lighthouse 2

lighthouse 2

lighthouse 2
... Answer key 28 5437 _ 0001-0 024 .indd 19 25 26 27 28 29 30 31 32 33 37 25 /04/11 15:35 The Magic Carpet Play Pictionary: Introduce the word ... 10 25 /04/11 15:35 Christmas A 3D Christmas Tree Celebrations â Santillana Educaciún S.L./Richmond Publishing 20 11 PHOTOCOPIABLE 11 28 5437 _ 0001-0 024 .indd 11 25 /04/11 15:35 12 285437 _ 0001-0 024 .indd ... Educaciún S.L./Richmond Publishing 20 11 PHOTOCOPIABLE Worksheet o s h w i o m r t 22 w e v i n p s Colour the correct letters and write 28 5437 _ 0001-0 024 .indd 22 25 /04/11 15:35 The Magic Carpet...
  • 120
  • 18
  • 0

Đại số tuyến tính bài 2.pdf

Đại số tuyến tính bài 2.pdf
... 1, cấp 2, , để suy định thức cần tính Ví dụ 2.1: Tính định thức Dn = + a1 b a1 b a2 b 1 + a2 b an b an b a1 bn a2 bn + an b n Bài giải: Sử dụng tính chất 2.4, tách định thức theo cột ... định thức cấp n tính dễ dàng tách định thức (theo dòng theo cột) thành tổng định thức cấp Các định thức thường tính dễ dàng Ví dụ 3.1: Ta tính định thức Dn Ví dụ 2.1 phương pháp Bài giải: Mỗi cột ... có D = det A = det(B.C) = det B det C với định thức det B, det C tính dễ dàng nên D tính Ví dụ 4.1: Tính định thức cấp n (n D= Bài giải: Với n 2) sau + x1 y1 + x1 y2 + x2 y1 + x2 y2 + xn y1...
  • 7
  • 668
  • 18

Xem thêm