Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) và một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) và một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị
... ung thư gan Chính tiến hành đề tài Nghiên cứu nồng độ AFP (alphafeto -protein) số số hóa sinh bệnh nhân ung thư gan đến khám bệnh viện Hữu Nghị với hai mục tiêu sau: Khảo sát nồng độ Alpha – fetoprotein ... khoảng 60% bệnh nhân ung thư gan Điều đồng nghĩa với 40% bệnh nhân bị ung thư gan nồng độ AFP bình thư ng Vì vậy, kết nồng độ AFP bình thư ng xét nghiệm sinh hóa máu loại trừ ung thư gan Ngoài ... 190 bệnh nhân đưa vào nghiên cứu gồm có 60 bệnh nhân HCC, 54 bệnh nhân gan 76 bệnh nhân viêm gan mạn 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân nghiên cứu 3.1.1 Tuổi bệnh nhân nhóm nghiên cứu Tuổi trung...
 • 82
 • 400
 • 4

Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ AFP (alpha feto protein) và một số chỉ số hóa sinh trên bệnh nhân ung thư gan đến khám tại bệnh viện hữu nghị
... TRẦN ANH LINH NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ AFP (ALPHA- FETO- PROTEIN) VÀ MỘT SỐ CHỈ SỐ HÓA SINH TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƢ GAN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC ... Phân phối tần suất nồng độ AFP bệnh nhân xơ ganError! Bookmark no 3.2.3 Phân phối tần suất nồng độ AFP bệnh nhân viêm gan mạnError! Bookm 3.2.4 Giá trị nồng độ AFP nhóm bệnh nhânError! Bookmark ... Đánh giá nồng độ AFP theo phân loại Child-PughError! Bookmark not defin 3.2.6 Đánh giá nồng độ AFP số lượng u bệnh nhân HCCError! Bookmark no 3.2.7 Đánh giá nồng độ AFP kích thư c u bệnh nhân HCCError!...
 • 19
 • 240
 • 0

Nghiên cứu nồng độ n terminal pro BNP một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ n terminal pro BNP và một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị
... suy tim, số bệnh nh n nam 37 bệnh nh n (84,1), số bệnh nh n nữ bệnh nh n (15,9%) Trong nhóm bệnh nh n không suy tim, số bệnh nh n nam 36 (75%), số bệnh nh n nữ 12 (25%) 40 Ở nhóm, số bệnh nh n nam ... bệnh vi n Hữu nghị nhằm mục tiêu: Nghi n cứu n ng độ NT-proBNP huyết tương bệnh nh n suy tim Đánh giá li n quan n ng độ NT-proBNP huyết tương với số số hóa sinh, c n lâm sàng lâm sàng nhóm bệnh nh n ... số nghi n cứu giá trị n ng độ NTproBNP ch n đo n nguy n nh n suy tim bệnh nh n khó thở Phạm Thị Thanh Hương (2009) [4] Tuy nhi n, việc nghi n cứu n ng độ NT-proBNP huyết tương bệnh nh n suy tim...
 • 78
 • 242
 • 1

Nghiên cứu nồng độ n TERMINAL PRO BNP một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị

Nghiên cứu nồng độ n TERMINAL PRO BNP và một số chỉ số hóa sinh máu trên bệnh nhân suy tim tại bệnh viện hữu nghị
... số nghi n cứu giá trị n ng độ NTproBNP ch n đo n nguy n nh n suy tim bệnh nh n khó thở Phạm Thị Thanh Hương (2009) [4] Tuy nhi n, việc nghi n cứu n ng độ NT-proBNP huyết tương bệnh nh n suy tim ... bệnh vi n Hữu nghị nhằm mục tiêu: Nghi n cứu n ng độ NT-proBNP huyết tương bệnh nh n suy tim Đánh giá li n quan n ng độ NT-proBNP huyết tương với số số hóa sinh, c n lâm sàng lâm sàng nhóm bệnh nh n ... 3.10 N ng độ NT-proBNP huyết với triệu chứng lâm sàng đi n hình nhóm bệnh nh n suy tim 51 Bảng 3.11 N ng độ NT-proBNP huyết tương nhóm bệnh nh n 51 THA không THA bệnh nh n suy tim ...
 • 18
 • 269
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 60
 • 129
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ

tóm tắt luận án nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 29
 • 336
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ - - TRẦN VĂN MẠNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THÂM CANH PHỤC VỤ SẢN XUẤT TẠI VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ CHUYÊN ... số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 114 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng Duyên hải Nam ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát...
 • 165
 • 195
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ tt

Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa ngắn ngày và một số biện pháp kỹ thuật thâm canh phục vụ sản xuất tại vùng duyên hải nam trung bộ tt
... dụng số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày đề tài đề xuất vùng nghiên cứu 3.3.1 Quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn ngày vùng DHNTB đề tài nghiên ... tài cung cấp dẫn liệu khoa học phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo, tuyển chọn giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải nam Trung - Đã tuyển chọn số giống lúa ngắn ngày triển vọng, sinh trưởng phát ... thiện quy trình kỹ thuật thâm canh giống lúa ngắn ngày tuyển chọn vùng nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 2.3.1.1 Thí nghiệm 1: Tuyển chọn giống lúa có thời...
 • 57
 • 224
 • 0

nghiên cứu nồng độ hs.c-reactive protein huyết tương ở bênh nhân có hội chứng mạch vành cấp tại bệnh viện đa khoa trung ươngcần thơ từ 09 2009-10 2010

nghiên cứu nồng độ hs.c-reactive protein huyết tương ở bênh nhân có hội chứng mạch vành cấp tại bệnh viện đa khoa trung ươngcần thơ từ 09 2009-10 2010
... VĂNYấN NGHIấN CỨU NỒNG ĐỘ HS.C-REACTIVE PROTEIN HUYẾT TƯƠNG BấNH NHÂN Cể HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNGCẦN THƠ từ 09/ 2 009- 10 /2010 Chuyên ngành: Nội - Tim mạch Mã số: ... mức độ nguy tiên lượng bệnh. HCMVC Do đó, tiến hành nghiên cứu đề tàI vơi 03 mục tiêu sau : Mục tiêu nghiên cứu Xác định nồng độ trung bình hs CRP huyết tương bệnh nhân Hội chứng mạch vành cấp ... KHOA II Người hướng dẫn khoa học: HÀ NỘI - 2 009 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN VĂNYấN NGHIấN CỨU NỒNG ĐỘ HS.C-REACTIVE PROTEIN HUYẾT TƯƠNG BấNH NHÂN Cể HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TẠI BỆNH...
 • 54
 • 478
 • 2

Nghiên cứu nồng độ TNF-, CRP huyết thanh liên quan với hình thái, chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm doppler mạch ở bênh nhân đái tháo đường tuýp 2

Nghiên cứu nồng độ TNF-, CRP huyết thanh và liên quan với hình thái, chức năng động mạch cảnh gốc bằng siêu âm doppler mạch ở bênh nhân đái tháo đường tuýp 2
... giãn động mạch cảnh gốc, tốc độ tâm trơng động mạch cảnh gốc với tuổi (r = - 0,44; - 0,469; lần lợt theo thứ tự) 2. 2 Sự liên quan TNF- CRP với hình thái - chức động mạch cảnh gốc bệnh nhân đái tháo ... bệnh nhân ĐTĐ 20 4.3 Biến Đổi Hình thái - chức động mạch cảnh gốc siêu âm doppler mạch mối liên quan với CRP, TNF- bệnh nhân đái tháo đờng týp 4.3.1 Biến đổi hình thái - chức động mạch cảnh gốc ... Tìm hiểu biến đổi TNF-, CRP bệnh nhân đái tháo đờng týp 2 Đánh giá biến đổi hình thái, chức động mạch cảnh gốc siêu âm Doppler mạch mối liên quan với TNF-, CRP bệnh nhân đái tháo đờng týp Những...
 • 28
 • 1,078
 • 6

Nghiên cứu nồng độ iode niệu, kích thước hình thái của tuyến giáp qua siêu âm ở trẻ em 8 10 tuổi huyện hương trà, tỉnh thừa thiên huế

Nghiên cứu nồng độ iode niệu, kích thước và hình thái của tuyến giáp qua siêu âm ở trẻ em 8  10 tuổi huyện hương trà, tỉnh thừa thiên  huế
... thiu ht iode vựng nghiờn cu khi: - Iode niu 10 g iode/ 24 gi hay 10g iode/ g creatinine - Trờn 50% s mu cú hm lng iode niu 10g iode/ 24 gi hay 100 g iode/ g creatinine - S mu cú iode niu < 2g iode/ 24 ... (55,6%) 27 (100 ,0%) Bng 3 .8 T l hc sinh cú nng iode niu bỡnh thng theo tui v gii Iode niu tui Tng cng 10 - 20 Nam N 08 18 17 35 (31 ,8% ) 09 16 19 35 (31 ,8% ) 10 19 21 40 (36,4%) Tng cng 53 ( 48, 2%) 57 ... (51 ,8% ) 110( 100,0%) 34 Bng 3.9 T l hc sinh cú nng iode niu cao theo tui v gii Iode niu Tng cng >20 tui Nam N 08 13 10 23 (46,9%) 09 10 14( 28, 6%) 10 6 12 (24,5%) Tng cng 29 (59,2%) 20 (40 ,8% )...
 • 60
 • 216
 • 0

nghiên cứu nồng độ apo ai apo b chỉ số apo bapo ai ở người cao tuổi có hội chứng chuyển hoá

nghiên cứu nồng độ apo ai apo b và chỉ số apo bapo ai ở người cao tuổi có hội chứng chuyển hoá
... rở lê ế ỷ l 36,1%, ro g độ < /b> uổ ày ế ỷl o ,1%, ữ % P â b ó b eo độ < /b> uổ g ó k b rõ vớ p < 0,0 3.2 Nồng < /b> độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> nhóm b nh nhóm chứng B ng 3.3 Nồng < /b> độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> ... Apo < /b> AI < /b> ro g ó b HCCH ấp ó ứ g, g độ < /b> Apo < /b> B số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> ro g ó b o ó ứ g Sự k b óý g ĩ ố g kê (p độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> theo giới tính ... AI < /b> nhóm b nh HCCH thấp nhóm chứng ý nghĩa thống kê (p độ < /b> Apo < /b> B số Apo < /b> B /Apo < /b> AI < /b> nhóm b nh cao nhóm chứng ý nghĩa thống kê (p độ < /b> Apo < /b> AI,< /b> Apo < /b> B, số Apo < /b> B/ ...
 • 6
 • 73
 • 0

NGHIÊN cứu NỒNG độ INTERLEUKIN 6 HUYẾT THANH HIỆU QUẢ điều TRỊ TOCILIZUMAB TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP

NGHIÊN cứu NỒNG độ INTERLEUKIN 6 HUYẾT THANH và HIỆU QUẢ điều TRỊ TOCILIZUMAB TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM KHỚP DẠNG THẤP
... mức độ hoạt tính bệnh viêm khớp dạng thấp thang điểm ACR, DAS 28 Nghiên cứu hiệu Tocilizumab điều trị viêm khớp dạng thấp Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 BỆNH VIÊM KHỚP DẠNG THẤP 1.1.1 Đại cương bệnh ... tác nhân gây viêm hệ thống tổn thương khớp viêm khớp dạng thấp Interleukin- 6 tăng cao viêm khớp dạng thấp không tăng viêm xương khớp Trong viêm khớp dạng thấp, tế bào màng hoạt dịch khớp dạng ... mức độ hoạt động bệnh 10 1.2 ỨNG DỤNG TOCILIZUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP .13 1.2.1 Vai trò Interleukin- 6 chế bệnh sinh viêm khớp dạng thấp 13 1.2.2 Tocilizumab điều trị...
 • 35
 • 336
 • 0

Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng đề tài nhánh xác định chỉ thị phân tử cho đậu đỗ

Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào và kỹ thuật chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống cây trồng đề tài nhánh xác định chỉ thị phân tử cho đậu đỗ
... 2001-2004 đề tài nhánh: xác định thị phân tủ cho đậu đỗ Tên đề tài :Nghiên cứu sử dụng công nghệ tế bào kỹ thuật thị phân tử phục vụ chọn tạo giống trồng Mã số : KC 04-08 Chủ nhiệm : psg.tskh Lê Thị ... hiện: Viện Công nghệ Sinh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Tên đề tài nhánh : Xác định thị phân tử cho đậu đỗ Chủ nhiệm đề tài nhánh: TS Trần Thị Phơng Liên Cơ quan thực : Viện Công nghệ Sinh ... thực nghiệm đậu đỗ, tiến hành nhành đề tài KC04.08: Xác định thị phân tử cho đậu đỗ với mục đích chọn lọc thiết lập đợc thị phân tử cho tính trạng cần thiết nh chịu hạn để tạo giống đậu tơng có...
 • 22
 • 374
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " quản lý chuỗi cung cấp một số loại rau quan trọng " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... (điều chỉnh chuỗi cung cấp, đào tạo chuyển giao vv ) Đào tạo việc quản chuỗi cung cấp nội dung mấu chốt dự án vấn đề bị mắc dự án cung cấp khóa đào tạo, Các điều tra nghiên cứu cung cấp cho đối ... quản chất lượng làm để điều thực thi bối cảnh Việt Nam Tập huấn chuỗi Ngoài hoạt động đào tạo có hai điều tra thực chuỗi cung cấp: a) Chuỗi cung cấp cà chua trang trại ông Phong b) Chuỗi cung ... phía Việt Nam kỹ phù hợp với chuỗi cung cấp rau CHUỖI CUNG CẤP 1: CÀ CHUA VÀ CÂY CON GIỐNG CÀ CHUA Ông Nguyễn Hồng Phong, nông dân trồng rau nhà sản xuất giống, Đức Trọng , Lâm Đồng Ảnh 1: Anhg...
 • 15
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ acid uric huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ đột quị não tnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và một số biện pháp kỹ thuật đối với giống cam canh trồng tại huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu chế độ làm việc thích họp cho một số nghề có nhiều bụinghiên cứu đặc điểm xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân – ung bướu bệnh viện bạch mainghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và biến chứng sau hóa xạ trị đồng thời ung thu vòm mũi họng tại bệnh viện ung bướu cần thơ năm 2013 – 2014kết quả nghiên cứu và một số đề xuất cho việc lựa chọn chính sách cổ tức tại các công ty cổ phần khu vực tp hcmchế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư ganchế độ ăn uống cho bệnh nhân ung thư gannhững biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án trên địa bàn hà nội tại công ty đầu tư phát triển nhà số 2những hạn chế còn tồn tại và một số đề xuất nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán tư vấn thủ đô caccảnh hưởng của độ mặn cường độ ánh sáng phân bón và một số chất kích thích đến tốc độ sinh trưởng của rong câu chỉ vàng và rong câu thắtnghiên cứu nồng độ và giá trị tiên lượng của một số dấu ấn sinh học troponin t crp nt probnp ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp động mạch vành qua danghiên cứu nồng độ acid uric trên bệnh nhân tăng huyết ápnghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học