giáo trình phát triển cộng đồng bản đôi

Đánh giá chương trình phát triển cộng đồng

Đánh giá chương trình phát triển cộng đồng
... động giám sát đánh giá: Thực đánh giá nội để xác định hiệu dự án thay đổi, tiến triển hoạt động Đánh giá thông tin từ hoạt động 18 Đánh giá Chơng trình Phát triển Cộng đồng giám sát đánh giá để ... Nhóm Chơng trình Phát triển cộng đồng, Dự án PARC Yok Đôn viết Tên công trình: Chơng trình Phát triển Cộng đồng Dự án PARC Yok Đôn, 2004, Báo cáo cuối Chơng trình Phát triển Cộng đồng Yok Đôn, Dự ... thu nhập dựa vào cộng đồng cải thiện đời sống Tạo nguồn thu nhập thay Tín dụng nông thôn Bản đồ vùng tác động chơng trình phát triển cộng đồng Đánh giá Chơng trình Phát triển Cộng đồng II.3 Phơng...
 • 43
 • 407
 • 3

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p1 pptx

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p1 pptx
... ny âỉåüc âỉa vo túc bin, quay trủc túc bin Mäüt pháưn cäng sút ca túc bin s truưn âäüng cho mạy nẹn v lải s kẹo mạy phạt âiãûn (4) - 38 - 1- Mạy nẹn khê 2- Bưng âäút 3- Túc bin khê 4- Mạy phạt ... cao v tháúp Cúi cng l thåìi gian gáưn âáy â thiãút kãú cạc thiãút bë phäúi håüp, âọ kãút håüp túc bin håi v túc bin khê Âiãưu âọ cng cho ta tàng hiãûu sút chụt êt 2 .3. 7- Ạp dủng chu trçnh häùn ... nh mạy âiãûn chu trçnh häùn håüp khê - håi Túc bin khê âỉåüc cáúu tảo båíi 03 bäü pháûn chênh l : mạy nẹn khê (1), bưng âäút (2) v túc bin khê (3) Khäng khê âỉåüc nẹn âãún ạp sút cao v âỉa vo...
 • 10
 • 75
 • 0

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p2 pptx

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p2 pptx
... LƯờNG NHIệT CHƯƠNG Có nhiều loại dụng cụ đo nhiệt độ, tên gọi loại khác nhng thờng gọi chung nhiệt kế Trong dụng cụ đo nhiệt độ ta thờng dùng khái niệm sau : Nhiệt kế dụng cụ (đồng hồ) đo nhiệt ... gọi nhiệt kế đo trực tiếp ngợc lại Theo thói quen ngời ta thờng dùng khái niệm nhiệt kế để dụng cụ đo nhiệt độ dới 600oC, dụng cụ đo nhiệt độ 600oC gọi hỏa kế Theo nguyên lý đo nhiệt độ, đồng ... 2 .3 NHIệT Kế NHIệT ĐIệN 2 .3. 1 Nguyên lý đo nhiệt độ nhiệt kế nhiệt điện (cặp nhiệt) Giả sử có hai dây dẫn nối với đầu nối có nhiệt độ khác xuất suất điện động (sđđ) nhỏ hai đầu nối sinh hiệu ứng...
 • 10
 • 80
 • 0

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p3 ppsx

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p3 ppsx
... nhiệt : Chia độ cặp nhiệt thực chia độ cặp nhiệt hay kiểm định cặp nhiệt sau thời gian dài làm việc Chia độ cặp nhiệt xác định quan hệ suất nhiệt điện động nhiệt độ cặp nhiệt, kiểm định cặp nhiệt ... ữ 130 0 oC dùng lò điện ống cặp nhiệt chuẩn (đầu lạnh to = oC) 2 .3. 5 Đo suất nhiệt điện động cặp nhiệt Cặp nhiệt phát suất nhiệt điện động nhỏ nên đo đồng hồ chuyên dùng đo điện áp nhỏ Các đồng ... dùng cặp nhiệt thời gian, muốn chia độ kiểm định cặp nhiệt ta phải tạo môi trờng có nhiệt độ định không đổi, xác định nhiệt độ nhiệt kế chuẩn Nhiệt độ không đổi thực - 38 - ĐO LƯờNG NHIệT CHƯƠNG...
 • 10
 • 76
 • 0

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p4 potx

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p4 potx
... phần tử nhạy cảm nhiệt thờng gọi nhiệt kế điện trở Dây nối đồng hồ thứ cấp Dùng nhiệt kế điện trở đo nhiệt độ đạt đợc xác cao, xác tới 0,02 oC thực không khó khăn lắm, đo độ chênh nhiệt độ không ... xa đo nhiều điểm đo nhiệt độ thấp, phạm vi ứng dụng 200 oC ữ 1000C 2.4.1 Nguyên lý đo nhiệt độ NKĐT Nguyên lý: Dựa thay đổi điện trở (trở kháng) vật liệu theo nhiệt độ Giã sử nhiệt kế điện trở ... đồng hồ biểu thức biểu thị cho quy luật chia độ đồng hồ Đặc điểm : Trong đồ đo NKĐT ta cần phải có nguồn điện kích thớc lớn nên phạm vi sử dụng bị hạn chế Vật liệu làm NKĐT phải có hệ số nhiệt...
 • 10
 • 70
 • 0

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p5 potx

Giáo trình phát triển công cụ ứng dụng sơ đồ quay 3 cấp gia nhiệt của tuốc bin hơi p5 potx
... => T3 = T => Sai số đo giảm Giảm C1 : cách mạ (hoặc làm nhẵn) phía màng chắn Dựa vào phơng trình cân nhiệt màng chắn ta tính đợc T3 F ( To - T3 ) + C1 F1 (T4 - T34) = C3 F3 (T34 - T14) F = 2F3 ... phổ biến để đo nhiệt độ khí lò công nghiệp P3 Xả P2 P1,T1 G = et BĐC h Nhiệt kế khí động, dùng đo nhiệt độ khí lò công nghiệp 1- lò công nghiệp, 2- tiết lu, 3- áp kế có thang đo nhiệt độ, 4- thiết ... nhiệt có phần nhiệt chuyển đổi thành lợng xạ, số lợng đợc chuyển đổi có quan hệ với nhiệt độ Vậy từ lợng xạ ngời ta biết đợc nhiệt độ vật Dụng cụ dựa vào tác dụng xạ nhiệt để đo nhiệt độ vật...
 • 10
 • 64
 • 0

Giáo trình phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy đặt dưới sự lãnh đạo của đảng với khả năng đóng góp của nền kinh tế tư bản p1 doc

Giáo trình phát triển nền kinh tế thị trường thuần túy đặt dưới sự lãnh đạo của đảng với khả năng đóng góp của nền kinh tế tư bản p1 doc
... Nói đến kinh tế tư nhân thực chất nói đến khu vực kinh tế tư nhân , quan hệ sở hữu gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư nhân Xét mặt lý luận kinh tế cá thể, tiểu chủ kinh tế tư nhân ... thành phần kinh tế Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế khác góp phần xây dựng kinh tế nước nhà, kinh tế tư nhân xác định thành phần kinh tế quan trọng Với quan niệm đó, thực tế, Đảng Nhà ... đẩy kinh tế tư nhân phát triển hướng" Để phát huy lợi khu vực kinh tế tư nhân hạn chế đến mức thấp khuyết tật vốn có, Đảng Nhà nước phải có đổi chế sách để thúc đẩy phát triển kinh tế tư...
 • 9
 • 447
 • 0

Những biện pháp quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người hưởng lợi trong dự án phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp của dự án tại Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh Thừa Thiên Huế tt.PDF

Những biện pháp quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người hưởng lợi trong dự án phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp của dự án tại Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh Thừa Thiên Huế tt.PDF
... CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 27 1.1 SƠ LƢỢC LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ HỌC VẤN CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC 2.1 DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TẠI QUẢNG NINH- THỪA THIÊN HUẾ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM o0o VŨ THỊ CẨM TÚ NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN CHO NGƯỜI HƯỞNG LỢI TRONG DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (NGHIÊN ... ĐỒNG (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA DỰ ÁN TẠI TỈNH QUẢNG NINH VÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ) LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN...
 • 5
 • 240
 • 1

Những biện pháp quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người hưởng lợi trong dự án phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp của dự án tại Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh Thừa Thiên Huế.PDF

Những biện pháp quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người hưởng lợi trong dự án phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp của dự án tại Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh Thừa Thiên Huế.PDF
... xuất biện pháp quản giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho ng-ời h-ởng lợi dự án phát triển cộng đồng Giả thuyết khoa học Nếu có biện pháp quản giáo dục hợp để nâng cao trình độ học ... nâng cao trình độ học vấn cho ng-ời h-ởng lợi dự án phát triển cộng đồng Mục đích nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho ng-ời h-ởng lợi dự án phát triển ... cao trình độ học vấn cho ng-ời h-ởng lợi 5.2 Thực trạng công tác quản giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho ng-ời h-ởng lợi dự án phát triển cộng đồng Tỉnh Quảng Ninh Tỉnh Thừa Thiên...
 • 114
 • 316
 • 1

Tác động của FDI đối với quá trình phát triển công nghiệp phụ trợ

Tác động của FDI đối với quá trình phát triển công nghiệp phụ trợ
... nghiệp phụ trợ thu hút FDI Tác động phát triển công nghiệp phụ trợ thu hút FDI Tác động FDI trình phát triển công nghiệp phụ trợ III Thực tiễn Việt Nam Thực trạng phát triển công nghiệp phụ trợ nước ... phụ trợ Không phải lúc công nghiệp phụ trợ phát triển thu hút FDI FDI trước lôi kéo ngành công nghiệp phụ trợ phát triển Tác động FDI lên công nghiệp phụ trợ hiểu thông qua giai đoạn phát triển ... 1.1 Công nghiệp phụ trợ Công nghiệp phụ trợ gì? 1.2 Đặc điểm vai trò công nghiệp phụ trợ I.1 I.2 I.3 II FDI thu hút FDI FDI Thu hút FDI Đặc điểm vai trò FDI Mối liên hệ phát triển công nghiệp phụ...
 • 27
 • 302
 • 0

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HIỆN NAY TẠI CÔNG TY TNHH COCA-COLA VIỆT NAM _CHI NHÁNH MIỀN BẮC

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG HIỆN NAY TẠI CÔNG TY TNHH COCA-COLA VIỆT NAM _CHI NHÁNH MIỀN BẮC
... huy tính u việt hai kênh bán hàng Sơ đồ cấu tổ chức phận bán hàng miền Bắc Giám đốc bán hàng Quản khu vực miền Trung Quản khu vực miền núi Quản khu vực Hà Nội Quản khu vực miền Đông ... tạo tác dụng xấu tới trình làm việc sau nhân viên Một số tồn bật quản nhân viên bán hàng Mặc dù có quan tâm quản sát công ty hoạt động quản nhân viên bán hàng song công tác vấn tốn nhiều ... động công ty này, công ty Coca_Cola trình phủ xét sát nhập ba công ty lại Tháng năm 2001, phủ đồng ý cho ba công ty Coca_Cola Việt Nam hợp thành công ty TNHH Coca_Cola Việt Nam Công ty TNHH Coca_Cola...
 • 17
 • 357
 • 2

Các kết luận và giải pháp phát triển hoạt động bán các tour du lịch qua mạng internet của công ty Cổ Phần Đầu Tư Mở Du Lịch Việt Nam

Các kết luận và giải pháp phát triển hoạt động bán các tour du lịch qua mạng internet của công ty Cổ Phần Đầu Tư Mở Du Lịch Việt Nam
... Trong ng lai gần công ty Cổ Phần Đầu Mở Du Lịch Việt Nam phát triển hình thức bán tour qua mạng công ty trở thành công ty tốp đầu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động ... động bán tour du lịch qua mạng internet công ty số kiến nghị với nhà nước 3.3.1 Các giải pháp phát triển hoạt động bán tour du lịch qua mạng internet cồng ty 11 3.3.1.1 Hoàn thiện website công ty ... không đầu cho hoạt động mức hoạt động kinh doanh công ty mang lại hiệu cao khách hàng đến thương hiệu công ty họ sợ thương hiệu công ty uy tín nên để công ty phát triển hoạt động bán tour qua mạng...
 • 17
 • 294
 • 0

Giải pháp phát triển hoạt động bán các tour du lịch qua mạng internet của công ty Cổ Phần Đầu Tư Mở Du Lịch Việt Nam

Giải pháp phát triển hoạt động bán các tour du lịch qua mạng internet của công ty Cổ Phần Đầu Tư Mở Du Lịch Việt Nam
... Trong ng lai gần công ty Cổ Phần Đầu Mở Du Lịch Việt Nam phát triển hình thức bán tour qua mạng công ty trở thành công ty tốp đầu lĩnh vực kinh doanh dịch vụ 3.3 Giải pháp phát triển hoạt động ... động bán tour du lịch qua mạng internet công ty số kiến nghị với nhà nước 3.3.1 Các giải pháp phát triển hoạt động bán tour du lịch qua mạng internet cồng ty 11 3.3.1.1 Hoàn thiện website công ty ... không đầu cho hoạt động mức hoạt động kinh doanh công ty mang lại hiệu cao khách hàng đến thương hiệu công ty họ sợ thương hiệu công ty uy tín nên để công ty phát triển hoạt động bán tour qua mạng...
 • 17
 • 433
 • 1

Xem thêm