tài lichị sử qua tiểu thuyết sông côn mùa lũ
... Mộng Giác cách nhìn phong trào Tây Sơn nhân vật Quang Trung - Nguyễn Huệ qua tiểu thuyết Sông Côn mùa - Nhìn nhận đóng góp Nguyễn Mộng Giác phơng diện nghệ thuật qua tiểu thuyết Sông Côn mùa ... đơng đại đề tài lịch sử Chơng Đóng góp Nguyễn Mộng Giác cách nhìn phong trào Tây Sơn nhân vật lịch sử qua tiểu thuyết Sông côn mùa Chơng Đóng góp Nguyễn Mộng Giác phơng diện nghệ thuật thể kiện ... viết tác phẩm Sông Côn mùa Nguyễn Mộng Giác Ngoài có số trả lời vấn tác giả vấn đề liên quan đến tiểu thuyết Sông Côn mùa Chúng tạm chia viết, nghiên cứu tiểu thuyết Sông Côn mùa thành hai...
 • 100
 • 400
 • 5

Vẫn đề đô thị trong tiểu thuyết việt nam sau 1986

Vẫn đề đô thị trong tiểu thuyết việt nam sau 1986
... sống đô thị - vấn đề quan tâm đặc biệt tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 10 Chương 2: Những vấn đề sống đô thị đặt tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Chương 3: Một số đặc điểm hình thức thể sống đô thị tiểu ... mảng màu khác tranh chung vấn đề đô thị tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Vấn đề đô thị người đô thị tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 Phạm vi tư liệu khảo sát ... thức thể sống đô thị tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 11 CHƯƠNG CUỘC SỐNG ĐÔ THỊ - VẤN ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÂM ĐẶC BIỆT TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU 1986 1.1 Khái niệm đô thị Đô thị hoá xu tất yếu quốc...
 • 87
 • 570
 • 9

Dạy học Hạnh phúc của một tang gia Trích Số đỏ Ngữ văn 11-Ban Cơ bản) từ thi pháp tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng

Dạy học Hạnh phúc của một tang gia Trích Số đỏ Ngữ văn 11-Ban Cơ bản) từ thi pháp tiểu thuyết của nhà văn Vũ Trọng Phụng
... biện pháp dạy học đoạn trích Hạnh phúc tang gia từ thi pháp tiểu thuyết nhà văn Trọng Phụng 2.1 Tìm hiểu thi pháp tiểu thuyết tác giả Trọng Phụng tiểu thuyết Số đỏ sở để dạy học đoạn trích ... biện pháp dạy học đoạn trích Hạnh phúc tang gia từ thi pháp tiểu thuyết nhà văn Trọng Phụng ………………………………………………………………………….43 2.1 Tìm hiểu thi pháp tiểu thuyết tác giả Trọng Phụng tiểu thuyết ... cận Thi pháp - Đề xuất biện pháp dạy học đoạn trích Hạnh phúc tang gia ”( Số đỏ) theo hướng tiếp cận thi pháp tiểu thuyết nhà văn Trọng Phụng - Thi t kế thể nghiệm giáo án dạy học đoạn trích...
 • 133
 • 852
 • 9

Tiền và tình trong tiểu thuyết của Honore de balzac

Tiền và tình trong tiểu thuyết của Honore de balzac
... chủ đề tiểu thuyết Ban- dắc Đó mối quan hệ tiền tình với lối trả tiền ngay, có tiền tình luôn đôi với Biện pháp nghệ thuật điển hình hoá thể cách có hiệu mối quan hệ Còn viết: Tiểu thuyết ... thời đại kim tiền Chương : Tiền Tình tác phẩm Ban-dắc Chương : Nghệ thuật phơi bày sức tàn phá Tiền KẾT LUẬN 21 CHƯƠNG 1: TÁC GIẢ VÀ THỜI ĐẠI KIM TIỀN Chủ nghóa thực xuất Châu Âu vào lúc đấu tranh ... nhân vật tập trung tòan trí lực vào dục vọng Đó tình yêu, keo kiệt, tham vọng đòa vò, tiền bạc … Ví lão Gôriô, dục vọng tình phụ tử Ông gọi “Lực só tình cảm độc nhất” Trong “Những điểm dừng không...
 • 118
 • 2,815
 • 15

Thế giới biểu tượng trong tiểu thuyết của y kawabata qua khảo sát bộ ba tác phẩm xứ tuyết, ngàn cánh hạc, cố đô

Thế giới biểu tượng trong tiểu thuyết của y kawabata qua khảo sát bộ ba tác phẩm xứ tuyết, ngàn cánh hạc, cố đô
... 1.2.3 Bộ ba tiểu thuyết (Xứ tuyết, Ngàn cánh hạc, Cố đô) - đỉnh cao tiểu thuyết Y. Kawabata Tiểu thuyết Y. Kawabata đạt đến đỉnh cao với ba tác phẩm: Xứ tuyết (1947), Ngàn cánh hạc (1951) Cố đô (1961) ... tiểu thuyết đời văn Y. Kawabata 1.2.1 Sơ lợc thể loại tiểu thuyết văn học Nhật Bản truyền thống 1.2.2 Tiểu thuyết Y. Kawabata - nhìn phác thảo 1.2.3 Bộ ba tiểu thuyết (Xứ tuyết, Ngàn cánh ... học giới biểu t ợng tiểu thuyết y. kawabata (qua khảo sát ba tác phẩm: Xứ tuyết, ngàn cánh hạc, cố đô) Chuyên ngành: văn học nớc GV hớng dẫn: pgs ts nguyễn văn hạnh SV thực hiện: Lê Thanh Huyền...
 • 109
 • 627
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố lạ hóa trong tiểu thuyết của phạm thị hoài và nguyễn bình phương qua một số tác phẩm tiêu biểuvấn đề giới trong tiểu thuyết của thùy dươnglời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của mạc ngônthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của chu lainhững câu nói hay trong tiểu thuyết của diệp lạc vô tâmnghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết của tạ duy anhđề tài nông thôn trong sáng tác của nhà văn nguyễn hữu nhànkiểu thời gian sử thi trong tiểu thuyếtnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của đoàn minh phượngquan niem ve con nguoi trong tieu thuyet cua tran nha thuybản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ văncách tân thế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của tạ duy anhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây