Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, nội luận văn ths biến đổi khí hậu (chương trình đà pdf

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội  luận văn ths biến đổi khí hậu (chương trình đà pdf
... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC TRỊNH VÂN HƢƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA HỆ THỐNG THU GOM NƢỚC MƢA ĐỂ SỬ DỤNG TRONG SINH HOẠT VÀ GIẢM NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHƢỜNG ĐỒNG TÂM, HÀ NỘI ... vào giảm ngập úng mưa lớn dường bỏ ngỏ Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài luận văn Đánh giá tiềm hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng sinh hoạt giảm ngập lụt điều kiện biến đổi khí hậu, phường Đồng ... sử dụng nước mưa, chất lượng nước mưa thu nước mưa khu vực ngoại thành Nội Tuy nhiên, việc đánh giá tiềm việc thu nước mưa từ mái nhà khu vực đô thị để sử dụng vào mục đích khác đóng góp vào...
 • 72
 • 170
 • 1

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, nội

Đánh giá tiềm năng của hệ thống thu gom nước mưa để sử dụng trong sinh hoạt và giảm ngập lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu, phường đồng tâm, hà nội
... GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC TRỊNH VÂN HƯƠNG ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG CỦA HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA ĐỂ SỬ DỤNG TRONG SINH HOẠT VÀ GIẢM NGẬP LỤT TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, HÀ NỘI ... cách thu gom lưu trữ nước mưaError! Bookm 3.1.3 Chất lượng nước mưa thu gom cho nước sinh hoạtError! Bookmark not defined 3.1.4 Hiểu biết thái độ người dân việc thu gom nước mưa để sử dụng giảm ngập ... thành 12 Tổng cục Thống kê (2008) Niên giám thống kê 2008 Nội: NXB Thống kê 13 Tổng cục Thống kê (2012) Niên giám thống kê 2012 Nội: NXB Thống kê 14 Tổng cục Thống kê (2013) Niên giám thống...
 • 14
 • 74
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng

Nghiên cứu đánh giá khả năng lấy nước của các công trình chính của hệ thống thủy lợi tỉnh nam định trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LẤY NƯỚC CỦA CÁC CÔNG TRÌNH CHÍNH TRÊN HỆ THỐNG THỦY LỢI TỈNH NAM ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG 49 3.1 Lựa chọn ... Nghiên cứu đánh giá khả lấy nước công trình hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định điều kiện Biến đổi khí hậu Nước biển dâng sẽ tập trung giải phần vấn đề nêu Việc nghiên cứu ảnh hưởng BĐKH Nước biển ... I: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN TỈNH NAM ĐỊNH 1.1 Tổng quan Biến đổi khí hậu 1.1.1 Khái niệm nguyên nhân biến đổi khí hậu Biến đổi khí hậu: biến đổi trạng thái khí hậu...
 • 121
 • 450
 • 1

ứng dụng kỹ thuật gis đánh giá khả năng thích nghi của các nhóm giống lúa chịu mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh sóc trăng

ứng dụng kỹ thuật gis đánh giá khả năng thích nghi của các nhóm giống lúa chịu mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh sóc trăng
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ -oOo- ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GIS ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA CÁC NHÓM GIỐNG LÚA CHỊU MẶN TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TỈNH SÓC TRĂNG LUẬN ... XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Chứng nhận báo cáo luận văn tốt nghi p với đề tài: Ứng dụng kỹ thuật Gis đánh giá khả thích nghi nhóm giống lúa chịu mặn điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng ... XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BÁO CÁO Hội đồng báo cáo luận văn tốt nghi p chứng nhận đề tài: : Ứng dụng kỹ thuật Gis đánh giá khả thích nghi nhóm giống lúa chịu mặn điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Sóc Trăng ...
 • 108
 • 165
 • 0

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp ứng phó với xâm nhập mặn nước biển dâng trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả tưới tiêu của hệ thống thủy lợi bắc thái bình

Nghiên cứu đề xuất giải pháp thủy lợi kết hợp nông nghiệp ứng phó với xâm nhập mặn nước biển dâng trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả tưới tiêu của hệ thống thủy lợi bắc thái bình
... c Thái Bình, đ c bi t d i tác đ ng c a xâm nh p m n, n c bi n dâng; xu t gi i pháp phù h p đ ng phó v i xâm nh p m n, n dâng nh m nâng cao hi u qu t c bi n i tiêu c a h th ng th y l i B c Thái ... phó nh m nâng cao hi u qu t i tiêu cho h th ng B c Thái Bình Vì v y lu n v n ch n đ tài: Nghiên c u đ xu t gi i pháp th y l i k t h p nông nghi p ng phó v i xâm nh p m n, n c bi n dâng u ki ... B NÔNG NGHI P VÀ PTNT I H C THU L I  L NG TH THU TH O NGHIÊN C U XU T GI I PHÁP TH Y L I K T H P NÔNG NGHI P NG PHÓ V I XÂM NH P M N N C BI N DÂNG TRONG I U KI N BI N I KHÍ H U NH M NÂNG...
 • 118
 • 425
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG SỰ GIA TĂNG NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN - NĂNG LƢỢNG TRONG NGÀNH CÔNG THƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VÀ SỰ GIA TĂNG NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN - NĂNG LƢỢNG TRONG NGÀNH CÔNG THƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... DÂN TỈNH ĐỒNG NAI SỞ CÔNG THƢƠNG BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VÀ SỰ GIA TĂNG NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN - NĂNG LƢỢNG TRONG NGÀNH CÔNG THƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 ... hƣởng biến đổi khí hậu tới khả cung ứng gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện - lƣợng ngành Công Thƣơng tr n địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, đồng thời ảnh hƣởng nguồn cung ứng, tiêu thụ điện -năng lƣợng ... ĐẾN GIA TĂNG NHU CẦU TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG LƢỢNG NGÀNH CÔNG THƢƠNG TỈNH ĐỒNG NAI 65 3.2.1 Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện lƣợng ngành công thƣơng tỉnh Đồng Nai đến 2020 (trƣờng hợp tác động biến...
 • 132
 • 323
 • 0

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SÁNG KIẾN KĨ THUẬT CANH TÁC LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SÁNG KIẾN KĨ THUẬT CANH TÁC LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG
... trợ hoạt ñộng sản xuất lúa, (3) phù hợp sáng kiến kỹ thuật canh tác lúa thích ứng với ñiều kiện biến ñổi khí hậu, (4) ðề xuất giải pháp nhân rộng sáng kiến kỹ thuật phù hợp cho tỉnh thuộc chương ... V Giải pháp nhân rộng sáng kiến kỹ thuật phù hợp cho tỉnh thuộc chương trình CCCEP 29 V.1 Điều kiện cần để nhân rộng thành công đổi kỹ thuật 29 V.2 Đề xuất giải pháp nhân rộng đổi kỹ thuật ... liên kết hợp tác tỉnh chương trình CCCEP Sơ ñồ Giải pháp nhân rộng ñổi kỹ thuật canh tác lúa ñiều kiện biến ñổi khí hậu tỉnh CCCEP Giải pháp 1: Xây dựng tài liệu/hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa thích...
 • 47
 • 134
 • 0

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh tiền giang trong điều kiện biến đổi khí hậu

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh tiền giang trong điều kiện biến đổi khí hậu
... ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI MỘT SỐ NHÓM CÂY TRỒNG TỈNH TIỀN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Sinh viên thực hiện: LÊ THANH NGUYỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu ... phân vùng thích nghi cho tương lai Xuất phát từ lý trên, đề tài Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai số nhóm trồng tỉnh Tiền Giang điều kiện biến đổi khí hậu thực 1.2 Mục tiêu nghi n cứu ... Tài nguyên GIS Khoa Môi trường Tài nguyên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ii TÓM TẮT Đề tài Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai số nhóm trồng tỉnh Tiền Giang điều kiện biến đổi khí hậu tiến hành...
 • 90
 • 523
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi trong quy hoạch sử dụng đất đến hệ số tiêu của huyện phú xuyên trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi trong quy hoạch sử dụng đất đến hệ số tiêu của huyện phú xuyên trong điều kiện biến đổi khí hậu
... Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú Xuyên Phú ... 19 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SỐ TIÊU CỦA HUYỆN PHÚ XUYÊN 29 2.1.1 Xác định hệ số tiêu toàn hệ thống ... Biến đổi khí hậu cần xem xét tính toán đồng đầy đủ 29 CHƯƠNG II NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI TRONG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HỆ SỐ TIÊU CỦA HUYỆN PHÚ XUYÊN...
 • 82
 • 116
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước tỉnh Tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, áp dụng cụ thể cho hồ Nhà Đường

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, áp dụng cụ thể cho hồ Nhà Đường
... cân lượng nước đến yêu cầu dùng nước, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành hồ chứa - Đề xuất giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước địa bàn tỉnh Tĩnh điều kiện biến đổi khí hậu - ... trình công trình cho hồ chứa nước Nhà Đường: - Tính toán cân nước, lựa chọn dung tích hồ chứa Nhà Đường theo yêu cầu phục vụ đa mục tiêu điều kiện biến đổi khí hậu; - Lựa chọn giải pháp công trình ... hồ chứa giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước khu vực Tĩnh, nâng cao hiệu khai thác, giảm thiểu thiệt hại thiên tai (lũ, hạn) đảm bảo an toàn hồ chứa Đề xuất lựa chọn giải pháp công trình...
 • 120
 • 1,006
 • 5

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG
... doanh nghiệp CHƢƠNG II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU Phƣơng pháp khảo sát 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát Cơ sở lý thuyết biến đổi ... toàn cầu 32 CHƢƠNG II: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 35 Phƣơng pháp khảo sát 35 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát ... nghiệp Việt Nam điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu khả tác động BĐKHTC tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam, ...
 • 171
 • 101
 • 0

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng
... doanh nghiệp CHƢƠNG II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU Phƣơng pháp khảo sát 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát Cơ sở lý thuyết biến đổi ... toàn cầu 32 CHƢƠNG II: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 35 Phƣơng pháp khảo sát 35 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát ... nghiệp Việt Nam điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu khả tác động BĐKHTC tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam, ...
 • 171
 • 214
 • 0

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng
... 74 3.4 75 80 T - C k Ý , xây kinh doanh : ta n là: - , - * - - Nghiên * * thày cô * sau: -C - - C I CÁC 1.1 1.1.1 1- 2- 10 - - t 1.1.2 11 Nhi oC trung bình hàng ... 1.2 N không khí ngày (hình 1.4): - 14 - - Hình 1.4OECD) 1.3 15 Hình 1.5WMO) t 16 s 2.1 ng k 17 2.2 - - - - 2.3 2.3.1 - Lênin 18 tiêu dùng , , , máy móc , kho, sân bay , lý 19 Kinh hàng hóa ... 3.2.1 ngày cà 32 3.2.2 B ngày 33 34 chúng Chính lâ t v bi i khí h doanh 35 Mô hình nghiên c u Hình 2.1- 1.2 1.2.1 1.2.2 36 surveymonkey.com sát chuyên 1.2.2.1 công ngh 1.2.2.2 àn 37 nhà resort, giao...
 • 171
 • 93
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên
... ty nói chung Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ nói riêng, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, tỉnh Thái Nguyên Chương ... thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Nước thải sản xuất Công ty Cổ ... điểm nghiên cứu: Công ty Cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu hệ thống xử nước thải Công ty Cổ phần giấy Hoàng...
 • 90
 • 207
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa tỉnh hà tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậuđánh giá khả năng của hệ thống truyền quang dang sử dụng theo hướng phục vụ cho ngnđồ án đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải làng nghề tái chế nhựa thôn triều khúc xã tân triều huyện thanh trì hà nộhệ thống thu gom nước mưaxây d ựng hệ thống thu gom vận chuy ển chất thải rắn sinh hoạt trên đ ịa bàn huyện nh ơn tr ạch đ ồng nai đ ến n ăm 2011đánh giá hiện trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong quá trình thu bán sản phẩm vận tải hàng không tại tct hkvn nâng cao tính thực tiễn và khả năng đánh giá chính xác của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộđánh giá hiệu quả của hệ thống kênh phân phối dòng sản phẩm sữa tươi vinamilkphương pháp đánh giá tiềm năng của năng lượng giósơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống thu thuếchức năng của hệ thống thu và dẫnchống sétđánh giá tiềm năng của công tyđánh giá hiệu năng của ănten thông minh tại máy cầm tayđánh giá hiệu quả của hệ thống đãi ngộ của doanh nghiệpđánh giá chất lượng của hệ thốngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả