Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn anh văn khối 6 năm học 2016 quận tân bình

Đề cương ôn tạp HKII 09-10,môn anh văn 7

Đề cương ôn tạp HKII 09-10,môn anh văn 7
... / washing / washes) 76 I prefer watching TV reading books ( than / more / to / as) 77 How is your brother ? - He is meter 45 centimeters ( tall / height / heavy/ high) 78 You ought to your ... video games / guitar) 73 The dentist a cavity in her tooth ( filled / made / stopped / hurt) 74 Mai is good at English She speaks English ( well / good / bad / badly ) 75 You should your hands ... washing / washed) 70 - ……… does Minh go to the dentist? - Because he has a headache (What / When / Why / Which) 71 Bao likes candy, does minh ( so / either / neither / too) 72 Millions of young...
 • 8
 • 366
 • 0

Đề cương ôn tập tốt nghiệp THPT môn anh văn

Đề cương ôn tập tốt nghiệp THPT môn anh văn
... câu thuật lại không cần có người nghe Nếu câu hỏi “…” có (you, your) mà không cho người nghe, ta thêm người nghe tuỳ ý (thông thường him/her/ them) Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT- năm học 2012-2013 ... Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT- năm học 2012-2013 Trang 37 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM The Articles Cách dùng mạo từ không xác định A/ An • Dùng với danh từ nghề nghiệp (a teacher) ... as, no sooner…than, hardly… Tài liệu Ôn thi Tốt nghiệp THPT- năm học 2012-2013 Trang 16 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH KON TUM when, as long as, etc Liên từ Mệnh đề phụ (trạng ngữ thời gian) + simple...
 • 97
 • 403
 • 0

Đề Cương ôn tập thi HK II Môn Anh Văn 8

Đề Cương ôn tập thi HK II Môn Anh Văn 8
... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Mary said, “Do you know this place, Peter?” Mary asked ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 “Is Mount Everest 8, 84 8 meters high?” Lien asked me ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………… to Vietnam this summer 20 The students stopped (talk) ……………………………………… when the teacher came in 21 He stopped the car (buy) ……………………………………… something 22 At this time yesterday I (study) ... make B made C to make D making 18 The man ………………… the bank is a millionaire A is entering B entering C to be entered D enters 19 This project ………………… at the end of this month A will finish B finishing...
 • 4
 • 97
 • 2

DE CUONG ON TAP GIUA KI 1 MON TV

DE CUONG ON TAP GIUA KI 1 MON TV
... bỡnh: Cõu 10 : Gch chõn t ng õm cõu sau: Rui u mõm xụi u Kin bũ lờn a tht bũ B.Kim tra vit (10 im) I.Chớnh t: ( im) GV c cho hc sinh vit on Nng tra.cnh thu ca bi Kỡ diu rng xanh ( SGK TV 1/ 75) ... im) C (0,5 im) ; C (0,5 im) C (0,5 im) ; A (0,5 im) B (0,5 im) ; 10 C (0,5 im) ki m tra ki m tra ĐịNH Kì học kì I năm học 2 010 - 2 011 môn: Tiếng Việt( Bài Đọc) I Đọc thầm làm tập ( điểm) : Cây nhút ... im) GV c cho HS vit bi Kỡ diu rng xanh TV5 -T1 trang 76 Vit on Nng tra.cnh thu II Tp lm (5 im) Hóy t ngụi trng thõn yờu ó gn bú vi em nhiu nm hc qua a A Bài ki m tra viết : I Chớnh t nghe vit (5...
 • 19
 • 584
 • 1

đề cương ôn tập k11 hki 1 Môn Vật Lý

đề cương ôn tập k11 hki 1 Môn Vật Lý
... vt nhim in tip xỳc l mt vt trung ho in 19 / Nu nguyờn t oxi b mt ht electron nú mang in tớch A + 1, 6 .10 -19 C B 1, 6 .10 -19 C C + 12 ,8 .10 -19 C D - 12 ,8 .10 -19 C 20/ iu kin vt dn in l A vt phi nhit ... l - 1, 6 .10 -19 (C), in lng chuyn qua tit din thng ca dõy dn 30 (s) l 15 (C) S ờlectron chuyn qua tit din thng ca dõy dn thi gian mt giõy l A 3 ,12 5 .10 18 B 9,375 .10 19 C 7,895 .10 19 D 2,632 .10 18 2.5 ... cú ln l: A E = 1, 217 8 .10 -3 (V/m) B E = 0,6089 .10 -3 (V/m) C E = 0,3 515 .10 -3 (V/m) D E = 0,70 31. 10-3 (V/m) 33/ Hai in tớch q1 = 5 .10 -9 (C), q2 = - 5 .10 -9 (C) t ti hai im cỏch 10 (cm) chõn khụng...
 • 14
 • 268
 • 2

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI tốt NGHIỆP môn TOÁN (ban cơ bản) năm học 2012 2013

ĐỀ CƯƠNG ôn tập THI tốt NGHIỆP môn TOÁN (ban cơ bản) năm học 2012 2013
... ca giỏm th 2: B GIO DC V O TO THI CHNH THC K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG NM 2010 Mụn thi: TON Giỏo dc trung hc ph thụng Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao I PHN CHUNG CHO TT ... xỳc (BCD) 49 www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com z i 2 , tớnh z2 + z +3 Cõu Vb (1 im ): Cho s phc B GIO DC V O TO THI CHNH THC K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG NM 2009 Mụn thi: TON Giỏo dc ... Giỏo dc trung hc ph thụng Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) Cõu (3,0 im) Cho hm s y 2x x2 1) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s ó...
 • 53
 • 128
 • 0

Đề cương ôn tập thi kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015

Đề cương ôn tập thi kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2015
... drinks less water than Nam šThe endš Xem thêm Đề cương ôn thi học lớp Dethikiemtra.com → Đề thi học Tiếng Anh lớp trường THCS Hoa Lư năm 2 015 ... (go) _ to the English club 10 .Why don’t you (invite) _ him? 11 .What about (read) _ in the library? 12 .Should you (come) _ there? 13 .She is good at (draw) _ ... PREPOSITIONS (Giới từ) Thường đứng trước danh từ cụm danh từ • IN • • • • in + tên tỉnh/thành phố/ nước (in Ba Ria/ in Vietnam) in + tháng/ năm (in May/ in 2 011 ) in the morning/ afternoon/ evening...
 • 7
 • 297
 • 1

ĐỀ THI HỌC KỲ 1MÔN ANH VĂN LỚP 12 NĂM HỌC 2010 -2011 - Trường THPT Trưng Vương ppsx

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 – MÔN ANH VĂN LỚP 12 NĂM HỌC 2010 -2011 - Trường THPT Trưng Vương ppsx
... 4.They started learning at this school years ago  They have - The end ĐÁP N ĐỀ THI HỌC KỲ MƠN ANH VĂN - LỚP 12 NĂM HỌC 2008 -2 009 Question I: (1. 0 p) 1. D, C, A, B Question ... walking saw, will give, meet Question III: (1. 0 p) in, of, in , on Question IV: (1. 0 p) unemployment, developments, applicants, economical Question V: (1. 0 p) joined, reforms, inflation, economic ... addition, employers increasingly seek out college graduates who have gained the critical thinking and problem - solving skills necessary to adapt to changing economic conditions Students who live...
 • 3
 • 261
 • 4

đề cương ôn tập học phần quản trị học

đề cương ôn tập học phần quản trị học
... tin t c: Có nhi u thông tin nên nhà qu n tr g p khó khăn vi c truy c p, phân lo i x lý thông tin Không tr ng ñ n thông tin ph n h i: S d n ñ n quy t ñ nh không phù h p không ñ t hi u qu cao Các ... thông tin,làm cho thông tin l i th i vô ích Tính k p th i c a thông tin ñư c quy t ñ nh b i nh ng ñi u ki n c th , b i ñ chín mu i c a v n ñ Thu th p x lý thông tin s m s m c ñích làm cho thông ... Ví d : T be! KILOBOOK.com 13 Yêu c u c a thông tin QTKD, nh ng tr ng i thư ng g p thông tin qu n tr , hư ng kh c ph c Yêu c u c a thông tin QTKD: - Thông tin c n ph i xác trung th c, ph i ño lư...
 • 24
 • 173
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT MÔN NGỮ VĂN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP THPT MÔN NGỮ VĂN
... Phạm Văn Đồng “Nguyễn Đình Chiểu, sáng văn nghệ dân tộc”? GVBM : Nguyễn Phước Thanh Ôn tập tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn Nguyễn Phước Thanh Trả lời: Cái tâm Phạm văn Đồng “Nguyễn Đình Chiểu, sáng văn ... GVBM : Nguyễn Phước Thanh Ôn tập tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn Nguyễn Phước Thanh văn hoá Tây Ban Nha giới chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít, bảo vệ văn hoá dnâ tộc văn minh nhân loại 26 Trong ... lí, lịch sử, văn hóa, … GVBM : Nguyễn Phước Thanh Ôn tập tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn Nguyễn Phước Thanh 37 Cách tiếp cận sông Đà Nguyễn Tuân sông Hương Hoàng Phủ Ngọc Tường có điểm tương đồng...
 • 20
 • 185
 • 0

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn ANH 10

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn ANH 10
... (help) you I am not free so I can’t come to the party => If … - Passive voice Ex: This house (build) 100 years ago He bought this car last year => This house - Phrases of purpose: + To + So as to + ... that … Ex: It wasn’t until he was ten that he could read - Will and Be going to: + will: dự đoán, đề nghị, định tức thời Ex: I think he will win the gold medal I’ll carry the bag for you + Be going ... world - Conservation - National park - Music - Film and cinema - The world cup - Cities V Format đề kiểm tra HKII giống HK I - Tự luận : điểm - Trắc nghiệm: điểm ( 15 câu ) ...
 • 3
 • 142
 • 0

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn ANH 11

Đề cương ôn tập HKII-2010-2011 môn ANH 11
... mệnh đề quan hệ trước đại từ quan hệ đầu mệnh đề Khi preposition đứng cuối mệnh đề ta sử dụng đại từ who, whom, which, that, whose Khi preposition đứng trước đại từ quan hệ đầu mệnh đề, ta không ... Wall B Grammar: Phần Passive voice đề cập đến câu có túc từ mệnh đề danh từ bắt đầu ‘that’ Để học sinh trung bình yếu theo dõi tiếp thu cấu trúc này, giáo viên không nên theo thứ tự sách giáo khoa ... từ mệnh đề danh từ bắt đầu ‘that’ Sau hướng dẩn học sinh chuyển sang câu bị động sử dụng chủ ngữ giả ‘it’ sau chuyển sang câu bị động sử dụng chủ ngữ chủ ngữ mệnh đề ‘that’ **** Format đề kiểm...
 • 5
 • 92
 • 0

đề cương ôn tập thi vào 10 môn ngữ văn

đề cương ôn tập thi vào 10 môn ngữ văn
... tất phương diện : ngơn ngữ, hình ảnh, cách xây dựng nhân vật Truyện Kiều tập đại thành ngơn ngữ văn học dân tộc MƠN VĂN - ĐỀ SỐ Câu 1: (1,5 điểm) Viết đoạn văn khoảng đến 10 câu nhận xét nghệ thuật ... coi thi n tài văn học, tác gia văn học tài hoa lỗi lạc văn học Việt Nam - Truyện Kiều tác phẩm đồ sộ Nguyễn Du đỉnh cao chói lọi nghệ thuật thi ca ngơn ngữ tiếng Việt b Thuyết minh đời nghiệp văn ... tiếng phản đối, tố cáo xã hội nhằm bênh vực cho người phụ nữ Đó chủ đề manh tính nhân văn cao văn học đương thời MƠN VĂN - ĐỀ SỐ Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích giá trị nội dung nghệ thuật đoạn thơ...
 • 20
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập lớp 10 hk2 môn ngữ vănđề cương ôn thi vào lớp 10 môn anh vănde cuong on tap hoc ky 1 mon vat ly 12đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán 6đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán 12đề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa 9de cuong on tap hoc ky 1 mon toan 12đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán 11de cuong on tap hoc ky 1 vat ly 10de cuong on tap hoc ky 1 vat ly 9đề cương ôn tập học kỳ 1 toán 6de cuong on tap hoc ki 1 mon toan lop 6de cuong on tap hoc ki 1 mon toan 6đề cương ôn tập học kỳ 2 môn toán 11đề cương ôn tập học kì 1 môn toán 7chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn