Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... Cách 1: 7, 56 5, 173 ≈ 8.5 ≈ 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 ≈ 39,1 078 8 ≈ 39 c 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 73 ,95 : 14,2 ≈ 74 :14 ≈ CÁch 2: 73 ,95 : 14,2 ≈ 5,2 077 ≈ d 21 ,73 .0,815 7, 3 Cách 1: 21 ,73 .0,815 7, 3 ≈ 21.1 ... tËp sè 97 SGK a ( -6, 37 0,4) 2,5=-6, 37 (0,4.2,5)=-6, 37 b (-0,125).(-5,3).8= (-1,25.8).(-5,3)=(-1).(5,3)= 5,3 c (-2,5).(-4).( -7, 9)=((-2,5).(-4)).( -7, 9) =7, 913 (-0, 375 ).4 13 (-2)3= ( (-(-0, 375 ).(-8)) ... 1,2) x = -4,9 – 2 ,7 2x = -7, 6 x = -3,8 b (-5,6 + 2,9) x = -9,8 +3,86 -2,7x= -5,94 x = 2,2 Bài 126/SBT a 10x = 111 : 10x = 37 x = 3 ,7 b 10 + x = 111 : 10 + x = 37 x = 27 Củng cố: (7 ) Nhắc lại kiến...
 • 125
 • 3,203
 • 80

giao an phu dao Toan 7

giao an phu dao Toan 7
... To¸n hai: 7, 923; 17, 418; 79 ,1364; 50,401; 0,155; 60,996 Hs: ĐTBm = • Bài 74 sgk: Hệ số 1: 7; 8; 6; 10 ( + + + 10 ) + ( 27 + + + 9) + 3.8 + 2.4 + Hệ số 2: 7; 6; 5; 109 Hệ số 3: = = 7, 2(6) ≈ 7, 3 15 ... 67 b) = 5,1428 ≈ 5,14 b) = 5,1428 ≈ 5,14 c) = 4, 272 7 ≈ 4, 27 11 c) 11 = 4, 272 7 ≈ 4, 27 Hs làm câu a theo Bài 100 SBT: hướng dẫn gv a) = 9,3093 ≈ 9,31 hs lên bảng làm câu b,c,d Hs: b) = 4 ,77 3 ... 4 ,77 3 ≈ 4 ,77 c) =289, 574 1 ≈ 289, 57 d) = 23 ,72 63 ≈ 23 ,73 Hs lớp nhận xét Gọi hs đọc đề 77 SGK Bài yêu cầu thực hai bước để tìm kết ước lượng : a) ≈ 500 50 = 25000 b) ≈ 80 = 400 c) ≈ 70 00 : 50...
 • 31
 • 764
 • 7

giáo án phụ đạo toán 7 hay

giáo án phụ đạo toán 7 hay
... b/ 7, 56 5, 173 = 40 c/ 73 ,95 : 14,2 74 : 14 = Lu ý cho học sinh làm tròn tới hàng đơn vị Cách : a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b/ 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c/ 73 ,95 : 14,2 = 5,2 077 Hoạt ... 1, 67 thập phân a/ =? =? c/ = ? 11 b/ = 5,1428 5,14 c/ = 4, 272 7 4, 27 11 b/ Yêu cầu học sinh sử dụng máy tính để tính Hoạt động : Làm tròn số ớc lợng kết Bài tập 77 ( SGK- 37) Bài tập 77 ( SGK- 37) ... 33 75 12 = 0, 58(3) ; =-0,5(3); 12 =0,(15); 33 11 =-0,14(6) 75 Bài 3: Bài : 0 ,77 7 = 0, (7) ; Viết dạng thu gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn sau: -5,123123123 = -5,(123) ; 0 ,77 7 -5,123123123 4 ,75 153153153...
 • 86
 • 3,503
 • 9

Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014

Giáo án phụ đạo toán 7 năm 2014
... soỏ thửùc: a) 3 ,73 7 373 7 373 … vụựi 3 ,74 7 474 74… b) -0,1845 vaứ -0,1841 47 c) 6,8218218… vaứ 6,6218 d) -7, 321321321… vaứ -7, 325 Baứi 7: Tớnh baống caựch hụùp lớ: a) A = (- 87, 5)+{(+ 87, 5)+[3,8+(-0,8)]} ... thực từ cực Bắc Hà Giang đến mũi Cà Mau km? Bài 11: Lớp 7A, 7B, 7C trồng 3 87 Số lớp 7A trồng 11/5 số lớp 7B trồng Số lớp 7B trồng 35/ 17 số lớp 7C trồng Hỏi lớp trồng hỏi lớp trồng cây? Bài 12: Hãy ... y) n = x n : y n (y ≠ 0) Giáo án dạy phụ đạo Tốn Áp dụng: ( x m ) = x m.n n Bài 1: Tính  1 a)  − ÷ 37 ;  3 b) (0,125)3.512 c) 902 152 d) 79 04 79 4 TIẾT Bài 2: So sánh 224 316 Bài Tính giá...
 • 56
 • 2,407
 • 4

Giao an phu dao toan 7

Giao an phu dao toan 7
... − − − 52 − − 55 + = = 26 78 7817 (−9). 17 (−9).1 − = = = = −1 ; c) 34 34.4 2.4 8 a) b) 11 11 − − = = = 30 30 30 1 18 25 18.25 3.25 75 = = = = =1 17 24 17 24 17. 24 17. 4 68 68 − − (−5).4 (−5).2 ... lớp 7A, 7B, 7C lao động trồng xanh Biết số trồng lớp tỷ lệ với số 3, 5, số trồng lớp 7A Ýt h¬n líp 7B lµ 10 c©y Hỏi lớp trồng cây? Híng dÉn - ®¸p ¸n Gäi sè c©y trång ®ỵc cđa líp 7A, 7B, 7C lÇn ... 7) ; BT 17, 17, 19, 21( BT n©ng cao vµ mét sè chuyªn ®Ị to¸n 7) Bµi tËp vui: Gi¶i « ch÷ sau ®©y: §©y lµ néi dung phÊn ®Êu rÌn lun cđa mçi häc sinh chóng ta: 2/5 -1 /7 -1 /7 0,5 1/8 -7 0,5 1/4 -1/7...
 • 48
 • 162
 • 1

Giáo án phụ đạo Toán 7 cả năm

Giáo án phụ đạo Toán 7 cả năm
... 0,5.x −  : = 7  1 1 21 3 b −  − ÷ ≤ x ≤ −  − − ÷ 2 6 33 4 b −1 11 − :x = − 4 36 d + x= 10 3 x− = 1 5  h  x −  : + = 2 7  x + 72 0 = k 70 : x f 22 −8 x= 15 27 d ( −5 ,75 ) : x = ... hai đường thẳng song song + Vận dụng tốt kiến thức học để giải số toán có liên quan B Chn bÞ : + Sách giáo khoa sách tập Toán 7- + Một số sách bồi dưỡng cho học sinh ®¹i trµ, phát triển cho học ... số Có kó vận dụng tính chất để giải toán chia theo tỉ lệ + Vận dụng lý thuyết học để giải tôt tóan có liên quan II Chn bÞ : + Sách giáo khoa sách tập Toán 7- + Một số sách bồi dưỡng cho học...
 • 103
 • 1,185
 • 8

giao an phu dao toan 7

giao an phu dao toan 7
... 23 biểu thức B ta nhóm nh sau: B = + 11 + 97 35 + 44 3 3 23 = ữ+ + ữ+ 35 11 44 97 21 + 15 12 33 23 = + + 35 44 97 2 = + ( 1) + = 97 97 Bài 9: Tính tổng: 1 1 + + + + \ 1.2 2.3 ... 28 + = + ữ= = d = : + : = 26 7 3 a = Bài 5: Tính giá trị biểu thức sau: 4 2 1 + 0, + 0, 25 + 19 23 11 37 A= 8 = B= 7 + 1, + 0, 875 + 0, 19 23 11 37 1 + ữ 19 23 = = Hdẫn: A ... 11 37 = 22 =0 B= = 1 1 7 0, + ữ + ữ 11 37 Bài 6: Tìm x biết: 1 e x + = b 1, 75 x = 3, 21 a x = Hdẫn: a x = f x + x = c x 1,5 = d 1,5 x 2,81 = 1, 09 g 3x x = b x = 1 ,75 ...
 • 19
 • 196
 • 0

giao an phu dao toan 7 Ky II

giao an phu dao toan 7 Ky II
... 7 ⇒ a = 10 ( -7) = -70 b = 15 ( -7) = -105 c = 12 ( -7) = -84 Bi 81/14 SBT a b a b = ⇒ = 10 15 b c b c = ⇒ = 12 a b c a-b+c = = = 10 15 12 10 - 15 + 12 - 49 = = 7 ⇒ a = 10 ( -7) = -70 b = 15 ( -7) ... lên bảng - Hai HS lên bảng làm HS1: a) x7 – x4 + 2x3 – a) x7 – x4 + 2x3 – 3x2 – x2 + làm câu a, b 3x2 – x2 + x7 – x +5 – x7 – x +5 – x3 = 2x7 – 5x4 + x3 = 2x7 – 5x4 + x3 – x2 x3 – x2 – x +5 – x ... u cầu - Quan sát đọc đề GIÁO ÁN PHỤ ĐẠO Ghi bảng Bài 11 SBT trang 6: Giá trị (x) 17 18 19 20 Tần số (n) Tích (x.n) 21 22 24 26 28 30 31 32 3 1 N=30 63 44 72 78 28 30 62 32 666 51 90 76 40 X =...
 • 30
 • 163
 • 1

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... 1 87 213 1 87 Tớnh: 25 A 100 100 4,5 : 47, 375 26 18.0, 75 2, : 0,88 41 41 B= 400 41 A 41 17, 81:1, 37 23 :1 100 (pp dy tng t) 379 79 27 12 25 : 22 B 178 1 71 1 37 ... a) 1,66 67 1, 67; a) ; b) b) 5,1439 5,14 Bi 5: (2,0 im) a) - 3 ,75 ( -7, 2) + 2,8 3 ,75 Thc hin phộp tớnh bng cỏch hp lớ: = 3 ,75 (7, 2 + 2,8) = 3 ,75 .10 = 37, 5 ; a) - 3 ,75 ( -7, 2) + 2,8 3 ,75 ; a) ... 30 175 42 1 87 47 70 70 70 40 12 45 97 b) 30 30 30 GV: yờu cu HS lm bi cỏ nhõn 5/, sau ú cho 4 56 20 49 27 HS lờn cha bi, lp theo dừi nhn xột, b sung c) 10 70 70 GV:...
 • 81
 • 222
 • 0

Giáo án phụ đạo toán 7

Giáo án phụ đạo toán 7
... nguyên tố khác 7 11 12 ; ; ; 12 = 0, 58(3) ; 12 33 75 10 =-0,5(3); 12 =0,(15); 33 11 =-0,14(6) 75 Bài : Bài 3: Viết dạng thu gọn số thập phân vô 0 ,77 7 = 0, (7) ; hạn tuần hoàn sau: 0 ,77 7 -5,123123123 ... 1,666 1, 67 a/ = ? b/ = 5,1428 5,14 b/ = ? c/ = 4, 272 7 4, 27 11 c/ =? 11 Yêu cầu học sinh sử dụng máy tính để tính Hoạt động : Làm tròn số ớc lợng kết Bài tập 77 ( SGK- 37) Bài tập 77 ( SGK- 37) - Cho ... 7, 15 + 3,2 15 - + = 11 Lu ý cho học sinh làm tròn tới hàng đơn vị b/ 7, 56 5, 173 = 40 c/ 73 ,95 : 14,2 74 : 14 = Cách : a/ 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b/ 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c/ 73 ,95...
 • 80
 • 250
 • 0

Giáo án phụ đạo Toán 6

Giáo án phụ đạo Toán 6
... 34 + 35 86 + 65 75 + 65 45 (=12000) b/ 25 + 37 + 38 12 (=2750) 11 Bài 22/11 Tính nhanh tổng sau: a/ A= + +3 + +20 Phụ đạo toán b/ B = + + ++ 21 c/ C = +4 +6+ +22 Củng ... sách ôn tập Bài 26 Tìm x N biết: a ( x 15 ) 75 = b 575 ( 6x + 70 ) = 445 c 315 + ( 125 x ) = 435 Bài 27 Tính nhanh: Phụ đạo toán a ( 525 + 315 ) : 15 b (10 26 741 ) : 57 ... hay sai a + + = + + 9; b 12 + 62 + 82 = 22 + 42 + 92 c 37( + 7) = 33 + 73 d 59( + 9) = 53 + 93 Bài 47, 48, 49 ,50, 51 / 21 Các tập: Từ 52 đến 61 /25, 26 Phụ đạo toán Củng...
 • 6
 • 3,431
 • 99

Giáo án phụ đạo toán 9

Giáo án phụ đạo toán 9
... vuông ABC có : AH2= BH CH HC = 2 AH 10, 392 = 17 ,99 BH 10, 39 (m) (m) BC= BH +CH = +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB AC = BC AH AC = BC AH 23 ,99 .10; 39 = 20,77 AB 12 (m) Bài 2: Cạnh huyền tam ... x +1 = x +1 +1 (loại ) Bài : + 1+ = 1 + + + 2+ 98 + 99 99 + 100 + 99 100 + + = + 10 = 1 Hớng dẫn học nhà : Xem kĩ tập giải lớp Làm thêm tập 69- 70 - 73(SBT-Tr 13-14) Buổi : Ôn tập hệ thức cạnh ... = 4 +9 =13 cm AB2 =BH.BC = 13 = 52 AB = 52 (cm AC2 = BC2 - AB2 =92 - 522 = 29 B H C 18 Bài soạn dạy ôn tập GV: Phan L Thu AC = 29 AH2 = BH CH = 4 .9 =36 = 62 AH = cm Ta có : SinB = AC/BC = 29 /...
 • 81
 • 2,026
 • 34

Giao an phu dao anh 7

Giao an phu dao anh 7
... the open D Miss Thanh: Good morning .? Duong: My names Duong Miss Thanh: ? Duong: Its Tran Miss Thanh :.? Duong: Im eleven Miss Thanh: .? Duong: I live in Dong Quan Miss Thanh: to school? Duong: ... a.Mr Tan works ( many ) hours than my father b Summer is the ( long ) vacation c.Vnese ss have ( few ) vacations than A ss d.He drinks ( little ) milk than me e.Christmas is one of the( important) ... up the s.p - Ans Ts qs - Write down Trờng THCS Bố Hạ Giáo án phụ đạo HS yếu anh Năm học 2009- 2010 Date of teaching: Lesson 4: At home A.The aims and requests 1.Aims:-Help SS review and use vob...
 • 9
 • 2,036
 • 72

Giáo an phụ đạo sinh 7 cả năm

Giáo an phụ đạo sinh 7 cả năm
... Bảng 1: Các quan bên cá Tên quan Nhận xét vị trí vai trò Nằm xương nắp mang phần đầu gồm - Mang (hệ hô hấp) mang gần xương cung mang – có vai trò trao đổi khí Nằm phía trước khoang thân ứng với ... tính , tuyến sinh Hệ thần kinh dạng chuỗi hạch dục dạng ống , đẻ trứng giác quan PT số lượng nhiều có hệ tuần hoàn Máu thường đỏ Cơ quan sinh dục phát triển để nhiều trứng Theo QL ĐV ký sinh ,ấu ... lưng bụng; Giác bám quan sính sản phát triển ; ấu trùng PT qua vật chủ trung gian Các tuyến sinh dục dài Lưỡng tính , sinh sản cuộn khúc búi chúng ghép đôi, trứng trắng xung quanh ruột thụ tinh...
 • 19
 • 1,584
 • 29

giao an phu dao Toan 8 (ca nam)

giao an phu dao Toan 8 (ca nam)
... Qc Huy Trang Bµi 1: TÝnh nhanh: a) 42 58 b) 2022 c) 992 Gi¶i: a) 42 58 = (50 - 8) .(50 + 8) = 502 - 82 = 2500 - 64 = 2436 b)202 = (200 + 2)2 = 2002 + 2.200.2 + 22 = 40000 + 80 0 + = 4 080 4 c) 99 ... Lµm bµi tËp 17; 18; 19;20 – SBT ( trang 19 ) -Tiết 18 Ngày soạn: 17/12/20 08 Ngày giảng: 18/ 12/20 08 lun tËp vỊ phÐp céng, trõ ph©n thøc GV: Ngun Qc Huy Trang 48 Trêng THCS Qu¶ng ... h×nh thang , h×nh thang vu«ng vµ h×nh thang c©n c¸c kh¸i niƯm : c¹nh bªn, ®¸y , ®êng cao cđa h×nh thang + Kü n¨ng: - NhËn biÕt h×nh thang, h×nh thang c©n, tÝnh ®ỵc c¸c gãc cßn l¹i cđa h×nh thang...
 • 53
 • 2,802
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: giao an phu dao toan 7giáo án phụ đạo toán 7 2 cộtgiáo án phụ đạo toán 7 học kì 1giáo án phụ đạo toán 7 hkiigiáo án phụ đạo toán 7 kì 2giáo án phụ đạo toán 7 kì iigiáo án phụ đạo toán 7 học kì 2giáo án phụ đạo toán 7 học kì iigiáo án phụ đạo toán 7 hk2giáo án phụ đạo toán 7 học kỳ 2giáo án phụ đạo toán 7 tuần 13giao an phu dao toan 7 hinh hocgiao an phu dao toan 7 haygiáo án phụ đạo toán đại số 7 tiết 23giáo án phụ đạo toán 8Điều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học