Quy chế pháp lý của các đảo theo khoản 3 điều 121 công ước luật biển 1982 liên hệ với tranh chấp trên biển đông

Quy chế pháp của các đảo theo khoản 3 điều 121 công ước luật biển 1982 liên hệ với tranh chấp trên biển đông

Quy chế pháp lý của các đảo theo khoản 3 điều 121 công ước luật biển 1982  liên hệ với tranh chấp trên biển đông
... KHOA LUT PHAM THI GIANG QUY CHế PHáP CủA CáC ĐảO THEO KHOảN ĐIềU 121 CÔNG ƯớC LUậT BIểN 1982 - LIÊN Hệ VớI TRANH CHấP TRÊN BIểN ĐÔNG Chuyờn ngnh: Lut quục t Mó s: 60 38 01 08 LUN VN THAC S ... quc t v dng quy ch phỏp ca cỏc o theo Khoan3 iờ u 121 Cụng c Luõ t biờ n1982 32 Chng 2: QUY CHấ PHAP LY CU A CAC AO THEO KHON IU 121 CễNG C LUT BIN 1982 TRONG MễI LIấN Hấ VI CAC TRANH CHP TRấN ... Bin 1982 xac lõ p chu quy n quụ c gia ụ i vi cac vung bin va gii quyt tranh chõp bin o 30 1 .3. 1 Y nghia v vai trũ ca o núi chung v theo quy inh cua Cụng c Lut bin 1982 30 1 .3. 2...
 • 124
 • 173
 • 0

Quy chế pháp của các đảo theo khoản 3 điều 121 công ước luật biển 1982 liên hệ với tranh chấp trên biển đông

Quy chế pháp lý của các đảo theo khoản 3 điều 121 công ước luật biển 1982  liên hệ với tranh chấp trên biển đông
... NỘI KHOA LUẬT PHẠM THỊ GIANG QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA CÁC ĐẢO THEO KHOẢN ĐIỀU 121 CÔNG ƯỚC LUẬT BIỂN 1982 - LIÊN HỆ VỚI TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 60 38 01 08 LUẬN ... 1.2.2 Quy chế pháp lý của các đảo theo Khoản Điều 121 Công ước Luật Biển 1982 Error! Bookmark not defined 1 .3 Ý nghĩa và vai trò của các đảo theo Khoản Điều 121 Công ƣớc Luật Biển ... Chƣơng 2: QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦ A CÁC ĐẢO THEO KHOẢN 1982 TRONG MỐI LIÊN HỆ VỚI CÁC TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNGError! Bookmark ĐIỀU 121 CÔNG ƢỚC LUẬT BIỂN 2.1 Khái quát quy chế pháp...
 • 17
 • 69
 • 0

Xác định quy chế pháp của quần đảo hoàng sa, trường sa theo pháp luật và thực tiễn quốc tế

Xác định quy chế pháp lý của quần đảo hoàng sa, trường sa theo pháp luật và thực tiễn quốc tế
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH H TRANG XáC ĐịNH QUY CHế PHáP CủA HAI QUầN ĐảO HOàNG SA, TRƯờNG SA THEO PHáP LUậT THựC TIễN QUốC Tế Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN ... Hong Sa, Trng Sa v yờu sỏch ca cỏc bờn v quy ch phỏp ca hai qun o Chng Quy nh v thc tin phỏp lut quc t xỏc nh quy ch phỏp ca o, qun o Chng Quy ch phỏp ca hai qun o Hong Sa, Trng Sa v ... lut quc t Th ba, ch quyn i vi hai qun o Hong Sa, Trng Sa cha th gii quyt c, thỡ vic xỏc nh quy ch phỏp hai qun o ny Hong Sa, Trng Sa l mt phỏp quan trng, cú th gii quyt trc õy c coi l...
 • 18
 • 57
 • 0

Chứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp của một vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia

Chứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp lý của một vùng biển theo quy định của Công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc gia
... tìm cách giải dung hòa hội nghị luật biển, thì việc xác định quy chế pháp vùng biển mới -vùng đặc quy n kinh tế quy định cụ thể ghi nhận công ước 1982 thể tính chất dung hòa đó Việt xác định ... cách xác định hoàn toàn mới, kết xuất vùng đặc quy n kinh tế, với quy chế pháp riêng hóa giải chanh chấp thể dung hòa lợi ích quốc gia Để hiểu vấn đề sau Chứng minh cách xác định quy chế pháp ... định quy chế pháp vùng biển theo quy định Công ước luật biển 1982 thể dung hòa lợi ích quốc gia B: GIẢI QUY T VẤN ĐỀ 1, Khái niệm vùng đặc quy n kinh tế Vùng đặc quy n kinh tế vùng nằm phía lãnh...
 • 9
 • 446
 • 7

Xác định quy chế pháp của hai quần đảo hoàng sa, trường sa theo pháp luật và thực tiễn quốc tế

Xác định quy chế pháp lý của hai quần đảo hoàng sa, trường sa theo pháp luật và thực tiễn quốc tế
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT PHM TH H TRANG XáC ĐịNH QUY CHế PHáP CủA HAI QUầN ĐảO HOàNG SA, TRƯờNG SA THEO PHáP LUậT THựC TIễN QUốC Tế Chuyờn ngnh: Lut Quc t Mó s: 60 38 01 08 LUN ... Hong Sa, Trng Sa v yờu sỏch ca cỏc bờn v quy ch phỏp ca hai qun o Chng Quy nh v thc tin phỏp lut quc t xỏc nh quy ch phỏp ca o, qun o Chng Quy ch phỏp ca hai qun o Hong Sa, Trng Sa v ... phm vi a ca hai qun o Hong Sa, Trng Sa (s lng cỏc thc th, cu trỳc a lý, ) v quy ch phỏp ca hai qun o Th hai, vic xỏc nh quy ch phỏp hai qun o Hong Sa, Trng Sa s lm sỏng t yờu sỏch ca cỏc...
 • 139
 • 216
 • 2

Quy chế pháp của tổ quản và thanh tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam

Quy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam
... nhng quy nh phỏp lut v qun lý, x ti sn ca T qun v ti sn gp khú khn - Năng lực, trình độ đội ngũ cán thực Luật phá sản thực thi việc quản xử tài sản nhiều hạn chế - Rào cản tâm ... Khỏi nim, c im ca quy ch phỏp v T qun v ti sn Quy ch phỏp ca T qun v ti sn l tng th cỏc quy nh ca phỏp lut v t chc v hot ng ca T qun v ti sn, bao gm cỏc quy nh v vic thnh ... v ti sn l mt ch th "lng tớnh" v cú tớnh "lõm thi" 1.2.2 Ni dung ca quy ch phỏp ca T qun v ti sn * V vic thnh lp T qun v ti sn - To ỏn l ch th cú quyn thnh lp T qun v lý...
 • 14
 • 495
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học ' biển, đảo việt nam và quy chế pháp của'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' biển, đảo việt nam và quy chế pháp lý của nó '
... thẩm quy n riêng biệt nhằm mục đích kinh tế Công ước Luật biển 1982 quy đònh 2.2 Quy chế pháp Vùng đặc quy n kinh tế có chế độ pháp riêng Công ước Luật biển 1982 quy đònh quy n chủ quy n quy n ... 350km, quần đảo Trường Sa cách bờ Việt Nam (Cam Ranh) khoảng 460km Quy chế pháp Về mặt pháp lý, đảo, quần đảo thuộc chủ quy n quốc gia coi giống đất liền Trong trường hợp đảo hay quần đảo gần ... hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam quy đònh: “Lãnh hải nước Cộng hòa xã hội chủ nghóa Việt Nam rộng 12 hải lý, phía đường sở” (Điểm 1) 2.2 Quy chế pháp Quốc gia ven biển có chủ quy n hoàn toàn, đầy...
 • 11
 • 376
 • 2

Quy chế pháp của tổ quản và thanh tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam

Quy chế pháp lý của tổ quản lý và thanh lý tài sản theo pháp luật phá sản Việt Nam
... U Ch-ơng 1: Những vấn đề luận quy chế pháp tổ quản tài sản 1.1 Khái quát chung phá sản 1.1.1 Khái niệm phá sản đặc điểm pháp phá sản 1.1.2 T qun v ti sn c cu cỏc nh ch ca ... phỏp lut Vit Nam Ch-ơng Những vấn đề luận quy chế pháp tổ quản tài sản 1.1 Khái quát chung phá sản 1.1.1 Khái niệm phá sản đặc điểm pháp phá sản Thut ng phỏ sn c bt ngun t ch "Ruin" ... quản tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã bị lâm vào tình trạng phá sản 49 2.1.1 Thm quyn ca Tũa ỏn 49 2.1.2 Thm quyn ca T qun v ti sn 51 2.2 Thc trng cỏc quy nh ca phỏp lut vit nam v...
 • 115
 • 308
 • 2

cách xác định và quy chế pháp của vùng đặc quyền kinh tế .doc

cách xác định và quy chế pháp lý của vùng đặc quyền kinh tế .doc
... bảo vệ quy n lợi ích quốc gia khác Thể quy chế pháp đặc quy n kinh tế Vùng đặc quy n kinh tế vùng biển đặc thù, thể cân “các quy n quy n tài phán quốc gia ven biển” với “các quy n quy n tự ... nước ven biển quy chế pháp vùng đặc quy n kinh tế, gây ảnh hưởng đến quy n tự lợi ích cộng đồng quốc tế 2.3 Quy n quốc gia khác vùng đặc quy n kinh tế Trong vùng đặc quy n kinh tế quốc gia ven ... quy định Công ước Luật biển 1982 1.Thể cách xác định vùng đặc kinh tế CƯLB 1982 quy định cách xác định vùng đặc quy n kinh tế Vùng đặc quy n kinh tế “là vùng nằm phía lãnh hải tiếp liền lãnh...
 • 9
 • 3,623
 • 69

quy chế pháp về đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao

quy chế pháp lý về đầu tư theo hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao
... hợp đồng BTO Theo K 2- Đ2 Quy chế 78: hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO) hợp đồng đợc kí quan Nhà nớc có thẩm quy n nhà đầu t để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau xây dựng ... gọi tắt Quy chế 78) khái niệm hợp đồng BOT đợc định nghĩa nh sau: hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT): hợp đồng đợc ký quan Nhà nớc có thầm quy n nhà đầu t để xây dựng, kinh doanh ... kinh doanh - chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT)" cho khóa luận tốt ngiệp Mục đích, phạm vi nghiên cứu ý nghĩa thực tiễn -...
 • 76
 • 676
 • 0

Quy chế pháp của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với quy chế pháp của người Việt Nam tại Lào

Quy chế pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với quy chế pháp lý của người Việt Nam tại Lào
... quát quy chế pháp người Việt Nam nước Chương II: Địa vị pháp người Việt Nam nước (tại Lào) Chương III: Thực trạng người Việt Nam nước Lào giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế pháp cho người ... CHƯƠNG III THỰC TRẠNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI TẠI LÀO VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIÊN QUY CHẾ PHÁP LÝ CHO NGƯỜI VIỆT NAM NƯỚC NGOÀI Thực trạng người Việt Nam nước Lào 48 Website: http://www.docs.vn ... hòa bão mong muốn vun đắp tình hữu nghị Việt Lào, em chọn đề tài: Quy chế pháp người Việt Nam nước liên hệ với quy chế pháp người Việt Nam Lào làm đề tài nghiên cứu Khóa luận tốt...
 • 67
 • 303
 • 3

So sánh quy chế pháp của thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế:

So sánh quy chế pháp lý của thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế:
... thực quy n chủ quy n tốt quy n quan hành tư pháp quốc gia thực giải vụ việc theo thẩm quy n họ • Trên vùng đặc quy n kinh tế thềm lục địa, quốc gia ven biển có đặc quy n định sau: + Về vùng đặc quy n ... quốc gia có quy n chủ quy n quy n vùng đặc quy n kinh chủ tế có quy n quy n phần vùng nước phía vùng trời vùng nước - Ngoài giới hạn 200 hải (tính từ đường sở), vùng đặc quy n kinh tế chấm ... hạn 200 hải lý, vùng đặc quy n kinh tế bao gộp thềm lục địa - Quốc gia ven biển thực quy n chủ quy n tài nguyên thiên nhiên vùng vùng đặc quy n kinh tế - Tài nguyên vùng đặc quy n kinh tế không...
 • 5
 • 8,336
 • 117

Quy chế pháp của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với quy chế pháp của người Việt Nam tại Lào

Quy chế pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài – liên hệ với quy chế pháp lý của người Việt Nam tại Lào
... quát quy chế pháp người Việt Nam nước Chương II: Địa vị pháp người Việt Nam nước ( Lào) Chương III: Thực trạng người Việt Nam nước Lào giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế pháp cho người Việt ... toàn diện Quy chế pháp người Việt Nam nước ngoài có “ liên hệ với quy chế pháp người Việt Nam Lào Phân tích sở luận thực tiễn quy chế từ giúp nhận thức rõ thực trạng đưa giải pháp cần ... tiễn quy chế pháp người Việt Nam nước Hiểu quy chế pháp người Việt Nam Lào, thấy thực trạng quy chế giúp có nhìn đắn, tổng thể quy chế số người Việt Nam sinh sống, làm việc học tập nước...
 • 72
 • 332
 • 0

quy chế pháp của tòa án công quốc tế thực tiễn và giải pháp

quy chế pháp lý của tòa án công lý quốc tế thực tiễn và giải pháp
... mình, tòa án công quốc tế với thẩm quy n rộng, với quy chế nội quy chặt chẽ, với tổ chức ngày hoàn thiện, xứng đáng quan tài phán liên hợp quốc, đóng góp tích cực có hiệu vào công tác giải ... hoạt động mình, số hạn chế định đóng góp tòa án công quốc tế lĩnh vực chung luật quốc tế phủ nhận, đặc biệc lĩnh vực luật biển việc làm sáng tỏ khái niệm công ước liên hợp quốc luật biển Với vai ... Những phán hợp hợp pháp tòa sở để lựa chọn xây dựng quy phạm luật quốc tế sau này, nói hoạt động tòa có ảnh hưởng lớn việc xây dựng luật quốc tế, quan trọng tòa thể đầy đủ vai trò việc giải hòa...
 • 10
 • 400
 • 3

Quy chế pháp của pháp nhân nước ngoài

Quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài
... đề quy chế pháp pháp nhân nước nhiều quan điểm không thống quốc gia Mỗi quốc gia có quy định khác nội dung quy chế pháp pháp nhân nước Và thấy rằng, việc xác định quy chế pháp pháp nhân ... Quy chế pháp dân pháp nhân nước II.1 Đặc điểm quy chế pháp dân pháp nhân nước Pháp nhân mang quốc tịch nước định tổ chức hoạt động theo pháp luật nước Tuy nhiên, hoạt động với tư cách pháp ... động, trước hết tuân theo pháp luật nước sở Quy chế pháp dân pháp nhân nước thể chỗ quy n lợi ích hợp pháp pháp nhân nước lãnh thổ nước sở bị xâm phạm pháp nhân nhà nước bảo hộ mặt ngoại giao...
 • 10
 • 703
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền việt nampháp luật xác lập quy chế pháp lý của các chủ thể tham gia ttckchứng minh rằng trong cách xác định và quy chế pháp lý của một vùng biển theo quy định của công ước luật biển 1982 luôn thể hiện sự dung hòa về lợi ích giữa các quốc giaquy chế pháp lý của đảoquy chế pháp lý của vịnh theo luật biển quốc tếquy chế pháp lý của cán bộ công chứcquy chế pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hảiquy chế pháp lý của doanh nghiệp tư nhânquy chế pháp lý của công ty cổ phầnquy chế pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhânquy chế pháp lý về các loại hình doanh nghiệpquy chế pháp lý của tòa án công lý quốc tếquy chế pháp lý của hợp tác xãquy chế pháp lý của vịnhquy chế pháp lý của chủ đầu tưBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiTuần 6. LTVCUnit 4. Our pastTuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn họcĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2LIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIATuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcTuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới)Tuần 1. Mẹ ốmBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănBài 8. Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?Bài 1. Con người cần gì để sống?Tìm số trung bình cộngTính chất kết hợp của phép nhânBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồTìm số trung bình cộngTìm phân số của một sốPhép trừ phân số (tiếp theo)Phép cộng phân số