Xấp xỉ đều và ứng dụng trong toán sơ cấp

Một số vấn đề về xấp xỉ đều tốt nhất ứng dụng trong toán cấp

Một số vấn đề về xấp xỉ đều tốt nhất và ứng dụng trong toán sơ cấp
... kĩ lý thuyết xấp xỉ tốt giải số dạng toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ hướng dẫn TS Nguyễn Văn Khải, tác giả nghiên cứu đề tài "Một số vấn đề lý thuyết xấp xỉ tốt ứng dụng toán cấp" Nội dung ... Một số ứng dụng lý thuyết xấp xỉ vào giải lớp toán cấp 3.1 Lời giải tổng quát 3.1.1 Ứng dụng xấp xỉ đa thức bậc không cho lớp toán 3.1.2 Ứng dụng ... thuyết xấp xỉ tốt Chương giới thiệu số định nghĩa, định lý lý thuyết xấp xỉ tốt nhất, trường hợp đặc biệt xấp xỉ đa thức đa thức bậc không, đa thức bậc Chương 3: Một số ứng dụng lý thuyết xấp xỉ tốt...
 • 66
 • 292
 • 0

Một số vấn đề về lý thuyết xấp xỉ tốt nhất, bậc của xấp xỉ ứng dụng trong toán cấp

Một số vấn đề về lý thuyết xấp xỉ tốt nhất, bậc của xấp xỉ và ứng dụng trong toán sơ cấp
... ng d ng khác c a toán h c cao c p toán c p thuy t x px u t t nh t có nhi u ng d ng soi sáng cho phép sáng t o m t l p toán c p dành cho h c sinh gi i tài ‘‘ M t s v n v thuy t x p x ... T VÀI NG D NG C A LÝ THUY T X P X U T T NH T TRONG TOÁN SƠ C P…………… 48 4.1 X p x u t t nh t b ng a th c b c không………………… 48 4.2 X p x u t t nh t b ng a th c b c nh t…………………………… 48 4.3 M t vài ... c c a x p x toán x p x hàm không gian Hilbert v i m t tích vô hư ng xác giá t c h i t c lư ng c a En ( f ) nh ánh 48 Chương M T VÀI NG D NG C A LÝ THUY T X P X UT T NH T TRONG TOÁN SƠ C P 4.1...
 • 65
 • 143
 • 0

Lý thuyết độ đo ứng dụng trong toán cấp

Lý thuyết độ đo và ứng dụng trong toán sơ cấp
... thuyết độ đo Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu khái niệm tính chất độ đo, khuyếch độ đo ứng dụng độ đo toán cấp Tên đề tài Đề tài "Lý thuyết độ đo ứng dụng toán cấp" Phương ... giá trị không phụ thuộc vào vị trí thiết diện AEM F 19 KẾT LUẬN Đề tài "Lý thuyết độ đo ứng dụng toán cấp" khảo sát khái niệm độ đo, khuyếch độ đo ứng dụng toán cấp Luận văn thực số vấn ... niệm độ đo, tính chất độ đo, độ đo ngoài, tập đo Chương 2: Chúng trình bày các khái niệm khuyếch độ đo, tính chất độ đo cảm sinh, độ đo trong, độ đo Lebesgue Chương 3: Trong phần trình bày số ứng...
 • 21
 • 344
 • 0

Sự tương tự giữa số hàm ứng dụng trong toán cấp

Sự tương tự giữa số và hàm và ứng dụng trong toán sơ cấp
... tẵch thứa số nguyản tố, cĂc nghiằm cừa a thực tữỡng ựng vợi cĂc thứa số nguyản tố cừa số nguyản Do õ số cĂc nghiằm phƠn biằt cừa a thực cõ vai trỏ tữỡng tỹ nhữ số cĂc ữợc nguyản tố cừa số nguyản ... phĂt biu tữỡng tỹ cho số hồc Trong nhỳng nôm gƯn Ơy, sỹ phĂt trin cừa số hồc chu Ênh hững nhiãu tứ sỹ tữỡng tỹ giỳa số nguyản v a thực Tực l, chựng minh mởt kát quÊ no õ cho số hồc, ngữới ta thỷ ... Mason v mởt số hằ quÊ cừa nh lỵ Mason, Ăp dửng nh lỵ Mason ã ã xuĐt mởt số bi têp vã a thực Chữỡng 2: Mởt số kát quÊ tữỡng tỹ cừa số hồc cho nh lỵ Mason nhữ giÊ thuyát abc, mởt số hằ quÊ...
 • 54
 • 177
 • 0

luận văn thạc sỹ toán học sự tương tự giữa số hàm ứng dụng trong toán cấp

luận văn thạc sỹ toán học sự tương tự giữa số và hàm và ứng dụng trong toán sơ cấp
... phĂt biu tữỡng tỹ cho số hồc Trong nhỳng nôm gƯn Ơy, sỹ phĂt trin cừa số hồc chu Ênh hững nhiãu tứ sỹ tữỡng tỹ giỳa số nguyản v a thực Tực l, chựng minh mởt kát quÊ no õ cho số hồc, ngữới ta thỷ ... http://www.lrc-tnu.edu.vn M Ưu Sỹ phĂt trin cừa số hồc, c biằt nhỳng nôm gƯn Ơy, chu Ênh hững rĐt lợn cừa sỹ tữỡng tỹ giỳa số nguyản v a thực Giỳa số hồc v a thực cõ sỹ tữỡng tỹ rĐt lợn nản ... Mason v mởt số hằ quÊ cừa nh lỵ Mason, Ăp dửng nh lỵ Mason ã ã xuĐt mởt số bi têp vã a thực Chữỡng 2: Mởt số kát quÊ tữỡng tỹ cừa số hồc cho nh lỵ Mason nhữ giÊ thuyát abc, mởt số hằ quÊ...
 • 54
 • 106
 • 0

Nguyên lý Direchlet ứng dụng giải toán cấp

Nguyên lý Direchlet và ứng dụng giải toán sơ cấp
... 1 2 Chương Ứng dụng nguyên Dirichlet vào toán hình học tổ hợp Chương Ứng dụng nguyên lí Dirichlet vào số học 25 Chương Ứng dụng nguyên lí Dirichlet vào toán khác Tài liệu tham ... biệt giới thiệu nguyên lí Dirichlet) dùng đến chương sau Chương II với tiêu đề "Ứng dụng nguyên Dirichlet vào toán hình học tổ hợp" trình bày ứng dụng nguyên lí Dirichlet để giải toán lĩnh vực ... thiết phản chứng sai Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn Nguyên lí Dirichlet ứng dụng giải toán cấp Nguyên lí Dirichlet mở rộng chứng minh Nguyên lí Dirichlet...
 • 56
 • 1,209
 • 11

Bài toán tô màu ứng dụng giải toán cấp

Bài toán tô màu và ứng dụng giải toán sơ cấp
... u Bài toán 3.1.4 Bài toán n sinh Lucas Bài toán 3.1.5 màu b n ñ Bài toán 3.1.6 Các ghi ch s 3.2 M T S BÀI T P LIÊN QUAN Đ N S C S C A Đ TH Bài toán 3.2.1 Ch ng minh không th dùng hai màu ... p theo màu i cho ñ nh không k ñ nh ñã ñư c màu i iii) N u t t c ñ nh ñã ñư c màu k t thúc: Đ th ñã ñư c màu b ng i màu Ngư c l i sang bư c iv) iv) Lo i kh i E’ ñ nh ñã màu, ñ t ... CHƯƠNG BÀI TOÁN TÔ MÀU Đ TH 2.1 GI I THI U 2.2 TÔ MÀU Đ NH 2.2.1 Đ th ñ i ng u 2.2.2 Các khái ni m b n Đ nh nghĩa 2.1 màu ñ nh m t ñơn ñ th s gán màu cho ñ nh c a cho hai ñ nh k ñư c gán m t màu...
 • 25
 • 611
 • 1

BÀI TOÁN TÔ MÀU ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN CẤP

BÀI TOÁN TÔ MÀU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI TOÁN SƠ CẤP
... u Bài toán 3.1.4 Bài toán n sinh Lucas Bài toán 3.1.5 màu b n ñ Bài toán 3.1.6 Các ghi ch s 3.2 M T S BÀI T P LIÊN QUAN Đ N S C S C A Đ TH Bài toán 3.2.1 Ch ng minh không th dùng hai màu ... p theo màu i cho ñ nh không k ñ nh ñã ñư c màu i iii) N u t t c ñ nh ñã ñư c màu k t thúc: Đ th ñã ñư c màu b ng i màu Ngư c l i sang bư c iv) iv) Lo i kh i E’ ñ nh ñã màu, ñ t ... CHƯƠNG BÀI TOÁN TÔ MÀU Đ TH 2.1 GI I THI U 2.2 TÔ MÀU Đ NH 2.2.1 Đ th ñ i ng u 2.2.2 Các khái ni m b n Đ nh nghĩa 2.1 màu ñ nh m t ñơn ñ th s gán màu cho ñ nh c a cho hai ñ nh k ñư c gán m t màu...
 • 10
 • 208
 • 1

Biễu diễn các đường cong conic ứng dụng giải toán cấp

Biễu diễn các đường cong conic và ứng dụng giải toán sơ cấp
... biểu diễn a) đường thẳng c = d ∈ R; c b) đường tròn trường hợp lại Trong trường hợp b) phương trình gọi phương trình tham số đường tròn Đường conic tổng quát Định lý Phương trình tham số phức đường ... thuộc vào vận tốc góc ω 197 Hình 1: Giải số toán đường conic công cụ số phức Ví dụ Cho parabol (P) có phương trình y = x2 Hai điểm A, B di động (P) cho AB = Tìm quỹ tích trung điểm AB Lời giải ... = đường thẳng d có phương trình Ax + By + C = a b 1) Tìm điều kiện A, B, C để d tiếp xúc với (H) 2) Chứng minh chân đường cao kẻ từ tiêu điểm (H) đến đường tiệm cận nằm đường chuẩn (H) Lời giải...
 • 12
 • 310
 • 0

Hệ đếm ứng dụng trong toán phổ thông

Hệ đếm và ứng dụng trong toán phổ thông
... sang hệ đếm số k2 ………………… …… .43 §8 Sơ lược ứng dụng hệ đếm máy tính điện tử .46 Chương Ứng dụng hệ đếm toán phổ thông 52 §1 Tính chất chia hết 52 §2 Sử dụng hệ đếm giải toán ... phép toán cao cấp (lấy modulo, tính theo công thức truy hồi ), không hiểu chế thực tính toán máy Luận văn Hệ đếm ứng dụng toán phổ thông có mục đích trình bày kiến thức hệ đếm số ứng dụng hệ đếm ... ứng dụng hệ đếm toán phổ thông Một số tính chất chia hết hệ đếm số 10 mở rộng sang cho hệ đếm số §1 Chương Điều cho phép nhìn lại qui tắc tiêu chuẩn chia hết hệ đếm số 10 ứng dụng để giải số toán...
 • 96
 • 600
 • 2

Hệ đếm ứng dụng trong toán phổ thông .pdf

Hệ đếm và ứng dụng trong toán phổ thông .pdf
... sang hệ đếm số k2 ………………… …… .43 §8 Sơ lược ứng dụng hệ đếm máy tính điện tử .46 Chương Ứng dụng hệ đếm toán phổ thông 52 §1 Tính chất chia hết 52 §2 Sử dụng hệ đếm giải toán ... phép toán cao cấp (lấy modulo, tính theo công thức truy hồi ), không hiểu chế thực tính toán máy Luận văn Hệ đếm ứng dụng toán phổ thông có mục đích trình bày kiến thức hệ đếm số ứng dụng hệ đếm ... ứng dụng hệ đếm toán phổ thông Một số tính chất chia hết hệ đếm số 10 mở rộng sang cho hệ đếm số §1 Chương Điều cho phép nhìn lại qui tắc tiêu chuẩn chia hết hệ đếm số 10 ứng dụng để giải số toán...
 • 96
 • 445
 • 0

Tài liệu Hệ thức Viet ứng dụng trong toán pdf

Tài liệu Hệ thức Viet và ứng dụng trong toán pdf
... B N I DUNG CHUYÊN ð : NG D NG C A H TH C VI-ET TRONG GI I TOÁN ax2 + bx + c = (a≠0) −b − ∆ x1 = 2a ; Có hai nghi m −b − ∆ − b + ∆ −2b −b x1 + x2 = = ... bi u th c A không ph thu c vào m V y A = v i m i m ≠ A = ( x1 + x2 ) + x1 x2 − = Nh n xét: - Lưu ý ñi u ki n cho tham s ñ phương trình ñã cho có nghi m - Sau ñó d a vào h th c VI-ÉT rút tham s ... x2 − 2 a) y − y + − m = b) y1 = x1 − y2 = x2 − 2 b) y − y − (4m − 3) = ) III TÌM HAI S BI T T NG VÀ TÍCH C A CHÚNG N u hai s có T ng b ng S Tích b ng P hai s ñó hai nghi m c a phương trình : x...
 • 15
 • 899
 • 25

Luận văn: HỆ ĐẾM ỨNG DỤNG TRONG TOÁN PHỔ THÔNG pdf

Luận văn: HỆ ĐẾM VÀ ỨNG DỤNG TRONG TOÁN PHỔ THÔNG pdf
... văn Hệ đếm ứng dụng toán phổ thông có mục đích trình bày kiến thức hệ đếm số ứng dụng hệ đếm giải toán phổ thông (các tiêu chuẩn chia hết hệ đếm bất kì, phương pháp hệ đếm giải lớp toán thi vô địch ... sang hệ đếm số k2 ………………… …… .43 §8 Sơ lược ứng dụng hệ đếm máy tính điện tử .46 Chương Ứng dụng hệ đếm toán phổ thông 52 §1 Tính chất chia hết 52 §2 Sử dụng hệ đếm giải toán ... ứng dụng hệ đếm toán phổ thông Một số tính chất chia hết hệ đếm số 10 mở rộng sang cho hệ đếm số §1 Chương Điều cho phép nhìn lại qui tắc tiêu chuẩn chia hết hệ đếm số 10 ứng dụng để giải số toán...
 • 96
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên lý dirichlet và ứng dụng giải toán sơ cấpnguyen li diricle ung dung trong toan so cap lop 7hệ đếm và ứng dụng trong toán phổ thôngmột số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốmột số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốđặc tả kiểm chứng hình thức giao thức điều khiển tương tranh và ứng dụng trong cơ sở dữ liệu thời gian thựcnghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm qtoán rời rạc và ứng dụng trong tin họcebook toán rời rạc và ứng dụng trong tin họctoán học rời rạc và ứng dụng trong tin họctoan hoc va ung dung trong doi songnghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửnghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngluận án phương pháp xây dựng hệ mờ dạng luật với ngữ nghĩa dựa trên đại số gia tử và ứng dụng trong bài toán phân lớpphân loại và ứng dụng bài toán rwa trong phân bổ và quản lý lightpatDE HSG HUYEN MO CAY-BTKiểm tra 15 phút GDCD 8Đề Cương Hóa 11bai tap nito va hop chatbài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HK 1 HOÁ 11 (TL)ESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTphiếu học tập bài 12THI HKI SU 7LISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS 6,7,8,9NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpLuyện tập Trang 52kiêm tra đại số chương 1 có ma trậnSố 0 trong phép cộngPhép cộng trong phạm vi 4Phép cộng trong phạm vi 4Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đạo vănMa trận, đề, đáp án kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8 (hk1)test 1- anh 9 thi diem