Phân vùng chức năng sinh thái phục vụ phát triển bền vững 2trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện giao thủy, tỉnh nam định

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện điện bàn tỉnh quảng nam

Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông nghiệp và đề xuất phân vùng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện điện bàn  tỉnh quảng nam
... hình nghiên c u ng d ng phân vùng sinh thái nông nghi p t i Vi t Nam Phân vùng sinh thái m t d ng c a phân vùng lãnh th Phân vùng sinh thái có vai trò r t quan tr ng vi c phân nhiên, không gian ... C U NG D NG PHÂN VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHI P TRÊN TH GI I VÀ T I VI T NAM 1.2.1 Tình hình nghiên c u ng d ng phân vùng sinh thái nông nghi p th gi i Phân vùng sinh thái nông nghi p ã c s d ng ... n i khí h u i khí c i v i ho t ng s n xu t nông nghi p c th c a t ng phân vùng 3.4.2 v i bi n xu t phân vùng sinh thái nông nghi p thích ng i khí h u t i huy n i n Bàn, t nh Qu ng Nam xu t phân...
 • 26
 • 699
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn Lấy ví dụ tại huyện bắc hà ,tỉnh lào cai

Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất của một số mô hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn Lấy ví dụ tại huyện bắc hà ,tỉnh lào cai
... sử dụng đất số hình kinh tế trang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn chọn lấy thí dụ huyện miền núi phía Bắc, xa khó khăn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai nhằm ... huyện Bắc - Phân loại hình kinh tế trang trại Bắc - Tình hình sử dụng đất theo hình kinh tế trang trại Bắc - Giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại vùng đồi núi Các kết đạt - Đăng ... Hồng HÀ NỘI, 2005 BÁO CÁO TÓM TẮT Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm tổ chức sử dụng đất m ột sô hình kinh tê rang trại khu vực miền núi phục vụ phát triển kinh nông nghiệp - nông thôn (lấy...
 • 90
 • 184
 • 0

báo cáo khoa học đề tài DU LỊCH THEO HƯỚNG SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT

báo cáo khoa học đề tài DU LỊCH THEO HƯỚNG SINH THÁI VÀ CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG ĐẤT
... du lịch tăng 636,24ha 243 Du lịch theo hướng sinh thái cộng đồng huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định: Thực trạng giải pháp sử dụng đất Để thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái cộng đồng cần thực đồng ... Du lịch theo hướng sinh thái cộng đồng huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định: Thực trạng giải pháp sử dụng đất dịch vụ theo yêu cầu phù hợp với số tiền họ bỏ Đây dịch vụ du lịch đem lại ... 241 Du lịch theo hướng sinh thái cộng đồng huyện Giao thủy, tỉnh Nam Định: Thực trạng giải pháp sử dụng đất Bảng Các vấn đề văn hóa – xã hội Những khó khăn Số hộ trả lời % hộ trả lời Số du khách...
 • 10
 • 189
 • 0

Luận văn so sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao thủy tỉnh nam định

Luận văn so sánh một số giống lúa chịu mặn trong vụ xuân tại huyện giao thủy tỉnh nam định
... xã: Giao Thi n, Giao Hương, Giao L c, Giao An, Giao Xuân, Giao Long, Giao H i, B ch Long, Giao Phong, Giao Th nh, Th tr n Qu t Lâm - huy n Giao Th y; H i Châu, H i L c, H i ðông, H i Hòa, H i Xuân, ... ha) Giao Th y huy n tr ng ñi m lúa c a Nam ð nh, v i di n tích ñ t tr ng lúa hi n 7.970 Huy n Giao Th y có 21 xã, th tr n, ñó có 11 xã ti p giáp v i bi n (Giao Thi n, Giao L c, Giao An, Giao ... tính nông sinh h c liên quan ñ n tính ch u m n c a lúa, ti n hành th c hi n ñ tài: So sánh m t s gi ng lúa ch u m n v Xuân t i huy n Giao Thu t nh Nam ð nh” 1.2 M c tiêu nghiên c u Tìm hi u m t...
 • 99
 • 583
 • 1

nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng lúa tại huyện giao thủy - tỉnh nam định

nghiên cứu thực trạng sản xuất và một số giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng lúa tại huyện giao thủy - tỉnh nam định
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - ĐAN ANH QUÂN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG LÚA TẠI HUYỆN GIAO THỦY - TỈNH NAM ĐỊNH ... sản xuất luá - Xác định ảnh hưởng liều lượng phân hữu phân đạm tới suất, chất lượng lúa - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu sản xuất lúa 1.3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề ... lượng lúa huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định -2 - 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích Thông qua kết nghiên cứu thực trạng đề tài, đánh giá thuận lợi khó khăn tác động đến sản xuất lúa huyện...
 • 134
 • 354
 • 1

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển mô hình sinh kế cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
... 2.7 Kết luận chương 85 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SINH KẾ CỘNG ĐỒNG TẠI KHU VỰC VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH TRONG BỐI CẢNH BIẾN ... Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Qua nghiên cứu, đề tài mong muốn phân tích số hình sinh kế cộng đồng từ đưa số giải pháp nhằm phát triển hình sinh kế cộng đồng bối cảnh biến đổi khí hậu ... đệm khu vực VQG Xuân Thủy đề xuất số giải pháp phát triển hình sinh kế cộng đồng khu vực VQG Xuân Thủy bối cảnh biến đổi khí hậu 1 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ...
 • 142
 • 334
 • 2

Phát triển sản xuất ngao bền vững tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Phát triển sản xuất ngao bền vững tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
... tr ng phát tri n s n xu t ngao c a huy n Giao Th y 60 4.1.1 T ng quan phát tri n s n xu t ngao toàn huy n 60 4.1.2 Th c tr ng phát tri n s n xu t ngao 79 4.2 ðánh giá phát tri n s n xu t ngao ... d c theo xã Giao Thi n, Giao An, Giao L c, Giao Xuân, Giao H i, Giao Long T i ñây, ngh nuôi tr ng th y s n khai thác h i s n phát tri n m nh nh t ngh s n xu t ngao Di n tích nuôi ngao c a huy ... TH C TI N PHÁT TRI N S N XU T NGAO B N V NG 2.1 Lý lu n v phát tri n s n xu t ngao b n v ng 2.1.1 Lý thuy t v phát tri n 2.1.2 Phát tri n s n xu t b n v ng 2.1.3 Phát tri n s n xu t ngao 2.1.4...
 • 166
 • 346
 • 1

KẾT QUẢ của mô HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHOẺ THÔNG QUA CỘNG tác VIÊN địa PHƯƠNG về nước SẠCH và vệ SINH môi TRƯỜNG ỨNG PHÓ với BIẾN đổi KHÍ hậu tại HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

KẾT QUẢ của mô HÌNH TRUYỀN THÔNG GIÁO dục sức KHOẺ THÔNG QUA CỘNG tác VIÊN địa PHƯƠNG về nước SẠCH và vệ SINH môi TRƯỜNG ỨNG PHÓ với BIẾN đổi KHÍ hậu tại HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP
... quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn địa phương cho thấy công tác truyền thông nước vệ sinh môi trường chưa tốt, nội dung tác động biến đổi khí hậu giải pháp ứng phó chưa phổ biến đến người ... niệm cộng tác viên Nghiên cứu Y học người dân, nên kết nối vấn đề nước vệ sinh môi trường với biến đổi khí hậu, phần lớn người dân không nắm Đội ngũ cộng tác viên có khác biệt trình độ, kỹ truyền ... hiệu lực hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên Môi trường (2009) Kịch biến đổi khí hậu, nước biển...
 • 6
 • 408
 • 0

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm huyện giao thủy, tỉnh nam định

Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm năng đất phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm huyện giao thủy, tỉnh nam định
... thực đề t i: ứng dụng công nghệ GIS đánh giá tiềm đất phục vụ quy hoạch vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định 1.2 Mục đích v yêu cầu đề t i 1.2.1 Mục đích Xác định vùng trạng nuôi tôm phơng ... dựng đồ thích nghi nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định - Th nh lập đồ quy hoạch nuôi tôm v đề xuất số giải pháp cụ thể cho việc quy hoạch vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định 3.2 Phơng ... xác định xác vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định v thể đợc đồ tỷ lệ 1/25.000 Trên sở đa định hớng phát triển vùng nuôi tôm huyện Giao Thủy năm 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu Huyện Giao Thủy tỉnh...
 • 86
 • 313
 • 0

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện giao thủy, tỉnh nam định cho phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện giao thủy, tỉnh nam định cho phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch
... Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp du lịch Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu tiềm ... hợp cảnh quan cho phát triển du lịch + Cảnh quan thích hợp cho phát triển du lịch cảnh quan số (D1): 15, 19 + Cảnh quan thích hợp cho phát triển du lịch cảnh quan số (D2): 13, 14 + Cảnh quan ... 19 3.2.1.3 Đặc điểm đơn vị cảnh quan huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 3.2.2 Đánh giá cảnh quan sinh thái huyện Giao Thủy cho phát triển sản xuất nông lâm nghiệp du lịch 3.2.2.1 Lựa chọn tiêu...
 • 23
 • 607
 • 4

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp và du lịch

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp và du lịch
... phát triển nông - lâm nghiệp du lịch - Đề xuất số định hƣớng sử dụng hợp lý cảnh quan huyện Gia Thủy - tỉnh Nam Định cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp du lịch 2.3 Phạm vi nghiên cứu - ... Nghiên cứu sinh thái cảnh quan huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp du lịch Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ... tài nghiên cứu đƣợc giới hạn toàn lãnh thổ hành huyện Giao Thủy - tỉnh Nam Định - Phạm vi khoa học: Nghiên cứu, đánh giá sinh thái cảnh quan huyện cho phát triển bền vững nông - lâm nghiệp du lịch...
 • 104
 • 345
 • 0

nghiên cứu những mâu thuẫn và giải pháp chủ yếu phát triển bền vững vùng sinh thái ngập mặn ven biển huyện giao thuỷ tỉnh nam định

nghiên cứu những mâu thuẫn và giải pháp chủ yếu phát triển bền vững vùng sinh thái ngập mặn ven biển huyện giao thuỷ tỉnh nam định
... 56 4.2 Mâu thuẫn phát triển bền vững vùng sinh thái ngập mặn ven biển huyện Giao Thủy 4.2.1 Những mâu thuẫn chủ yếu 4.2.2 Nguyên nhân nội sinh PTBV vùng sinh thái ngập mặn ven biển 4.2.3 Những ... nhân ngoại sinh phát triển bền vững 64 64 79 93 4.3 ðề xuất số giải pháp phát triển bền vững sinh thái ngập mặn ven biển 96 4.3.1 Quan ñiểm phát triển bền vững vùng sinh thái ngập mặn ven biển 96 ... bền vững vùng sinh thái ngập mặn ven biển huyện Giao Thuỷ - Tỉnh Nam ðịnh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung ðề tài nghiên cứu nhằm phát mâu thuẫn phát triển bền vững vùng ven biển...
 • 140
 • 109
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông hồngthái bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu potxnâng cao hiệu quả tín dụng đối với hộ nghèo tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện giao thuỷ tỉnh nam định docbiện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 huyện giao thủy tỉnh nam địnhphân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện sa pa tỉnh lào caicơ sở sinh thái học của phát triển bền vữngnghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp và du lịch huyện sóc sơn thành phố hà nộinghiên cứu tài nguyên du lịch tỉnh điện biên phục vụ phát triển bền vữngnghiên cứu đặc điểm địa kỹ thuật đất nền phục vụ phát triển bền vững khu vực đồ sơnphuong phap luan nc xay dung quy hoach moi truong phuc vu phat trien ben vung vung dong nam bonghiên cứu hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc phục vụ phát triển bền vững xã đồng sang huyện mộc châu tỉnh sơn la3 đề xuất định hướng và các giải pháp sử dụng đất phục vụ phát triển bền vững xã đông sangđịnh hớng sử dụng hợp lý cảnh quan phục vụ phát triển bền vững nông lâmquan điểm phát triển xuất nhập khẩu phục vụ phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ở việt nam giai đoạn 2011 2020nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào caicau hoi ngoai khoa nang cao nhan thuc ve bao ve moi truong ung pho voi bien doi khi hau va giam thieu rui ro thien taiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây