ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

122 707 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2015, 08:08

Môn học trang bị cho học viên Cao học ngành Tôn giáo học nắm vững một cách kháiquát nhất, chủ yếu nhất . những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo qua một số tácphẩm kinh điển, làm rõ các nội dung : Vấn đề nguồn gốc xã hội, nguồn gốc nhận thức, nguồn gốctâm lý và bản chất của tôn giáo; Các chức năng xã hội: đền bù hư ảo, thế giới quan, điều chỉnh, giaotiếp và liên kết … của tôn giáo; Lịch sử của tôn giáo và Chủ nghĩa vụ thần khoa họcMôn học khảo sát, nghiên cứu những nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về tôn giáo: Việctiếp thu và vận dụng quan niệm mác xít về tôn giáo trong việc giải quyết vấn đề quan hệ giữa tôngiáo và dân tộc ở Việt Nam trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Tư tưởng về đại đoàn kếtdân tộc và đoàn kết lương – giáo, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc.. 8 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TRIẾT HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO Marxis-Leninism, HoChiMinh thoughts, the views of Communist party Vietnam on religion 1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Nguyễn Đức Lữ - Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: Học viện CTQG HCM - Các hướng nghiên cứu chính: Lý luận chung về tôn giáo; Quan điểm mác xitt và Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo. 1.2. Họ và tên: Trần Đăng Sinh - Chức danh, học hàm, học vị: TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. - Các hướng nghiên cứu chính: lý luận chung về tôn giáo, quan điểm mác – xít, Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo. 1.3. Họ và tên: Ngô Thị Phượng - Chức danh, học hàm, học vị: TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: Trường ĐHKHXH&NV - Các hướng nghiên cứu chính: chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng về Chủ nghĩa xã hội, quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 2. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo - Mã môn học: PHI 6056 - Số tín chỉ: 2 - Môn học: Bắt buộc. 9 - Địa chỉ Khoa, Bộ môn phụ trách môn học Bộ môn Khoa học về Tôn giáo, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. 3. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu kiến thức: Hiểu được những nội dung quan điểm mácxít về nguồn gốc, bản chất, chức năng của tôn giáo và lịch sử tôn giáo, chủ nghĩa vô thần khoa học. N ắm được nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo. Nhận thức đúng, có hệ thống tính khoa học và cách mạng các quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo. Mục tiêu kỹ năng: Phân tích được ý nghĩa, vai trò các quan điểm mácxít, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo. Nhận định và đánh giá một cách có căn cứ và khoa học từng nội dung từng vấn đề về nguồn gốc, bản chất, chức năng của tôn giáo. Phát triển năng lực tư duy và nghiên cứu độc lập, b iết vận dụng những quan điểm trên vào việc lý giải vấn đề tôn giáo ở Việt Nam hiện nay. 4. Tóm tắt nội dung môn học: Môn học trang bị cho học viên Cao học ngành Tôn giáo học nắm vững một cách khái quát nhất, chủ yếu nhất . những q uan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo qua một số tác phẩm kinh điển, làm rõ các nội dung : Vấn đề nguồn gốc xã hội, nguồn gốc nhận thức, nguồn gốc tâm lý và bản chất của tôn giáo; Các chức năng xã hội: đền bù hư ảo, thế giới quan, điều chỉnh, giao tiếp và liên kết … của tôn giáo; Lịch sử của tôn giáo và Chủ nghĩa vụ thần khoa học Môn học khảo sát, nghiên cứu những nội dung t ư tưởng của Hồ Chí Minh về tôn giáo: Việc tiếp thu và vận dụng quan niệm mác xít về tôn giáo trong việc giải quyết vấn đề quan hệ giữa tôn giáo và dân tộc ở Việt Nam trước và sau Cách mạng tháng Tám năm 1945; Tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết lương – giáo, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc Thông qua các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, môn học này còn làm cho học viên Cao học nhận thức đúng đắn, khách quan và khoa học về vị trí, vai trò và ý nghĩa những q uan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam về tôn giáo trước Đổi mới và từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, môn học này giúp cho học viên Cao học có năng lực nghiên cứu độc lập và đánh giá một cách khách quan, khoa học phạm vi, nội dung, mức độ và tính chất ảnh hưởng của những tư tưởng, quan điểm, trên đối với con người và xã hội Việt Nam trong lịch sử và hiện nay. 5. Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy và học: 10 Hình thức tổ chức dạy và học Lên lớp 20 Nội dung Lý thuyết 20 Bài tập 0 Thảo luận 0 Thực hành 0 Tự nghiên cứu 10 Tổng 30 Chương 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo 5 0 5 10 1.1. Tiếp cận quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lênin về tôn giáo 1.1.1. Tôn giáo - một hiện tượng xã hội 1.1.2. Tôn giáo - một tiểu hệ thống kiến trúc thư- ợng tầng 1.2. Quan niệm của chủ nghĩa Mác về tôn giáo qua một số tác phẩm kinh điển 1.2.1. Quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo trong các tác phẩm trước "Tuyên ngôn Đảng cộng sản" - năm 1848 1.2.2. Quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen về tôn giáo từ 1848 về sau 1.3. Sự phát triển của Lênin trong quan niệm mácxit về tôn giáo 1.3.1. Sự phát triển của Lênin - một số vấn đề lý luận mác xit về tôn giáo 1.3.2. Vấn đề tôn giáo trong cách mạng vô sản Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo 7 0 3 10 2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo giai đoạn trước 1945 2.1.1. Con đường giành độc lập dân tộc và vấn đề tôn giáo 2.1.2. Một số đặc trưng của tôn giáo Việt Nam 11 2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo giai đoạn sau năm 1945 2.2.1. Tôn trọng tự do tín ngưỡng và vấn đề đoàn kết toàn dân 2.2.2. Giá trị tốt đẹp của tôn giáo và việc phê phán sự lợi dụng tôn giỏo Chương 3: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo 8 0 2 10 3.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo giai đoạn trước thời kỳ Đổi mới 3.1.1. Con đường giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa và vấn đề tôn giáo 3.1.2. Vấn đề tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo và việc giáo dục thế giới quan duy vật, vô thần 3.1.3. Tác động của chính sách tôn giáo ở các Đảng Cộng sản và Công nhân các nước XHCN đối với chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 3.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tôn giáo từ 1986 đến nay 3.2.1. Vấn đề nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo 3.2.2. Giá trị đạo đức và giá trị văn hoá của tôn giáo 6. Học liệu 6.1. Giáo trình môn học: 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo 6.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc 1. C. Mac và Engel, Toàn tập, tập 1, 2, 30 (bản dịch tiếng Việt) Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995 2. V. Lênin, Toàn tập, tập 12, 17, 18, 29, 45 (bản dịch tiếng Việt) Nxb CTQG, Hà Nội 1982 12 3. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, 2, 3, 6, 9 (bản dịch tiếng Việt) Nxb CTQG, Hà Nội 1995 4. Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995. 5. Ban tôn giáo chính phủ. Các văn bản pháp luật về tôn giáo. Nxb CTQG, Hà Nội 1998 6. Văn kiện Đảng, Toàn tập, Tập 1-35, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1992-2002 7. Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, Khóa VII, IX và Nghị quyết TW 7 khoá IX 8. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb Chính trị quốc gia, HN 2006. 6.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo thêm 1. Ban tôn giáo Chính phủ, các văn bản pháp luật liên quan đến tôn giáo tín ngưỡng, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 2003 2. Nguyễn Hữu Vui, Trương Hải Cường, Tôn giáo học 3. Nguyễn Đức Lữ, Vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Hà Nội, 1993 4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết 24/ NQ-TW ngày 10/10/1990 của Bộ chính trị về tăng cường công tác Tôn giáo trong tình hình mới. 5. Nghị định 26/1999/NQCP - ngày 16/04/1999 của chính phủ vê “Các hoạt động tôn giáo”. 6. Đỗ Quang Hưng, Vấn đề tôn giáo trong Văn kiện Đại hội X của Đảng: Cái đã có và cái cần có, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, trang 3-7, 2006. 7. Đặng Nghiêm Vạn, Về chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 1, trang 6-10, 2001. 8. Ngô Hữu Thảo, Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo qua các Hiến pháp Việt Nam – sự kế thừa và phát triển, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2 trang 3-8, 2005. 7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 7.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên đi học đầy đủ đúng giờ, thường xuyên phát biểu: điểm: 10, Tỷ trọng: 10% 7.2. Kiểm tra – đánh giá định kì - Kiểm tra giữa kì: Hình thức: viết, điểm: 10, tỷ trọng: 30 % - Thi hết môn học: Hình thức: Vấn đáp, điểm: 10, tỷ trọng: 60% Phê duyệt của Trường Chủ nhiệm khoa Chủ nhiệm Bộ môn Người biên soạn GS TS. Nguyễn Hữu Vui 13 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TRIẾT HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC Religion problems in the history of philosophy 1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Vui - Chức danh, học hàm, học vị: GS, TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: Trường ĐHKHXH&NV - Điện thoại: - E-mail: - Các hướng nghiên cứu chính: Quan điểm khoa học về tôn giáo; triết học tôn giáo phương Tây; lịch sử phát triển các quan điểm tôn giáo 1.2. Họ và tên: Bùi Thanh Quất - Chức danh, học hàm, học vị: PGS,TS - Địa chỉ liên hệ: Trường ĐHKHXH&NV - Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử triết học và lịch sử triết học phương Đông 1.3. Họ và tên: Nguyễn Quang Hưng - Chức danh, học hàm, học vị: PGS, TS - Địa chỉ liên hệ: Trường ĐHKHXH&NV - Các hướng nghiên cứu chính: Lịch sử triết học phương Tây, Kitô giáo và Kitô giáo ở Việt Nam. 2. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Vấn đề tôn giáo trong lịch sử triết học - Mã môn học: PHI 6057 - Số tín chỉ: 2 - Môn hoc: Bắt buộc - Yêu cầu đối với môn học : - Địa chỉ Khoa, Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Khoa học về Tôn giáo, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV. 14 3. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu kiến thức: Khái quát nâng cao nhận thức của học viên vấn đề tôn giáo trong lịch sử triết học, đặc trưng của vấn đề tôn giáo cũng như mối quan hệ giữa tôn giáo và triết học qua mỗi thời kỳ lịch sử. Nắm vững những vấn đề, những nội dung chủ yếu, cụ thể các quan điểm về tôn giáo của từng trường phái triết học trong triết học thời cổ đại, trung – cận đại và hiện đại. Phân tích và hiểu đúng những vấn đề của tôn giáo trong lịch sử triết qua các quan điểm triết học về bản thể luận, nhận thức luận và các vấn đề xã hội trên lập trường tôn giáo và thần học phương Tây. Mục tiêu kỹ năng: Nhận định và đánh giá một cách khách quan, khoa học những nội dung tư tưởng về tôn giáo của từng trường phái triết học, những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa các trường phái về nội dung, tính chất của tư tưởng tôn giáo, mối quan hệ giữa triết học và tôn giáo. Trên cơ sở tri thức về những vấn đề trên, học viên vận dụng chúng vào nghiên cứu vấn đề tôn giáo trong lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, có cách nhìn bao quát về đời sống văn hóa tâm linh của người Việt Nam; Có thể độc lập nghiên cứu vấn đề 4. Tóm tắt nội dung môn học: Trọng tâm của môn học là khảo sát, nghiên cứu những nội dung tư tưởng về tôn giáo trong lịch sử triết học (qua một số trường phái triết học và triết gia tiêu biểu); đặc biệt là các nội dung: Triết học và thần học Tõy Âu thời Trung cổ: chủ nghĩa Platon mới (Plotin, Phelon), các nhà triết học - thần học Tectulieng, Augustin, Thomasd' Aquin); Quan hệ giữa Kitô giáo và triết học Tây Âu thời Phục hưng và cận đại: Tác động của các cuộc cải cách tôn giáo thế kỷ XVI - XVII đối với triết học. Các quan niệm duy tâm - thần học của một số nhà triết học tiêu biểu: Siêu hình học của Descartes, Theodize của Leibniz, các quan niệm về tôn giáo của Voltaire, Kant, Hegel; Triết học tôn giáo phương Tây đương đại: chủ nghĩa Thomas mới, chủ nghĩa Taylor de Sardin, chủ nghĩa hiện sinh hữu thần, vv.; Các trào lưu duy tâm, mang tinh tôn giáo trong triết học ấn Độ cổ đại, triết học Phật giáo.; Quan niệm về Mệnh trời trong Nho giáo. Môn học giúp cho học viên Cao học nắm vững những giá trị và hạn chế chủ yếu của từng tư tưởng về tôn giáo trong mỗi trường phái triết học nói riêng mà trong cả nền triết học phương Đông và phươngTây nói chung 5. Nội dung môn học, hình thức tổ chức dạy và học Nội dung Hình thức tổ chức dạy và học Tổng 15 Lên lớp 20 Lý thuyết 20 Bài tập 0 Thảo luận 0 Thực hành 0 Tự nghiên cứu 10 30 Chương 1: Vấn đề tôn giáo trong triết học Hy- La cổ đại, Tây Âu trung cổ, Phục hưng và cận đại 7 0 5 12 1.1. Vấn đề tôn giáo trong triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại 1.2. Vấn đề tôn giáo trong triết học Tây Âu trung cổ 1.3. Quan hệ tôn giáo-triết học, tôn giáo, khoa học trong triết học Tây  u Phục hưng và cận đại 1.4. Đánh giá quan hệ giữa triết học-tôn giáo trong triết học Tây Âu trước thế kỷ XIX Chương 2: Vấn đề tôn giáo trong triết học phư- ơng Tây hiện đại ngoài mác-xít 6 0 2 8 2. 1. Một số trào lưu triết học tôn giáo thế kỷ XIX 2.2. Một số trào lưu triết học tôn giáo thế k ỷ XX 2.3. Phân tích, đánh giá quan hệ triết học - tôn giáo phương Tây từ thế kỷ XIX đến nay Chương 3: Vấn đề tôn giáo trong triết học Ấn Độ 7 0 3 10 3.1. Khái luận về vấn đề tôn giáo trong lịch sử triết học phương Đông, quan hệ giữa triết học và tôn giáo ở phương Đông 3.2. Các trào lưu duy tâm, mang tính tôn giáo trong triết học Ấn Độ cổ đại ngoài Phật giáo 3.3. Triết học Phật giáo 3.4. Triết học của Hindu giáo 3.5. Vài nét về vấn đề tôn giáo trong triết học Ấn Độ 16 hiện nay 6. Học liệu 6.1. Giáo trình môn học: 6.2. Danh mục tài liệu tham khảo 6.2.1. Danh mục tài liệu tham khảo bắt buộc 1. Nguyễn Hữu Vui (chủ biên), Lịch sử triết học. Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002 2. Lưu Phóng Đồng, Triết học Phương Tây hiện đại (tập 1-5), Nhà Xuất Bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 1993-1997 3. Nguyễn Đăng Thục, Lịch sử triết học phương Đông, Tập I-V 4. Nguyễn Hiến Lê, Khổng Tử, Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1996 5. Phùng Hữu Lan, Trung Quốc triết học sử tân biên, Nhân dân xuất bản xã, Bắc Kinh, 1982 6. Trần Đình Hượu, Các bài giảng về tư tưởng phương Đông (Lại Nguyên Ân biên soạn), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2001 7. Platôn, Các hội thoại. Bản dịch từ tiếng Pháp của Lê Tôn Nghiêm, Sài Gòn, 1974 6.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo thêm 1. Rebe Descartes. Các tác phẩm. Tập 1-4 (bản tiếng Pháp), Pais, 1984-1998 2. De.S.Môngtexkiơ, Tinh thần pháp luật. Bản dịch tiếng Việt của Nguyên Thanh Đạm, Nxb Khoa häc x· héi, Hà Nội, 1996 3. G.G Rutxô, Khế ước xã hội, bản dịch từ tiếng Pháp của Nguyên Thanh Đạm, Nxb Khoa häc x· héi, Hà Nội, 1994 4. Immanuel Kant. Các tác phẩm. Tập 1-12 (nguyên bản tiếng Đức), Berlin, 1982-1994 5. Tứ thơ, Luận ngữ, Đoàn Trung Còn dịch, Trí đức tòng thơ, Sài Gòn 1950 6. Tứ thơ, Hạ Mạnh Tử, Đoàn Trung còn dịch, trí đức tòng thơ, Sài Gòn 1950 7. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 7.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên đi học đầy đủ đúng giờ, thường xuyên phát biểu: điểm: 10, Tỷ trọng: 10% 7.2. Kiểm tra – đánh giá định kì - Kiểm tra giữa kì: Hình thức: viết, điểm: 10, tỷ trọng: 30 % - Thi hết môn học: Hình thức: Vấn đáp, điểm: 10, tỷ trọng: 60% Phê duyệt của Trường Chủ nhiệm khoa Chủ nhiệm Bộ môn Người biên soạn TS. Trần Thị Kim Oanh 17 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA TRIẾT HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC TÔN GIÁO THẾ GIỚI: GIÁO LÝ VÀ KINH SÁCH The World ’ s Religions. Its Dogmas and Texts 1. Thông tin về giảng viên: 1.1. Họ và tên: Nguyễn Tài Thư - Chức danh, học hàm, học vị: PGS,TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: Viện Triết học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Điện thoại: 04.7663186 - E-mail: - Các hướng nghiên cứu chính: Triết học Trung Quốc, Lịch sử triết học phương Đông, Lịch sử tư tưởng Việt Nam. 1.2. Họ và tên: Nguyễn Hồng Dương - Chức danh, học hàm, học vị: PGS,TS - Thời gian, địa điểm làm việc: - Địa chỉ liên hệ: Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Các hướng nghiên cứu chính: Kitô giáo; Hồi giáo; Lý luận về tôn giáo 2. Thông tin chung về môn học - Tên môn học: Các tôn giáo thế giới: Giáo lý và Kinh sách - Mã môn học: PHI 6058 - Số tín chỉ: 3 - Môn hoc: Bắt buộc - Yêu cầu đối với môn học - Địa chỉ Khoa, Bộ môn phụ trách môn học: Bộ môn Khoa học về Tôn giáo, Khoa Triết học, Trường ĐHKHXH&NV 3. Mục tiêu của môn học: Mục tiêu kiến thức: Giúp người học nhận thức nội dung giỏo lý, phõn biệt các tôn giáo đó với nhau. Trọng tâm của môn học là khảo sát, nghiên cứu những nội dung chủ yếu của Giáo lý và kinh sách của các tôn giáo; đặc biệt là các nội dung: Tư tưởng về nguồn gốc, bản chất, trạng thái, sự sáng tạo của thế giới, con người và vạn vật; Tư tưởng về các quan niệm đạo đức, hôn nhân, gia đình và xã hội, v.v… [...]... Nh ng v n th c ti n v lý lu n t n gi o hi n nay Vi t Nam, C c t n gi o th gi i v Vi t Nam, Nxb C ng an Nhừn dừn, H N i, 2000 3 ng Nghiờm V n ( ch biờn ), Lý lu n v tụn giỏo v tỡnh hỡnh tụn giỏo Vi t Nam hi n nay, Nxb Chớnh tr qu c gia, HN 2006 4 Quang Hng, Tụn giỏo v xó h i Vi t Nam hi n nay, Vi t Nam h c K y u h i th o qu c t l n th hai, 2006 5 Quang Hng, V n Tụn giỏo trong Vn ki n ih iX c a ng: Cỏi... giỏo v vn hoỏ 2 Thụng tin chung v mụn h c - Tờn mụn h c: Kitụ giỏo L ch s v t ch c giỏo h i - Mó mụn h c: PHI 60 62 - S tớn ch : 2 - Mụn hoc: B t bu c - Yờu c u i v i mụn h c: Các môn học tiên quyết: Các tôn giáo thế giới: Giáo lý và Kinh sách (PHI60 58) 42 Vi t - a ch Khoa, B mụn ph trỏch mụn h c: B mụn Khoa h c v Tụn giỏo, Khoa Tri t h c, Tr ng HKHXH&NV 3 M c tiờu c a mụn h c: M c tiờu ki n th c:... Quang o Cao i th i k ti m n, Nxb Thu n Hoỏ, Hu 1996 m, Nho giỏo xa v nay, Nxb Vn hoỏ, H N i, 1994 3 V Khiờu (ch biờn), Nho giỏo xa v nay, Nxb Khoa h c xó h i, HN 1991 4 Nguy n Duy Hinh, Tớn ng ng Thnh hong Vi t Nam, Nxb Khoa h c xó h i, HN, 1996 5 Tụn giỏo, tớn ng ng hi n nay m y v n lớ lu n th c ti n c p thi t, Trung tõm thụng tin- t li u H c vi n Chớnh tr qu c gia h Chớ Minh, 1996 6 oM u Vi t Nam, ... trờn th gi i, c bi t Vi t Nam; Vai tr c a cỏc tụn giỏo hoỏ i v i vi c b o t n nh ng giỏ tr vn hoỏ truy n th ng nh ng n c trong khu v c; V n dõn t c v tụn giỏo i v i vi c duy trỡ b n s c dõn t c v b o t n nh ng giỏ tr vn Vi t Nam Trờn c s ú, mụn h c ny giỳp cho h c viờn Cao h c cú c s v cn c ch ra v ỏnh giỏ m t cỏch khỏch quan, khoa h c v v trớ, vai trũ c a tụn giỏo trong m i quan h v i cỏc hỡnh thỏi... Nh ng quan i m c b n c a ng ta v m i quan h gi a tụn giỏo v dõn t c 3.4.1 C s lý lu n v th c ti n trong chớnh sỏch c a ng ta v quan h tụn giỏo v dõn t c 3.4.2 Cụng tỏc tụn giỏo v dõn t c theo tinh th n Ngh quy t TW 7 6 H c li u 6.1 Giỏo trỡnh mụn h cc: 6.2 Danh m c ti li u tham kh o 6.2.1 Danh m c ti li u tham kh o b t bu c 1 C ng ng Vatican II Hi n ch , s c l nh, tuyờn ngụn, T sỏch i k t, TP H Minh,1 995... NG NG B N A VI T NAM Outlines on Vietnamese Religions and Beliefs 1 Thụng tin v gi ng viờn: - 1.1 - Ch c danh, h c hm, h c v : PGS, TS - Th i gian, 1.2 Lờ Trung V a i m lm vi c: a ch liờn h : Vi n KHXH Vi t Nam Cỏc h ng nghiờn c u chớnh: Tụn giỏo, tớn ng ng Phng ụng H v tờn: Ngụ c Th nh - Ch c danh, h c hm, h c v : GS, TS - Th i gian, - a i m lm vi c: a ch liờn h : Vi n KHXH Vi t Nam Cỏc h ng nghiờn... c a m t s tụn giỏo l n Vi t Nam, H N i, 1997 2 Cadiere L, Tớn ng ng v th c hnh tụn giỏo ng i Vi t, T p I- III (b n d ch ti g Ph p), t p I (1996), t p II (1998) 3 ng Nghiờm V n (ch biờn), V tụn giỏo, tớn ng ng Vi t Nam hi n nay, Nxb Khoa h c xó h i, HN 1996 30 4 Nguyờn cL ,S an xen ho ng c a cỏc tớn ng ng, tụn giỏo Vi t Nam, T p chớ dõn t c h c, s 4, 1993 trang 53 55 5 Quang Hng, Tụn giỏo tớn ng ng... Chớnh tr Qu c gia H N i, 1999 2 Mai Thanh H i, Cỏc tụn giỏo th gi i v Vi t Nam, Nxb Cụng an nhõn dõn, H N i, 2000 3 Nguy n H u Vui, Trng H i C ng, Tụn giỏo h c i cng, Nxb Chớnh tr qu c gia, 2003 4 Paul Poupard, (Nguy n M nh Ho d ch), Cỏc tụn giỏo, Nxb Th gi i, HN, 1999 5 Nguy n Vn Lu n, Ng i Chm H i giỏo mi n Tõy Nam ph n Vi t Nam, Nxb B Vn húa v giỏo d c thanh niờn, 1974 6 Thớch Thanh Ki m, L c s Ph... nghiờn c u chớnh: - Tri t h c Mỏc Lờnin; - L ch s tri t h c v l ch s tri t h c phng ụng; - Nho giỏo v Nho giỏo Vi t Nam; - Ph t giỏo v Ph t giỏo Vi t Nam; 1.3 H v tờn: Hong Th Th Ch c danh, h c hm, h c v : Ti n s Cỏc h ng nghiờn c u chớnh: - Tri t h c Ph t giỏo; - L ch s t t ng tri t h c Vi t Nam 2 Thụng tin chung v mụn h c 23 i Tờn mụn h c: Tri t h c n c trung i: b n th lu n v nh n th c lu n Mó mụn h... viờn: 1.1 H v tờn: Quang Hng - Ch c danh, h c hm, h c v : GS, TS - Th i gian, - a i m lm vi c: a ch liờn h : Vi n Nghiờn c u Tụn giỏo (27 Tr n Xuõn So n - H N i) - i n tho i: 0913275486 - E-mail:vnnquanghung@yahoo.com - Cỏc h ng nghiờn c u chớnh: Lý lu n khoa h c v cỏc tụn giỏo v cỏc khuynh h ng tụn giỏo ng i; Kitụ giỏo v Kitụ giỏo Ti p xỳc vn hoỏ ụng - Tõy H v tờn: Nguy n 1.2 Vi t Nam; Vn hoỏ tụn giỏo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO, ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ TÔN GIÁO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay