Thái độ hoài nghi trong kiểm toán báo cáo tài chính

Thái độ hoài nghi trong kiểm toán báo cáo tài chính

Thái độ hoài nghi trong kiểm toán báo cáo tài chính
... nhóm kiểm toán, đặc biệt trình kiểm toán, phát giao dịch khác thường kiểm toán viên cần phải tìm hiểu rõ chất điều kiện phát sinh giao dịch Kiểm toán thời kỳ kinh tế biến động đòi hỏi kiểm toán ... lại nghi n cứu lại mô hình hoạt động khách hàng, phân tích xem khó khăn thách thức mà doanh nghi p kiểm toán gặp phải Từ xác định khả dẫn đến sai lệch trọng yếu BCTC Thái độ hoài nghi nghề nghi p ... người, biết ta”, kiểm toán viên phải nhận biết khả mình, để biết cần đến tư vấn trợ giúp chuyên gia nội chuyên gia thuê ngoài, để đưa ý kiến hợp lý kiểm toán điều kiện khủng hoảng tài Trích từ:...
 • 2
 • 470
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA) THỰC HIỆN.doc

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA (PCA) THỰC HIỆN.doc
... hiểu thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu, em xin mạnh dạn đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực ... Tạ Thu Trang 2.2 Thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực 2.2.1 Quy trình kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo ... TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực Chương 3: Một số nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương đông ICA thực Thông qua...
 • 133
 • 1,451
 • 9

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TÓAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TÓAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ
... kết luận kiểm toán có sở hợp lí, thuyết phục Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kiểm toán TSCĐ CACC Mặc dù quy trình kiểm toán TSCĐ Công ty hoàn thiện Công ty bổ sưn số thủ tục kiểm toán là: ... thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán BCTC công ty kiểm toán vấn Thủ Đô- CACC Xét cách khái quát quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ CACC thực hoàn thiện phù hợp với đối ng khách ... lực hoàn thành công việc kiểm toán ng đối cao, Công ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, kế hoạch đặt năm tới Công ty xây dựng phần mềm kiểm toán nhằm hỗ trợ công tác kiểm toán Kế hoạch Công ty...
 • 10
 • 196
 • 0

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Vae thực hiện

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kiểm toán chi phí sản xuất trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty Vae thực hiện
... động kế toán, kiểm toán giới Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kiểm toán báo cáo tài 2.1 Kiến nghị Công ty Cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Kiến nghị thứ ... khoản mục chưa thực người độc lập thứ ba nhằm đảm tính khách quan kết luận kiểm toán II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tính ... đơn vị với Báo cáo tài kiểm toán năm trước Nếu Báo cáo tài năm trước chưa kiểm toán kiểm toán kiểm toán viên không tin tưởng vào kết kiểm toán đó, kiểm toán viên thực số thủ tục kiểm toán khac...
 • 17
 • 205
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN PHƯƠNG ĐÔNG ICA THỰC HIỆN
... 3.3 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực Hoàn thiện kiểm toán doanh thu kiểm toán ... trạng kiểm toán khoản mục Doanh thu kiểm toán Báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông ICA (PCA) thực Với 07 năm hoạt động lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán tư vấn thu Công ty có ... BCTC hoàn thiện công tác kiểm toán BCTC nói chung khoản mục doanh thu nói riêng yêu cầu tất yếu cho công ty kiểm toán độc lập PCA công ty kiểm toán hoạt động hiệu Kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm...
 • 36
 • 247
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TƯ VẤN VIỆT NAM THỰC HIỆN
... thiện kiểm toán doanh thu kiểm toán báo cáo tài Công ty Kế toán Kiểm toán vấn Việt Nam thực Với tính tất yếu cần hoàn thiện từ thực tiễn thực kiểm toán cho thấy, hoạt động kiểm toán nói chung kiểm ... kiểm toán doanh thu kiểm toán BCTC, tìm hiểu thực tiễn kiểm toán doanh thu có vài kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động Việc xác định bước công việc cụ thể kiểm toán doanh thu đóng góp vào thành công ... sơ kiểm toán tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội Công tyB Trích hồ sơ kiểm toán doanh thu Công ty A Trích hồ sơ kiểm toán doanh thu Công ty A Trích hồ sơ kiểm toán Công ty A Trích hồ sơ kiểm toán...
 • 26
 • 193
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN
... lương khoản trích theo lương Công ty thực quy trình II Hoàn thiện kiểm toán tiền lương nhân viên công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam Hoàn thiện phương pháp chọn mẫu Chu n mực kiểm toán Việt Nam ... thành viên nhóm kiểm toán Trưởng nhóm kiểm toán tổng hợp vấn đề phát trình kiểm toán để đưa vào thư quản lý Công việc cuối trình kiểm toán Báo cáo tài việc lập báo cáo kiểm toán Báo cáo tài Báo cáo ... xin mạnh dạn trình bày quan điểm thân vấn đề kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên số nhận xét, kiến nghị quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên thực công ty TNHH Deloitte Việt Nam Bài viết...
 • 11
 • 320
 • 0

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN
... Cụng ty ABC Công ty dịch vụ t vấn tài kế toán kiểm toán auditing and accounting financial consultancy service company (AASC) thành viên inpact quốc tế Tên khách hàng Công ty ABC Niên độ kế toán ... TH TC PHN TCH TRONG KIM TON BO CO TI CHNH DO CễNG TY AASC THC HIN 2.1 KHI QUT CHUNG V CễNG TY AASC 2.1.1 Lch s hỡnh thnh v phỏt trin Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty AASC gn lin vi ... 2006 Tham chiếu _X1 _ Khoản mục Phân tích sơ Ngời thực _NTHL _ Bớc công việc Tìm hiểu khách hàng Ngày thực _11/1/07 _ Khỏi quỏt v khỏch hng Cụng ty ABC l mt DN Nh nc trc thuc Tp on...
 • 92
 • 236
 • 0

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TÓAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TÓAN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ
... kết luận kiểm toán có sở hợp lí, thuyết phục Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu kiểm toán TSCĐ CACC Mặc dù quy trình kiểm toán TSCĐ Công ty hoàn thiện Công ty bổ sưn số thủ tục kiểm toán là: ... thực trạng kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán BCTC công ty kiểm toán vấn Thủ Đô- CACC Xét cách khái quát quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ CACC thực hoàn thiện phù hợp với đối ng khách ... lực hoàn thành công việc kiểm toán ng đối cao, Công ty gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, kế hoạch đặt năm tới Công ty xây dựng phần mềm kiểm toán nhằm hỗ trợ công tác kiểm toán Kế hoạch Công ty...
 • 10
 • 192
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY VAE THỰC HIỆN
... động kế toán, kiểm toán giới Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kiểm toán báo cáo tài 2.1 Kiến nghị Công ty Cổ phần Kiểm toán Định giá Việt Nam Kiến nghị thứ ... mục Kiểm toán chi phí sản xuất Công ty VAE thực kiểm toán theo khoản mục nên có ưu điển hạn chế chung kiểm toán báo cáo tài theo khoản mục Đánh giá thực tế kiểm toán chi phí sản xuất Công ty VAE ... khoản mục chưa thực người độc lập thứ ba nhằm đảm tính khách quan kết luận kiểm toán II MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Tính...
 • 20
 • 204
 • 0

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN

NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY AASC THỰC HIỆN
... nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động 3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí hoạt động Qua tìm hiểu quy trình kiểm toán chi phí hoạt động, chi phí hoạt động ... dung kiểm toán chi phí hoạt động thủ tục áp dụng kiểm toán chi phí hoạt động Qua tìm hiểu thực tế kiểm toán chi phí hoạt động công ty AASC thực em mô tả quy trình kiểm toán nói chung Công ty AASC ... tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán thực hiện em sâu tìm hiểu lý luận chi phí hoạt động Kiểm toán chi phí hoạt động thực trạng kiểm toán chi phí hoạt động Công ty AASC thực khách hàng Dựa vào kiến thức...
 • 20
 • 192
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ NGẮN HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN

MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN NỢ NGẮN HẠN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM THỰC HIỆN
... phí cho kiểm toán Hiệu kiểm toán mà bị ảnh hưởng 3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản Nợ ngắn hạn kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực 3.2.1 ... TNHH Deloitte Việt Nam với khách hàng nhằm tăng cường phạm vi hoạt động cho KTV kiểm toán khách hàng Công việc cần trước mặt Công ty kiểm toán tăng cường nhân cho kiểm toán nhằm thực công việc cách ... định thân ý kiến quy trình kiểm toán đắn góp phần hoàn thiện công việc kiểm toán Nợ ngắn hạn Do hạn chế nhận thức thời gian nên chuyên đề có nhiều thiếu sót so với yêu cầu thầy cô so với thực tế...
 • 12
 • 164
 • 0

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện

Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toán các khoản Nợ ngắn hạn trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện
... kiểm toán Hiệu kiểm toán mà bị ảnh hưởng 3.2 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản Nợ ngắn hạn: 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm toán Nợ ngắn hạn Công ty TNHH Deloitte ... tác công ty TNHH Deloitte Việt Nam với khách hàng nhằm tăng cường phạm vi hoạt động cho KTV kiểm toán khách hàng Công việc cần trước mặt Công ty kiểm toán tăng cường nhân cho kiểm toán nhằm thực ... cho thị trường Công ty kiểm toán khan thiếu hụt KTV 3.2.2 Nâng cao hiệu chọn mẫu kiểm tra chi tiết kiểm toán khoản Nợ ngắn hạn kiểm toán BCTC Việc chọn mẫu để kiểm tra chi tiết cần hạn chế việc...
 • 11
 • 162
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số kiển nghị nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán vaco thực hiệnhoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh immanuel thực hiệnchuyên đề hoàn thiện công tác lập kế hoạch trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán khoản mục doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán aticvietnam thực hiệnluận văn kế toán kiểm toán kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán mchuyên đề kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh deloitte việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán tư vấn thủ đô cacc thực hiệnchuyên đề kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán asnaf việt nam thực hiệnchuyên đề hoàn thiện kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán tư vấn xây dựng việt nam thực hiệnchuyên đề tìm hiểu công tác kiểm toán khoản mục tài sản cố định và công trình xây dựng cơ bản dở dang trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kpmg việt nam thực hiệnđề án hoàn thiện kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán kiểm toán việt nam thực hiệnchuyên đề kiểm toán khoản mục thuế giá trị gia tăng trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán aasc thực hiệnchuyên đề hoàn thiện chu trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán thực hiệnchuyên đề quy trình kiểm toán khoản mục chi phí sản xuất và tính giá thành trong kiểm toán báo cáo tài chính do ava thực hiệnMột số câu hỏi giáo khoa lý 10Kiểm tra giữa kỳ lớp 12 Yên Hòa - Hà Nộivật lý 11 chuơng 1Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờĐề kiểm tra 1 tiếtchuyển động thẳng biến đổi đềuFOR ALL YOU TEACHTuần 7. Cử tạ, thợ xẻ, chữ số … Nho khô, nghe ọ, chú ý …Beer johnston mechanics of materials solution 4th solution manualĐề + ĐA KT chương 1 hình 8Bài 47. en, ênĐề ôn tập GHK1Bài 10. Ôn tập: Con người và sức khoẻBài 18. x, chĐề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1Chuong 2 danh gia hieu qua thiet ke lap datPhép trừ trong phạm vi 3Luyện tập chung Trang 92Phép cộng trong phạm vi 3Tiết học đầu tiên