Bài giảng hóa học thực phẩm vũ ngọc bội, nguyễn thị mỹ trang

Bài giảng hóa học thực phẩm ngọc bội, nguyễn thị mỹ trang

Bài giảng hóa học thực phẩm vũ ngọc bội, nguyễn thị mỹ trang
... 2 HÀM LƯỢNG VÀ TRẠNG THÁI CỦA NƯỚC TRONG SẢN PHẨM THỰC PHẨM Hàm lượng nước Dựa vào thành phần nước sản phẩm thực phẩm → chia nhóm sau: •  Thực phẩm có hàm lượng nước cao 40% (Rau, Tp lỏng … ... VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM •  VẤN ĐỀ II PROTEIN - CHẤT TẠO CẤU TRÚC CHO THỰC PHẨM •  VẤN ĐỀ III POLYSACCARID CHẤT TẠO HÌNH CỦA SẢN PHẨM VẤN ĐỀ I NƯỚC VỚI CẤU TRÚC VÀ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM VAI TRỊ ... độ nước tới oxy hố lipid bảo quản thực phẩm có lipid Lipid bền, bị biến đổi theo hướng chính: •  Oxy hóa sinh học enzyme VSV •  Oxy hóa tác nhân vật lý hóa học: Oxy khí quyển, diện tích bề mặt...
 • 115
 • 181
 • 1

Tập bài giảng Hóa học thực phẩm

Tập bài giảng Hóa học thực phẩm
... lượng Chất tạo cho thực phẩm http://www.ebook.edu.vn Trang 39 Tập giảng Hóa học thực phẩm Tham gia tạo màu sắc hương thơm cho sản phẩm Tạo tính chất lưu biến cho sản phẩm thực phẩm: độ trong, độ ... công nghệ thực phẩm Ptpu Phản ứng oxy hóa http://www.ebook.edu.vn Trang 43 Tập giảng Hóa học thực phẩm Tùy thuộc vào điều kiện oxy hóa monosaccharide thu sản phẩm khác Trong điều kiện oxy hóa nhẹ ... Nucleoprotein - Metalprotein http://www.ebook.edu.vn Trang 20 Tập giảng Hóa học thực phẩm Giá trị protein thực phẩm Giá trị protein thực phẩm đánh giá khả thỏa mãn người tiêu dùng nhu cầu nitơ acid...
 • 77
 • 4,371
 • 10

Bài giảng hóa sinh thực phẩm chương 5 lipid (lipit) ths phạm hồng hiếu

Bài giảng hóa sinh thực phẩm  chương 5 lipid (lipit)  ths phạm hồng hiếu
... (monosacarit/oligosacarit) ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 10 5. 2 lipit đơn giản 5. 2.1 Triaxylglixerin 5. 2.2 Sáp 5. 2.3 Sterit ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 11 Triaxylglixerin ... lúa mì ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 33 11 03/09/2013 C A D C B A D B HO HO Cholesterol ThS Phạm Hồng Hiếu Ecgosterol Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 34 5. 3 Lipit phức tạp 5. 3.1 ... glixerophophat ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 5: Lipit 18 03/09/2013 Tính chất hóa lý dầu mỡ Nhiệt độ nóng chảy Các số hóa học Phản ứng thủy phân Phản ứng oxy hóa ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh...
 • 13
 • 244
 • 0

Bài giảng hóa sinh thực phẩm (ths phạm hồng hiếu) chương 7 chất màu, chất mùi

Bài giảng hóa sinh thực phẩm (ths phạm hồng hiếu)  chương 7 chất màu, chất mùi
... chất màu tự nhiên – Các chất màu tổng hợp ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 7: Chất màu, chất mùi 7. 1.2 Các chất màu tự nhiên ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 7: Chất màu, chất mùi ... giàu chất thơm, sau dùng chất thơm vào sản phẩm thực phẩm khác  Tổng hợp chất thơm nhân tạo có mùi thích ứng vào sản phẩm thực phẩm ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 7: Chất màu, chất mùi ... axit amin + axit ascorbic  aldehit ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 7: Chất màu, chất mùi 29 ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 7: Chất màu, chất mùi 30 10 ...
 • 10
 • 342
 • 2

Bài giảng hóa sinh thực phẩm (ths phạm hồng hiếu) chương 8 nước

Bài giảng hóa sinh thực phẩm (ths phạm hồng hiếu)  chương 8 nước
... ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 8: Nước 33 11 8. 5 Ảnh hưởng hoạt độ nước đến thực phẩm ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 8: Nước 34 8. 5 Ảnh hưởng hoạt độ nước đến thực phẩm ThS Phạm ... Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 8: Nước 17 8. 3 TRẠNG THÁI CỦA NƯỚC TRONG THỰC PHẨM  NƯỚC TỰ DO: Là chất lỏng mixen có tính chất nước nguyên chất ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 8: Nước 18 8.3 ... Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 8: Nước 14 8. 3 TRẠNG THÁI CỦA NƯỚC TRONG THỰC PHẨM  Nhóm sản phẩm có hàm lượng nước thấp (dưới 10%) ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 8: Nước 15 8. 3...
 • 21
 • 162
 • 0

Bài giảng hóa sinh thực phẩm ( ths phạm hồng hiếu) chương 1 mở đầu

Bài giảng hóa sinh thực phẩm ( ths phạm hồng hiếu)  chương 1 mở đầu
... nhân sinh ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1 : Mở đầu 11 TPHH thể sống 2 .1 Nước 2.2 Nguyên tố hóa học 2.3 Các hợp chất hữu ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1 : Mở đầu 12 07/09/2 013 2 .1 ... – Chương1 : Mở đầu 1. 1 Đối tượng nhiệm vụ  Phân loại theo mức độ nghiên cứu: – Hóa sinh phân tử – Hóa sinh lượng tử – Hóa sinh vô – Hóa sinh hữu ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1 : Mở đầu ... virus ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương1 : Mở đầu 1. 1 Đối tượng nhiệm vụ  Phân loại theo mục đích: – Hóa sinh y học – Hóa sinh nông nghiệp – Hóa sinh công nghiệp ThS Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh...
 • 6
 • 273
 • 1

Bài giảng hóa sinh thực phẩm (ths phạm hồng hiếu) chương 2 protein

Bài giảng hóa sinh thực phẩm (ths phạm hồng hiếu)  chương 2 protein
... hiếu khí NH2 ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein 87 29 07/09 /20 13 Phản ứng khử cacboxyl R – CH – COOH R – CH2 – NH2 + CO2 NH2 ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein 88 ... ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein 61 Phương pháp điện di đẳng điện ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein 62 Phương pháp SDS-Page ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương ... Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein 13 Axit amin phân cực, axit tính ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein 14 Axit amin khơng phân cực ThS .Phạm Hồng Hiếu Hóa Sinh TP – Chương 2: Protein...
 • 32
 • 316
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa
... 24/04/2 012 Cấu trúc BDMTK  Mã TSNV: Xác định vị trí TK BCĐKT (sử dụng để lập Bảng cân đối kế toán)  Cấu trúc: chuỗi phân cấp nhóm ký tự xác định mã số mục BCĐTS VD: TK 11 1 -> mã TSNV 10 0 -1 1 0 -1 1 1” ... TK khác ngƣợc lại VD: Gửi tiền vào ngân hàng  ghi nợ 11 21 “Tiền gửi ngân hàng”, ghi có 11 1 “Tiền mặt quỹ” 31 24/04/2 012 Định khoản kế toán - Xác định đối tƣợng kế toán (tài khoản) chịu ảnh hƣởng ... Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ  Sổ Cái  Các sổ, thẻ kế toán chi tiết 15 24/04/2 012 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 16 24/04/2 012 Hình thức kế toán máy tính  Sử dụng phần mềm...
 • 92
 • 218
 • 0

Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa
... kiểu báo cáo 23 22 /03 /20 12 Hộp thoại Scenario Manager 24 22 /03 /20 12 Mô tả tình 25 22 /03 /20 12 Nhập giá trị tập yếu tố đầu vào 26 22 /03 /20 12 Chỉ định biến kết kiểu báo cáo 27 22 /03 /20 12 Kết thực ... 21 22 /03 /20 12 Các tình khảo sát Yếu tố Kỳ vọng Xấu TL giá vốn hàng bán 55.0% 61.5% 70.0% TL khoản phải thu 19.0% 21 .2% 23 .0% TL hàng tồn kho 22 .0% 23 .3% 24 .0% TL khoản phải trả Vốn huy động 22 ... 39 22 /03 /20 12 Hộp thoại Calculation 40 22 /03 /20 12 Ví dụ: Tính lại nhu cầu vay  Tính lại nhu cầu vay năm 20 09 công ty ABCD Excel 20 03 Excel 20 10 41 22 /03 /20 12...
 • 81
 • 251
 • 0

Bải giảng Tin học đai cương Chương 6 - Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa

Bải giảng Tin học đai cương Chương 6 - Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa
... thành nhiều hàng, cột (65 ,5 36 hàng, 2 56 cột với Excel 97 – 2003; 1,048,5 76 hàng, 16, 384 cột với Excel 2010)  Đánh số hàng, cột: ◦ Hàng: … 65 5 36 ◦ Cột: A … IV Chương - Phần mềm trình chiếu ... thông tin nhân viên: ◦ Mã NV: ◦ Họ tên: ◦ Ngày sinh: ◦ Số ĐT: 000104 Nguyễn Văn Dũng 16/ 06/ 2982 09 061 234 56  Gõ dòng ghi bắt đầu dấu gạch đầu dồng -  Tham khảo Chương - ... Dạng văn  Custom : Dạng tùy ý Chương - Phần mềm trình chiếu 41 42 Ví dụ  Cho số + 134. 567 , -1 234. 567 , 0.123 Hiển thị số theo dạng khác  Xem Number.xlsx Chương - Phần mềm trình chiếu 43 Canh...
 • 124
 • 434
 • 0

Bài giảng tin học đại cương chương 2 ths nguyễn thị khiêm hòa

Bài giảng tin học đại cương chương 2  ths nguyễn thị khiêm hòa
... bảng Chương 2: Hệ điều hành 10/31 /20 13 20 Hệ thống quản lý tập tin Khái niệm: ◦ Ổ đĩa ◦ Tập tin ◦ Thư mục Chương 2: Hệ điều hành 10/31 /20 13 21 Hệ thống quản lý tập tin (tt) Thao tác với tập tin, ... Hiển thị xếp ◦ Tìm kiếm ◦ Sao chép, di chuyển ◦ Đổi tên ◦ Xóa, phục hồi Chương 2: Hệ điều hành 10/31 /20 13 22 Quản lý tập tin – Công cụ Windows Explorer Thay đổi cách hiển thị Hộp tìm kiếm 23 Sao ... hành Microsoft Chương 2: Hệ điều hành 10/31 /20 13 12 Một số hệ điều hành phổ biến  Hệ điều hành điện thoại di động: ◦ HĐH Android ◦ HĐH iOS ◦ HĐH Windows Phone 10/31 /20 13 Chương 2: Hệ điều hành...
 • 42
 • 57
 • 0

Bài giảng tin học ứng dụng chương 3 ths nguyễn thị khiêm hòa

Bài giảng tin học ứng dụng chương 3  ths nguyễn thị khiêm hòa
... Công nghệ Thông tin _ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM TIN HỌC ỨNG DỤNG CHƢƠNG 3: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN BẰNG EXCEL KỸ THUẬT CHIẾT KHẤU DÕNG TIỀN Khoa Công nghệ Thông tin _ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM ... I Ế T n 33 Khoa Công nghệ Thông tin _ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM T I Ề N LỊCH TRẢ NỢ T H U Ậ T C H I Ế T K H Ấ U D Ò N G  Đáp án: K Ỹ Xem S1_Lịch trả nợ 34 Khoa Công nghệ Thông tin _ Trường ... việc phân tích hiệu tài dự án  Sử dụng Excel làm công cụ để thẩm định tài dự án Khoa Công nghệ Thông tin _ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Tài liệu học tập  Nguyễn Tấn Bình, Phân tích hoạt động...
 • 203
 • 76
 • 0

Bài giảng tin học đại cương chương 3 ths nguyễn thị khiêm hòa

Bài giảng tin học đại cương chương 3  ths nguyễn thị khiêm hòa
... Messenger ◦ Skype Chương3 - Mạng máy tính Unternet 10 /31 /20 13 33 Màn hình đăng nhập Yahoo Messenger 10 /31 /20 13 Chương3 - Mạng máy tính Unternet 34 Màn hình đăng nhập Skype 10 /31 /20 13 Chương3 - Mạng máy ... tính Unternet 37 Trang chủ Twitter 10 /31 /20 13 Chương3 - Mạng máy tính Unternet 38 Trang chủ LinkedIn 10 /31 /20 13 Chương3 - Mạng máy tính Unternet 39 Trang chủ YouTube 10 /31 /20 13 Chương3 - Mạng máy ... 10 /31 /20 13 13 Chương3 - Mạng máy tính Unternet 10 /31 /20 13 14 Metropolitan Area Network Chương3 - Mạng máy tính Unternet 10 /31 /20 13 15 Wide Area Network Chương3 - Mạng máy tính Unternet 10 /31 /20 13 16...
 • 44
 • 107
 • 0

Bài giảng hóa học đại cương chương i ths nguyễn vinh lan

Bài giảng hóa học đại cương chương i  ths nguyễn vinh lan
... phân biệt CTHH I- Đồng ph phâ ƯƠ NG HĨ A Đ I C CƯƠ ƯƠNG ần – HĨA H ỮU C Ơ Ph Phầ HỮ CƠ N i dung: Gồm chương Chương I- Đ i cương Hóa hữu Chương II- Hidrocarbon ất hidroxi hidrocarbon Chương III- ... hiệu ứng liên hợp ưu nên mật độ electron vòng benzen phenol cao benzen Hiệu ứng cảm ứng dương tăng Hiệu ứng siêu liên hợp giảm III- HI ỆU ỨNG SI ÊU LI ÊN H ỢP HIỆ SIÊ LIÊ HỢ Hiệu ứng siêu liên ... Cis- trans-1,2-dimetilxiclopropan ân quang học: 2- Đồng ph phâ 2.1- Thuy ết carbon tứ di ện qui ước bi ểu di ễn cấu Thuyế diệ biể diễ ân tử kh ơng gian ph phâ khơ gian:: a- Thuyết carbon tứ diện...
 • 15
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa học thực phẩmbai giang hoa hoc cua thay vu khac ngocbài giảng hóa sinh thực phẩmhóa học thực phẩm lê ngọc túsách hóa học thực phẩm lê ngọc túhóa học thực phẩm lê ngọc tú pdfgiáo trình hóa học thực phẩm lê ngọc tútron bo bai giang hoa hoc thay vu khac ngocbai giang hoa hoc thay vu khac ngocbài giảng môn hóa học thực phẩmhóa học thực phẩm của lê ngọc túsách hóa học thực phẩm của lê ngọc túbài tập trắc nghiệm hóa học thực phẩmlựa chọn xây dựng và sử dụng hệ thống hiện tượng thực tiễn vào trong các bài giảng hoá học vô cơ lớp 11 chương trình nâng cao nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinhbài giảng hoá họcPHÂN TÍCH NHÂN vật TRONG TRUYỆN NGẮNTuần 8. Nếu chúng mình có phép lạde thi tài chính công k25 uehde thi kinh tế đô thị k26 uehTin học lớp 6 học kỳ i năm học 2013 20142. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Thực hành vẽ hình chữ nhậtVẽ hai đường thẳng song songkế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12Down load CV i s 1270Giáo án tiếng anh 10 cơ bảnMỘT số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TIỂU học CHIA NHÓM và học NHÓM THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mớiNghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (tt)Kĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Triển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)Down load CV i s 1254 (1)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (tt)Nghiên cứu các kỹ thuật quét của sâu mạng và các phương pháp phát hiện (LV thạc sĩ)BỘ câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN môn ANH văn lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN