Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để xử lý các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n s để ứng dụng xử các chất hữu ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
... s n n ớc, vừa tạo vật liệu TiO2 có khả ứng dụng tốt, giá thành thấp Vì ch n đề tài: Nghi n cứu bi n tính quặng Ilmenite đƣợc làm giàu N S để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm vùng khả ki n ... s ng phƣơng pháp siêu âm, tr n học, Bằng phƣơng pháp n y, ta thu đƣợc tinh thể nano, dây nano, nano, ống nano 1.2 Ứng dụng trình quang xúc tác s dụng TiO2 xử ô nhiễm môi trƣờng Các nhà nghi n ... ĐỂ ỨNG DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N Chuy n ngành: Hóa môi trƣờng Mã s : 60440120 LU N V N THẠC S KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG D N KHOA HỌC: TS NGUY N MINH PHƢƠNG Hà N i – 2015...
 • 71
 • 202
 • 0

Các điều kiện tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp phụ từ tính để xử các chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu alizarin vàng

Các điều kiện tổng hợp và ứng dụng vật liệu hấp phụ có từ tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu alizarin vàng
... vật liệu hấp phụ từ tính để xử chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu Alizarin vàng Nội dung gồm phần sau: - Khảo sát điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu: khảo sát ... Thí nghiệm ứng dụng vật liệu xử phẩm màu hữu cơ: + Bước đầu thử nghiệm khả hấp phụ giải hấp Alizarin vàng vật liệu + Khảo sát ảnh hưởng chất ô nhiễm khác: Cd2+, Thymol xanh đến khả hấp phụ vật ... từ tính vật liệu [6 ] Kết hợp tài liệu tham khảo cho thấy Chitosan kết hợp oxit sắt từ khả xử chất màu hữu anion Vì em thực nghiên cứu đề tài Các điều kiện tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp...
 • 43
 • 207
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... (Nghiên cứu bề mặ thông tin số t nguyên tử) Bức xạ Rơngen (vi phâ tí n ch xá c đ nh phâ bố ị n nguyên tố: WDS EDS EPMA) , , Chù m electron thứ cấp (Thông tin vềbề mặ S t: EM) Phá t quang catôt ... bề n mặ mẫu (Thông tin t nguyên tố, tí chất hoá học nh cá c lớ p bềmặ AES S t: , AM) Photon Hấp thụ dòng đ nghiên cứu tí bá n dẫn nh Hạ t mang điệ n Electron truyề qua (Nghiên cứu cấu n trúc ... ny l SBA-15 cha loi b cht HCT, hay cũn c gi l SBA-15 tng hp (kớ hiu l SBA-15th) SBA-15th c nung 5500C gi loi b cht HCT gi l SBA15n SBA-15th c chit loi cht HCT bng dung mụi etylic gi l SBA-15c...
 • 147
 • 165
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA-15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... chung vật liệu MQTB, SBA-15, ứng dụng vật liệu SBA-15, phương pháp biến tính vật liệu MQTB, hấp phụ, xúc tác quang hóa, vật liệu xúc tác quang số hợp chất hữu sử dụng nghiên cứu hấp phụ xúc tác ... công trình nghiên cứu tổng hợp vật liệu SBA-15 biến tính nhóm cacbonyl khảo sát có hệ thống mối liên quan tính chất bề mặt vật liệu hấp phụ với tính chất chất bị hấp phụ đến khả hấp phụ vật liệu ... 3.1.2 NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HẤP PHỤ CỦA VẬT LIỆU 3.1.2.1 Khảo sát khả hấp phụ MB, ARS phenol vật liệu SBA-15n, 2,7Fe2O3 -SBA-15 10CO -SBA-15- 1h Chúng nghiên cứu hấp phụ MB, ARS phenol ba vật liệu SBA-15n,...
 • 54
 • 212
 • 0

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA 15 làm chất hấp phụ xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu ô nhiễm trong môi trường nước

Nghiên cứu biến tính vật liệu SBA 15 làm chất hấp phụ và xúc tác quang phân hủy một số hợp chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước
... THU PHƢƠNG NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH VẬT LIỆU SBA- 15 LÀM CHẤT HẤP PHỤ VÀ XÚC TÁC QUANG PHÂN HỦY MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƢỜNG NƢỚC Chuyên ngành: Hoá lý thuyết Hoá lý Mã số: 62.44.01.19 ... trúc SBA- 15th Vật liệu SBA- 15 chưa loại chất định hướng cấu trúc nFe2O3 -SBA- 15 Vật liệu SBA- 15 biến tính oxit sắt xCO -SBA- 15 Vật liệu SBA- 15 biến tính nhóm cacbonyl nZnO /SBA- 15 Vật liệu ZnO SBA- 15 ... nhiệt hấp phụ phenol 10CO -SBA- 15- 1h 92 3.2 Tổng hợp vật liệu xúc tác tính chất xúc tác quang 94 3.2.1 Tổng hợp vật liệu kN-nZnO -SBA- 15 nghiên cứu khả xúc tác 94 3.2.1.1 Tổng hợp vật liệu...
 • 181
 • 169
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử ion Florua Photphat trong nước thải

Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử lý ion Florua và Photphat trong nước thải
... tải trọng hấp phụ laterit thô hấp phụ Flo Photphat chưa cao mong đợi, thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biến tính quặng Laterit làm vật liệu hấp phụ xử ion Florua Photphat nước thải. ” với ... sát khả hấp phụ Florua Photphat Laterit thô 39 3.1.1 Khảo sát khả hấp phụ Florua Laterit thô 39 3.1.2 Khảo sát khả hấp phụ Photphat vật liệu thô 42 3.2 Nghiên cứu điều kiện biến tính nhằm ... trình chế tạo vật liệu hấp phụ flo photphat sở sử dụng quặng laterit mang thêm Lantan Đánh giá đặc tính chủ yếu vật liệu hấp phụ chế tạo Đánh giá khả hấp phụ florua photphat vật liệu 2.2 Hóa chất,...
 • 71
 • 421
 • 1

Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite bằng titan sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử một số chất độc hại trong nước

Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite bằng titan và sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử lý một số chất độc hại trong nước
... Phạm Thị Thanh Yến NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH QUẶNG PYROLUSITE BẰNG TITAN VÀ SẮT OXIT, LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ, XỬ LÝ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG NƢỚC Chuyên ngành: Hóa môi trƣờng Mã số: 60440120 LUẬN VĂN ... nghiên cứu KẾT LUẬN Trong trình thực đề tài Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite titan sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử số chất độc hại nước , thu số kết sau: Chứng minh khả hấp phụ asen amoni ... tài: Nghiên cứu biến tính quặng pyrolusite titan sắt oxit, làm vật liệu hấp phụ, xử số chất độc hại nước CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 ASEN 1.1.1 Giới thiệu chung asen Hình 1.1 Một mẫu lớn chứa...
 • 11
 • 210
 • 0

Nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polymer

Nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polymer
... Nghiên cứu khả ứng dụng khoáng mica -sericit để gia cường cho vật liệu polyme-compozit”, Đề tài sở Viện Khoa học Vật liệu Ngô Kế Thế (2008), Nghiên cứu ứng dụng bột khoáng sericit để tăng cường ... khoáng sericit hợp chất silan cần thiết đưa khoáng chất làm chất gia cường cho loại vật liệu polyme Quá trình giúp cải thiện khả tương tác pha chất chất gia cường, từ nâng cao tính vật liệu Nghiên ... Nghiên cứu biến đổi bề mặt khoáng sericit hợp chất silan Xác định chế phản ứng biến đổi bề mặt  Nghiên cứu ứng dụng khoáng sericit số loại vật liệu polyme Xác định khả gia cường loại vật liệu Luận...
 • 16
 • 289
 • 0

Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nước bị ô nhiễm kim loại nặng ( chì pb ) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã bản may, huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang

Nghiên cứu và lựa chọn giải pháp công nghệ để xử lý nước bị ô nhiễm kim loại nặng ( chì pb ) dùng làm nước sinh hoạt cho đồn biên phòng tại xã bản may, huyện hoàng su phì, tỉnh hà giang
... kết Đề tài Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nớc bị ô nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) dùng làm nớc sinh hoạt cho đồn biên phòng x Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang Cơ quan ... nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) dùng làm nớc sinh hoạt cho đồn biên phòng x Bản Máy, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Giang" nhằm mục đích đa giải pháp xử ô nhiễm kim loại nặng nớc sinh hoạt cho ngời ... đích (kể làm nớc tới cho nông nghiệp) Do đó, ban đầu đề tài đợc đặt "Nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ để xử nớc bị ô nhiễm kim loại nặng (chì - Pb) làm nớc tới cho nông nghiệp x Bản...
 • 154
 • 477
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc hoạt tính quang xúc tác xử chất ô nhiễm hữu độc hại trong môi trường nước của vật liệu Nano TiO2 pha tạp Cu, N

Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác xử lý chất ô nhiễm hữu cơ độc hại trong môi trường nước của vật liệu Nano TiO2 pha tạp Cu, N
... g n đỉnh vùng hóa trị đáy vùng d n) Ngoài ra, n ng độ pha tạp N ảnh hƣởng l n tính quang xúc tác vùng ánh sáng khả ki n Việc xác định n ng độ tối ƣu để đạt đƣợc tính quang xúc tác tốt vùng ánh ... ph n hủy hợp chất hữu vô Ngay sau TiO2 đƣợc nghi n cứu đặc điểm ph n hủy quang Hầu hết nghi n cứu lĩnh vực hóa quang b n d n di n vào n m 1960, d n đ n việc đời pin hóa đi n quang, sử dụng TiO2 ... hiệu ứng không tốt 1.2.3 Vật liệu nano TiO2 pha tạp nguy n tố phi kim Việc pha tạp anion (N, F, C, S, vv…) tinh thể TiO2 làm chuy n dịch đáp ứng quang TiO2 đ n vùng khả ki n Không giống nhƣ ion kim...
 • 78
 • 576
 • 0

nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polyme

nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polyme
... trình biến đổi bề mặt 15 1.5 Ứng dụng khoáng sericit cho các vật liệu polyme 21 1.5.1 Sericit gia cường cho vật liệu cao su 21 1.5.2 Sericit gia cường cho chất dẻo 22 1.5.3 Sericit ... tài Nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polyme để thực luận văn thạc sĩ khoa học Trong khuân khổ luận văn thạc sĩ, em đề mục tiêu nghiên cứu cho ... hạt chất độn Xử lý hạt chất độn với silan làm cho khả chất độn với polyme tốt hơn, giúp cho chất độn phân tán tốt làm cho hỗn hợp có độ nhớt thấp so với chất độn không xử lý Điều làm cho trình gia...
 • 80
 • 437
 • 1

Biến tính titan đioxit được điều chế từ quặng inmenit Bình Định ứng dụng xử các chất hữu khó sinh hủy

Biến tính titan đioxit được điều chế từ quặng inmenit Bình Định và ứng dụng xử lý các chất hữu cơ khó sinh hủy
... sở luận thực tiễn phân tích trên, chọn nghiên cứu đề tài: Biến tính titan đioxit điều chế từ quặng inmenit Bình Định ứng dụng xử chất hữu khó sinh hủy Mục đích, nội dung nghiên cứu - Biến ... TiO2 biến tính flo từ quặng inmenit Bình Định phương pháp sol – gel Hình 2.1 Sơ đồ điều chế TiO2 biến tính với flo từ quặng inmenit phương pháp sol – gel 27 Quá trình điều chế F-TiO2 từ quặng inmenit ... chung Bình Định nói riêng, việc nghiên cứu điều chế, biến tính TiO2 ứng dụng vào thực tiễn để làm chất quang xúc tác phân hủy chất hữu độc hại, khó sinh hủy môi trường nước quan trọng cần thiết Từ...
 • 67
 • 186
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng để xử một số hợp chất ô nhiễm hữu bằng xúc tác quang các hợp chất của wonfram

Nghiên cứu ứng dụng để xử lý một số hợp chất ô nhiễm hữu cơ bằng xúc tác quang các hợp chất của wonfram
... c xúc tác quang hóa b i 50NiWO4/CNT l n xúc tác 3.3.6 ng d ng x nư c th i h u c a v t li u xúc tác quang 50NiWO4/CNT Như ñã trình bày trên, xúc tác NiWO4/CNT ñư c xem t t nh t so v i xúc tác ... ph * Ch t n n cho xúc tác * Xúc tác * Đi u ch v t li u m i 1.3 CƠ CH QUÁ TRÌNH QUANG XÚC TÁC 1.4 NƯ C TH I NHU M CHƯƠNG NH NG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 T NG H P V T LI U XÚC TÁC 2.1.1 Hóa ch ... thu ñư c s có ho t tính xúc tác quang hóa t t 3.3 KH O SÁT HO T TÍNH XÚC TÁC QUANG 3.3.1 nh hư ng c a v t li u mang Đ so sánh v t li u mang, ti n hành th ho t tính xúc tác quang hai v t li u mang...
 • 26
 • 453
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến tính tinh bộtnghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyenluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơnghien cuu bien tinh tinh botnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnviệc sử dụng hệ thống lọc sinh học xử lý các chất hữu cơ bay hơi đã được áp dụng trong các ngành công nghiệp saunghiên cứu về các chất thơm và các chất chống oxy hóa có trong củ riềng của việt nambáo cáo nghiên cứu thị trường nước ép trái cây đánh giá sức mạnh và hình ảnh ấn tượng các thương hiệu chính từ góc độ người tiêu dùngchúng tôi sử dụng phương pháp thống kê để xử lý các số liệu thu nhận từ các phương pháp nghiên cứu ở trêniii 2 sự biến thiên của hệ số hấp thụ quang theo bước sóng trong vùng khả kiếnviệc tính toán tải lượng các chất ô nhiễm được tiến hành theo hình thức như saudòng khí ra từ slug catcher qua v 08 để tách nốt phần lổng còn lại lượng lỏng được tách ra này được đưa đến bình tách v 03 để xử lý còn dòng khí ra từ v 08 đi vào v 06a b để tách tinh nướcKiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện (LA tiến sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTĐề, HD chấm văn HSG9 UB 2016Hình thoiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂN SO SÁNHĐề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảMột số kinh nghiệm để dạy tốt môn tin học 6ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CHÍNH SÁCH Y TẾBài 15. Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo Luật Hình sự Việt NamĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CÔNGBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : QUẢN LÝ PHÁT TRIỂNTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạTuần 9. Điều ước của vua Mi-đátNhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng song songkế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12Down load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì II