Công tác vận động phụ nữ của đảng bộ huyện yên lạc (vĩnh phúc) từ năm 2005 đến năm 2014

Công tác vận động phụ nữ của đảng bộ huyện yên lạc (vĩnh phúc) từ năm 2005 đến năm 2014

Công tác vận động phụ nữ của đảng bộ huyện yên lạc (vĩnh phúc) từ năm 2005 đến năm 2014
... trương Đảng huyện Yên Lạc công tác vận động phụ nữ từ năm 2005 đến năm 2014 - Những hoạt động triển khai thực chủ trương Đảng huyện Yên Lạc công tác vận động phụ nữ từ năm 2005 đến năm 2014 4.2 ... tỏ công tác vận động phụ nữ Đảng huyện Yên Lạc từ năm 2005 đến năm 2014, từ rút kinh nghiệm lãnh đạo Đảng công tác vận động phụ nữ 3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích yếu tố tác động chi phối đến ... đến công tác vận động phụ nữ Đảng huyện Yên Lạc từ năm 2005 đến 2014 - Trình bày theo diễn trình lịch sử trình lãnh đạo Đảng huyện Yên Lạc phong trào phụ nữ thời gian từ năm 2005 đến năm 2014...
 • 142
 • 223
 • 2

Công tác vận động phụ nữ của đảng bộ huyện yên lạc (vĩnh phúc) từ năm 2005 đến năm 2014

Công tác vận động phụ nữ của đảng bộ huyện yên lạc (vĩnh phúc) từ năm 2005 đến năm 2014
... CHƯƠNG ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN LẠC LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ GIAI ĐOẠN 2005 – 2010Error! Bookmark not defined 1.1 Các yếu tố tác động chi phối công tác vận động phụ nữ Đảng huyện Yên Lạc ... 47 .Huyện ủy Yên Lạc, Nghị BCH Đảng huyện Yên Lạc công tác phụ nữ đến năm 2010, (03/2006) 48 .Huyện ủy Yên Lạc, Báo cáo: Kết năm thực Nghị 01 – NQ/HU Ban chấp hành Đảng công tác phụ nữ đến năm ... tài: Công tác vận động phụ nữ Đảng huyện Yên Lạc ( Vĩnh Phúc) từ năm 2005 đến năm 2014 làm luận văn tốt nghiệp Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nhóm nghiên cứu chủ trương, đường lối vận động phụ nữ Đảng: ...
 • 16
 • 135
 • 1

công tác vận động phụ nữa của đảng bộ tỉnh vĩnh phúc tu nam 1997 den nam 2010

công tác vận động phụ nữa của đảng bộ tỉnh vĩnh phúc tu nam 1997 den nam 2010
... đến công tác vận động phụ nữ Đảng tỉnh Vĩnh Phúc, thực tiễn diễn biến công tác vận động phụ nữ địa bàn tỉnh, trình thực chủ trương Đảng công tác vận động phụ nữ, đánh giá ưu điểm hạn chế Đảng ... "Công tác vận động phụ nữ Đảng tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 đến năm 2010" Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Làm sáng tỏ công tác vận động phụ nữ Đảng tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 1997 ... pháp Đảng tỉnh Vĩnh Phúc công tác vận động phụ nữ từ năm 1997 đến năm 2010 - Những chủ trương biện pháp tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc việc triển khai thực chủ trương Đảng công tác vận...
 • 115
 • 293
 • 0

giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ của hội phũ nữ trên địa bàn xã tây phú huyện thoại sơn đến năm 2015

giải pháp nâng cao chất lượng công tác vận động phụ nữ của hội phũ nữ trên địa bàn xã tây phú huyện thoại sơn đến năm 2015
... x y dự ả ệ ổ quố ời kỳ Đó ý d ể quyế ọ ề i: Giải pháp nâng cao chất lư ng c ng tác v n ng ph n H i ph n ịa bàn Tây Phú, huyện Thoại Sơn ến năm 2015 iệ iế Tiểu u Tố iệ uối k ó T u Lý u C í ... em phụ nữ lại bỉ ổi h n nữa” Từ ảm s u sắ ỗi “khổ nhục” d ới ế ự d kiế , C í Mi ý ứ í m ự , “m t nửa” thành côn mạ N ời ằ : “Nói đến phụ nữ nói đến phân nửa h i, không giải phóng phụ nữ không ... đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách m i công việc, kể công việc lãnh đạo Bản thân phụ nữ phải cố gắng vư n lên Đó m t cu c cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật cho phụ nữ Lớ ế ệ i i i Li...
 • 26
 • 370
 • 3

công tác vận động phụ nữa của đang ở vùng tự do trong kháng chiến chông thực dân pháp xâm lược từ 1946 1954

công tác vận động phụ nữa của đang ở vùng tự do trong kháng chiến chông thực dân pháp xâm lược từ 1946 1954
... 1: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ CỦA ĐẢNG VÙNG TỰ DO GIAI ĐOẠN 1946 - 1950 1.1 Chủ trương vận động phụ nữ Đảng giai đoạn 1946 - 1950 1.1.1 Vài nét công tác vận động phụ nữ Đảng trước năm 1946 Từ ... công tác vận động phụ nữ trình đạo thực công tác vận động phụ nữ Đảng VTD từ năm 1946 đến năm 1954 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: vấn đề vận động phụ nữ Đảng VTD kháng chiến chống thực dân ... LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương 1: CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ CỦA ĐẢNG VÙNG TỰ DO GIAI ĐOẠN 1946 - 1950 1.1 Chủ trương vận động phụ nữ Đảng giai đoạn 1946 - 1950 1.1.1 Vài nét công tác vận động phụ...
 • 139
 • 199
 • 0

TL nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đọạn hiện nay

TL nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đọạn hiện nay
... biến động mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống nhân dân… Trên sở vấn đề trình bày trên, để nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng đảng sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đọạn nay, ... ủy, quyền sở chưa đáp ứng với yêu cầu công tác dân vận tình hình Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có lúc, có nơi hình thức; mục đích, nội dung, biện pháp thực công tác dân vận chưa đề ... việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận để xây dựng phong trào thi đua, đề giải pháp nâng cao hiệu công tác dân vận Trong hoạt động mình, Đảng uỷ trọng xây dựng lực lượng làm công tác...
 • 17
 • 273
 • 1

Đảng bộ huyện yên lạc ( vĩnh phúc) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1995 đến năm 2010

Đảng bộ huyện yên lạc ( vĩnh phúc) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 1995 đến năm 2010
... NHÂN VĂN PHAN THị HảI YếN ĐảNG Bộ HUYệN YÊN LạC (VĩNH PHúC) LãNH ĐạO KINH Tế NÔNG NGHIệP Từ NĂM 1995 ĐếN NĂM 2010 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 ... v kinh t nụng nghip (1 995 - 2000) Chng 2: Lónh o y mnh phỏt trin kinh t nụng nghip (2 000 -2010) Chng 3: Nhn xột v kinh nghim lch s Chng 1: CH TRNG V S CH O CA NG B HUYN YấN LC (VNH PHC) V KINH ... o kinh t nụng nghip ca ng b huyn Yờn Lc (tnh Vnh Phỳc) t nm 1995 n nm 2010 ng thi rỳt nhng kinh nghim lch s i tng, phm vi nghiờn cu i tng S lónh o, ch o ca ng b huyn Yờn Lc (tnh Vnh Phỳc) v kinh...
 • 137
 • 144
 • 1

Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh

Tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị- Đề tài Vai trò của hội LHPN trong công tác vận động phụ nữ trên địa bàn Phường 7 - Thành Phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh
... sở lý luận vai trò phụ nữ công tác vận động phụ nữ: 1.1 Quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lênin ,Tư tưởng Hồ Chí Minh vai trò phụ nữ công tác vận động phụ nữ: Quan điểm vật lịch sử Chủ nghĩa Mác- Lênin ... lớn đến việc vận động tập hợp quần chúng phụ nữ Chương 3: số giải pháp để nâng cao vai trò Hội phụ nữ phường công tác vận động phụ nữ: 3.1 Nâng cao nhận thức công tác vận động phụ nữ thực bình ... sản Việt Nam công tác vận động phụ nữ ,nắm vững thực trạng công tác vận động phụ nữ địa bàn. Từ đề giải pháp phù hợp để nâng cao công tác vận động tập hợp đông đảo quần chúng phụ nữ tham gia vào...
 • 30
 • 13,101
 • 133

Công tác vận động phụ nữ, tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ

Công tác vận động phụ nữ, tổ chức và hoạt động của Hội phụ nữ
... PN TỔ CHỨC HỘI LIÊN HIỆP TỔ CHỨ HỘ HIỆ PHỤ NỮ CẤP CƠ SỞ PHỤ SỞ 2.1 VỊ TRÍ HỘI LHPN ViỆT NAM CẤP CƠ SỞ 2.2 Cơ cấu tổ chức, máy Hội sở NỀN TẢNG, CẦU NỐI GiỮA TC HỘI VỚI HỘI VIÊN TỔ CHỨC, VẬN ĐỘNG ... Đảng cơng tác vận động phụ nữ u cầu quan trọng nghiệp CNH, HĐH đất nước hội nhập kinh tế quốc tế • Hội phụ nữ sở có vị trí, vai trò vơ quan trọng cơng tác vận động phụ nữ đội ngũ cán hội sở cần ... vực” CƠNG TÁC VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ • Tóm lại, giải phóng phụ nữ phát triển tồn diện phụ nữ mục tiêu cách mạng Việt Nam Đặc biệt giai đoạn nay, đổi tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác vận động phụ nữ u cầu...
 • 9
 • 1,005
 • 7

Tiểu luận vấn đề đổi mới công tác vận động quần chúng ở đảng bộ xã Thanh Uyên tỉnh Phú Thọ

Tiểu luận vấn đề đổi mới công tác vận động quần chúng ở đảng bộ xã Thanh Uyên tỉnh Phú Thọ
... nhõn dõn Tôi xin đợc cám ơn bạn học viên lớp, cám ơn Đảng ủy Thanh Uyên ban ngành đoàn thể hớng dẫn cung cấp tài liệu để hoàn thành đề tài -VIC LM C s chm súc sc khe chỳng ... Thc trng cụng tỏc ng qun chỳng ng b xó Thanh Uyờn-huyn Tam Nụng-tnh Phỳ Th giai on 2005 n Chng III: Gii phỏp v kin ngh cụng tỏc ng qun chỳng ng b xó Thanh Uyờn-huyn Tam Nụng-tnh Phỳ Th giai ... chỳng ng b xó Thanh Uyờn-huyn Tam Nụng-tnh Phỳ Th giai on 2005 n Thc trng v gii phỏp lm tiu lun tt nghip Mc ớch nghiờn cu Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc ng qun chỳng ng b xó Thanh Uyờn-huyn...
 • 10
 • 1,012
 • 19

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác vận động phụ nữ ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay
... sở quan điểm c Hồ Chí Minh vận động phụ nữ, thực tr ng công tác vận động phụ nữ Tĩnh thời gian qua, đề xuất số giải pháp chủ yếu nh m vận dụng tưởng Hồ Chí Minh công tác vận động phụ nữ ... trí phụ nữ giai đo n v.v Các đề tài có đánh giá thực tr ng công tác vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ địa bàn cấp xã đưa số khuyến nghị vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ ... chung tưởng Hồ Chí Minh vận động phụ nữ - Nghiên cứu thực tr ng công tác vận động phụ nữ Tĩnh thời gian qua - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nh m vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh công tác vận động...
 • 92
 • 174
 • 0

Vận dựng tưởng hồ chí minh về dân vận vào công tác vận động phụ nữ tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Vận dựng tư tưởng hồ chí minh về dân vận vào công tác vận động phụ nữ tỉnh nghệ an trong giai đoạn hiện nay
... PH N TNH NGH AN TRONG GIAI ON HIN NAY 2.1 Khỏi quỏt v tnh Ngh An v c im tỡnh hỡnh ph n tnh Ngh An 2.1.1 c im t nhiờn, kinh t - xó hi ca tnh Ngh An Ngh An l quờ hng ca Ch tch H Chớ Minh v nhiu ... ph n Nam ch vng: Anh hựng, bt khut, trung hu, m ang Trong giai on hin nay, t nc ta ang y mnh s nghip cụng nghip húa, hin i húa vỡ mc tiờu dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng, minh iu kin cú nhng ... Chớ Minh v dõn v dng t tng ú vo cụng tỏc ng ph n tnh Ngh An giai on hin Ngh An l tnh cú din tớch ln th c nc, vi a hỡnh phc v cú dõn tc anh em sinh sng, t l n chim hn 51% s ngi tui lao ng Trong...
 • 101
 • 59
 • 0

TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân vậnvận DỤNG TƯỞNG đó TRONG CÔNG tác vận ĐỘNG PHỤ nữ ở BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về dân vận và vận DỤNG tư TƯỞNG đó TRONG CÔNG tác vận ĐỘNG PHỤ nữ ở BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY
... lý luận tưởng dân vận Hồ Chí Minh, sở giá trị việc vận dụng tưởng vận động phụ nữ tỉnh Bình Dương ta nay; làm rõ thực trạng công tác vận động phụ nữ theo tưởng Hồ Chí Minh Bình Dương năm ... dân vận .41 1.3 Ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận nước ta 42 Chương 2: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN TRONG VẬN ĐỘNG PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG HIỆN NAY: ... thành tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận; Thứ hai, trình bày nội dung tưởng Hồ Chí Minh công tác dân vận ý nghĩa tưởng nước ta nay; Thứ ba, phân tích làm rõ thực trạng công tác vận động phụ...
 • 87
 • 253
 • 0

LÃNH đạo CÔNG tác xóa đói GIẢM NGHÈO của ĐẢNG bộ HUYỆN mỹ

LÃNH đạo CÔNG tác xóa đói GIẢM NGHÈO của ĐẢNG bộ HUYỆN mỹ tú
... quốc gia xóa đói giảm nghèo 3.1.2 Pương hướng , mục tiêu xóa đói giảm nghèo huyện Mỹ 3.1.2.1 Mục tiêu chung 3.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 3.2 Đảng lãnh đạo Mỹ giải pháp chủ yếu xóa đói giảm nghèo ... đạt công tác xóa đói giảm nghèo 2.3.2 Những tồn công tác xóa đói giảm nghèo SV : Võ Văn Út Mssv: 6116451 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TS : TRẦN VĂN HIẾU GVHD: CHƯƠNG III LÃNH ĐẠO ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ TÚ PHƯƠNG ... nhân dẫn đến đói nghèo 2.2.3.1 Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo hộ dân Mỹ 2.2.3.2 Những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo hộ điều tra 2.3 Thực trạng xóa đói giảm nghèo Đảng huyện Mỹ 2.3.1 Những...
 • 5
 • 2,575
 • 18

QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN SÓC SƠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010

QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN SÓC SƠN TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010
... nhân cách xã hội chủ nghĩa hệ trẻ, đào tạo đội ngũ lao động có kỹ thuật, đồng ngành nghề, phù hợp với yêu cầu phân công lao động xã hội Sự nghiệp giáo dục, giáo dục đại học chuyên nghiệp, trực tiếp ... ch o thc hin cụng tỏc giỏo dc - o to trờn a bn huyn t nm 2000 n nm 2010 * Phm vi: Kho sỏt trng hc trờn a bn huyn Súc Sn t nm 2000 n nm 2010 Ngun ti liu, phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu * Ngun ... dõn Súc Sn v cụng tỏc giỏo dc - o to trờn a bn huyn t nm 2000 n nm 2010 - T nhng thnh cụng, hn ch ca cụng tỏc giỏo dc - o to 10 nm (2000 - 2010) lun gúp phn cung cp cỏc d liu lch s cho quỏ trỡnh...
 • 121
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm đảng ta vè công tác vận động phụ nữvai trò của hội lhpn trong công tác vận động phụ nữ trên địa bànđề tài về công tác vận động phụ nữcông tác vận động quần chúng của đảng thời kỳ 1930 1945ket ;uân hay vê công tác vân đông phụ nũ o co sởtieu luan ve cong tac van dong phu nulãnh đạo công tác xóa đói giảm nghèo của đảng bộ huyện mỹ túcông tác văn thư lưu trữ của đảngnọi dung công tac van dong quan chung cua dan quan tu vevai tro cua hoi lien hiep phu nu trong cong tac van dong quan chungphát huy vai trò của các hội trong công tác vận động quần chúng như hội phụ nữ hội cựu chiến binh trong công tác gpmbcông tác vận động nữ cnvclđ của tổ chức công đoànphan tich nhiem vu chu yeu cua nguoi dang vien trong cong tac van dong nhan dan o co socông tác vận động công nhân của đảngcông tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng về công tác dân vận chưa đáp ứng kịp thời nhiều chi bộ đảng chưa coi trọng công tác vận động quần chúngDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤBảo quản sau thu hoạch camQuản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng Quality Control and Quality AsurranceMANAGING PROJECT QUALITYQuality in the Constructed ProjectQuản lý kinh doanh xây dựng CONSTRUCTION BUSINESS MANAGEMENTHoàn thiện công tác tổ chức quản lý bến xe khách tỉnh Lai Châumệnh đề quan hệchuyen de phan ung oxi hoa khuCac de kiem tra 1 tiet tieng anh lop 6PHIẾU bài tập TOÁN 4 tuần 5 (10 10)Don xin du thiBÀI tập TIẾNG ANH p2topload grammar 1 3qtoefl primary step 1Các biện pháp sử dụng tài liệu thành văn trong dạy học lịch sử 12 nhằm giáo dục chủ quyền biển đảo cho HS trường THPT như thanh 2Liên môn rất hay đạt giải huyện dầu gội đầu với môit rường và sức khỏeMột số kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực thi của học sinh nhằm đạt kết quả cao trong kì thi THPT quốc gia qua dạy phần lịch sử việt nam lớp12Bài 8. Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sựPhương pháp ôn tập cho học sinh giỏi khi giảng dạy phần lịch sử việt nam giai đoạn 1930 đến 1945