Ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan của người dân dựa vào cộng đồng ( nghiên cứu tại xã y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái)

Ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan của người dân dựa vào cộng đồng ( nghiên cứu tại y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái)

Ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan của người dân dựa vào cộng đồng ( nghiên cứu tại xã y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái)
... TIẾT CỰC ĐOAN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DÂN XÃ Y CAN, HUYỆN TRẤN Y N, TỈNH Y N BÁI 42 2.1 Thực trạng tượng thời tiết cực đoan cảm nhận người dân Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái tượng thời tiết ... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== LÊ HỒNG PHƯƠNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN CỦA NGƯỜI DÂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái) Chuyên ... tượng thời tíêt cực đoan cộng đồng người dân Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái 98 3.3.1 Đề xuất giải pháp ứng phó với tượng thời tíêt cực đoan cộng đồng người dân Y Can, huyện...
 • 144
 • 179
 • 1

Ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan của người dân dựa vào cộng đồng ( nghiên cứu tại y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái)

Ứng phó các hiện tượng thời tiết cực đoan của người dân dựa vào cộng đồng ( nghiên cứu tại xã y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái)
... nhận người dân Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái tượng thời tiết cực đoan Error! Bookmark not defined 2.2 Hậu tượng thời tiết cực đoan theo cảm nhận người dân Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh ... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== LÊ HỒNG PHƢƠNG ỨNG PHÓ VỚI CÁC HIỆN TƢỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN CỦA NGƢỜI DÂN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái) Chuyên ... LỰC ỨNG PHÓ VỚI CÁC HIỆN TƢỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN CỦA CỘNG ĐỒNG NGƢỜI DÂN XÃ Y CAN, HUYỆN TRẤN Y N, TỈNH Y N BÁIError! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng tượng thời tiết cực đoan cảm nhận người...
 • 19
 • 194
 • 0

Xây dựng các mô hình cây trồng thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan và biến động của thời tiết khí hậu dựa vào kiến thức bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc Cạn

Xây dựng các mô hình cây trồng thích ứng với các hiện tượng thời tiết cực đoan và biến động của thời tiết khí hậu dựa vào kiến thức bản địa của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong vùng xã Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc Cạn
... đoan biến động thời tiết khí hậu dựa vào kiến thức địa cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc Cạn 4|Page 1.2 Mục đích nghiên cứu - Giảm thiểu tác động tiêu cực biến đổi khí hậu ... biến động thời tiết khí hậu dựa vào kiến thức địa cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc Cạn 1.3 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định biểu biến đổi khí hậu tác động biến đổi khí hậu ... người dân - Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu sản xuất nông nghiệp - Hệ thống trồng địa bàn hình sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu - Một số hình trồng thích ứng với BĐKH dựa vào kiến...
 • 125
 • 569
 • 1

Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bảo lâm, Việt Nam

Tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Bảo lâm, Việt Nam
... hoạt động, thời lượng thời điểm tượng thời tiết cực đoan thời điểm thấy số tượng thời tiết cực đoan thay đổi tác động người Khái niệm đưa báo cáo IPCC (IPCC 2012), dường chắn tác động người ... tiến hành huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng - tỉnh đông bắc Việt Nam Phương pháp sử dụng Hồ sơ Tác động Khí hậu Địa phương (LCIP) liệu tác động tượng thời tiết cực đoan xảy năm gần huyện Bảo Lâm thu thập ... đổi khí hậu gây tượng thời tiết cực đoan buộc cộng đồng địa phương toàn giới phải thích ứng với Báo cáo mô tả nghiên cứu tác động tượng thời tiết cực đoan diễn nhằm mục đích đưa sở cho thích ứng...
 • 38
 • 59
 • 0

Sự thích ứng với nghề nghiệp củadân ven biển đồng bằng sông Hồng trước hiện tượng thời tiết cực đoan (nghiên cứu trường hợp tại Giao Thủy, Giao Thiện, Na160446

Sự thích ứng với nghề nghiệp của cư dân ven biển đồng bằng sông Hồng trước hiện tượng thời tiết cực đoan (nghiên cứu trường hợp tại xã Giao Thủy, Giao Thiện, Na160446
... tượng thời tiết c đoan đến đánh bắt thuỷ sản 45 , hải Chƣơng 3: NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA CƢ DÂN VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI HIỆN TƢỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN ... THỜI TI ẾT CỰC ĐOAN TỚI SỰ ̉ ̀ ̀ THAY ĐÔI NGHỀ NGHIỆP CỦA CƢ DÂN VEN BIỂN ĐÔNG BĂNG SÔNG ̀ HÔNG 30 2.1 Các tƣợng thời tiết cực đoan diễn vùng ven biển Đồng sông Hồng ... cộng đồng thuộc Đồng sông Hồng Dự án góp phần phát triển hợp tác khoa học đào tạo với quyền địa phƣơng Đồng sông Hồng với quan nghiên cứu Đan Mạch tác động biến đổi khí hậu, đối phó thích ứng với...
 • 104
 • 222
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ CỦA CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI Y CAN, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ CỦA CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI XÃ Y CAN, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI
... Nhằm đánh giá tác động BĐKH lực ứng phó cộng đồng, từ khuyến nghị biện pháp ứng phó cho phù hợp cho Y Can, huyện Trấn Y n vùng T y Bắc, chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá tác động BĐKH lực ứng phó ... nhỏ Đánh giá sinh kế bền vững ứng phó với BĐKH Nghiên cứu thực cho ba huyện Văn Y n, nhiên báo cáo nghiên cứu chưa sâu tác động BĐKH Địa bàn Y Can huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái chưa có nghiên ... UBND Y Can, 2014) 3.2 Diễn biến y u tố BĐKH Y Can, huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái 3.2.1 Diễn biến y u tố khí hậu thời gian qua Y n Bái chia nhiều tiểu vùng khí hậu, Y Can thuộc tiểu vùng Trấn...
 • 83
 • 422
 • 4

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và năng lực ứng phó của cộng đồng miền núi y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và năng lực ứng phó của cộng đồng miền núi xã y can, huyện trấn yên, tỉnh yên bái
... CƢƠNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ CỦA CỘNG ĐỒNG MIỀN NÚI XÃ Y CAN, HUYỆN TRẤN Y N, TỈNH Y N BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ ... Nhằm đánh giá tác động BĐKH lực ứng phó cộng đồng, từ khuyến nghị biện pháp ứng phó cho phù hợp cho Y Can, huyện Trấn Y n vùng T y Bắc, chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá tác động BĐKH lực ứng phó ... phó với BĐKH Nghiên cứu thực cho ba huyện Văn Y n, nhiên báo cáo nghiên cứu chƣa sâu tác động BĐKH Địa bàn Y Can huyện Trấn Y n, tỉnh Y n Bái chƣa có nghiên cứu đánh giá tác động BĐKH Do...
 • 108
 • 178
 • 0

BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG THAY ĐỔI SINH KẾ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (NGHIÊN CỨU TẠI ĐA LỘC HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA)

BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG THAY ĐỔI SINH KẾ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ ĐA LỘC HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA)
... HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHAN NHƯ ĐẠI BIỆN PHÁP HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG THAY ĐỔI SINH KẾ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (NGHIÊN CỨU TẠI XÃ ĐA LỘC HUYỆN HẬU LỘC TỈNH THANH HÓA) Chuyên ngành: Công tác hội ... Luận văn tốt nghiệp Biện pháp hỗ trợ cộng đồng thay đổi sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu (nghiên cứu Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) đƣợc hoàn thành sau năm học tập nghiên cứu sau đại học Nhân ... “Những biện pháp hữu hiệu để hỗ trợ người dân tìm sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu Đa Lộc? ” Để trả lời cho câu hỏi trên, mạnh dạn lựa chọn đề tài: Biện pháp hỗ trợ cộng đồng thay...
 • 24
 • 225
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " Đánh giá sự thay nguồn sinh kế của các hộ di dân tái định cư thuộc dự án thủy điện HUA NA: trường hợp nghiên cứu tại tiến phong, huyện quế phong, tỉnh nghệ an " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... 42,79 8,55 20,08 14,16 Nguồn: Phòng di dân tái định thủy điện Hủa Na năm 2011 3.2 Sự thay đổi nguồn sinh kế hộ dân tái định Tài sản SK hộ dân cấu thành nguồn lực: nguồn nhân lực (kiến thức, ... nhận định thay đổi nguồn SK hộ di dân TĐC dựa sở lý luận thực tiễn Sự thay đổi nguồn SK hộ di dân TĐC đánh giá đề tài thay đổi nguồn lực tự nhiên, nguồn lực nhân lực, nguồn lực vật chất, nguồn ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguồn số liệu 2.1.1 Nguồn số liệu thứ cấp (đã công bố) Nghiên cứu sử dụng tài liệu thứ cấp thu thập từ Ban dự án TĐC thủy điện Hủa Na, Ủy ban nhân dân Tiền Phong Tài liệu...
 • 10
 • 336
 • 2

kinh nghiệm thực tiễn thích ứng với nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển, trường hợp nghiên cứu tại phú diên, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

kinh nghiệm thực tiễn thích ứng với nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển, trường hợp nghiên cứu tại xã phú diên, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... sản xuất nông nghiệp vùng ven biển, trường hợp nghiên cứu Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. ” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu tình hình nhiễm mặn tác động đến sản xuất nông nghiệp ... vùng nghiên cứu: - Vị trí địa lý vùng nghiên cứu - Điều kiện kinh tế - hội vùng nghiên cứu 3.1.2 Tìm hiểu thực trạng nhiễm mặn vùng nghiên cứu - Thực trạng nhiễm mặn vùng nghiên cứu: biểu nhiễm ... tiến tỉnh nhiều hạn chế việc nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn người dân để thích ứng với nhiễm mặn giải pháp tối ưu [14] Đó lý để tiến hành đề tài Kinh nghiệm thực tiễn thích ứng với nhiễm mặn sản...
 • 69
 • 837
 • 4

tìm hiểu vai trò của các tổ chức hội dân sự trong phát triển kinh tế - hội nông thôn trường hợp nghiên cứu tại châu cường, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an

tìm hiểu vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trường hợp nghiên cứu tại xã châu cường, huyện quỳ hợp, tỉnh nghệ an
... vai trò tổ chức hội dân phát triển kinh tế - hội nông thôn: Trường hợp nghiên cứu Châu Cường, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An 1.2 Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu tổ chức hội dân vấn đề kinh ... kinh tế - hội Châu Cường - Đánh giá vai trò tổ chức hội dân phát triển kinh tế - hội - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến phát huy vai trò tổ chức hội dân phát triển kinh tế - hội ... đến phát huy vai trò tổ chức hội dân phát triển kinh tế - hội 18 Phần 4: Kết nghiên cứu 4.1 Các tổ chức hội dân vấn đề kinh tế - hội nông thôn Châu Cường 4.1.1 Điều kiện kinh tế -...
 • 75
 • 594
 • 0

tình hình sức khỏe của người dân trồng và chế biến thuốc lá ở lâu thượng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và các yếu tố liên quan

tình hình sức khỏe của người dân trồng và chế biến thuốc lá ở xã lâu thượng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên và các yếu tố liên quan
... vấn người dân trồng thuốc Lâu Thượng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên, thấy: 5.1 Tình hình sức khỏe người nông dân trồng thuốc lâu Thượng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Trồng chế biến thuốc ... Mô tả tình hình sức khỏe người nông dân trồng thuốc Lâu Thượng, huyện Nhai, Thái Nguyên yếu tố liên quan Mục tiêu cụ thể: 1.Mô tả tình hình sức khỏe, bệnh tật người nông dân trồng thuốc ... nông dân trồng thuốc lại chưa ý đến Chính lý mà thực đề tài nghiên cứu: Tình hình sức khỏe người dân trồng chế biến thuốc Lâu Thượng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên yếu tố liên quan Mục...
 • 46
 • 561
 • 4

Sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa

Sự gắn kết của vị thành niên nông thôn với gia đình hiện nay (qua nghiên cứu tại xã Hà Bắc - huyện Hà Trung - tỉnh Thanh Hóa
... tiêu nghiên cứu đề tài - Tìm hiểu gắn kết vị thành niên nông thôn với gia đình Vị thành niên dành thời gian cho gia đình Sự gắn kết vị thành niên với gia đình đời sống tinh thần tình cảm  Sự ... biệt gắn kết vị thành niên với gia đình Để tiếp tục có đóng góp cho nghiên cứu hội học gia đình, đề tài luận văn nghiên cứu “Tìm hiểu gắn kết vị thành niên nông thôn với gia đình nay .(Qua nghiên ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VŨ THỊ YẾN SỰ GẮN KẾT CỦA VỊ THÀNH NIÊN NÔNG THÔN VỚI GIA ĐÌNH HIỆN NAY (Qua nghiên cứu Bắc - huyện Trung -...
 • 112
 • 152
 • 0

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng ven biển với các rủi ro thiên tai: trường hợp nghiên cứu tại Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng ven biển với các rủi ro thiên tai: trường hợp nghiên cứu tại xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
... phó với thiên tai cộng đồng ven biển Giao Phong 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài • Mục tiêu chung Đánh giá tính dễ bị tổn thương cộng đồng ven biển Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định ... cộng đồng cư dân ven biển sinh sống làm việc Xuất phát từ lý trên, thực đề tài: Đánh giá tính dễ bị tổn thương cộng đồng ven biển với rủi ro thiên tai: trường hợp nghiên cứu Giao Phong, huyện ... Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định nhằm đánh giá tính dễ bị tổn thương người dân ven biển Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định từ thuận lợi khó khăn ứng phó với rủi ro thiên tai đề...
 • 83
 • 621
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: biểu hiện của biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan ở địa bàn nghiên cứucác hiện tượng thời tiết cực đoan ở địa bàn nghiên cứucác hiện tượng thời tiết cực đoanđánh giá tác động dựa vào sự thay đổi các hiện tượng thời tiết cực đoanbảng xếp hạng các hiện tượng thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới địa phươngthiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăngdiễn biến của các yếu tố bđkh tại xã y can huyện trấn yên tỉnh yên báihiện tượng thời tiết cực đoan là gìhiện tượng thời tiết cực đoanhiện tượng thời tiết cực đoan ở việt namtổng quan các công trình nghiên cứu tại xã tản lĩnh huyện ba vì thành phố hà nộigiải pháp tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nộinhững thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nộisự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại xã đa tốn huyện gia lâm thành phố hà nộicác hiện tượng thời tiết khí hậu cực đoan ở việt nam trong năm 2010giáo án tháng 9 2017 (1) (2)KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi kép1000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầuGiáo án công nghệ 6gián án xác suất thống kêKế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcVận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật국어1권Co che di truyen va bien di phan tuUng dung di truyen hocBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬT