Tư tưởng hồ chí minh về giải phóng con người

tưởng hồ chí minh về giải phóng con người

tư tưởng hồ chí minh về giải phóng con người
... Nội, tr 104 Hồ Chí Minh thân tưởng ba giải phóng: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Trên sở kế thừa phát triển sâu sắc tưởng giải phóng người lịch sử tưởng dân ... hình thành tưởng giải phóng người Hồ Chí Minh Hai là, phân tích, làm sáng tỏ nội dung tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người, góp phần nhận thức sâu sắc thêm tưởng nhân văn Hồ Chí Minh Ba là, ... LUẬN tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người kết tất yếu trình Người “thâu hái, tích hợp” giá trị tưởng giải phóng người tưởng truyền thống dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt tưởng...
 • 25
 • 152
 • 0

tưởng hồ chí minh về giải phóng con người

Tư tưởng hồ chí minh về giải phóng con người
... nội dung tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người nhằm khẳng định giá trị lý luận thực tiễn tưởng 2.2 Nhiệm vụ - Làm rõ sở lý luận sở thực tiễn hình thành tưởng Hồ Chí Minh giải phóng người - ... tạo tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng cho chiến lược người, coi vấn đề trung tâm chiến lược kinh tế - xã hội” [51, tr 104] Hồ Chí Minh thân tưởng ba giải phóng: giải phóng dân tộc, giải phóng ... (1998), tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 126 Đoàn Thị Minh Oanh (2000), Vấn đề giải phóng người lao động Việt Nam bị áp tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, ...
 • 24
 • 46
 • 0

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ppt

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ppt
... 1:Vấn đề giải phóng dân tộc  • •  • • Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân giải phóng dân tộc Xuất phát từ nhu cầu khách quan dân tộc VIỆT NAM,người vạch thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa ... nước việc chung dân tộc bị áp Cách mạng giải phóng dân tộc nhằm đánh đổ ách thống trị chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc thiết lập quyền nhân dân 3:CÁCH M ẠNG GI ẢI PHÓNG DÂN T ỘC MU ỐN ... CON Đ ƯỜNG GI ẢI PHÓNG DÂN T ỘC    HỒ CHÍ MINH thấy cách mạng THÁNG 10 NGA không chì cách mạng vô sản,mà cách mạng giải phóng dân tộc. Nó nêu gương sáng cho giải phóng dân tộc thuộc địa mở trước...
 • 11
 • 968
 • 33

tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ ppt

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ ppt
... người phê phán tưởng lạc hậu kìm hãm phát triển lịch sử xã hội, có định kiến sai lầm người phụ nữ Hồ Chí Minh không dừng lại tố cáo tội ác chế độ thực dân - phong kiến người phụ nữ mà động viên, ... sửa sang xã hội phụ nữ giúp vào không làm Xem tưởng việc làm đàn bà gái biết xã hội tiến nào? " Ba là, phụ nữ lực lượng quan trọng xã hội Trong công tác sống ngày, Hồ Chí Minh coi trọng công ... với trẻ em phụ nữ lại bỉ ổi nữa” Người gọi chế độ thực dân chế độ "ăn cướp hiếp dâm" Vì vậy, đánh đuổi bọn thực dân cướp nước, giành độc lập dân tộc, người phụ nữ giải phóng Hai là, phụ nữ lực lượng...
 • 4
 • 296
 • 2

tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ

tư tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ
... mà tiến nhân loại: lãnh tụ Hồ Chí Minh 16 Chương TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 1.1 CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ... vấn đề phụ nữ như: "Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ" Vũ Văn Vinh (2000); "Tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ" Vũ Thị Thúy Nhơn (2000); "Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ" Đào ... tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ: "Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ cách mạng Việt Nam" Đặng Thị Lương (1993); "Tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ" Minh Hà (1995) Một số...
 • 55
 • 256
 • 2

tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ

tư tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữ
... trình bày tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ với luận điểm sau: Hai là, giải phóng phụ nữ - thân cách mạng Phụ nữ có vai trò quan trọng xã hội, chế độ thực dân phong kiến phụ nữ đối ng bị ... bao hàm mục tiêu giải phóng phụ nữ, Bác viết: “Nói phụ nữ nói phân nửa xã hội Nếu không giải phóng phụ nữ không giải phóng nửa loài người” Khẳng định phụ nữ nửa xã hội, Hồ Chí Minh không nhìn ... Bác Hồ coi công tác đào tạo cất nhắc cán nữ phận cách mạng giải phóng phụ nữ Bác Hồ chăm lo coi trọng tổ chức phụ nữ, từ Hội Phụ nữ Giải phóng đến Đoàn Phụ nữ Cứu quốc Hội Liên hiệp Phụ nữ Bác...
 • 12
 • 1,693
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ và việc vận dụng vào sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
... phụ nữ bối cảnh nước ta theo tưởng Hồ Chí Minh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ sở tác phẩm Hồ Chí Minh công bố Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc ... TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 1.1.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ 1.1.1 Vai trò phụ nữ gia đình Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài Đảng nhân dân ta, nhà tưởng lớn ... để phụ nữ giải phóng 51 Chương 2: Đẩy mạnh nghiệp giải phóng phụ nữ nước ta thời kì đổi theo tưởng Hồ Chí Minh 59 2.1.Thực trạng giải phóng phụ nữ nước ta 59 2.1.1 Những thành tựu giải phóng...
 • 134
 • 2,224
 • 8

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong giai đoạn 2001 – 2015

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong giai đoạn 2001 – 2015
... trình vận dụng tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ Đảng Nhà nước ta giai đoạn 2001 2015: sở vận dụng (tư tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ) ; bối cảnh vận dụng (trong nước giới);nội dung vận ... trình nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn CHƯƠNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIẢI PHÓNG PHỤ NỮ 1.1 Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò phụ nữ Việt Nam Trải qua hàng ... quát tưởng Hồ Chí Minh giải phóng phụ nữ vận dụng Đảng Nhà nước ta việc đấu tranh đòi quyền phụ nữ phát huy vai trò phụ nữ nước ta giai đoạn 2001 2015 Qua thấy giá trị to lớn của tưởng Hồ...
 • 67
 • 393
 • 2

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người
... sống, Người khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông suối tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức hành động, lấy hiệu thực tế làm thước đo Chính vậy, Hồ Chí Minh ... lĩnh vực Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, Người lo cho nghiệp giáo dục nước ta, coi giáo dục xã hội chủ nghĩa phương thức quan trọng nghiệp trồng người, mắt xích thiếu nghiệp cách mạng Giáo dục có ... xã hội, hoạt động thể dục thể thao… Rèn luyện để trở thành ngoan trò giỏi gia đình, công dân có ích cho xã hội Tuy Người tưởng Người - tưởng xây dựng người sống lòng người Việt Nam, trở thành...
 • 9
 • 1,223
 • 10

TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI
... như:phân phối lại thu nhập ,xây dựng biểu thuế giá đảm bảo công cho người dân .Xây dựng nhiều công trình phúc lợi,đầu cho giáo dục y tế,không ngừng nâng cao ý thức trị cho người dân,tuyên truyền ... trường nước ,xây dựng hệ thống sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu để hàng hóa lưu thông cách dễ dàng thuận lợi (trích thông cáo báo chí số liệu thống kê kinh tế xã hội năm 2005) 10 “ Thực vốn đầu phát ... Trong tổng số, vốn Nhà nước chiếm 53,1%, vốn Nhà nước chiếm 32,4%, vốn đầu trực tiếp nước chiếm 14,5% Vốn đầu xây dựng thuộc vốn ngân sách Nhà nước năm 2005 ước thực 62,93 nghìn tỷ đồng,...
 • 17
 • 921
 • 0

Tiểu Luận tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người

Tiểu Luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề con người
... văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội” II tưởng Hồ Chí Minh chiến lược “trồng người Cơ sở lí luận thực tiễn Nếu luận điểm người sợi đỏ xuyên suốt tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề ‘trồng người ... nước tưởng Hồ Chí Minh phát triển người toàn diện, tưởng tưởng giáo dục đào tạo, sở, tảng quan trọng cho phát triển xã hội nước ta Phát triển người toàn diện theo quan điểm Hồ Chí Minh ... lõi tưởng Người độc lập dân tộc gắn liền với giải xã hội giải phóng người Trong đó, vấn đề người vấn đề lớn, đặt lên hàng đầu nội dung trọng tâm, xuyên suốt toàn nội dung tưởng Người tưởng...
 • 15
 • 11,889
 • 66

tưởng hồ chí minh về nhân tố con người với việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của việt nam

Tư tưởng hồ chí minh về nhân tố con người với việc phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi mới đất nước hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của việt nam
... LUẬN CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI VỚI VIỆC PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY CỦA VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI 1.1 Nhận thức Hồ Chí Minh nhân tố người 1.2 Nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhân tố người Chương 2: PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI THEO TƯ TƯỞNG ... tiết Chương TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÂN TỐ CON NGƯỜI 1.1 Nhận thức Hồ Chí Minh nhân tố người 1.1.1 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh nhân tố người tưởng Hồ Chí Minh nhân tố người sản phẩm...
 • 67
 • 868
 • 7

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
... rõ về: - Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh - Nguồn gốc trình hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh - Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh - Sự vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Đảng Nhà nước ta ... CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 71 TRONG VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI THỜI KỲ ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC 3.1 Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam chiến lược xây dựng 71 người công đổi ... nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu: Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh xây dựng người quan điểm vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng người công đổi nước ta - Phạm vi nghiên...
 • 114
 • 748
 • 2

tiểu luận tưởng hồ chí minh về xây dựng con người mới

tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về xây dựng con người mới
... phận tưởng văn hóa Hồ Chí Minh Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức phận tưởng Hồ Chí Minh văn hóa, tưởng Hồ Chí Minh văn hóa lại phận tưởng Hồ Chí Minh nói chung Chủ tịch Hồ Chí ... hành tưởng đạo đức Hồ Chí Minh SVTH : HUỲNH MINH VIỄN MSSV : 072351 B - 14 - TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ tưởng Hồ ... ta SVTH : HUỲNH MINH VIỄN MSSV : 072351 B -3- TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI CHƯƠNG I : SƠ LƯỢC ĐỀ TÀI I.1.1 tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Đạo...
 • 15
 • 969
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng hồ chí minh về giải phóng phụ nữtư tưởng hồ chí minh về giải phóng dân tộctư tưởng hồ chí minh về nhân cách con ngườitư tưởng hồ chí minh về yêu thương con ngườitư tưởng hồ chí minh về đạo đức con ngườimuc dich nghien cuu tu tuong ho chi minh ve xay dung con nguoi moi doi voi sinh vien dai hoc back khoatieu luan tu tuong ho chi minh ve xay dung con nguoi moi doi voi sinh vien truong dai hoc back khoa ha noitư tưởng hồ chí minh về phẩm chất con ngườitư tưởng hồ chí minh về bản chất con ngườitư tưởng hồ chí minh về xay dung con nguoitư tưởng hồ chí minh ve xay dung con nguoitư tưởng hồ chí minh về giáo dục con ngườithuyết trình tư tưởng hồ chí minh về xây dựng con người mớibài thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng con người mớichương 7 tư tưởng hồ chí minh về đạo đức con ngườiKỸ THUẬT TRỒNG VÀ BẢO QUẢN RONG NHONghiên cứu cấu trúc và quá trình tinh thể hóa của hạt nano Fe và FeB bằng phương pháp mô hình hóaQuyet dinh phe duyet TKKT DT gia co ben 08 2010Chuyên đề hydrocacbon không noĐẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ quản lý doanh nghiệpĐÀO tạo và PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại CÔNG TY điện lực THÀNH PHỐ hà nội NHỮNG hạn CHẾ và để XUẤT một số GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCPhân tích công tác tuyển dụng lao động tại trường đại học điện lựcHãy phân tích thực trạng của một trong các hoạt động tuyển dụng đào tạo và thu lao lao độngPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcTHỰC TRẠNG CÔNG tác ĐÁNH GIÁ mức độ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC tại BAN QUẢN lý dự án THỦY điện 1Chuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngNguồn gốc và ý nghĩa mùa chayChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINH