Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại tại việt nam

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại tại việt nam
... lường công bố thông tin Ij   nj i 1 dij nj Với Ij: số công bố thông tin công ty j,  Ij  1; dij = mục thông tin công bố, = mục thông tin không công bố n = số lượng mục thông tin công ty công ... TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THÔNG QUA CHỈ SỐ Ij (CHỈ SỐ CÔNG BỐ THÔNG TIN) Mức độ công bố thông tin báo cáo tài ngân hàng thương mại ... công bố thông tin Ngân hàng thương mại Việt Nam - Đánh giá thực trạng công bố thông tin Ngân hàng thương mại Việt Nam, qua giúp nâng cao chất lượng công bố thông tin ngân hàng thương mại Đối...
 • 26
 • 222
 • 3

349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

349 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
... Bộ TRONG hoạt động kinh doanh CáC NGÂN HNG THƯƠNG MạI TRÊN ĐịA BN THNH PHố Hồ CHí MINH o0o - 10 CHƯƠNG 1: NHữNG VấN Đề CHUNG Về Hệ THốNG KIểM SOáT NộI Bộ TRONG HOạT động KINH DOANH ngân ... v ý nghĩa đề ti Trong kinh tế thị trờng, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp lĩnh vực kinh tế quốc dân chứa đựng v tiềm ẩn nhiều rủi ro Rủi ro hoạt động kinh doanh lm cho nhiều doanh nghiệp lâm ... khoán - Hoạt động kinh doanh ngoại hối - Dịch vụ ủy thác v lm đại lý - Dịch vụ bảo lãnh 1.2.4 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Ngân hng thơng mại Ngân hng thơng mại l doanh nghiệp kinh doanh đồng vốn;...
 • 106
 • 411
 • 4

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
... nước, 2.2 THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 2.2.1 Hoạt động tín dụng của NH TMCP Quân Đội 2.2.1.1 Tình hình huy động vốn Ngân hàng thương mại là mộ ... chế của ngân hàng Quân Đội nữa là chưa sử dụng đầy đủ các hình thức của tín dụng ngân hàng để phát huy tối đa ưu thế của hoạt động này: hoạt động tín dụng của ngân hàng ... trình tín dụng đã có tác dụng to lớn, nâng cao được chất lượng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng Quân Đội - Khách hàng của ngân hàng Quân Đội phần lớn là các DNNN mà...
 • 18
 • 586
 • 1

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương đà nẵng

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương đà nẵng
... ng t i Chi nhánh Ngân hàng Thương m i C ph n Ngo i thương Đà N ng 5 CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N CHUNG V R I RO TÍN D NG TRONG HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1.NGÂN HÀNG VÀ TÍN D NG C A NGÂN HÀNG ... quát v ngân hàng thương m i r i ro, phân chia thành lo i: r i ro nguyên nhân khách quan r i 1.1.2.Tín d ng ngân hàng ro ch quan 1.1.2.1.Khái ni m tín d ng ngân hàng Tín d ng ngân hàng quan h ... chung v r i ro tín d ng ho t ñ ng c a ngân hàng thương m i (NHTMCP) Ngo i thương chi nhánh Đà N ng ñang ph i ñ i Chương 2: Th c tr ng ho t ñ ng tín d ng qu n lý r i ro tín m t v i nguy r i ro tín...
 • 13
 • 215
 • 1

Phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại quảng ngãi

Phát triển dịch vụ bán lẻ chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần quân đội tại quảng ngãi
... CH V BÁN L C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 T NG QUAN V NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1.1 Khái ni m v ngân hàng thương m i Đ o lu t c a Ngân hàng C ng hòa Pháp 1941 ñã ñ nh nghĩa Ngân hàng thương m i nh ... hi n có Ngân hàng thương m i nhà nư c (tính c NHTMCP Ngo i thương VN), 38 Ngân hàng thương m i c ph n, 37 chi nhánh ngân hàng nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, 53 văn phòng ñ i di n ngân hàng ... BNP Paribas - Ngân hàng bán l s c a Pháp CHƯƠNG TH C TR NG PHÁT TRI N D CH V BÁN L CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N QUÂN Đ I T I QU NG NGÃI 2.1 KHÁI QUÁT V CHI NHÁNH NHTMCP QUÂN Đ I T I QU...
 • 26
 • 300
 • 0

Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam

Tạo dựng các giá trị văn hóa doanh nghiệp trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam
... tr văn hóa doanh CHƯƠNG - T O D NG CÁC GIÁ TR VĂN HÓA DOANH nghi p h th ng Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i NGHI P TRONG H TH NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I Thương Vi t Nam C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM ... TH NG NGÂN HÀNG NGHI P TRONG H THƯƠNG M I C PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM C VĂN HÓA DOANH TH NG NGÂN HÀNG THƯƠNG M I PH N NGO I THƯƠNG VI T NAM Cơ s t o d ng giá tr văn hóa doanh nghi p thông qua ... ng Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i Thương Vi t Nam Chương T o d ng giá tr văn hóa doanh nghi p h th ng Ngân hàng thương m i c ph n Ngo i Thương Vi t Nam 5 CHƯƠNG - CƠ S LÝ LU N V VĂN HÓA DOANH...
 • 13
 • 286
 • 0

Xây dựng chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa chi nhánh đà nẵng

Xây dựng chính sách marketing tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa  chi nhánh đà nẵng
... tài Xây d ng sách Marketing t i 1.1.3 Ngân hàng TMCP Vi t Nam Tín Nghĩa - Chi nhánh Đà N ng” ñ 1.1.3.1 Khái ni m marketing ngân hàng làm ñ tài nghiên c u lu n văn c a Khái ni m vai trò c a marketing ... gay g t lĩnh v c tài KHÁI QUÁT CHUNG V MARKETING NGÂN HÀNG 1.1.1 Khái ni m v marketing chính -ngân hàng ñã t o s c ép bu c ngân hàng Vi t Nam phát Khái ni m Marketing c a Philip Kotler: tri n t ... ho ch ñ nh chi n lư c Marketing 22 21 CHƯƠNG XÂY D NG CHÍNH SÁCH MARKETING T I NGÂN HÀNG TMCP VI T NAM TÍN NGHĨA - CHI NHÁNH ĐÀ N NG - S quan tâm ñ i v i kh sinh l i: Ngân hàng ch p nh n quy...
 • 14
 • 211
 • 0

Slide đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế

Slide đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội  chi nhánh huế
... động cho vay chi m tỷ trọng lớn tổng doanh thu của ngân hàng Quân đội Muốn đảm bảo hoạt động kinh doanh tốt thì cần có mức lãi suất cho vay phù hợp Quản trị rủi ro lãi suất cho vay ... QUẢ N TRI ̣ RỦ I RO LÃ I SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀ NG ̣ QUÂN ĐỘI CHI NHÁ NH HUẾ  Doanh số hoạt động cho vay giai đoạn 2009 - 2011 STT 2009 2010 2011 Doanh số cho vay 751.123 793.568 ... TRẠNG VỀ QUAN TRI ̣RỦ I RO LÃ I SUÂT CHO VAY ́ ́ TẠI NGÂN HÀ NG QUÂN ĐỘI – CHI NHANH HUÊ NỘI DUNG PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HUẾ Add GIÁ Text...
 • 13
 • 276
 • 0

Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh huế

Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội  chi nhánh huế
... Cho vay di hn vi thi hn trờn nm - Cho vay giỏn tip + Chit khu chng t cú giỏ + Bao toỏn - Hỡnh thc cho vay khỏc + Thu chi + Cho vay thụng qua phỏt hnh th Tớn dng - Bo lónh ngõn hng + Bo lónh vay ... 2011 doanh s cho vay tng khỏ n nh, 2009-2010 l 6%, 2010- 2011 l 8% * Phõn loi theo k hn cho vay: Cho vay trung ch yu l ngn hn, lng tin cho vay ngn hn chim gn 90% tng doanh s cho vay, 10% cũn ... nh lam tụ t cụng tac cho vay 2.2.3 Doanh sụ hoa t ụng cho vay thi gian t 2009-2011 Doanh sụ cho vay ta i ngõn hang c chia theo nhiờ u tiờu chi, cu thờ la theo thi n cho vay, theo loa i hinh...
 • 49
 • 219
 • 2

Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thừa thiên huế

Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam chi nhánh thừa thiên huế
... cầu khách hàng (theo website của Ngân hàng Công Thương Viê ̣t Nam) Bên ca ̣nh đó Ngân hàng Công Thương Viêṭ Nam nói chung cũng Ngân hàng Công Thương chi nhánh Thừa Thiên Huế nói ... ̀ Công Thương Viêṭ Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế (hay còn go ̣i là VietinBank chi nhánh Thừa Thiên Huế ), đã quyế t đinh cho ̣n đề tài: Đánh giá chấ t lươ ̣ng dich vu ̣ chăm sóc ... CSKH Chăm sóc khách hàng Ctg Các tác giả KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương ma ̣i NV Nhân viên NXB Nhà xuất PGD Phòng giao dịch TMCP Thương ma ̣i cổ...
 • 23
 • 242
 • 0

Phân tích cơ bản cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội SHB

Phân tích cơ bản cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn  hà nội SHB
... ngày 09/10/2006 Thông tin cổ phiếu SHB a Thông tin chung Mã chứng khoán: SHB Tên công ty: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Tên viết tắt: SHB Tên tiếng Anh: Saigon ... triển của ngành Ngân hàng nói chung và SHB nói riêng III Dự đoán giai đoạn phát triển công ty giá cổ phiếu tương lai Dựa vào báo cáo tài chính có thể dự đoán Ngân hàng sẽ phát ... THU NHẬP NGOÀI LÃI) Bảng 5: Đo lường rủi ro ngân hàng Chỉ tiêu 2012 2011 TỶ SỐ THANH KHOẢN 0.2107 0.3249 0.0098 0.0659 2009 0.1412 TỶ LỆ CHO VAY 0.1176 2010 0.0312 0.0804 Bảng 6: Chất lượng...
 • 11
 • 212
 • 0

nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam

nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam
... động tín dụng bán lẻ tại một ngân hàng thương mại Đây lý chọn đề tài Nâng cao chất lượng thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ ... TÁC THẨM ĐỊNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM VÀ ... mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định và quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ...
 • 110
 • 364
 • 1

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh an phú

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh an phú
... điều cho thấy chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Quân đội hoạt động hiệu 2.2.4.2 Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay Bảng 4:Tỷ trọng cho vay tiêu dùng tổng dư nợ cho vay ... 2010 Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng NHTMCPQĐ CN An Phú 48 Đại học Hoa Sen SV: Bùi Thị Kiều Linh chi m nửa tổng cho vay điều chứng tỏ hoạt động cho vay tiêu dùng chi m vị trí quan trọng Ngân ... điều quan trọng cho công việc em sau Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng NHTMCPQĐ CN An Phú Đại học Hoa Sen SV: Bùi Thị Kiều Linh MỤC LỤC Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng NHTMCPQĐ CN An Phú...
 • 59
 • 227
 • 0

Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam chi nhánh trần hưng đạo

Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng thương mại cổ phần phương nam chi nhánh trần hưng đạo
... không dùng tiền mặt Ngân hàng TMCP Phương Nam chi nhánh Trần Hưng Đạo CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG NAM 1.1 Tổng quan Ngân hàng Phương Nam Ngân hàng TMCP Phương ... TOÁN THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM - CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO 3.1 Tình hình nghiệp vụ toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng NH TM CP Phương Nam- Chi nhánh Trần Hưng ... đưa Ngân hàng Phương Nam trở thành ngân hàng đa phần sở hữu lớn mạnh theo mô hình Ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nhân dân Theo chi n lược đó, Ngân hàng Phương Nam tiến hành sáp nhập ngân...
 • 83
 • 290
 • 1

Diễn biến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần nửa đầu năm 2014

Diễn biến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần nửa đầu năm 2014
... t ồng L i nhuận h p nh t sau thuế quý /2014 c ngân hàng công b ạt 1.880 t ồng, gi m 9% so v i kỳ r thu hập lãi thu n gi m 4%, 4.495 t ồng Tính tạ 30/6 /2014 t tr ởng tín dụng Vietinbank m ạt 0,4%, ... lên 124 t ồng Tuy nhiên, kho n n ến hạ h h h a tha h t m i quan ngại l n SHB Vào thờ ểm 30/6 /2014, ngân hàng có 7.470 t ồng n kho n n hạ t 72 s v u v h ếm 8,2% tổ cho vay r s h va c khoanh lại ... rủi ro quý II /2014, g p 2,8 l n kỳ u trá c v i tình h h quý u kh h h hập 215 t ồng chi phí dự phòng Hoạt ộng mua bán kh u t ỗ g p 10 l ( 89 t nguyên nhân khiến kết qu kinh doanh ngân hàng b t...
 • 6
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng – chi nhánh thăng longngân hàng thương mại cổ phầnkhái quát về ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển hà tâythực trạng công tác thẩm định các dự án vay vốn đầu tư xây dựng tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex chi nhánh hà nộitên gọi ngân hàng thương mại cổ phần hàng hảingân hàng thương mại cổ phần quân độitình hình công tác quản lý hoạt động đầu tư phát triển tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh hà nộitình hình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á chi nhánh hà nộităng trưởng định hướng thương mạinghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nambáo cáo thực tập thực trạng tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần phương đông chi nhánh gia địnhthực trạng hoạt động cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú thọthương mại cổ phần ngoại thương kon tumhệ triều cống va ̀ thương mại của kambuja vơí đại việtcác nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh sản phẩm công nghệ thông tin của các doanh nghiệp tại thị trường việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấm