Một số vấn đề thống kê toán học và dạy học toán thống kê cho học sinh phổ thông

Một số vấn đề thống toán học dạy học toán thống cho học sinh phổ thông

Một số vấn đề thống kê toán học và dạy học toán thống kê cho học sinh phổ thông
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN TỐ QUYÊN MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỐNG KÊ TOÁN HỌC VÀ DẠY HỌC TOÁN THỐNG KÊ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SỸ SƢ PHẠM TOÁN Chuyên ngành: ... học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, tác giả hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Sƣ phạm toán với đề tài "Một số vấn đề thống Toán học dạy học toán thống cho học sinh phổ thông" Tác giả xin ... Một số vấn đề thống toán học dạy học toán thống cho học sinh phổ thông nhằm giúp học sinh đến với Toán học cách tự nhiên, hứng thú thấy đƣợc ý nghĩa Toán học thực tiễn sống Mục tiêu nghiên...
 • 12
 • 30
 • 0

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.doc.DOC
... đó, đề tài Một số vấn đề kế toán thuê tài doanh nghiệp nay” nhằm đề cập đến việc hạch toán nghiệp vụ thuê tài vấn đề khác liên quan theo quy định hành, qua nhằm đưa số đóng góp để hoàn thiện ... này! PHẦN I : KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THUÊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP : Khái niệm, phân loại thuê tài sản thuật ngữ thuê tài sản: 1.1 Khái ... mua II KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN LÀ THUÊ TÀI CHÍNH : 1.Ghi nhận tài sản thuê tài bên thuê : - Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài nợ gốc phải trả thuê tài với...
 • 25
 • 639
 • 5

Một số vấn đề về hạch toán kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.DOC

Một số vấn đề về hạch toán kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.DOC
... triển sản xuất doanh nghiệp Với tầm quan trọng việc hạch toán TSCĐ doanh nghiệp - mạnh dạn chọn sâu nghiên cứu tìm hiểu đề tài "Một số vấn đề hạch toán kế toán TSCĐ doanh nghiệp" Trong chừng mực ... cha vạy doanh nghiệp cần phải hạch toán tài sản cố định Hạch toán tài sản cố định công việc cần thiết quan trọng Cùng với hạch toán giá thành, hạch toán chi phí sản xuất chung Hạch toán tài ... chừng mực có hạn chuyên đề - xin trình bày số nội dung chủ yếu chất hạch toán TSCĐ doanh nghiệp nh đề xuất số phơng pháp giúp cho công tác hạch toán đợc chặt chẽ đảm bảo cho doanh nghiệp vận dụng...
 • 21
 • 285
 • 0

Một số vấn đề về hạch toán kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.DOC

Một số vấn đề về hạch toán kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp.DOC
... triển sản xuất doanh nghiệp Với tầm quan trọng việc hạch toán TSCĐ doanh nghiệp - mạnh dạn chọn sâu nghiên cứu tìm hiểu đề tài "Một số vấn đề hạch toán kế toán TSCĐ doanh nghiệp" Trong chừng mực ... cha vạy doanh nghiệp cần phải hạch toán tài sản cố định Hạch toán tài sản cố định công việc cần thiết quan trọng Cùng với hạch toán giá thành, hạch toán chi phí sản xuất chung Hạch toán tài ... chừng mực có hạn chuyên đề - xin trình bày số nội dung chủ yếu chất hạch toán TSCĐ doanh nghiệp nh đề xuất số phơng pháp giúp cho công tác hạch toán đợc chặt chẽ đảm bảo cho doanh nghiệp vận dụng...
 • 26
 • 252
 • 0

Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.DOC

Một số vấn đề về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.DOC
... hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất II/ nội dung kế toán nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất Phân loại nguyên vật liệu Nguyên vật liệu sử dụng doanh nghiệp có nhiều loại, ... sử dụng nguyên vật liệu không giống nhau: doanh nghiệp khí nguyên vật liệu là: sắt, thép, ; doanh nghiệp sản xuất đờng nguyên vật liệu mía, doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo nguyên vật liệu đờng, ... quản lý nguyên vật liệu quản lý vốn sản xuất kinh doanh tài sản doanh nghiệp, nhân tố định thành bại trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nguyên vật liệu không ảnh hởng đến số lợng sản phẩm...
 • 27
 • 1,466
 • 3

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.DOC

Một số vấn đề về kế toán thuê tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay.DOC
... đó, đề tài Một số vấn đề kế toán thuê tài doanh nghiệp nay” nhằm đề cập đến việc hạch toán nghiệp vụ thuê tài vấn đề khác liên quan theo quy định hành, qua nhằm đưa số đóng góp để hoàn thiện ... này! PHẦN I : KẾ TOÁN THUÊ TÀI CHÍNH THEO CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THUÊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP : Khái niệm, phân loại thuê tài sản thuật ngữ thuê tài sản: 1.1 Khái ... mua II KẾ TOÁN THUÊ TÀI SẢN LÀ THUÊ TÀI CHÍNH : 1.Ghi nhận tài sản thuê tài bên thuê : - Tại thời điểm nhận tài sản thuê, bên thuê ghi nhận giá trị tài sản thuê tài nợ gốc phải trả thuê tài với...
 • 25
 • 331
 • 0

Một số vấn đề về kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm.doc

Một số vấn đề về kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm.doc
... ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm mạnh dạn lựa chọn đề tài Một số vấn đề kế toán cho vay tổ chức nhân nớc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm Phạm vi đề tài chủ ... tình hình kế toán cho vay tổ chức nhân nớc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm Từ thực tế cố gắng nêu số ý kiến đóng góp để nâng cao hiệu công tác kế toán cho vay ngân hàng Do ... hại cho Ngân hàng Tình hình thu nợ đơn vị tổ chức nhân nớc Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm năm 2001 - 2002 Bảng : Doanh số thu nợ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn...
 • 55
 • 357
 • 0

Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư phát triển huyện Gia Lâm.DOC

Một số vấn đề về kế toán cho vay tại chi nhánh ngân hàng Đầu tư và phát triển huyện Gia Lâm.DOC
... Kế TOáN CHO VAY TạI CHI NHáNH NGÂN HàNG ĐầU PHáT TRIểN GIA LÂM Quy định quy trình cho vay chi nhánh ngân hàng Đầu t Phát triển Gia Lâm 1.1 Quy định cho vay Chi nhánh ngân hàng Đầu t Phát ... nghiên cứu chi nhánh ngân hàng đầu t phát triển Gia Lâm, em mạnh dạn chọn đề tài Một số vấn đề kế toán cho vay chi nhánh ngân hàng Đầu t phát triển huyện Gia Lâm làm đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp ... nghiệp vụ kế toán cho vay chi nánh ngân hàng Đầu t phát triển Gia Lâm Chơng III: Một số kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu nghiệp vụ kế toán cho vay chi nhánh ngân hàng Đầu t phát triển Gia Lâm...
 • 70
 • 370
 • 4

Một số vấn đề về kế toán thương mại điện tử

Một số vấn đề về kế toán thương mại điện tử
... khác Phương hướng giải Để giải vấn đề trên, tham khảo kinh nghiệm trước nước Tại Mỹ, Ban xử lý vấn đề phát sinh Hội đồng chuẩn mực kế toán tài (EITF) hướng dẫn kế toán ghi nhận doanh thu với giao ... nhận ghi nhận hợp đồng ký kết hai bên, thỏa thuận kế toán xác định giá trị hợp lý hàng hóa sở giá trị hàng hóa tương tự thị trường Trong môi trường thương mại điện tử, việc xác định lại trở nên ... với giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ trọn gói: Vấn đề đuợc EITF nghiên cứu tìm hướng giải hợp lý Trong thời gian chờ đợi, kế toán áp dụng thông báo số 00-21 EITF “Revenue Arrangements with Multiple...
 • 3
 • 404
 • 2

một số vấn đề cơ bản về vốn kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Quận Tây Hồ.DOC

một số vấn đề cơ bản về vốn và kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Quận Tây Hồ.DOC
... tế nghiên cứu em thấy vấn đề vốn kế toán huy động vốn Ngân Hàng quan trọng cần thiết , nên em chọn đề tài: Một số vấn đề vốn kế toán huy động vốn chi nhánh NHNN & PTNN Quận Tây Hồ để nghiên cứu ... lợng dịch vụ II Kế toán vốn huy động Ngân hàng Bắc 1.Nhiệm vụ kế toán Ngân Hàng, kế toán Huy động vốn Để phát huy vai trò mình, kế toán Ngân Hàng có nhiệm vụ sau: - Kế toán Ngân Hàng ghi nhận, ... thực chi n lợc khách hàng Ngân Hàng * Nhiệm vụ kế toán huy động vốn 17 Ngoài việc phải thực nhiệm vụ kế toán Ngân Hàng nói chung, kế toán huy động vốn phải thực nhiệm vụ sau: - Kế toán huy động vốn...
 • 58
 • 264
 • 0

một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Nội.DOC

một số vấn đề về kế toán cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Nội.DOC
... với hoạt động cho vay thành phần kinh tế quốc doanh công tác kế toán cho vay quốc doanh Nhờ nghiệp vụ kế toán cho vay Ngân hàng quản lí tốt tài sản tiền vốn Ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ ... V ngân hàng Quy trình kế toán cho vay lần 3.1 Kế toán giai đoạn cho vay Mỗi lần vay tiền, ngời vay làm đơn xin vay gửi tới ngân hàng để trình bày lý xin vay Đây để ngân hàng xem xét, tính toán, ... nợ : - Phản ánh số tiền vay hạn đợc gia hạn nợ khách hàng ngân hàng + Tài khoản cho vay theo hạn mức tín dụng Tuỳ theo thoả thuận ngân hàng khách hàng, ngân hàng cho khách hàng vay theo hai tài...
 • 64
 • 303
 • 1

Một số vấn đề về kế toán cho vay tại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) tỉnh Phú Thọ.DOC

Một số vấn đề về kế toán cho vay tại ngân hàng NHĐT&PT (BIDV) tỉnh Phú Thọ.DOC
... kiện vay vốn đợc ngân hàng cho vay kế toán trởng mở cho ngời vay tài khoản thích hợp (Tài khoản cho vay) Tài khoản cho vay có kết cấu nh sau: Bên Nợ: Phản ánh số tiền cho vay Ngân hàng đơn vị vay ... trình kế toán cho vay thu nợ: Qui trình kế toán cho vay, thu nợ hình thức tài khoản cho vay lần: 1.1 Kế toán giai đoạn cho vay: Mỗi lần vay tiền ngời vay phải làm giấy đề nghị vay vốn gửi tới Ngân ... suất cho vay không tổ chức kế toán cho vay Qua thực tế ngân hàng đầu t phát triển Phú thọ cho thấy kế toán cho vay góp phần không nhỏ cho thực tốt nhiệm vụ kinh doanh Ngân hàng nhng bên cạnh số...
 • 56
 • 292
 • 3

một số vấn đề về kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Từ Liêm.DOC

một số vấn đề về kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Từ Liêm.DOC
... thôn Từ Liêm mạnh dạn lựa chọn đề tài Một số vấn đề kế toán cho vay tổ chức nhân nớc Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Từ Liêm Phạm vi đề tài chủ yếu tìm hiểu tình hình kế toán cho vay ... vấn đề kế toán nghiệp vụ cho vay tổ chức nhân nớc Hồ sơ chứng từ cho vay tổ chức nhân nớc Chứng từ kế toán giấy tờ đảm bảo mặt pháp lí khoản cho vay ngân hàng Mọi tranh chấp khoản vay hay ... giữ đợc khách hàng Vai trò nhiệm vụ kế toán cho vay 2.1 Vai trò kế toán cho vay Kế toán cho vay giữ vị trí quan trọng toàn nghiệp vụ kế toán ngân hàng, đợc xác định nghiệp vụ kế toán phức tạp...
 • 56
 • 274
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giải quyết một số vấn đề yếu kém của học sinh thpt hiện naymột số vấn đề về kế toán cho vay tổ chức cá nhân trong nước tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn từ liêmtài liệu một số vấn đề cơ bản về phương pháp dạy học sinh giải toán bằng tiếng anh pptmột só vấn đề chung về quản lý và kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty in tài chínhmột số vấn đề về kế hoạch giáo dục ở các lớp 2 thử nghiệm tài liệu hướng dẫn học tập vận dụng mô hình trường tiểu học mới vnengiáo trình một số vấn đề về thuật toánbai3 mot so van de mang tinh toan caubai 3 mot so van de mang tinh toan caumot so van de mang tinh toan cau giao an dien tumột số vấn đề mang tính toàn cầumột số vấn đề lý luận sử họcmột số vấn đề mang tính toàn cầu môi trườngmột số vấn đề về tâm lý học dạy học tiểu họcmột số vấn đề mang tính toàn cầu địa 11một số vấn đề mang tính toàn cầu bài giảngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chí