Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào từ bacillus subtilis gen mã hoá kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu nhân dòng biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng tôm”

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm”
... nhân dòng biểu bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm” để tạ bào tử Bacillus subtilis biểu kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm tr ng làm cho ... Bacillus subtilis tái tổ hợp biểu gen hóa protein kháng nguyên VP28 WSSV bề mặt bào tử - Bướ đầu đánh giá khả phòng bệnh đốm tr ng tôm thẻ chân tr ng chế phẩm bào tử B subtilis biểu VP28 bề mặt ... quy trình biểu gen hóa cho VP28 bề mặt bào tử Bacillus subtilis - Nghiên cứu thử nghiệm khả phòng bệnh đốm tr ng tôm thẻ chân tr ng h tôm ăn thứ ăn trộn bào tử Bacillus subtilis biểu VP28 Địa...
 • 27
 • 190
 • 0

Nghiên cứu nhân dòng biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng tôm

Nghiên cứu nhân dòng và biểu hiện trên bề mặt bào tử bacillus subtilis gen mã hóa kháng nguyên VP28 của virus gây bệnh đốm trắng ở tôm
... tế trên, tiến hành đề tài Nghiên cứu nhân dòng biểu bề mặt bào tử Bacillus subtilis gen hóa kháng nguyên VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm để tạo bào tử Bacillus subtilis biểu kháng nguyên ... NHIÊN Phạm Kiên Cƣờng NHÂN DÕNG VÀ BIỂU HIỆN TRÊN BỀ MẶT BÀO TỬ Bacillus subtilis GEN MÃ HÓA KHÁNG NGUYÊN VP28 CỦA VIRUS GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG TÔM Chuyên ngành: Hóa sinh học số: 62 42 01 16 LUẬN ... phòng bệnh đốm trắng tôm thẻ chân trắng bào tử B subtilis biểu VP28 bề mặt Đối tƣợng nội dung nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu đề tài: Gen hóa protein VP28 virus gây bệnh đốm trắng tôm...
 • 133
 • 160
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện gen hóa kháng nguyên gp120 của virus HIV phân type b lưu hành tại việt nam

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên gp120 của virus HIV phân type b lưu hành tại việt nam
... GP120 < /b> phân < /b> type < /b> B virus < /b> HIV < /b> tiến hành biểu < /b> kí hiệu gp12 0B_ EX 3.1.1 Khuếch đại gen < /b> gp12 0B cặp mồi biểu < /b> Vùng gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B khuếch đại từ vector pCR®2.1 mang gen < /b> gp12 0B tách ... pháp nghiên < /b> cứu < /b> 2.3.1 Nhân gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B virus < /b> HIV < /b> phƣơng pháp PCR Gen < /b> mã < /b> hóa < /b> protein gp120 < /b> phân < /b> type < /b> B (gp12 0B_ EX) khuếch đại gắn trình tự nhận biết hai enzyme giới hạn BamH ... với phân < /b> type < /b> HIV < /b> lưu hành Việt Nam, cần nghiên < /b> cứu < /b> sản xuất kit chẩn đoán dựa type < /b> virus < /b> nước ta Khoa Công nghệ sinh học Khóa luận tốt nghiệp Với đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> biểu < /b> gen < /b> mã < /b> hóa < /b> kháng < /b> nguyên...
 • 68
 • 317
 • 0

Phân lập biểu hiện gen hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen việt nam

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở việt nam
... V TINH SCH PROTEIN TI T HP P10 45 3.2.1 Thit k vector biu hin pET28a mang on gen P10 .45 3.2.2 Biu hin v tinh sch protein tỏi t hp P10 52 3.3 GY KHNG TH A DềNG KHNG PROTEIN P10 58 3.3.1 ... Trong s cỏc virus hi lỳa, ngoi Rice hoja blanca virus (mt ternuivirus, phõn b ti Nam M), Rice giallume virus (mt luteovirus, phõn b ti chõu u) v Rice stripe necrosis virus (mt furovirus, phõn ... t hp mang oa n gen P10 mó húa cho protein vo virus SRBSDV 42 3.1.4.2 Kim tra s cú mt on gen P10 bng enzyme ct gii hn khng nh chc chn on DNA ó c chốn vo vector pGEMT l oa n gen P10, chỳng tụi...
 • 89
 • 158
 • 0

Phân lập biểu hiện gen hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen việt nam

Phân lập và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ p10 của virus gây bệnh lúa lùn sọc đen ở việt nam
... NHIÊN - PHẠM THỊ VÂN PHÂN LẬP VÀ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PROTEIN VỎ P10 CỦA VIRUS GÂY BỆNH LÚA LÙN SỌC ĐEN VIỆT NAM Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm số: 60420114 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... not defined 1.2.1 Bệnh lúa lùn sọc đen Error! Bookmark not defined 1.2.2 Virus lúa lùn sọc đen phƣơng NamError! Bookmark not defined 1.3 ĐẶC ĐIỂM ĐOẠN GEN P10 PROTEIN VỎ NGOÀI SRBSDV ... hiê ̣n đoa ̣n gen P10 hoá protein vỏ virus làm tiề n đề cho việc phát triển kit chẩn đoán nhanh , xác bệnh lúa lùn sọc đen phƣơng Nam dƣ̣a phƣơng pháp ELISA , thực đề tài: Phân lâ ̣p và...
 • 18
 • 212
 • 0

Tạo bào tử bacillus subtilis biểu hiện streptavidin gắn kháng thể biotinyl hóa kháng virus gây bệnh đốm trắng tôm

Tạo bào tử bacillus subtilis biểu hiện streptavidin gắn kháng thể biotinyl hóa kháng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm
... Tạo bào tử Bacillus subtilis biểu streptavidin gắn kháng thể biotinyl hóa kháng virus gây bệnh đốm trắng tôm với mục đích tạo bào tử- strep gắn kết bào tử với kháng thể kháng VP28 virus gây bệnh ... gắn bào tử với kháng thể biotinyl hóa đa dòng Đường chạy 1: 109 bào tử B .subtilis PY79 ủ với 10 µg kháng thể kháng VP28 biotinyl, Đường chạy 2: 109 bào tử, B .subtilis PY79 ủ với 50 µg kháng thể ... subtilis Bào tử- strep gắn kết đặc hiệu bền vững với kháng thể đơn dòng đa dòng kháng VP28 biotinyl hóa Bước đầu ứng dụng bào tử- strep gắn kháng thể kháng VP28 -biotinyl để phát có mặt virus gây bệnh đốm...
 • 14
 • 276
 • 0

Xác định trình tự phân tích gen hóa kháng nguyên HA của virus cúm chủng NIBRG-14 sử dụng trong sản xuất vacine cúm A/H5N1 tại Việt Nam

Xác định trình tự và phân tích gen mã hóa kháng nguyên HA của virus cúm chủng NIBRG-14 sử dụng trong sản xuất vacine cúm A/H5N1 tại Việt Nam
... phân tích gen hóa kháng nguyên HA virus cúm chủng NIBRG-14 sử dụng sản xuất vacine cúm A/H5N1 Việt Nam Đề tài góp phần ứng dụng vào việc sản xuất vacine cúm A/H5N1, phòng bệnh gia cầm Việt Nam ... bệnh Việt Nam - Đã phân tích trình tự đoạn gen hóa cho kháng nguyên HA cúm chủng NIBRG-14 sử dụng sản xuất vaccine cúm A/H5N1 Việt Nam ĐỀ NGHỊ: Tiếp tục nghiên cứu sử dụng kháng nguyên kháng ... tiễn: - Ý nghĩa khoa học: Xác định trình tự gen hóa kháng nguyên HA chủng NIBRG-14 sử dụng sản xuất vacine - Ý nghĩa thực tiễn: Sử dụng chủng NIBRG-14 vào việc sản xuất vacine Đối tượng phạm vi...
 • 47
 • 525
 • 2

Nghiên Cứu Tách Dòng Biểu Hiện Gen Hóa Kháng Nguyên Bề Mặt Của Tiên Mao Trùng (Trypanosomma Evansi) Lưu Hành Trên Trâu Tỉnh Tuyên Quang

Nghiên Cứu Tách Dòng Và Biểu Hiện Gen Mã Hóa Kháng Nguyên Bề Mặt Của Tiên Mao Trùng (Trypanosomma Evansi) Lưu Hành Trên Trâu Ở Tỉnh Tuyên Quang
... bệnh tiên mao trùng lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang, tiến hành đề tài: Nghiên cứu tách dòng biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang ... định gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng - Tạo tế bào chủ yếu biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng 1.3 Điểm đề tài - Đề tài xác định gene hóa kháng nguyên RoTAT 1.2 tiên ... tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu tách dòng biểu gene hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành trâu tỉnh Tuyên Quang Nhân dịp hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em...
 • 72
 • 237
 • 0

Nghiên cứu tách dòng biểu hiện gen hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma Evansi) lưu hành Việt Nam

Nghiên cứu tách dòng và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của tiên mao trùng (Trypanosoma Evansi) lưu hành ở Việt Nam
... tiến hành: Nghiên cứu tách dòng biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao trùng (Trypanosoma evansi) lưu hành Việt Nam Mục tiêu đề tài - Xác định đƣợc gen hóa kháng nguyên bề mặt tiên mao ... Tách dòng gen xác định trình tự gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi 2.3.2 Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Thiết kế vector biểu gen hóa kháng nguyên ... kiện tách dòng gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Tách ADN từ tiên mao trùng Trypanosoma evansi - Thiết kế vector tách dòng gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi - Tách...
 • 78
 • 228
 • 0

Nghiên cứu tạo dòng biểu hiện gene hóa doc

Nghiên cứu tạo dòng và biểu hiện gene mã hóa doc
... thấp nhiều so với giá nhập dựa quyền loại thuốc hết hạn hết hạn, Trung tâm bước đầu nghiên cứu việc tạo dòng biểu Interferon alpha 2b người hệ thống nấm men Pichia pastoris ... Hơn nữa, theo đánh giá nhà kinh tế thị trường HCV tăng từ 2.2 USD năm 2005 lên 4.4 USD vào năm 2010 8.8 USD vào năm 2015 Từ thấy nhu cầu Interferon, vốn xem loại thuốc sử dụng rộng rãi điều trị ... ứng dụng bật IFN dùng IFN α 2b điều trị viêm gan siêu vi C viêm gan siêu vi B Hiện nay, 3% dân số giới bị nhiễm virus gây viêm gan siêu vi C tỷ người bị nhiễm virus gây viêm...
 • 5
 • 209
 • 0

Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration

Nghiên cứu biểu hiện tạm thời của kháng nguyên GP5 của virus gây bệnh lợn tai xanh trong cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana) bằng phương pháp Agro-infiltration
... định lượng phương pháp Elisa với hàm lượng kháng nguyên GP5 155 mg/kg tươi Kết góp phần chứng minh thành công phương pháp biểu tạm thời phương pháp tinh kháng nguyên GP5 virus PRRS từ thuốc N benthamiana ... với nồng độ kháng nguyên GP5 250 mg/ kg tươi Kết thu cho thấy biểu kháng nguyên GP5 thuốc N benthamiana thí nghiệm biểu tạm thời tương đối cao, so sánh với biểu kháng nguyên GP5 thuốc chuyển ... lên tới 25% protein tổng số hạt [15] Trong nghiên cứu này, trình bày kết nghiên cứu biểu tạm thời kháng nguyên GP5 PRRSV thuốc (N benthamiana) phương pháp agro-infiltration H.T Thương nnk / Tạp...
 • 10
 • 138
 • 0

Tạo bào tử Bacillus Subtilis biểu hiện Streptavidin gắn kháng thể Biotinyl hóa kháng virus gây bệnh đốm trắng tôm115246

Tạo bào tử Bacillus Subtilis biểu hiện Streptavidin gắn kháng thể Biotinyl hóa kháng virus gây bệnh đốm trắng ở tôm115246
... t Bacillus subtilis biu hin streptavidin gn khỏng th biotinyl húa khỏng virus gõy bnh m trng tụm vi mc ớch to bo t-strep v gn kt bo t ny vi khỏng th khỏng VP28 ca virus gõy bnh m trng ó c biotinyl ... LIU 1.1 BO T BACILLUS SUBTILIS V BIU HIN PROTEIN NGOI LAI TRấN B MT BO T 1.1.1 Ni bo t vi khun 1.1.2 Bo t Bacillus subtilis .4 1.2 STREPTAVIDIN ... hp cotB -streptavidin trờn vector vo h gen B subtilis 40 3.2 NH GI MC BIU HIN PROTEIN DUNG HP COTBSTREPTAVIDIN TRấN B MT BO T B subtilis 42 3.2.1 Kim tra kh nng to bo t ca t bo B subtilis...
 • 72
 • 344
 • 0

tìm hiểu sự biến đổi của cùng lặp lại thuộc orf94, orf125 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm

tìm hiểu sự biến đổi của cùng lặp lại thuộc orf94, orf125 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú
... tác nhân gây b nh m tr ng 2.4.1 Tác nhân gây b nh B nh m tr ng virus gây h i ch ng (Penaeid) WSSV c tìm th y m tr ng WSSV gây tôm he nhóm tôm he loài giáp xác khác: tôm nư c ng t, cua, tôm hùm, ... hi n M c tiêu c a Tìm hi u v tài c i m gen c a virus gây b nh m tr ng tôm nuôi t i Cà Mau kh ng d ng c a vùng l p l i thu c ORF94, ORF125 nghiên c u d ch t h c c a virus gây b nh m tr ng N ... lý chăm sóc s c kh e tôm nuôi, tác nhân gây b nh: s bi n i ki u gen WSSV Do v y, tài: "Tìm hi u s virus gây b nh bi n i c a vùng l p l i thu c ORF94, ORF125 c a m tr ng tôm (Penaeus monodon)...
 • 52
 • 340
 • 0

tìm hiểu sự biến đổi của vùng lặp lại thuộc orf94, orf125 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú (penaeus monodon) tại cà mau

tìm hiểu sự biến đổi của vùng lặp lại thuộc orf94, orf125 của virus gây bệnh đốm trắng trên tôm sú (penaeus monodon) tại cà mau
... (+++) vùng lặp lại vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại vùng lặp lại vùng lặp lại mẫu có l vùng lặp lại mẫu có ó l vùng lặp lại ó vùng lặp lại ... lại vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có 10 vùng lặp lại vùng lặp lại vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng ... ORF94 ORF125 vùng lặp lại vùng lặp lại (+) vùng lặp lại vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có 10 vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu có vùng lặp lại mẫu...
 • 46
 • 136
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmvirus gây bệnh đốm trắng trên tômtách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngtạo dòng và biểu hiện kháng sâu trên cây thuốc lácông nhận biểu hiện trên khuôn mặtnghiên cứu xác định và thực hiện mục tiêu dạy học một số kiến thức chương cảm ứng điện từ vật lý 11 nâng caoviện nghiên cứu trung đông và bắc phinghiên cứu hoạt động và triển khai mạng ip pbx asterisk2 cấu trúc hoạt động và biểu hiện gentình hình nghiên cứu nhận dạng đối tượng 3d trên thế giớinghiên cứu công nghệ và thiết bị sản xuất giấy bao bì tự hủy phục vụ ươm giống cây trồng và bao gói hàng thực phẩmnghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốc nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào gốctài liệu qui trình nestedpcr phát hiện virút gây bệnh đốm trắng wssv và nội chuẩn giáp xác mười chân trên nhiều đối tượng cảm nhiễm pptnghiên cứu chần đoán và điều trị phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ bằng đường mổ cổ trước bên tại bệnh viện việt đứcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm