Nghiên cứu sa thải phụ tải dựa trên thuật toán heuristic

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SA THẢI PHỤ tải dựa TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY AHP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH SA THẢI PHỤ tải dựa TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY AHP
... năáp,ăsửăd ngăthu t toán AHP, Fuzzy- AHP Chư ngă2: Môăhinhăhê ̣ăthôngăphơnăcơp AHP va Fuzzy logicăva Fuzzy AHP Chư ngă3: Phư ngăpháp sa th iăph ăt iăd a trên thuơ ̣tătoanăm ăhoa AHP (Fuzzy AHP) Chư ngă4:ăKh ... hình Fuzzy- AHP 20 Ch ng 23 PH NG PHÁP SA TH I PH T I 23 D A TRểN THU T TOÁN FUZZY- AHP 23 3.1ăPhư ngăpháp sa th iăph ăt iăd a trên thu t toán Fuzzy- AHP ... GVHD:ăPGS.TSăQuyềnăHuyăỄnh Ch PH ng NG PHÁP SA TH I PH T I D A TRÊN THU T TOÁN FUZZY- AHP 3.1 Ph ng pháp sa th i ph t i d a thu t toán Fuzzy- AHP Phư ngăpháp Fuzzy- AHP xácăđịnhătầmăquanătrọngăc̉aăc̉aăcácăđ...
 • 67
 • 233
 • 0

xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp

xây dựng chương trình sa thải phụ tải dựa trên thuật toán fuzzy ahp
... hình Fuzzy- AHP 20 Chƣơng 23 PHƢƠNG PHÁP SA THẢI PHỤ TẢI 23 DỰA TRÊN THUẬT TOÁN FUZZY- AHP 23 3.1 Phương pháp sa thải phụ tải dựa thuật toán Fuzzy- AHP ... dụng thuật toán AHP, Fuzzy- AHP Chương 2: Mô hiǹ h ̣ thố ng phân cấ p AHP và Fuzzy logic và Fuzzy AHP Chương 3: Phương pháp sa thải phụ tải dựa thuâ ̣t toán mờ hóa AHP (Fuzzy AHP) Chương ... dụng chương trình sa thải phụ tải dựa thuật toán AHP 28 4.2 Nghiên cứu trường hợp cố máy phát điện hệ thống 37 bus, máy phát sử dụng chương trình sa thải phụ tải dựa thuật toán FUZZY- AHP...
 • 74
 • 276
 • 0

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalman

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalman
... đo quang + Nghiên cứu phơng pháp xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ theo phơng pháp lọc Kalman - Xây dựng thuật toán xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân ... xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ theo phơng pháp lọc Kalman Lập chơng trình xác định nồng độ cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ hỗn hợp theo phơng pháp lọc ... tính chất cộng tính độ hấp thụ quang 1.2 Một số phơng pháp xác định đồng thời cấu tử Luận án nghiên cứu sở lý thuyết lập chơng trình xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ...
 • 27
 • 526
 • 0

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman
... phó hàp thu quang phàn tu xen phù theo phuang phàp su dung sai so tuong dói cùa phép quang, 2.1.2 Nghién culi phuang phàp xàc dinh dóng thòi càc càu ìù co phó hàp thu quang phàn tu xen phù theo ... co phó hàp thu quang phàn tu xen phù theo phuc/ng phàp loc Kalman 42 40 2.1.2.3 Dành già uu, nhugc diém cùa phuang phàp xàc dinh dóng thài càc càu tu co phd hàp thu quang phàn tu xen phù theo chuang ... hàp thu quang phàn tu xen phù hgp theo phuang phàp Igc Kalman + Làp chuang trình xàc dinh nóng dò càc càu tu co phò hàp thu quang phàn tu xen phù hgp theo phuang phàp Igc Kalman + Kiém chùng phuong...
 • 170
 • 174
 • 0

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman tt154128.PDF

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc Kalman tt154128.PDF
... thu quang phan tiixen phu theo phuang phap loc Kalman 2.1.2.3 Danh gia Uu, nhuac diem cua phuang phdp xdc dinh dong thdi cdc cau tu co hap thu quang phan tic xen phu theo chuang trinh loc Kalman ... c6 hap thu quang phan tir xen phii theo phuang phap sir dung sai so tuong doi cua phep quang 2.1.2 Nghien cuu phuang phap xac dinh dong thcri cac cau tir C ha'p thu quang phan tir xen phu theo ... tir xen phu theo phuang phap O loc Kalman 2.1.2.1 Xdy dung thuqt todn xdc dinh dong thdi cdc cau tvc CO hap thu quang phan tii xen phu theo phuang phap loc Kalman 2.1.2.2 Lap chuang trinh xdc...
 • 5
 • 221
 • 0

Phương pháp sa thải phụ tải dựa vào độ nhạy điện áp và thuật toán AHP

Phương pháp sa thải phụ tải dựa vào độ nhạy điện áp và thuật toán AHP
... Kỹ Thuật Điện MSHV: 1241830022 I- Tên đề tài: PHƯƠNG PHÁP SA THẢI PHỤ TẢI DỰA VÀO ĐỘ NHẠY ĐIỆN ÁP VÀ THUẬT TOÁN AHP II- NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:  Nghiên cứu tổng quan phương pháp sa thải phụ tải ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - LÊ THANH PHONG PHƯƠNG PHÁP SA THẢI PHỤ TẢI DỰA VÀO ĐỘ NHẠY ĐIỆN ÁP VÀ THUẬT TOÁN AHP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện ... định số lượng tải sa thải góp Đây định dựa độ nhạy điện áp góp Do đó, góp với độ nhạy điện áp thấp, gần với giới hạn ổn định, có tải lớn bị sa thải dựa giá trị nghịch đảo độ nhạy điện áp nó, phần...
 • 67
 • 414
 • 2

Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiển fuzzy q learning

Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiển fuzzy q  learning
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐẶNG PHƢỚC LÂM NGHIÊN CỨU MẠNG TỰ TỔ CHỨC DỰA VÀO THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN FUZZY Q- LEARNING Ngành: Công nghệ Điện tử ... thương mại, việc tự tối ưu hóa mạng cần thiết Công nghệ mạng tự tổ chức khả tự động hóa quy trình vận hành lựa chọn tối ưu cho nhà mạng Mạng tự tổ chức cho phép tự động hóa nhiệm vụ quy hoạch, cấu ... .44 4.4 Thuật toán điều khiển Fuzzy Q- Learning để điều chỉnh tham số Hys TTT45 4.4.1 Reinforcement Learning 46 4.4.2 Q- Learning 46 4.4.3 Fuzzy Q- Learning ...
 • 65
 • 224
 • 0

Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiểnfuzzy q learning

Nghiên cứu mạng tự tổ chức dựa vào thuật toán điều khiểnfuzzy q  learning
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN ĐẶNG PHƢỚC LÂM NGHIÊN CỨU MẠNG TỰ TỔ CHỨC DỰA VÀO THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN FUZZY Q- LEARNING Ngành: Công nghệ Điện tử ... .44 4.4 Thuật toán điều khiển Fuzzy Q- Learning để điều chỉnh tham số Hys TTT45 4.4.1 Reinforcement Learning 46 4.4.2 Q- Learning 46 4.4.3 Fuzzy Q- Learning ... Inference 54 4.4.4.6 Thuật toán FQLC 55 4.5 Kết hợp thuật toán FQLC Diff_Load 57 4.5.1 Thuật toán Diff_Load 57 4.5.2 Kết hợp thuật toán FQLC Diff_Load .57...
 • 11
 • 163
 • 0

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CẤU HÌNH RƠLE SA THẢI PHỤ TẢI CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐĂKMIL

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CẤU HÌNH RƠLE SA THẢI PHỤ TẢI CHO TRẠM BIẾN ÁP 110KV ĐĂKMIL
... dụng rơle sa thải phụ tải có số lượng cấp tần số sa thải phụ tải từ đến cấp phổ biến Trên hình trình bày sơ đồ nguyên lý sa thải phụ tải theo tần số sử dụng rơle Areva P921 đặt ngăn lộ TU C41 Trạm ... sa thải tải Giả sử ban đầu Trung tâm điều độ cài đặt ngăn lộ 371 cho phép sa thải tải với tần số lưới f1 = 49 Hz Nhưng sau thay đổi cho phép sa thải phụ tải với tần số f2 = 48,8 Hz Như vậy, sau ... NẴNG - SỐ 4(39).2010 Hình Bản ghi cố tần cấp rơle đọc phần mềm SIGRA Kết luận Qua việc tiến hành cấu hình, cài đặt thí nghiệm rơle sa thải phụ tải theo tần số Trạm biến áp 110kV ĐăkMil góp phần giảm...
 • 7
 • 163
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp sa thải phụ tải

Nghiên cứu các phương pháp sa thải phụ tải
... điện 1.5.3 Đối t ợng nghiên cứu: trình độ, ổn định hệ thống điện sa thải phụ tải 1.6 Ph m vi nghiên cứu - Tổng quan phương pháp sa thải phụ tải - Phương pháp sa thải phụ tải dựa s xem xét tốc ... chi phí sa thải tải chi phí nguồn dự trữ Hầu hết chương trình sử dụng cho sa thải tải sử dụng hai phương pháp là: Sa thải tải tần số sa thải tải điện áp 1.2.2 Sa th i phụ t i d i tần số Sa thải ... 1.1: Các bước sa thải tải FRCC B ng 1.2: Các bước sa thải tải MAAC B ng 1.3: Chương trình sa thải tải ERCOT B ng 1.4: Công thức sa thải tải dựa SCADA 13 B ng 1.5: Sa thải...
 • 89
 • 260
 • 0

Nghiên cứu các phương pháp sa thải phụ tải

Nghiên cứu các phương pháp sa thải phụ tải
... chi phí sa thải tải chi phí nguồn dự trữ Hầu hết chương trình sử dụng cho sa thải tải sử dụng hai phương pháp là: Sa thải tải tần số sa thải tải điện áp 1.2.2 Sa thải phụ tải tần số Sa thải ... 1.1: Các bước sa thải tải FRCC Bảng 1.2: Các bước sa thải tải MAAC Bảng 1.3: Chương trình sa thải tải ERCOT Bảng 1.4: Công thức sa thải tải dựa SCADA 13 Bảng 1.5: Sa thải ... thống sau áp dụng chương trình sa thải phụ tải 51 Hình 4.5: Điện áp bus 11 sau áp dụng chương trình sa thải phụ tải 52 Hình 4.6: Tần số hệ thống sau áp dụng chương trình sa thải phụ tải không...
 • 22
 • 221
 • 3

Nghiên cứu phương pháp kiểm thử dựa trên biểu đồ trạng thái

Nghiên cứu phương pháp kiểm thử dựa trên biểu đồ trạng thái
... CHÍ BAO PH D A TRÊN BI U Đ TR NG THÁI 2.4 M T S PHƯƠNG PHÁP KI M TH D A TRÊN BI U Đ TR NG THÁI 2.4.1 Phương pháp c a Supaporn Kansomkeat Wanchai Rivepiboon 2.4.1.1 Gi i thi u Phương pháp ñư c gi ... trình nghiên c u khác, phương pháp không h n ch s lư ng máy tr ng thái Bên c nh ñó, tác gi ch chi ti t v ng nghĩa phát sinh t ngu n khác Nh n xét chung v c phương pháp nghiên c u Trong phương pháp ... tài Nghiên c u phương pháp ki m th d a bi u ñ tr ng thái dư i s hư ng d n c a TS Nguy n Thanh Bình M c tiêu nhi m v nghiên c u Lu n văn g m có hai m c tiêu chính: Th nh t nghiên c u phương pháp...
 • 13
 • 392
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu phương pháp kiểm thử dựa trên biểu đồ trạng thái docx

Luận văn:Nghiên cứu phương pháp kiểm thử dựa trên biểu đồ trạng thái docx
... CHÍ BAO PH D A TRÊN BI U Đ TR NG THÁI 2.4 M T S PHƯƠNG PHÁP KI M TH D A TRÊN BI U Đ TR NG THÁI 2.4.1 Phương pháp c a Supaporn Kansomkeat Wanchai Rivepiboon 2.4.1.1 Gi i thi u Phương pháp ñư c gi ... khác, phương pháp không h n ch s lư ng máy tr ng thái Bên c nh ñó, tác gi ch chi ti t v ng nghĩa phát sinh t ngu n khác Nh n xét chung v c phương pháp nghiên c u Trong phương pháp ñã nêu, hai phương ... tγ Đánh giá phương pháp: T m t bi u ñ chuy n tr ng thái cho trư c, phương pháp d ñoán l i có th x y b ng cách thêm tr ng thái b l i chuy n ti p có khuy t ñi m vào bi u ñ T ñó ñ xu t phương án...
 • 13
 • 258
 • 0

Nghiên cứu về công ty tài chính trên thị trường tài chính

Nghiên cứu về công ty tài chính trên thị trường tài chính
... 79/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 Chính phủ phân chia công ty tài thành loại: công ty tài nhà nước, công ty tài cổ phần, công ty tài trực thuộc tổ chức tín dụng, công ty tài liên doanh công ty tài 100% vốn nước ... tin công chúng với hệ thống Công ty tài • 4.4 Đối với Tổng công ty chủ quản công ty tài • • • • • • Thấy rõ chức nhiệm vụ Công ty tài cấu Tổng Công ty là: Cầu nối Tổng Công ty thành viên Tổng Công ... NHÓM LỚP T06 [TIỂU LUẬN CÔNG TY TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM CHƯƠNG KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 4.1 Đối với công ty tài 4.1.1 Phải định hướng...
 • 33
 • 417
 • 0

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm dứa ử chua có bổ sung urê làm thức ăn cho bò thịt

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm dứa ử chua có bổ sung urê làm thức ăn cho bò thịt
... v i lo i th c ăn khác Không ñư c hòa urê vào nư c cho u ng tr c ti p hay cho ăn v i b u bí b u bí nhi u men urêaza làm phân gi i urê nhanh s gây ng ñ c cho gia súc B sung urê cho gia súc nhai ... bã d a chua 63 chua 63 chua 64 chua 64 Bi u ñ 4.5 Thu nh n v t ch t khô c a 73 Bi u ñ 4.6 Tăng tr ng c a 74 Bi u ñ 4.7 Tiêu t n th c ăn c a 74 Bi u ñ 4.8 Chi phí th c ăn cho 1kg tăng tr ... ð ng Giao-Ninh Bình chua bã d a làm th c ăn cho th t Xác ñ nh m c thay th thích h p th c ăn thô xanh b ng bã d a chua kh u ph n ăn c a th t Trên s ñó b sung m t lư ng urê thích h p vào kh...
 • 110
 • 635
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bảo vệ tần số tự động sa thải phụ tảibài học kinh nghiệm cho việt nam từ nghiên cứu các tập đoàn tài chính trên thế giớinghiên cứu về quản trị mạng dựa trên xml 4 1 mô hình quản trị mạng dựa trên xmlgiải bài toán ngược động học động lực học và điều khiển trượt rôbốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệugiải bài toán ngược động học động lực học và điều khiển trượt rôbốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tơ tọa độ suy rộngphát hiện ảnh giả mạo dựa trên thuật toán exact matchcác số liệu từ nghiên cứu sẽ được xử lý bằng các thuật toán thông kê trong y học với phần mềm pasw statistics 18 0 spss statistics 18 0nghiên cứu hình thái lâm sàng viêm tai màng nhĩ đóng kín trên bệnh nhân viêm mũi xoangnghiên cứu tình trạng hiv kháng thuốc trên bệnh nhân đang được quản lý điều trị arv phác đồ bậc 1 tại một số tỉnh thành phố thông tin đưa lên websitenghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu ðông năm 2010 vùng gia lâm và phụ cậnnghiên cứu cơ sở khoa học và kỹ thuật gây trồng một số loài cây ngập mặn trên nền cát đá sỏi vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo ven bờ vùng biển phía nam việt namnghiên cứu chất thải y tế tại 6 bệnh viện tỉnhnghiên cứu động thái tái sinhđề tài nghiên cứu và triển khai open vpn trên ubuntu cho doanh nghiệpđề tài nghiên cứu hình ảnh viêm ruột thừa trên chụp cắt lớp vi tínhGIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC KHỐI 4 CẢ NĂM HOÀN CHỈNHTuần 2phân phối chương trình Tin tiểu họckhảo sát trẻ 5 tuổigiao an toạn6chủđề gia đìnhKẾ HOẠCH 3-4 TUỔI - thông tư mớikpkh sự đông dặc của nướcKHGD năm 2017- 2018 trẻ 4-5 tuổiGIAO AN 5 TUOI MOITuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaga ntChương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tínhĐất nước tươi đẹp saoBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông duTuần 4. Tả cảnh (Kiểm tra viết)Kịch bản chương trình giao lưu văn nghệ hay nhất