Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ven biển tỉnh nam định

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ven biển tỉnh nam định

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ven biển tỉnh nam định
... tỉnh Nam Định, 2009) 3.3 Đánh giá tổn thương BĐKH đến huyện ven biển tỉnh Nam Định 3.3.1 Khuôn khổ đánh giá a Các tai biến, lĩnh vực đánh giá lựa chọn: Để đánh giá tổn thương BĐKH đến huyện ven ... phần Việt Nam gồm bước sau: ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Đánh giá tính đễ bị tổn thương yếu tố khí hậu gây Đánh giá tính dễ bị tổn thương biến đổi khí hậu tương lai - Các tài ... HỌC LƯU VĂN ĐIỂN ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: Chương trình đạo...
 • 57
 • 130
 • 0

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ven biển tỉnh nam định

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu đến các huyện ven biển tỉnh nam định
... HỌC LƯU VĂN ĐIỂN ĐÁNH GIÁ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC HUYỆN VEN BIỂN TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: Chương trình đạo ... Biểu Biến đổi khí hậu 1.1.4 Kịch Biến đổi khí hậu 1.1.5 Thích ứng 1.2 Biến đổi khí hậu giới Việt Nam 1.2.1 Biến đổi khí hậu giới 1.2.2 Biến đổi khí hậu ... 3.3.3 Đánh giá tổn thương BĐKH Nông nghiệp 43 3.3.4 Đánh giá tổn thương Đánh bắt nuôi trồng thủy sản 45 3.3.5 Đánh giá tổn thương Cơ sở hạ tầng 47 3.3.6 Đánh giá tổng hợp mức độ tổn thương...
 • 12
 • 188
 • 1

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu final draft

Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu final draft
...   thích  ứng   AC   Đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu hệ sinh thái Việt Nam (Bản thảo) 2.6.Phương pháp tiếp cận không gian đánh giá tổn thương biến đổi khí hậu [4] Lý thuyết tiếp ... trạng dễ bị tổn thương Theo tài liệu IPCC mức độ tổn thương mức độ tổn thương hệ thống ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu bao gồm biến đổi khí hậu với tượng cực đoan Mức độ tổn thương hàm ... N TH ẢO Đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu hệ sinh thái Việt Nam (Bản thảo) Hình 13: Bản đồ số khô hạn WWF-Việt Nam | 31 Đánh giá tính dễ tổn thương trước biến đổi khí hậu hệ sinh...
 • 70
 • 103
 • 0

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định
... CHƯƠNG 3: SINH K Hb GIA ðÌNH VEN BI%N ðcNG BdNG SÔNG HcNG TRONG B9I C NH BI N ð:I KHÍ H2U: NGHIÊN CVU ðI%N HÌNH TfI TgNH NAM ðhNH 79 3.1 Thic trjng sinh k@ hl gia ñình vùng ven biLn ... hGu q Vi`t Nam tác ñlng lên sinh k@ vùng ven biLn ñ^ng bong sông H^ng 95 3.2.1 Bi n ñ i khí h!u I Vi t Nam 95 3.2.2 Tác ñ&ng c a bi n ñ i khí h!u lên sinh k vùng ven bi+n ... xét chung v nghiên c u v sinh k b n v:ng vùng ven bi#n b i c nh bi n ñ i khí h u kho ng tr ng cho nghiên c u c a Lu n án Các nghiên c6u th gi(i I Vi t Nam v sinh k b n v ng vùng ven bi+n b'i...
 • 209
 • 571
 • 3

Tiểu luận tác ĐỘNG của biến đổi khí hậu đến các VÙNG VEN BIỂN

Tiểu luận tác ĐỘNG của biến đổi khí hậu đến các VÙNG VEN BIỂN
... nước có đường bờ biển dài hai đồng châu thổ lớn mối đe doạ biến đổi khí hậu nước biển dâng cao thực nghiêm trọng Các vùng ven biển Việt Nam phải chịu ảnh hưởng nhiều biến đổi khí hậu gây bão, lũ ... tác, đặc biệt nông dân vùng ven biển Các vùng ven biển miền Trung đất đai bị bạc màu, khô cằn, người dân buộc phải khai thác tài nguyên biển ven biển Vì việc phần lớn quỹ đất trồng biến đổi khí ... thấp vùng Móng Cái khoảng từ 49 đến 64cm; trung bình toàn Việt Nam, nước biển dâng khoảng từ 57 đến 73cm I Tác động BĐKH đến vùng ven biển: -THẾ GIỚI:Theo dự đoán, nhiều thành phố quốc gia ven biển...
 • 11
 • 90
 • 0

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định (TT)

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định (TT)
... CHƯƠNG SINH KẾ HỘ GIA ðÌNH VEN BIỂN ðỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU: NGHIÊN CỨU ðIỂN HÌNH TẠI TỈNH NAM ðỊNH 3.1 Thực trạng sinh kế hộ gia ñình vùng ven biển ðồng sông Hồng 3.1.1 ... dân ven biển 1.3 Sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu 1.3.1 Tác ñộng biến ñổi khí hậu ñối với vùng ven biển BðKH gây ảnh hưởng lên vùng ven biển phương diện: hệ sinh thái ven ... lịch sinh thái nghề truyền thống CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SINH KẾ BỀN VỮNG VÙNG VEN BIỂN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ðỔI KHÍ HẬU 1.1 Sinh kế bền vững 1.1.1 Khái niệm ðịnh nghĩa Chambers Conway (1992) sinh...
 • 12
 • 42
 • 0

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định

Sinh kế bền vững vùng ven biển đồng bằng sông hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu nghiên cứu điển hình tại tỉnh nam định
... Nhận xét chung nghiên cứu sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu khoảng trống cho nghiên cứu Luận án Các nghiên cứu giới Việt Nam sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh BðKH tập ... Sinh kế bền vững vùng ven biển ñồng sông Hồng bối cảnh biến ñổi khí hậu: Nghiên cứu ñiển hình tỉnh Nam ðịnh” kỳ vọng lấp ñược phần khoảng trống nghiên cứu Mục ñích nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu ... sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh biến ñổi khí hậu Nội dung chương bao gồm tổng quan sinh kế bền vững, gắn khung sinh kế bền vững với BðKH sinh kế bền vững vùng ven biển bối cảnh BðKH Chương...
 • 198
 • 166
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... thực quyền định đoạt chủ sở hữu đất đai nh định mục đích sử dụng đất; quy định hạn mức giao đất v thời hạn sử dụng đất; định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, cho ... việc sản xuất nông nghiệp không mang lại hiệu cao Vì vậy, việc chuyển đổi cấu sử dụng đất từ sản xuất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp l ho n to n hợp lý, khai thác đợc khả sử dụng đất cách ... quy định Luật n y đất giá v ngời sử dụng đất có quyền v nghĩa vụ cụ thể + Tại Điều 12 quy định Nh nớc xác định giá loại đất để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền giao đất cho thuê đất...
 • 133
 • 420
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định

Luận văn đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện nghĩa hưng, tỉnh nam định
... ñ tài: “ðánh giá hi u qu s d ng ñ t s n xu t nông nghi p huy n Nghĩa Hưng, t nh Nam ð nh” 1.2.M c ñích nghiên c u - ðánh giá hi n tr ng s d ng ñ t s n xu t nông nghi p c a huy n Nghĩa Hưng - ... t Vi t Nam 30 2.3: Di n tích h ng ñ t lúa Vi t Nam 32 4.1 Di n tích lo i ñ t huy n Nghĩa Hưng 40 4.2 Giá tr s n xu t t c ñ tăng trư ng ngành nông nghi p 43 4.3 Giá tr s n xu t c u ngành nông nghi ... ng ñ t nông nghi p Theo chi n lư c phát tri n nông nghi p - nông thôn Vi t Nam ñ n năm 2010 (2000) [3] quan ñi m s d ng ñ t nông - lâm nghi p là: Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th...
 • 111
 • 540
 • 1

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lúa bền vững tại huyện xuân trường, tỉnh nam định

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất lúa bền vững tại huyện xuân trường, tỉnh nam định
... huyện Xuân Trường, Nam Định - Xác định kiểu sử dụng đất lúa bền vững huyện Xuân Trường, Nam Định 3.2.3 Xác định yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất lúa bền vững huyện Xuân Trường, ... tài: Đánh giá hiệu sử dụng đất lúa bền vững huyện Xuân Trường - tỉnh Nam Định 1.2 Mục đích, yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Xác định kiểu sử dụng đất lúa hiệu kinh tế cao bền vững huyện Xuân Trường, ... hình sử dụng đất Chuyên lúa Các kiểu sử dụng đất Lúa xuân Lúa mùa Lúa xuân Lúa mùa – Ngô đông Lúa xuân Lúa mùa – Bí xanh Lúa xuân Lúa mùa – Khoai tây Lúa xuân Lúa mùa – Khoai lang Lúa xuân...
 • 103
 • 59
 • 0

Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển, tỉnh bến tre

Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển, tỉnh bến tre
... 37 Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương khả thích ứng với biến đổi khí hậu ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre 38 | WWF - Việt Nam Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương khả thích ứng với biến ... vực tỉnh Bến Tre ❞ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ Đại học Cần Thơ | 21 Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương khả thích ứng với biến đổi khí hậu ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre Đ ánh giá nhanh tính tổn ... với biến đổi khí hậu ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre Đại học Cần Thơ | 23 Đánh giá nhanh tổng hợp tính tổn thương khả thích ứng với biến đổi khí hậu ba huyện ven biển, tỉnh Bến Tre ❝ Sự gia tăng...
 • 77
 • 304
 • 2

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, TÍNH DỄ BỊ TỔN HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GÂY RA VỚI ĐỐI VỚI BỆNH TẬT, NHẤT LÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI TUỔI GIÀ, DỊCH BỆNH NHƯ SỐT XUẤT HUYẾT, SỐT RÉT VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG, TÍNH DỄ BỊ TỔN HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GÂY RA VỚI ĐỐI VỚI BỆNH TẬT, NHẤT LÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI TUỔI GIÀ, DỊCH BỆNH NHƯ SỐT XUẤT HUYẾT, SỐT RÉT VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM KHÁC
... sức khỏe biến đổi khí hậu gây 1.7 TÍNH DỄ BỊ TỔN HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GÂY RA ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN HÀ TĨNH 1.7.1 Tính dễ bị tổn hại biến đổi khí hậu gây với bệnh tật, người tuổi già Biến đổi khí ... 1.7.1 .Tính dễ bị tổn hại biến đổi khí hậu gây với bệnh tật, người tuổi già 23 1.7.2 .Tính dễ bị tổn hại biến đổi khí hậu gây dịch bệnh sốt xuất huyết, sốt rét 24 1.7.3 .Tính ... 1.6.TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG 16 1.6.1.Tình hình chung giới .16 1.2.1.Tại Việt Nam 20 1.7.TÍNH DỄ BỊ TỔN HẠI DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GÂY RA ĐỐI VỚI NGƯỜI...
 • 32
 • 305
 • 0

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh quảng ngãi

đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh quảng ngãi
... nguyên t 1.2.2 Tài nguyên nư c 1.2.3 Tài nguyên r ng 1.2.4 Tài nguyên bi n 1.2.5 Tài nguyên khoáng s n 1.2.6 Tài nguyên nhân văn ... hình MIKE Basin 61 3.2 ÁNH GIÁ TÁC NG C A BI N I KHÍ H U N TÀI NGUYÊN NƯ C M T T NH QU NG NGÃI 70 3.2.1 Tác 3.2.2 Tác 3.2.3 Tác 3.2.4 Tác ng ng ng c ng c n b c h i ti m ... nhiên, tác ng c a B KH n t ng lĩnh v c c th t nh Qu ng Ngãi chưa c nghiên c u, ánh giá y m t cách h th ng Vì v y, vi c ánh giá tác ng c a bi n i khí h u n tài nguyên nư c m t c a t nh Qu ng Ngãi...
 • 121
 • 542
 • 11

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC THIÊN TAI LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG CHẢY (LŨ LỤT, KHÔ HẠN) TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN CÁC THIÊN TAI LIÊN QUAN ĐẾN DÒNG CHẢY (LŨ LỤT, KHÔ HẠN) TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM
... CÁC TAI BIẾN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM IV.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM Tỉnh Quảng Nam địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng loại thiên tai địa động ... tính toán, đánh giá yếu tố gây lũ lụt, hạn hán cần xem xét Cùng với biến đổi khí hậu toàn cầu, biến động dòng chảy ngày mang tính chất cực đoan thiên tai liên quan đến dòng chảy lụt, hạn hán ... nhân, yếu tố tác động gây dạng thiên tai (lũ lụt, hạn hán) tỉnh Quảng Nam đưa cảnh báo tình hình thiên tai lụt, hạn hán theo kịch biến đổi khí hậu cấp thiết, làm sở cho cấp lãnh đạo tỉnh xây dựng...
 • 98
 • 355
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế ven biển

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế ven biển
... 2: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN THỊ XÃ NINH HÒA CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ NUÔI TRỒNG ... CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN SINH KẾ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ GIẢI PHÁP 3.1 Xây dựng sở liệu Để đánh giá mức độ tác động BĐKH đến sinh kế cộng đồng dân cư ven biển thị ... hai biểu biến đổi khí hậu b Nguyên nhân biến đổi khí hậu Khí hậu biến đổi nhóm nguyên nhân: ->Nhóm nguyên nhân khách quan (do biến đổi tự nhiên) bao gồm: biến đổi hoạt động mặt trời, thay đổi quỹ...
 • 56
 • 401
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhung tac dong tich cuc va tieu cuc cua bien doi khi hau den tai nguyen nuoc o viet namtac dong cua bien doi khi hau den tai nguyen nuoc o viet namnghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố biến đổi khí hậu đến các công trình bảo vệ bờtác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vựcđánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sinh kế người dân các xã vùng đệm vườn quốc gia cát bànghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp áp dụng thí điểm cho một số tỉnh vùng đồng bằng sông hồngđánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông lôứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệpđánh giá tác động biến đổi khí hậu đến nông nghiệpứng dụng gis và mô hình swat đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lưu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông bé3 đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước tỉnh hà giangvà đề xuất một số giải pháp ứng phólượng giá tổn thất do biếndanh gia ton hai do song thi vaitác động của biến đổi khí hạu đến vườn quốc gia tam đảođánh giá nguy cơ đổ vỡ đối với hệ thống ngân hàng việt namDược liệu có tác dụng giảm đauĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyênMẫu số 1a,1b,1c,1d Đơn đăng ký dự thi1a. Mẫu số 1A (Đơn VC – CV so 126_HCQG-TCCB)2b. Mẫu số 2B(Mô tả CV NLĐ (CV so 126_HCQG-TCCB)Quy định công tác học sinh sinh viên ở Đại học Quốc gia Hà Nội (Quyết định số 2875 QĐ-CT&HSSV ngày 18 8 2009)Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất màu fomazanDon yeu cau CNQMCP _TC 2012Form-De nghi mua CP to chuc_20124 Phieu dong gop y kien DHDCD 20173 BC cua BKS tai DHCD 2016 (3)Thực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)CV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thành25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmBai giang ATLĐ cho công nhânNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Giao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOV