Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để ứng dụng xử các chất hữu ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
... s n n ớc, vừa tạo vật liệu TiO2 có khả ứng dụng tốt, giá thành thấp Vì ch n đề tài: Nghi n cứu bi n tính quặng Ilmenite đƣợc làm giàu N S để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm vùng khả ki n ... s ng phƣơng pháp siêu âm, tr n học, Bằng phƣơng pháp n y, ta thu đƣợc tinh thể nano, dây nano, nano, ống nano 1.2 Ứng dụng trình quang xúc tác s dụng TiO2 xử ô nhiễm môi trƣờng Các nhà nghi n ... ĐỂ ỨNG DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N Chuy n ngành: Hóa môi trƣờng Mã s : 60440120 LU N V N THẠC S KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG D N KHOA HỌC: TS NGUY N MINH PHƢƠNG Hà N i – 2015...
 • 71
 • 229
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để xử các chât ô nhiễm hữu trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để xử lý các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến
... DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N Chuy n ngành: Hóa môi trƣờng Mã s : 60440120 LU N V N THẠC S KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG D N KHOA HỌC: TS NGUY N MINH PHƢƠNG Hà N i – 2015 Tr n ... Trường ĐH KHTN-ĐH QGHN Lu n v n tốt nghiệp ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHI N - Tr n Thị Tâm NGHI N CỨU BI N TÍNH QUẶNG ILMENITE ĐÃ ĐƯỢC LÀM GIÀU BẰNG N S ĐỂ ỨNG ... Với lòng biết n s u s c em xin ch n thành cảm n TS Nguy n Minh Phương, người trực tiếp giao cho em đề tài hướng d n em t n tình trình thực Em xin ch n thành cảm n PGS.TS Nguy n Đình Bảng nhiệt...
 • 15
 • 73
 • 0

Biến tính titan đioxit được điều chế từ quặng inmenit Bình Định và ứng dụng xử các chất hữu khó sinh hủy

Biến tính titan đioxit được điều chế từ quặng inmenit Bình Định và ứng dụng xử lý các chất hữu cơ khó sinh hủy
... sở luận thực tiễn phân tích trên, chọn nghiên cứu đề tài: Biến tính titan đioxit điều chế từ quặng inmenit Bình Định ứng dụng xử chất hữu khó sinh hủy Mục đích, nội dung nghiên cứu - Biến ... TiO2 biến tính flo từ quặng inmenit Bình Định phương pháp sol – gel Hình 2.1 Sơ đồ điều chế TiO2 biến tính với flo từ quặng inmenit phương pháp sol – gel 27 Quá trình điều chế F-TiO2 từ quặng inmenit ... chung Bình Định nói riêng, việc nghiên cứu điều chế, biến tính TiO2 ứng dụng vào thực tiễn để làm chất quang xúc tác phân hủy chất hữu độc hại, khó sinh hủy môi trường nước quan trọng cần thiết Từ...
 • 67
 • 210
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sét hữu (organoclays) trên sở nguồn nguyên liệu bentonit và ứng dụng để xử các chất hữu độc hại trong nước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sét hữu cơ (organoclays) trên cơ sở nguồn nguyên liệu bentonit và ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ độc hại trong nước
... den 1:4 Bentonit dugc chia hai loai: - Bentonit truang no eo phan chinh la montmorillonit Na, hay ggi la Bentonit natri Khi bao hoa nuac bentonit natri eo the truang no den 20 Ian - Bentonit ... amin bac bon da duge dinh vi cau tnic cua bentonit Ket qua phan tich nhiet cho thay ham lugng nuac bentonit ban dau va set huu CO chenh lech kha Ian Trong bentonit- Na ban dau la 6,74% thi ham lugng ... nang hap phu tren mau nude thai thuc t6 ciia vat lieu bentonit- Na va vat lieu set hiru co bentonit- HDTMA Khoi lugng vat Bentonite - Na lieu (g) Bentonit- HDTMA COD eon lai pH COD eon lai pH (mg/1)...
 • 74
 • 351
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... (Nghiên cứu bề mặ thông tin số t nguyên tử) Bức xạ Rơngen (vi phâ tí n ch xá c đ nh phâ bố ị n nguyên tố: WDS EDS EPMA) , , Chù m electron thứ cấp (Thông tin vềbề mặ S t: EM) Phá t quang catôt ... bề n mặ mẫu (Thông tin t nguyên tố, tí chất hoá học nh cá c lớ p bềmặ AES S t: , AM) Photon Hấp thụ dòng đ nghiên cứu tí bá n dẫn nh Hạ t mang điệ n Electron truyề qua (Nghiên cứu cấu n trúc ... ny l SBA-15 cha loi b cht HCT, hay cũn c gi l SBA-15 tng hp (kớ hiu l SBA-15th) SBA-15th c nung 5500C gi loi b cht HCT gi l SBA15n SBA-15th c chit loi cht HCT bng dung mụi etylic gi l SBA-15c...
 • 147
 • 171
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... chung vật liệu MQTB, SBA-15, ứng dụng vật liệu SBA-15, phương pháp biến tính vật liệu MQTB, hấp phụ, xúc tác quang hóa, vật liệu xúc tác quang số hợp chất hữu sử dụng nghiên cứu hấp phụ xúc tác ... công trình nghiên cứu tổng hợp vật liệu SBA-15 biến tính nhóm cacbonyl khảo sát có hệ thống mối liên quan tính chất bề mặt vật liệu hấp phụ với tính chất chất bị hấp phụ đến khả hấp phụ vật liệu ... 3.1.2 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HẤP PHỤ CỦA VẬT LIỆU 3.1.2.1 Khảo sát khả hấp phụ MB, ARS phenol vật liệu SBA-15n, 2,7Fe2O3 -SBA-15 10CO -SBA-15- 1h Chúng nghiên cứu hấp phụ MB, ARS phenol ba vật liệu SBA-15n,...
 • 54
 • 222
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA 15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA 15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... THU PHƢƠNG NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VẬT LIỆU SBA- 15 LÀM CHẤT HẤP PHỤ VÀ XÚC TÁC QUANG PHÂN HỦY MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC Chuyên ngành: Hoá lý thuyết Hoá lý Mã số: 62.44.01.19 ... trúc SBA- 15th Vật liệu SBA- 15 chưa loại chất định hướng cấu trúc nFe2O3 -SBA- 15 Vật liệu SBA- 15 biến tính oxit sắt xCO -SBA- 15 Vật liệu SBA- 15 biến tính nhóm cacbonyl nZnO /SBA- 15 Vật liệu ZnO SBA- 15 ... nhiệt hấp phụ phenol 10CO -SBA- 15- 1h 92 3.2 Tổng hợp vật liệu xúc tác tính chất xúc tác quang 94 3.2.1 Tổng hợp vật liệu kN-nZnO -SBA- 15 nghiên cứu khả xúc tác 94 3.2.1.1 Tổng hợp vật liệu...
 • 181
 • 176
 • 0

Nghiên cứu biến tính tro bay phả lại với polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử nước thải

Nghiên cứu biến tính tro bay phả lại với polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử lý nước thải
... XRD tro bay (TB), tro bay xử kiềm (TBA) tro bay xử kiềm biến tính PDAN (TBA/PDAN) 3.2.3 Phân tính kính hiển vi điện tử qt phát xạ trƣờng (FE-SEM) Tro bay xử kiềm Tro bay xử kiềm biến ... só Hình 3.4: Phổ FTIR tro bay (TB), tro bay xử kiềm (TBK) tro bay xử kiềm biến tính với 1% PDAN (TBK/PDAN) Quan sát hình 3.4 ta thấy phổ hồng ngoại tro bay sau xử kiềm hồn tồn khơng ... biến tính với PDAN khơng quan sát thấy cấu trúc composit, chứng tỏ q trình biến tính với polymer chức PDAN khơng thực Chúng tơi tiếp tục tiến hành xử tro bay dung dịch NaOH sau biến tính với...
 • 22
 • 272
 • 0

nghiên cứu biến tính tro bay phả lại với polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử nước thải

nghiên cứu biến tính tro bay phả lại với polyme chức năng để tăng dung lượng hấp thụ crom ứng dụng xử lý nước thải
... Phổ FTIR tro bay (TB), tro bay xử kiềm (TBK) tro bay xử kiềm biến tính với 1% PDAN (TBK/PDAN) Hình 3.5: Giản đồ XRD tro bay (TB), tro bay xử kiềm (TBA) tro bay xử kiềm biến tính PDAN ... liệu để xử Cr(VI) Tuy nhiên, khả hấp phụ tro bay thƣờng Cr(VI) không cao nghiên cứu biến tính tro bay với polymer chức năng- polydiamoninaphtalen để tăng dung lƣợng hấp phụ crôm 1.3 ỨNG DỤNG TRO ... HỌC TỰ NHIÊN - TRẦN THỊ MINH HUYỀN NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH TRO BAY PHẢ LẠI VỚI POLYME CHỨC NĂNG ĐỂ TĂNG DUNG LƢỢNG HẤP PHỤ CROM ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số:...
 • 72
 • 339
 • 0

Luận văn Nghiên cứu xử các chất hữu khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx

Luận văn Nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx
... trước xử Giá trị nước 112 47 78.336 0.42 sau xử Hiệu xử (%) 90,3 84,12 92,8 - 3.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON CẢI BIÊN Kết xử nước rỉ rác trình Fenton truyền thống ... chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2. 2Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn chất ... ưu xử nước rỉ rác theo phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nước rỉ rác BCL Phước Hiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy sau bể Aeroten PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 67
 • 512
 • 3

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên xử các chất hữu khó phân hủy trong nước rỉ rác

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác
... khó phân hủy sinh học với chi phí chấp nhận được, lại dễ dàng thực Dựa sở đó, đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên xử chất hữu khó phân hủy nước rỉ rác ... hiệu chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2.2 Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn ... Khảo sát khu vực nghiên cứu (BCL Phước Hiệp)  Phương pháp phân tích tổng hợp Thu thập tài liệu tiêu chuẩn, phương pháp xử nước rỉ rác nước giới, phương pháp xử nước rỉ rác BCL Việt Nam...
 • 128
 • 237
 • 1

nghiên cứu xử các chất hữu khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiến

nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiến
... tài : Nghiên cứu xử chất hữu khó phân hủy nước thải Giấy phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải tiến Các liệu ban đầu : - Báo cáo nghiên cứu xử nước thải giấy - Phương pháp nghiên cứu ... xử nhanh, hoá chất dễ tìm chi phí vận hành không lớn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hiệu xử chất hữu khó phân hủy nước thải giấy phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải tiến Nghiên cứu ... hóa dễ dàng chất ô 21 Nghiên cứu xử chất hữu khó phân hủy nước thải Giấy phương pháp Fe nton truyền thống cải tiến nhiễm hữu cơ, chí chất hữu khó phân hủy loại thuốc trừ sâu hay chất diệt cỏ...
 • 96
 • 1,070
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác TIO2 biến tính với sắt trên tro trấu và ứng dụng trong xử chất hữu ô nhiễm

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác TIO2 biến tính với sắt trên tro trấu và ứng dụng trong xử lý chất hữu cơ ô nhiễm
... pháp xử chất hữu gây ô nhiễm môi trường 1.3 Vật liệu quang xúc tác TiO2 vật liệu quang xúc tác TiO2 biến tính 11 1.3.1 Vật liệu quang xúc tác TiO2 .11 1.3.2 Vật liệu quang xúc tác TiO2 ... TiO2 biến tính với sắt đưa lên chất mang tro trấu 1.3 VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TiO2 VÀ VẬT LIỆU QUANG XÚC TÁC TiO2 BIẾN TÍNH 1.3 Vật liệu quang xúc tác TiO2 Titan đioxit vật liệu quang xúc tác bán ... tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác TiO2 biến tính với sắt tro trấu ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm Chƣơng : TỔNG QUAN 1.1 THỰC TRẠNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TRONG MÔI TRƢỜNG 1.1 Các...
 • 65
 • 191
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử ion Florua và Photphat trong nước thải

Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử lý ion Florua và Photphat trong nước thải
... tải trọng hấp phụ laterit thô hấp phụ Flo Photphat chưa cao mong đợi, thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử ion Florua Photphat nước thải. ” với ... sát khả hấp phụ Florua Photphat Laterit thô 39 3.1.1 Khảo sát khả hấp phụ Florua Laterit thô 39 3.1.2 Khảo sát khả hấp phụ Photphat vật liệu thô 42 3.2 Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm ... trình chế tạo vật liệu hấp phụ flo photphat sở sử dụng quặng laterit mang thêm Lantan Đánh giá đặc tính chủ yếu vật liệu hấp phụ chế tạo Đánh giá khả hấp phụ florua photphat vật liệu 2.2 Hóa chất,...
 • 71
 • 453
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: việc sử dụng hệ thống lọc sinh học xử lý các chất hữu cơ bay hơi đã được áp dụng trong các ngành công nghiệp sauứng dụng của quang xúc tác tio2trong quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ ô nhiễmnghiên cứu biến tínhnghiên cứu biến tính tinh bộtnghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyenluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơnghien cuu bien tinh tinh botnghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nướcnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loạinghiên cứu công tác dự đoán thông tin và ra quyết định để sử dụng tốt nhấtnghiên cứu công tác dự đoán thông tin và ra quyết định để sử dungj tốt nhất mọi tiềm năng cơ hội của công tychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây