Các dạng câu so sánh phần 1

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10
... …….as I am” A-as height B -so tall C-as same height D-the same height 30-“I have got ten dollars” “I think I have ……money than you” A-least B-fewer C-less D-fewest 31-“This soup is hot!” –“The ….better.” ... like New York the best A-of B-from C-out D-with Đáp án tập trắc nghiệm câu so sánh 1-A 2-B 3-B 4-C 5-D 6-A 7-B 8-A 9-C 10- A 11-B 12-B 13-D 14-D 15-B 16-D 17-A 18-A 19-A 20-B 21-C 22-A 23-B 24-B ... “Yes,but Tim’s are……” A-worse B-worst C-badder D -so worse 23-“Which dress you think I should wear to the party?” “I like the blue one ……the others”...
 • 3
 • 3,133
 • 113

Tài liệu Lý thuyết về các dạng câu so sánh doc

Tài liệu Lý thuyết về các dạng câu so sánh doc
... any, >> Her husband is much/ far/ a lot/ older than her Tính từ/trạng từ đặc biệt Số So sánh So sánh So sánh Nghĩa bad/badly/ ill worse worst Tồi, dở/ ốm yếu good/ well better best Tốt, giỏi ... much + N as S2 + aux S1 +negative V as/ so few/ little + N as S2 + aux E.g He earns as much money as I I don’t have as/ so many friends as he does So sánh với danh từ Q S1 + V + more/ fewer/ ... sử dụng so sánh muốn nhấn mạnh điều gấp điều lần Ví dụ: Her husband is twicce as old as she (is) (Chồng cô ta già gấp đôi cô) - Một số từ nhấn mạnh thường đứng trước tính từ/trạng từ so sánh: much,...
 • 5
 • 706
 • 11

Rèn luyện các thao tác so sánh ,phân tích ,tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học phần sinh học tế bào, sinh học 10 THPT

Rèn luyện các thao tác so sánh ,phân tích ,tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học phần sinh học tế bào, sinh học 10 THPT
... tổng hợp cho học sinh thông qua dạy học phần sinh học tế bào, Sinh học 10 THPT Mục đích nghiên cứu Thông qua dạy học phần sinh học tế bào - sinh học 10 THPT rèn luyện thao tác t duy: so sánh, ... khách quan dạy học phần sinh học tế bào 37 2.3.3 Sử dụng câu hỏi, tập dạy học phần Sinh học tế bào sinh học 10 THPT để rèn luyện thao tác phân tích tổng hợp, so sánh cho học sinh ... phát triển thao tác t cho học sinh .42 2.3.4 Sử dụng phiếu học tập dạy học phần Sinh học tế bào sinh học 10 THPT để phát triển thao tác so sánh, phân tích tổng hợp cho học sinh .42...
 • 48
 • 571
 • 3

Thành ngữ sử dụng dạng câu so sánh pot

Thành ngữ sử dụng dạng câu so sánh pot
... Trong thành ngữ tiếng Anh, có nhiều thành ngữ (idioms) sử dụng "as as " cấu trúc Mời người xem kỹ cấu trúc với viết sau Có nhiều thành ngữ (idioms) sử dụng "as as " cấu trúc Những thành ngữ hoạt ... thành ngữ (idioms) sử dụng "as as " cấu trúc Những thành ngữ hoạt động so sánh chúng thường mang ý nghĩa nhấn mạnh Những thành ngữ diễn đạt tính cách ứng xử: As thick as two short planks - very stupid, ... động vật gần giống lừa As good as gold - biết nghe lời, thường sử dụng với trẻ As timid as a mouse - nhút nhát nói Những thành ngữ diễn đạt hình thức bên ngoài: As strong as a horse - khỏe As...
 • 6
 • 425
 • 0

Dạy các dạng thức so sánh của các tính từ ngắn có quy tắc trong môn tiếng anh 6

Dạy các dạng thức so sánh của các tính từ ngắn có quy tắc trong môn tiếng anh 6
... tạo dạng thức so sánh tính từ ngắn quy tắc, tương ứng với bốn quy tắc nó, đồng thời luyện tập từ vựng thông thường - Đồng thời học sinh nắm hai dạng thức so sánh tính từ nói chung tính từ ngắn ... theo loại tính từ ngắn quy tắc dạng thức so sánh chúng; tương ứng với dạng thức tính từ: Dạng nguyên, dạng so sánh dạng so sánh Theo giới hạn đề tài, muốn nhấn mạnh thêm tất bước dạy thông ... kết tất học liên quan đến dạng thức so sánh tính từ nói chung "Các dạng thức so sánh tính từ ngắn quy tắc" nói riêng Đặc biệt chương trình lớp hai chương trình mà phần tính từ so sánh đưa...
 • 18
 • 917
 • 1

các phương pháp so sanh phân số cực hay

các phương pháp so sanh phân số cực hay
... 73 & 99 ? phân số nhỏ 72 98 Ta có : 73 + 73 = 1& 99 + 99 = Bài tập áp dụng : Gv hướng dẫn cho Hs giải Dùng phân số làm trung gian: Gv: (Phân số có tử tử phân số thứ , có mẫu mẫu phân số thứ hai) ... gian 1) Dùng số làm trung gian: a) Nếu a c a c > 1&1 > ⇒ > b d b d b) Nếu a c − M = 1; − N = b d mà M > N a c > b d • M,N phần thừa so với phân số cho • Phân số có phần thừa lớn phân số lớn b) ... n ? Đổi phân số lớn đơn vò hỗn số để so sánh : +Hỗn số có phần nguyên lớn hỗn số lớn +Nếu phần nguyên xét so sánh phân số kèm theo Giải:  10 A= m + n a a Muốn so sánh A & B   10  ÷+ n &...
 • 13
 • 873
 • 3

Một số lỗi trong phép so sánh. ( phần 1) pdf

Một số lỗi trong phép so sánh. ( phần 1) pdf
... husband (Bị đuổi hay đưa rước?) Và số câu thể so sánh hơn: John loves money more than his wife (1 ) Jim liked Wagner better than Verdi (2 ) Sheila ranks Dan Brown higher than J K Rowling (3 ) Chữ ... than câu so sánh làm cho người viết phải cẩn thận giới từ ( Barbara loves golf more than him), liên từ ( Usain Bolt runs faster than Ben Johnson does) Người viết phép tĩnh lược, bỏ bớt chữ (She is ... younger than my cousin (is) ), đảo ngữ (Barbara loves golf more than does her husband) Trong câu (1 ) người nghe người đọc hiểu ‘John yêu thích tiền bạc nhiều yêu thích vợ ta’ (John yêu hai, tiền...
 • 5
 • 132
 • 0

skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôi trung học phổ thông triệu sơn 6

skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôi trung học phổ thông triệu sơn 6
... thức dạng đề so sánh, dạng đề so sánh cách làm dạng đề để học sinh biết cách vận dụng quan trọng Ngoài ra, dạng đề so sánh văn học dạng đề khó Dạng đề cần kiến thức tổng hợp, khái quát số học sinh ... biệt ôn tập trọng tới dạng đề so sánh Bằng cách sau phần học về: thơ, văn xuôi, kí, kịch… chương trình Ngữ văn 11 Ngữ văn 12 thuộc phần thi đại học cho học sinh dạng đề so sánh nào, cách làm dạng ... Thi) Trong trình kiểm tra yêu cầu học sinh làm nghiêm túc Vì em ôn tập dạng đề nên em tự giác, làm IV NHỮNG KẾT QUẢ BAN ĐẦU Hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi đại học dạng đề so sánh phần văn xuôi...
 • 22
 • 5,894
 • 12

C# và các lớp cơ sở Reflection – Phần 1 pdf

C# và các lớp cơ sở Reflection – Phần 1 pdf
... Mặc dù ta cho type lớp thực lớp sở trừu tượng, ta khởi tạo đối tượng type ta thực khởi tạo lớp dẫn xuất type.type có lớp dẫn xuất đáp ứng kiểu liệu.có cách lấy tham chiếu Type mà chuyển ... Gettype() , mà tất lớp kế thừa từ System.Object: double d = 10 ;Type t = d.GetType(); Gettype() hữu ích ta có tham chiếu đối tượng không đối tượng thực thể lớp - Ta gọi phương thức static lớp type ,getType(): ... lớp type ,getType(): Type t = Type.GetType("System.Double"); Các thuộc tính Type 1 số thuộc tính lấy chuỗi chứa tên khác kết hợp với lớp : Thuộc tính Trả Name tên kiểu liệu FullName tên đầy đủ...
 • 10
 • 547
 • 2

skkn Giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng bài so sánh phân số

skkn Giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng bài so sánh phân số
... Giúp học sinh lớp học tốt dạng So sánh phân số Trong phạm trù sáng kiến kinh nghiệm mình, nêu lên số vấn đề Giúp học sinh lớp học tốt dạng so sánh phân số Tôi thực thấy em học sinh tiếp ... nht 40 5 40 540 5 40 540 540 5 ; ; 605 605605 605605605 Ta thy: 40 540 5 40 5 ì 1001 40 5 = = 605605 605 ì 1001 605 40 540 540 5 40 5 ì 1001001 40 5 = = 605605605 605 ì 1001001 605 Vy 40 5 40 540 5 40 540 540 5 = ... Vớ d: So sỏnh hai phõn s: Ta cú: 42 7 42 6 v 42 6 42 5 42 7 42 6 1 42 7 42 6 =1 ; =1 vỡ < nờn < 42 6 42 6 42 5 42 5 42 6 42 5 42 6 42 5 Vớ d 2: So sỏnh hai phõn s: 898989 80178017 v 212121 20032003 Trc so sỏnh...
 • 22
 • 527
 • 0

CÁC BÀI TOÁN SO SÁNH PHÂN SỐ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI lớp 4,5

CÁC BÀI TOÁN SO SÁNH PHÂN SỐ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI lớp 4,5
... hay 2001 2003 So sánh phân số cách so sánh phần với đơn vị phân số: - Phần với đơn vị phân số hiệu phân số - Trong hai phân số, phân số có phần lớn phân số lớn 2001 2002 Ví dụ: So sánh: 2000 2001 ... hai phân số dạng hỗn số để so sánh - Khi thực phép chia tử số cho mẫu số hai phân số ta thương ta đưa hai phân số cần so sánh dạng hỗn số, so sánh hai phần phân số hai hỗn số 47 65 Ví dụ: So sánh ... Viết PS thành tổng phân số có tổng phân số có tử mẫu số khác so sánh Nghịch đảo hai phân số so sánh 10 So sans với 9Còn nữa) Bài tập Bài 1: Rút gọn phân số sau thành phân số tối giản: 297 474...
 • 12
 • 2,440
 • 0

sáng kiến lớp 4 Giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng bài So sánh phân số

sáng kiến lớp 4 Giúp học sinh lớp 4 học tốt dạng bài So sánh phân số
... Giúp học sinh lớp học tốt dạng So sánh phân số Trong phạm trù sáng kiến kinh nghiệm mình, nêu lên số vấn đề Giúp học sinh lớp học tốt dạng so sánh phân số Tôi thực thấy em học sinh tiếp ... nht 40 5 40 540 5 40 540 540 5 ; ; 605 605605 605605605 Ta thy: 40 540 5 40 5 ì 1001 40 5 = = 605605 605 ì 1001 605 40 540 540 5 40 5 ì 1001001 40 5 = = 605605605 605 ì 1001001 605 Vy 40 5 40 540 5 40 540 540 5 = ... Vớ d: So sỏnh hai phõn s: Ta cú: 42 7 42 6 v 42 6 42 5 42 7 42 6 1 42 7 42 6 =1 ; =1 vỡ < nờn < 42 6 42 6 42 5 42 5 42 6 42 5 42 6 42 5 Vớ d 2: So sỏnh hai phõn s: 898989 80178017 v 212121 20032003 Trc so sỏnh...
 • 22
 • 193
 • 0

Các dạng toán so sánh lớp 6

Các dạng toán so sánh lớp 6
... 37 67 377 67 7 B10 So sánh: A = 2005 2005 + 2005 20 06 + B = 2005 2004 + 2005 2005 + B11 So sánh: A = 20 06 20 06 + 2007 2007 + B = 20 06 2005 + 20 06 20 06 + B12 So sánh biểu thức : a ... A= 102001 + ; 102002 + B= 102002 + 10 2003 + Hãy so sánh A B B14 a) So sánh: b) So sánh: − 22 45 − 51 103 2009 2009 + A= 2009 2010 + B15 So sánh: 2009 20 2009200910 2009 2010 − B= 2009 2011...
 • 2
 • 283
 • 0

CÁCH làm các DẠNG đề SO SÁNH TRONG văn học

CÁCH làm các DẠNG đề SO SÁNH TRONG văn học
... diện so sánh văn học - Giúp học sinh nắm cách làm dạng đề so sánh văn học - Biết liên hệ vận dụng kiến thức học để giải đề có chủ đề, nội dung, cảm hứng từ khái quát trình đóng góp nhà văn tiến ... CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC : CÁCH LÀM CÁC DẠNG ĐỀ SO SÁNH TRONG VĂN HỌC NGƯỜI VIẾT: ĐỖ THỊ QUỲNH LAN TỔ: VĂN - TD - GDCD TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN A: MỤC ĐÍCH ... Nguyễn Minh Châu - Ngoài học sinh gặp dạng đề khác so sánh văn học trào lưu, khuynh hướng, thay đổi phong cách nhà văn - Đây vấn đề quan trọng tác phẩm văn học, đòi hỏi người học phải có kiến thức...
 • 38
 • 491
 • 0

Đề cương luật học so sánh phần 1

Đề cương luật học so sánh phần 1
... hệ thống pháp luật khoa học liên quan Câu 4: Nêu phân tích chức mục đích luật so sánh? Luật so sánh có ý nghĩa với Việt Nam nay? Trả lời: Chức luật so sánh: - So sánh hệ thống pháp luật giới nhằm ... Đánh giá, so sánh giải pháp luật pháp nước - Phân nhóm pháp luật - Nghiên cứu hiệu phương pháp so sánh nghiên cứu luật so sánh Mục đích luật so sánh: - Nâng cao hiểu biết hệ thống pháp luật giới ... họ pháp luật Hồi giáo Câu 6: Một công trình so sánh pháp luật cần có yếu tố gì? Tại sao? Trả lời: Một công trình so sánh pháp luật cần có yếu tố sau: - Xác định vấn đề pháp luật cần so sánh, xây...
 • 20
 • 316
 • 1

Xem thêm