nghiên cứu điều chế chitozan khâu mạch để làm giàu ion kim loại zn (ii) ứng dụng trong quan trắc môi trường nước

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm

Nghiên cứu chế tạo cảm biến điện hóa chọn lọc ion Cd2+ nhằm ứng dụng trong quan trắc môi trường và phân tích thực phẩm
... nghiên cứu Mục tiêu đề tài: Đề tài nhằm nghiên cứu chế tạo điện cực chọn lọc ion cadmi phục vụ quan trẳc môi trường kiểm tra thực phẩm Điện cực cadmi chế tạo theo nguyên tắc tiếp xúc rắn sử dụng ... íạì phô biển môi trường thực phẩm Nghiên cứu ché tạo điện cực chọn lọc ion cudimi nhằm ủng dụng phân íỉch môi trường đòi hỏi cùa nhu cầu thực tế Xác định cadỉmỉ điện cực chọn lọc phương pháp ... hợp cảm biến ion, chế tạo mảng cảm biến thu nhỏ nhằm phục vụ cho công nghệ sinh học đại quan trắc môi trường chủ đề nghiên cứu từ nhiều năm qua Con đường tiếp cận chung để chế tạo cảm biến ion...
 • 67
 • 399
 • 0

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường

luận văn công nghệ hóa học Khảo sát điều kiện tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang xúc tác của vật liệu TiO2 biến tính bằng nitrogen ứng dụng trong xử lý môi trường
... An Trường ĐHCN Hà Nội Khóa Luận tốt nghiệp Với trên, chúng em chọn đề tài: Khảo sát điều kiện tổng hợp nghiên cứu tính chất quang xúc tác vật liệu TiO2 biến tính nitrogen ứng dụng xử môi ... Xúc Tác Ứng Dụng Viện Hóa Học – Viện Khoa Học Công Nghệ Việt Nam 3.2 phương pháp khảo sát hoạt tính xúc tác Trước xử xử hoạt tính mẫu vật liệu với methyl blue(MB) tiến hành khảo sát điều kiện ... Đã khảo sát điều kiện tối ưu để tổng hợp vật liệu nano TiO2 biến tính Nitơ cho hoạt tính quang xúc tác cao với vật liệu nano TiO2 không biến tính 4h, 600oC Các kết nghiên cứu đánh giá khả oxi hóa...
 • 55
 • 152
 • 1

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc của Bùn Đỏ nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc của Bùn Đỏ nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC CỦA BÙN ĐỎ NHẰM ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH : HOÁ PHÂN TÍCH MÃ SỐ: ... tích thành phần bùn đỏ 30 Bảng 3.9: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ thô 31 Bảng 3.10: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ biến tính 200oC 33 Bảng 3.11: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ biến ... thải bùn đỏ đặc tính bùn đỏ 1.2.1 Công nghệ thải bùn đỏ 1.2.2 Thành phần tính chất bùn đỏ 1.2.3 Định hướng xử bùn đỏ 10 1.3 Các phương pháp phân tích xác định...
 • 69
 • 290
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt nano sắt hóa trị 0 (fe0) nhằm ứng dụng trong xử lý môi trường nước

Nghiên cứu chế tạo hạt nano sắt hóa trị 0 (fe0) nhằm ứng dụng trong xử lý môi trường nước
... hạt nano sắt hóa trị (Fe0) nhằm ứng dụng xử môi trường nước Mục đích khóa luận bƣớc đầu nghiên cứu chế tạo vật liệu sắt kích thƣớc nano phƣơng pháp khử borohiđrit xem xét khả xử chất hữu ... trình chế tạo hạt Fe0 37 3.2.2 Công nghệ chế tạo vật liệu nano sắt Fe0 bọc PMAA 38 3.3 Nghiên cứu đặc trƣng hạt nano Fe0, Fe0/PMAA 39 3.3.1 Nghiên cứu đặc trưng hạt nano Fe0 ... Công nghệ chế tạo vật liệu nano sắt 3.2.1 Công nghệ chế tạo vật liệu nano sắt Fe0 chưa bọc Nano sắt Fe0 đƣợc chế tạo phƣơng pháp hóa học dựa vào phản ứng [1]: Fe3+ + 3BH4- + H2O = Fe0 + H2BO3...
 • 53
 • 1,033
 • 6

nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong mẫu nướcứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên tắc bơm mẫu tuần tự

nghiên cứu phát triển quy trình phân tích các cation trong mẫu nước và ứng dụng trong quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên tắc bơm mẫu tuần tự
... TỰ NHIÊN - Nguyễn Duy Chiến NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CATION TRONG MẪU NƯỚC VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT SỬ DỤNG HỆ THIẾT BỊ ĐIỆN DI MAO QUẢN THEO ... chất lượng nước nhanh hiệu tiếp tục nghiên cứu Đề tài: Nghiên cứu phát triển quy trình phân tích cation mẫu nước ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo ... tích cation mẫu nước ứng dụng quan trắc chất lượng nước mặt sử dụng hệ thiết bị điện di mao quản theo nguyên bơm mẫu sử dụng detector độ dẫn không tiếp xúc kiểu kết nối tụ điện 2.2 Nội dung nghiên...
 • 83
 • 266
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường

Đề cương chi tiết học phần Tin học ứng dụng trong Kỹ thuật môi trường
... Bố trí kiểu bình phương Latin Thí nghiệm hai nhân tố 4.1 Bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên 4.2 Bố trí lô phụ Chương 5: Phương pháp hồi qui tương quan ứng dụng Mở đầu Vấn đề liên quan đến nghiên ... phi tuyến tính đa biến 6.1 Tuyến tính hóa cách tạo biến 6.2 Sử dụng phương pháp tìm thông số cho hồi qui phi tuyến tính Tài liệu học phần Moore, Paul, 1998 Introductory statistics for environmentalists ... lý thuyết ước lượng điểm ước lượng khoảng tin cậy 2.1 Ước lượng điểm 2.2 Tính toán cỡ mẫu cần thiết thăm dò ngẫu nhiên đơn giản 2.3 Ước lượng khoảng tin cậy Trắc nghiệm thông số thường gặp 3.1...
 • 3
 • 606
 • 2

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ thể giàu bentonit việt nam và muối amoni hữu cơ

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ thể giàu bentonit việt nam và muối amoni hữu cơ
... hưởng trình điều chế đến giá trị d 001 hàm lượng amoni hữu sét hữu từ bentonit CTAB 3.1.1.1 Ảnh hưởng tỷ lệ cation amoni hữu cơ/ bentonit Tỷ lệ CTAB /bentonit sử dụng việc điều chế sét hữu yếu tố ... trình điều chế chuẩn - Áp dụng điều chế sản phẩm sét hữu có chất lượng cao * Điều chế sét hữu từ bentonit Bình Thuận hàm lượng >90% dodecyl amoni clorua (DAC) - Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ dodecyl amoni ... thích hợp 1.2.3 Các phương pháp điều chế sét hữu [32,33,38…] Quá trình tổng hợp sét hữu dựa chế phản ứng mà khoáng sét có với hợp chất hữu Để điều chế sét hữu cơ, người ta thường dùng hai phương...
 • 33
 • 311
 • 0

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường
... thiết bị - Bã thải từ trình sản xuất tinh bột sắn (bã sắn lọc tinh) , tinh bột dong riềng được tâ ̣n dụng để chế tạo than hoạt tín h - Mẫu nước chứa xanh metylen (mẫu tự pha từ dung dịch ... cứu điều chế than hoạt tính từ bã sắn; 2) Khảo sát đặc tính than; 3) Khảo sát khả hấp phụ xanh metylen nước than chế tạo ; 4) Tính toán sơ chi phí chế tạo than PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Vật ... Trong nghiên cứu này đã tận dụng bã thải từ trình sản xuất tinh bô ̣t sắ n và dong riề ng để chế ta ̣o than hoạt tính ứng dụ ng xử lý xanh metylen nước với nội dung: 1) Nghiên cứu...
 • 20
 • 492
 • 0

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu tận dụng bã thải từ quá trình sản xuất tinh bột sắn và dong riềng để chế tạo than hoạt tính ứng dụng trong xử lý môi trường
... máy đến pH = Than sản phẩm Hình Quy trình chế tạo than hoạt tính từ thải trình sản xuất tinh bột sắ n và dong riềng Chế tạo than phương pháp hoạt hoá hoá nhiệt: sắn củ dong riề ng ... Tận dụng chất thải( thải sắn, dong) để chế tạo sản phẩm than hoạt tính có giá trị, góp phần cải thiện môi trường tăng hiệu kinh tế  Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu điều chế than hoạt tính ... số nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ nguồn nguyên liệu khác 11 1.3 Ứng dụng than hoạt tính thực tế 16 1.3.1 Ứng dụng xử môi trường nước 16 1.3.2 Ứng dụng xử...
 • 75
 • 307
 • 0

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng đoạn chảy qua địa phận hà nội

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quan trắc môi trường nước sông hồng  đoạn chảy qua địa phận hà nội
... nâng cao hiệu quan trắc môi trường nước sông Hồng - Đoạn chảy qua địa phận Nội Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua ... cứu tổng quan phân tích khái niệm, nguyên lý quan trắc môi trƣờng nƣớc Nghiên cứu tổng quan đánh giá thực trạng công tác quan trắc môi trƣờng nƣớc sông Hồng đoạn chảy qua địa phận Nội Đề xuất ... nghiên cứu Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG NƢỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA ĐỊA PHẬN HÀ NỘI 3.1.1 Nội dung tổ chức thực Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng nƣớc sông...
 • 14
 • 806
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... nghiệm nghiên cứu khả diệt khuẩn than hoạt tính than hoạt tính tẩm hạt nano bạc trên, thấy than hoạt tính khả hấp phụ tốt lại tác dụng diệt khuẩn, việc tẩm thêm hạt nano bạc tác dụng diệt ... định hạt nano bạc phân tán than hoạt tính a, Phổ X-ray hạt nano bạc (AgNP) b, Phổ X-ray than hoạt tính (AC) c, Phổ X-ray than hoạt tính tẩm hạt nano bạc (AgAC) Hình 3.11 Phổ X-ray mẫu nano bạc than ... đo mẫu than hoạt tính than hoạt tính tẩm nano bạc thấy mẫu vật liệu chế tạo độ cao, hạt nano bạc phân tán tốt than hoạt tính không bị thay đổi kích thước so với ban đầu III.2 Nghiên cứu khả...
 • 25
 • 512
 • 0

Nghiên cứuchế giải quyết xung đột thẻ theo hướng tiếp cận tdma và ứng dụng cho bộ đọc sm

Nghiên cứu cơ chế giải quyết xung đột thẻ theo hướng tiếp cận tdma và ứng dụng cho bộ đọc sm
... phân chia theo thời gian (TDMA) Khe thời gian Thẻ Thẻ Bộ đọc Thẻ Thẻ Thẻ Hình 2.6 Đa truy cập phân chia theo thời gian Với hướng tiếp cận TDMA (Time Domain Multiple Access), đọc thẻ sử dụng tần ... giao tiếp với nhau, phản hồi thẻ phân biệt với thẻ khác khoảng thời gian mà phép sử dụng Đây hướng tiếp cận nghiên cứu nhiều việc giải xung đột thẻ RFID dễ dàng kết hợp với hướng tiếp cận lại Theo ... làm cho vùng lượng khuếch đại đáng kể Còn theo hướng khác, toàn phần sóng triệt tiêu lẫn Để xác định thẻ, không gian xung quanh đọc quét ăngten định hướng thẻ phát Thẻ Thẻ Thẻ Thẻ Bộ đọc Thẻ Thẻ...
 • 140
 • 259
 • 1

nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác n, c-tio2 ac để ứng dụng trong xử lý môi trường

nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác n, c-tio2 ac để ứng dụng trong xử lý môi trường
... tổng hợp vật liệu tổ hợp quang xúc tác N ,C-TiO2/ AC để ứng dụng xử môi trƣờng" 11 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 GIỚI THIỆU VỀ VẬT LIỆU BÁN DẪN VÀ XÚC TÁC QUANG HÓA Xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƢ̣ NHIÊN - BÙI ANH TUẤN NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỔ HỢP QUANG XÚC TÁC N, C-TiO2/ AC ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60 44 25 ... vẹn Chất gây xúc tác đƣợc gọi là chất xúc tác [1, 2] Nhiều loại xúc tác khác đƣợc sử dụng, xúc tác quang thu hút nhiều quan tâm Quang xúc tác chất có hoạt tính xúc tác dƣới tác dụng ánh sáng,...
 • 75
 • 293
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất sản phẩm thủy phân từ đầu tôm bằng enzyme flavourzyme và ứng dụng trong sản xuất nước chấmnghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngnghiên cứu thành phần tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trườngđề cương quan trắc môi trường nước mặtbồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học học phần iii một số vấn đề tâm lý học và giáo dục học ứng dụng trong quản lý giáo dụcnghiên cứu điều chế nhiên liệu dme từ khí tổng hợp trên hệ xúc tác cuonghien cuu dieu che com phanghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôinghiên cứu điều chế thuóc haina điều trị viêm gan b mạn hoạt đồng từ cà gai leonghiên cứu tư tưởng hồ chí minh để làm gìnghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thưnghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của việt nam áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông nhuệ đáynghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tác động của khí thải công nghiệp trên địa bàn thị xã bỉm sơn thống nhất với mạng lưới quan trắc môi trường quốc gianghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơriđề cương quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trườngTX GOV 1st edition maxwell test bankUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding food principles and preparation 5th edition amy christine brown test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bankUnderstanding management 9th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 4th edition young test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding pathophysiology 5th edition huether test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 11th edition feldman test bankUsing MIS 4th edition kroenke test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankVanders human physiology the mechanisms of body function 14th edition widmaier test bankVisual c 2012 how to program 5th edition deitel test bank