ĐÔI điều SUY NGHĨ về NHỮNG tồn tại, hạn CHẾ TRONG QUÁ TRÌNH GIẢNG dạy các môn KHOA học mác LÊNIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH ở các TRƯỜNG đại học, CAO ĐẲNG

ĐÔI điều NGHĨ về VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN cứu và học tập CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN, TƯỞNG hồ CHÍ MINH; GIÁ TRỊ và bài học THỰC TIỄN đi với QUÁ TRÌNH đào tạo THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM

ĐÔI điều NGHĨ về VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ NGHIÊN cứu và học tập CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH; GIÁ TRỊ và bài học THỰC TIỄN đi với QUÁ TRÌNH đào tạo THEO hệ THỐNG tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học KIẾN TRÚC TP HCM
... Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập h qu quặt‖ Biến họ thuyết ủ ng trở th nh giáo đi u, th nh m t thứ t n giáo ấu tr nh kiên với xuyên tạ ... lu n đi m theo qu n đi m lị h sử, phải g n liền lu n đi m với lu n đi m , nữ n phải g n liền với đi u kiện lị h sử ụ thể ó ũng l đi u ần thiết phải đƣợ đặt r xem x t lu n đi m ủ Lênin, nghiên ... năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương pháp giảng dạy – học tập được rút t thực tiễn, thực tiễn được đạo lý luận kiểm nghiệm lý luận - đường hình thành phát triển của chủ ngh a Mác - Lênin,tư...
 • 6
 • 291
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO
... cỏc quan i m c a Ch ngha Mỏc - Lờnin, t t ng H Chớ Minh, quan i m c a ng C ng s n Vi t Nam v tụn giỏo M c tiờu k nng: Phõn tớch c ý ngha, vai trũ cỏc quan i m mỏcxớt, t t ng H Chớ Minh, quan ... (1945 - 1995), TP H Chớ Minh, 1996 Trng Bỏ C n, Cụng gớao mi n Nam th i giỏm m c Pigneau (1771 - 1799), NXB TP H Chớ Minh, TP H Chớ Minh, 1989 Nguy n Quang Hng, Cụng giỏo Vi t Nam th i k tri u Nguy ... 1.2.2 Nam tụng v cỏc h phỏi Nam tụng Chng 2: Ph t giỏo 2.1 Ph t giỏo Vi t Nam tr c 1981 10 10 Vi t Nam tr c th k th X 2.1.1 Trung tõm Ph t giỏo Luy Lõu 2.1.2 S phỏt tri n Ph t giỏo Vi t Nam tr...
 • 122
 • 409
 • 0

Các biện pháp quản lý quá trình dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong điều kiện đổi mới giáo dục đại học hiện nay TT.PDF

Các biện pháp quản lý quá trình dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong điều kiện đổi mới giáo dục đại học hiện nay TT.PDF
... tỏc ging dy - Phi phi hp gia phũng o to vi b mụn; gia b mụn vi giỏo viờn; gia giỏo viờn vi sinh viờn giỳp cho vic cung cp thụng tin kp thi hiu qu 18 3.2.5.4 iu kin thc hin - i ng giỏo viờn phi ... Mỏc-Lờnin, T tng HCM n i riờng - Trong iu kin i mi giỏo dc i hc hin nhim v ca b mụn MỏcLờnin khụng ch quan tõm n dy ch, m cũn phi coi trng n vic dy ngi - Ch trng i mi giỏo dc i hc ú cú yờu cu i ... mụn khoa hc MỏcLờnin, T tng H Chớ Minh ti trng C Kinh t- KTCNI 3.2 i tng nghiờn cu: Cỏc bin phỏp qun quỏ trỡnh dy hc cỏc mụn khoa hc Mỏc- Lờnin, T tng H Chớ Minh ti trng C kinh t-KTCN I iu kin...
 • 30
 • 220
 • 0

Các biện pháp quản lý quá trình dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong điều kiện đổi mới giáo dục đại học hiện nay.PDF

Các biện pháp quản lý quá trình dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong điều kiện đổi mới giáo dục đại học hiện nay.PDF
... mụn khoa hc MỏcLờnin, T tng H Chớ Minh ti Trng C kinh t-KTCN I iu kin i mi giỏo dc i hc hin 4.3 xut cỏc bin phỏp qun quỏ trỡnh dy hc cỏc mụn khoa hc Mỏc- Lờnin, T tng H Chớ Minh ti trng C kinh ... mụn khoa hc Mỏc- Lờnin, T tng H Chớ Minh ti trng C Kinh t- KTCNI 3.2 i tng nghiờn cu Cỏc bin phỏp qun quỏ trỡnh dy hc cỏc mụn khoa hc MỏcLờnin, T tng H Chớ Minh ti trng C kinh t-KTCN I iu kin ... hc Vic rốn luyn k nng t hc phi c nõng lờn tng bc: - T hc din di s iu khin trc tip ca ging viờn - T hc din di s iu khin giỏn tip ca ging viờn - T hc hon ton thoỏt ly s iu khin ca ging viờn Hỡnh...
 • 133
 • 463
 • 0

Các biện pháp quản lý quá trình dạy học các môn khoa học mác lênin, tưởng hồ chí minh tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i

Các biện pháp quản lý quá trình dạy học các môn khoa học mác  lênin, tư tưởng hồ chí minh tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật công nghiệp i
... khoa học Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh Chúng chọn đề t i: Các biện pháp quản trình dạy học môn khoa học Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I, i u ... học Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trường Kinh tế- KTCNI 3.2 Đ i tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp quản trình dạy học môn khoa học Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trường kinh tế- KTCN I ... dạy học môn khoa học Mác- Lênin, tưởng Hồ Chí Minh trường kinh tế- KTCNI i u kiện đ i giáo dục đ i học Giả thuyết khoa học đề t i Các biện pháp quản trình dạy học môn khoa học Mác- Lênin,...
 • 21
 • 331
 • 0

Quan điểm của chủ nghĩa mac lênin tưởng hồ chí minh về giải quyết vấn đề tôn giáo

Quan điểm của chủ nghĩa mac lênin  tư tưởng hồ chí minh về giải quyết vấn đề tôn giáo
... tưởng, phản ánh nhận thức ngây thơ người giới tự nhiên Khi xã hội xuất giai cấp, tôn giáo mặt tưởng mà mặt trị 2/4 Quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin - tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề Tôn giáo ... ngưỡng tôn giáo để phá hoại đoàn kết dân tộc, phá hoại nghiệp cách mạng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề tôn giáo Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề tôn giáo, Người vận dụng cách quan điểm chủ nghĩa ... Quan điểm chủ nghĩa Mac- Lênin - tưởng Hồ Chí Minh giải vấn đề Tôn giáo Tôn trọng, bảo đảm quyền tự tín ngưỡng không tín ngưỡng nhân dân Tự tín ngưỡng tưởng tiến lịch sử...
 • 4
 • 395
 • 0

HỌC THUYÊT mácLENIN, TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG và xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản

HỌC THUYÊT mác – LENIN, tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG và xây DỰNG ĐẢNG CỘNG sản
... Tiểu Luận: HỌC THUYÊT MÁC LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN theo tưởng cách mạng vô sản Nhờ đấu tranh này, nhóm trị theo tưởng sản, tiểu sản mau chóng ... nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh - tảng tưởng kim Sinh viên : Hoàng Quốc Lương XDĐ 31B 14 Tiểu Luận: HỌC THUYÊT MÁC LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN nam ... tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Sinh viên : Hoàng Quốc Lương XDĐ 31B 18 Tiểu Luận: HỌC THUYÊT MÁC LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG CỘNG SẢN tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn...
 • 20
 • 323
 • 0

CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG TA pdf

CHỦ NGHĨA MÁC­LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG TA pdf
... Chương trình: LLCT dành cho Đảng viên Bài CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẢNG TA Bình Phước, ngày 02 tháng 11 năm ... nước ta Cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991 Đảng ta xác định Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng HCM làm tảng tưởng kim nam cho hang động Tại Đại hội lần thứ IX, tổng kết 15 năm đổi Đảng ... khoa học chủ nghĩa Mác-Lênin II/ tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam III/ Vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa M-L, tưởng HCM...
 • 16
 • 1,341
 • 27

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH pptx

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHIẾN TRANH pptx
... chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng HCM quân đội Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin quân đội Theo Ph.Ăng ghen Quân đội tập đoàn người có vũ trang, có tổ chức nhà nước xây dựng để dùng vào chiến tranh ... đặc sắc bật tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh là: Tiến hành chiến tranh nhân dân, thực toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt Người nói Vì kháng chiến ta khánh chiến toàn ... theo tưởng Hồ Chí Minh tạo thành sức mạnh toàn dân, lực lượng tri, lực lượng vũ trang kết hợp chặt chẽ đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang Cách mạng nghiệp quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
 • 32
 • 2,489
 • 12

tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam pps

Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam pps
... cần nắm vững: - tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ đến cách mạng xã hội chủ nghĩa - tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng ... vậy, tưởng Hồ Chí Minh có nội dung phong phú, toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, soi đường cho thắng lợi cách mạng Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa ... định cách mạng Việt Nam (1930 - 1941) - Giai đoạn phát triển thực hoá tưởng Hồ Chí Minh (1941 - 1969) Câu hỏi 6: Nội dung tưởng Hồ Chí Minh gồm vấn đề nào? Trả lời: tưởng Hồ Chí Minh...
 • 17
 • 1,431
 • 15

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-NỀN TẢNG TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH-NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG VÀ KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG
... ng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc Việt Nam - tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng kim nam cho hành động cách mạng Việt Nam Cùng với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tưởng Hồ Chí ... cách mạng nước ta, tưởng Hồ Chí Minh nhiều vấn đề tiếp tục bổ sung phát triển, hợp thành hệ thống quan điểm lý luận cách mạng Việt Nam II- GIÁ TRỊ CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1- tưởng Hồ Chí ... NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA TU TƯỞNG HỐ CHÍ MINH Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận...
 • 4
 • 743
 • 7

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.PDF

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Viện Đại học Mở Hà Nội.PDF
... giảng dạy có trình độ thạc sĩ nh-ng môn Mác- Lênin, T- t-ởng Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Nội ch-a có - c chuyên gia đầu ngành lĩnh vực Nh- vậy, theo số l-ợng chất l-ợng giảng viên môn Mác - Lênin, ... khoa học Mác Lênin, T- t-ởng Hồ Chí Minh Viện Đại học Mở Nội hạn chế Điều - c phân tích rõ qua đánh giá chất l-ợng lao động đội ngũ mục d-ới - Về chất l-ợng giảng viên Hiện Viện Đại học Mở ... chú: Các môn T- t-ởng Hồ Chí Minh, CNXHKH, LS Đảng ch-a học Số liệu bảng cho phép rút nhận xét khái quát sau: - Sinh viên Viện Đại học Mở Nội tham gia học tập môn Khoa học Mác- Lênin, T- t-ởng...
 • 122
 • 413
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những tồn tại hạn chế trong quá trình áp dụng biện pháp bắt người đang bị truy nãnguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định về tội vô ý theo bộ luật hình sự hiện hànhnhững quan điểm của chủ nghĩa mác lênin tư tưởng hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về vai trò của thanh niên với công tác xây dựng đảngđiểm của mác lênin tư tưởng hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về thanh niên và công tác thanh niênchủ nghĩa mác lênin tư tưởng hồ chí minh và quan điểm của đảng cộng sản việt nam bàn về địa vị của người phụ nữ trong xây dựng gia đìnhmột số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các môn khoa học mác lênin tư tưởng hồ chí minhchủ nghĩa mác­lênin tư tưởng hồ chí minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của đảng ta pdftao boi duong doi ngu can bo giang day va nghien cuu ly luan mac lenin tu tuong ho chi minhnhững tồn tại hạn chế trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của nhà nước đối với nccvcm trên địa bàn thị xã cửa lònhững tồn tại hạn chế trong công tác phát triển đảng của huyện hải hànhững tồn tại hạn chế trong các quy định của bộ luật hình sự hiện hành về lỗi vô ýnhung ton tai han che trong cong tac dan vannhững tồn tại yếu kém trong quá trình phát triểnnhững tồn tại chủ yếu trong quá trình phát triển công nghiệp nông thôn việt namnhững tồn tại chủ yếu trong quá trình phát triểnThực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần tập đoàn trung nguyêntìm hiểu về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần bibicatính hiệu quả của chính sách tiền tệ tại việt nam và một số nước trên thế giới giai đoạn 2007 2013Tình hình thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần hóa phẩm dầu khí DMC miền bắcTrình bày thủ tục huy động tiền nhàn rỗi giữa các tổ chức cá nhân tại một NHTM cụ thể, phương pháp kế toán nghiệp vụ huy động vốn tại ngân hàng này và các nguyên tắc được vận dụngứng dụng hợp đồng quyền chọn trong ngành công nghiệp cà phê việt namVi mạch logic khả trìnhHướng dẫn cách thức đánh giá uy tín nhà cung cấp mua hàng onlineGIỜ cầu NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG xótSUY NGẪM về cái CHẾTcông thức làm xôi lá dứa hạt sen Bữa sáng mùa thu ấm bụng với xôi lá dứa hạt sen thơm dẻoxử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấpgiáo án đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tiết 1quy trình công nghệ sản xuất shorteningphân tích năng lực lãnh đạo của ông lê phước vũphân tích nhà lãnh đạo bà phạm thị huântìm hiểu về đất nước tây ban nhaky thuat san xuat chat ket dinhđồ án khách sạn hoàng đế tp huếChất béo hạt chôm chôm và tiềm năng thay thế bơ cacao trong sản xuất sôcôla