NGUYÊN lý kế TOÁN đh đà NẴNG

Giao trinh nguyen ly ke toan (ĐH Thái Nguyên)

Giao trinh nguyen ly ke toan (ĐH Thái Nguyên)
... Ngược lại, có trường hợp thu tiền diễn trước giao hàng hay cung cấp dịch vụ chưa ghi nhận doanh thu Trong trường hợp kế toán phải coi nợ phải trả việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ thực 2.5 Nguyên ... vận động, biến đổi hình thái lượng giá trị Nghiên cứu vận động tư sản xuất, C Mác nêu công thức chung tuần hoàn tư sản xuất qua giai đoạn: T-H SX H’-T Sự biến đổi hình thái tồn loại tài sản chủ ... sản đơn vị thay đổi hình thái qua giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu: cung cấp, sản xuất tiêu thụ Xét trình liên tục, tương ứng với giai đoạn tài sản thay đổi hình thái từ tiền mặt hay tiền...
 • 242
 • 352
 • 2

bài giảng nguyên kế toán - đh công nghệ vạn xuân

bài giảng nguyên lý kế toán - đh công nghệ vạn xuân
... quản giám đốc trình chặt chẽ nhằm quản giám đốc trình chặt chẽ 10/30/14 Khái niệm hạch toán kế toán Kế toán thực Kế toán thực công việc công việc Thứ nhất: kế toán đo Thứ nhất: kế toán ... nguyên tắc kế toán chung thừa nhận Đơn vị kế toán Thước đo tiền tệ Kỳ kế toán Các định đề/giả thuyết kế toán 10/30/14 Các định đề, nguyên tắc kế toán chung thừa nhận 10/30/14 Các nguyên tắc kế ... tố: -Tài khoản kế toán -Các quan hệ đối ứng tài khoản 46 Tài khoản kế toán Khái niệm 10/30/14 - Tài khoản kế toán công cụ, phương tiện để kế toán phản ánh, theo dõi biến động đối tượng kế toán...
 • 86
 • 265
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 1 ppt

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 1 ppt
... trán trng cạm ån Biãn soản : Ths Bi Nỉỵ Thanh H CHỈÅNG GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ KÃÚ TOẠN 1. 1 SỈÛ HÇNH THNH V PHẠT TRIÃØN CA HẢCH TOẠN KÃÚ TOẠN 1. 1 .1 Hảch toạn - nghéa v vai tr ca nãưn kinh tãú Ngay ... kãú toạn chung säú 01 ca Viãût Nam âỉåüc Bäü Ti chênh ban hnh ngy 31/ 12/2002 1. 3.2. 1- Khại niãûm thỉûc thãø kinh doanh (hay cn gi l âån vë kãú toạn) Âáy l khại niãûm cå bn nhàòm âãư cho kãú toạn ... tỉåüng cho vay khạc - Nåü di hản âãún hản tr - Phi tr cho ngỉåìi bạn - Phi tr phi näüp cho ngán Nh nỉåïc - Phi tr cho cäng nhán viãn - Cạc chi phê phi tr - Phi tr näüi bäü - Phi tr khạc + Nåü...
 • 24
 • 62
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 3 doc

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 3 doc
... - Ng.liãûu, váût liãûu chênh - Váût liãûu phủ CP nhán cäng TT - Lỉång, - BHXH, BHYT, KPCÂ CP sn xút chung - CP nhán viãn phán xỉåíng - CP váût liãûu - CP dủng củ sn xút - CP kháúu hao TSCÂ - ... (911) Nåü - Cọ Giạ väún hng bạn k - Chi phê ti chênh - Doanh thu thưn bạn hng &cung cáúp d.vủ - Doanh thu hoảt âäüng ti chênh - Chi phê bạn hng - Chi phê qun l doanh nghiãûp -Thu nháûp khạc - Chi ... phê qun l doanh nghiãûp -Thu nháûp khạc - Chi phê khạc - Cäüng phạt sinh Nåü - Kãút chuøn li (2) - Cäüng phạt sinh Cọ - Kãút chuøn läù (3) Lỉu : (1) : Cäng dủng ca ti khon ny cho phẹp doanh nghiãûp...
 • 24
 • 81
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 4 potx

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 4 potx
... 155A : 9.056.000 -6 22B : 570.000 - 155B : 13.5 84. 000 627 : 190.000 : 22. 640 .000 Cọ TK 338 : 1. 140 .000 - 154A : 9.056.000 -3 382 : 120.000 - 154B : 13.5 84. 000 -3 383 : 900.000 -3 3 84 : 120.000 Nåü ... 100.000.000 - 155B : 60.000.000 Cọ TK 1 54 : 160.000.000 - 154A : 100.000.000 - 1 54 B : 60.000.000 3/ Nghiãûp vủ Nåü TK 157 : 12.000.000 Cọ TK 155 B : 12.000.000 5/ Nghiãûp vủ Nåü TK 641 Cọ TK 3 34 Cọ ... vủ 4a Nåü TK 632 Cọ TK 157 Nghiãûp vủ 4b Nåü TK 112 Cọ TK 511 Cọ TK 3331 6/ Nghiãûp vủ Nåü TK 642 Cọ TK 3 34 Cọ TK 338 Cọ TK 2 14 Cọ TK 153 Cọ TK 111 : : 25.000.000 25.000.000 : : : 44 .000.000 40 .000.000...
 • 24
 • 80
 • 0

Nguyên kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 5 potx

Nguyên lý kế toán (Ths Bùi Nữ Thanh Hà - ĐH Đà Nẵng) - 5 potx
... tỉìng âäúi tỉåüng ti sn Chàóng hản: cán âäúi giỉỵa tçnh hçnh nháûp - xút - täưn ngun váût liãûu, cán âäúi giỉỵa tçnh hçnh nháûp - xút - täưn thnh pháøm, hng họa 1 15 - Cán âäúi giỉỵa mäüt bãn ... biãøu hiãûn thnh: - Cán âäúi giỉỵa nhiãưu âäúi tỉåüng chi ph - thu nháûp - kãút qu hồûc cán âäúi giỉỵa lưng tiãưn vo v lưng tiãưn mäüt thåìi k - Cán âäúi giỉỵa tçnh hçnh nháûp - xút - täưn tỉìng âäúi ... säø kãú toạn: - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Nháût k chung - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Nháût k - Säø cại - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Chỉïng tỉì ghi säø - Hçnh thỉïc säø kãú toạn Nháût k - Chỉïng tỉì 99...
 • 24
 • 106
 • 0

bài giảng nguyên kế toán chương 2 - Phương pháp Chứng từ kế toán ĐH lạc hồng

bài giảng nguyên lý kế toán chương 2 - Phương pháp Chứng từ kế toán ĐH lạc hồng
... Mẫu số 02 VT (Ban hành theo QĐ số: 15 /20 06/QĐ-BTC) ngày 20 /3 /20 06của Bộ trởng BTC) phiếu xuất kho Nợ: Ngày tháng năm Có: - Họ tên người nhận hàng: - xuất kho: - Xuất ... - Chng t mnh lnh - Chng t chp hnh - Chng t th tc k toỏn - Chng t liờn hp Phõn loi theo a im lp chng t: - Chng t bờn - Chng t bờn ngoi Phõn loi theo s ln ghi cỏc nghip v: - Chng t ghi ln - ... số: 15 /20 06/QĐ-BTC) ngày 20 /3 /20 06của Bộ trởng BTC) biên lai thu tiền Ngày tháng năm Quyển số: Số: - Họ tên người nộp: - Địa chỉ: - Nội dung thu: - Số tiền...
 • 23
 • 715
 • 0

Bài giải chi tiết sách bài tập nguyên kế toán (NLKT) đh kinh tế TP HCm

Bài giải chi tiết sách bài tập nguyên lý kế toán (NLKT) đh kinh tế TP HCm
... tài 7 .Chi tài 8 .Chi phí bán hàng 9 .Chi phí quản lí doanh nghiệp 10.Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 11.Thu nhập khác 12 .Chi phí khác 13.Lợi nhuận khác 14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15 .Chi ... 500 1.400 Sổ kế toán chi tiết Tài khoản : Phải trả người bán (331) Tên người bán A Ngày ghi Chứng từ Diễn giải sổ Số ngày Số dư đầu tháng 1/2008 Thanh toán bù trừ (đã trả) Thanh toán nợ tiền ... 600000 nguồn vốn kinh doanh nhà xưởng máy móc, thiết bị Tổng tài sản 889000 Tổng nguồn vốn 889000 Bài : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tài sản Nguyên vật liệu Tiền gửi ngân hàng Dụng cụ quản Tiền mặt Thành...
 • 89
 • 2,212
 • 2

Nguyên kế toán (đã cập nhật theo TT 200 và luật kế toán 2015) võ thị thùy trang

Nguyên lý kế toán (đã cập nhật theo TT 200 và luật kế toán 2015) võ thị thùy trang
... giao dịch, kiện điều kiện  Kỳ kế toán (theo Điều 12, Luật kế toán 2015) - Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng quy định sau: a) Kỳ kế toán năm 12 tháng, tính từ đầu ngày ... vị kế toán có hiệu lực - Trường hợp kỳ kế toán năm kỳ kế toán năm cuối có thời gian ngắn 90 ngày phép cộng với kỳ kế toán năm cộng với kỳ kế toán năm trước để tính thành kỳ kế toán năm; kỳ kế toán ... TÁC KẾ TOÁN Nhiệm vụ kế toán (Điều – Luật kế toán 2015) Với chức phản ánh giám đốc toàn hoạt động kinh tế doanh nghiệp, kế toán có nhiệm vụ sau: - Thu thập, xử thông tin, số liệu kế toán theo...
 • 86
 • 136
 • 0

Bài giảng nguyên kế toán chương 1 tổng quan về kế toán (đh hoa sen)

Bài giảng nguyên lý kế toán  chương 1 tổng quan về kế toán (đh hoa sen)
... khác 10 /16 /2 011 Quy trình k toán Dữ liệu kinh t Thu thập, Ghi chép Phân tích, tổng h p Cung cấp thông tin Thông tin Tài 10 /16 /2 011 1. 3 Các lĩnh vực k toán • • • • K toán tài K toán qu n trị K toán ... dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị 39 10 /16 /2 011 Kỳ k toán (Đi u 13 – Luật k toán) Kỳ k toán gồm kỳ k toán năm, kỳ k toán quý, kỳ k toán tháng 40 10 /16 /2 011 Nghiệp v kinh t , tài chính: Là ho ... 24 10 /16 /2 011 Tình DN mua máy photocopy vào ngày 01. 01 30tr • Ngày 31. 12, giá bán máy photocopy 35tr DN ghi nhận giá trị tài s n: + Vào ngày 01. 01 bao nhiêu? + Vào ngày 31. 12 bao nhiêu? 25 10 /16 /2 011 ...
 • 49
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Quyết định 65 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 2114 QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần (Đợt 04 năm 2016) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 3111 QĐ-UBND điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh năm 2016Quyết định 28 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định về phí, lệ phí do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 2069 QĐ-BTC năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chínhQuyết định 3446 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 30 2016 QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2125 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí hỗ trợ xi măng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 2264 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500Quyết định 715 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiQuyết định 1553 QĐ-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Sản xuất và kinh doanh mật ong Cao nguyên đá tỉnh Hà GiangQuyết định 63 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32 2015 QĐ-UBND do tỉnh Phú Yên ban hànhQuyết định 613 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 1168 QĐ-UBND.HC năm 2016 phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030Quyết định 5479 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà NộiQuyết định 52 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long AnQuyết định 3784 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030