bài giảng thống kê y tế phần 1

Bài giảng thống y tế bài 1 y tế công cộng đồng tháp

Bài giảng thống kê y tế bài 1  y tế công cộng đồng tháp
... 5/29/2 014 27 Trình b y biến Nam Nhóm tuổi Nữ Tổng Tần số % Tần số % Tần số % 41 10,5 21, 1 ... thống 5/29/2 014 Phương pháp • Lý thuyết thực hành • Đánh giá: – Kiểm tra: 02 – Thi hết môn • Tài liệu: – Thống Bài giảng “Luôn nghĩ ứng dụng thực tế học” 5/29/2 014 Bài 1: Thống Y tế ... 21, 1 12 15 ,8 Tổng 38 10 0 38 10 0 76 10 0 5/29/2 014 28 Trình b y biến (tt) 12 00.00 10 00.00 800.00 Death Chết Major Nặng 600.00 Vừa Moderate Nhẹ Minor 400.00 200.00 0.00 0 -1 1-4 5-9 10 -14 15 -19 ...
 • 30
 • 588
 • 1

Bài giảng thống y tế bài 2

Bài giảng thống kê y tế bài 2
... thiết hàng ng y tiêu hao lượng tiến hành 14 đối tượng Sau số BMI nhóm đối tượng nghiên cứu  24 .4 30.4 5 /29 /20 14 21 .4 25 .1 21 .3 23 .8 20 .8 22 .9 20 .9 23 .2 21.1 23 .0 20 .6 26 .0 29 H y tính (a) (b) ... sát thứ 3(n+1)/4 5 /29 /20 14 25 0.5 5.0  1 .2 5.0 Q2: 3.0 6.5 3.8 7.0 4.0 8.0 4 .2 9.5 4.5 13.0 Với giá trị: 2. 5 + ( .25 )(3.0 -2. 5) =2. 625 Với giá trị: 4.5 + (.50)(5.0-4.5) = 4.75 3 (20  1) Q3   1575 ... 1575 th measure Q3: 5 /29 /20 14 2. 5 6.0 2( 20  1) Q2   10.5 th measure   2. 5 5.0 20  Q1   5 .25 th measure Q1:   2. 1 5.0  Với giá trị: 6.0 + (.75)(6.5-6.0) = 6.375 26 Hai bước tính phân...
 • 31
 • 314
 • 0

Bài giảng thống y tế bài 3

Bài giảng thống kê y tế bài 3
... c y cho huyết áp trung bình Nhóm N Huyết áp TB Độ lệch chuẩn Bệnh nhân đái tháo đường HN 200 137 16 [ 134 .8 ] 137 139 .2  Huyết áp trung bình 137 mmHg khoảng tin c y 95% huyết áp TB [ 134 .8; 139 .2] ... 134 .8 Huyết áp TB Độ lệch chuẩn 137 16 ] 137 139 .2 Nhóm Nghiên cứu với cỡ mẫu nhỏ Huyết áp TB Độ lệch chuẩn 137 16 Bệnh nhân 20 ĐTĐ Hà Nội [ 130 5/29/2014 N ] 137 144 11 Ví dụ: Khoảng tin c y ... dụ: Khoảng tin c y cho khác biệt hai nghiên cứu Nhóm N Bệnh nhân đái tháo 200 đường Hà Nội Huyết áp TB Độ lệch chuẩn 137 16 [ 134 .8 5/29/2014 ] 137 139 .2 10 Ví dụ: Khoảng tin c y (tt) Nhóm N Bệnh...
 • 31
 • 326
 • 1

bài giảng thống y tế

bài giảng thống kê y tế
... T R l/d N G CAN BO QUAN LY Y TE Bo m on Thong ke - Tin hpc Bai giang THONG KE Y TE DUNG CHO BAC SY CHUYEN KHOA SAU DAI HOC CH UYEN NGANH Y T E CONG CONG NHA XUAT BAN Y HOC HA NOI - 1997 B a n ... Noi, 1993 PGS, PTS Pham Huy DCing Chi so y te cho tuyen co so' xa, phuong Khoa hgc y te cong cong Viet Nam, Truong dai hgc Y Ha Noi, 1990 va mot so tai lieu khac Chung toi hy vgng rang voi noi dung ... vay chung ta phai sU dung cac phep thu co y nghia va cac khoang tin cay Cac phudng phap sU dung cho muc dich dudc goi la phudng phap suy luan thong ke Cac nha nghien cilu sinh y hoc, cac bac sy...
 • 10
 • 51
 • 0

bài giảng thống kinh tế xã hội học

bài giảng thống kê kinh tế xã hội học
... triển Thống học Thống công cụ quan trọng lĩnh vực đời sống hội Bên cạnh đó, phận khác thống học gắn liền với khoa học tự nhiên kỹ thuật thống vật lý, thống sinh vật học thống ... triển sản xuất hội Các tượng mà thống học nghiên cứu tượng trình hội, chủ yếu tượng trình kinh tế hội, bao gồm: - Các tượng trình tái sản xuất mở rộng cải vật chất hội - Các tượng ... hoạt trị, hội Thống học nghiên cứu tượng hội, không nghiên cứu tượng tự nhiên Nhưng tượng hội tượng tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, nghiên cứu tượng hội thống phải...
 • 126
 • 764
 • 5

Bài giảng thống kinh doanh phần 1

Bài giảng thống kê kinh doanh phần 1
... 506.000 518 .000 313 .600  313 .600 x 324.000 x 324.000 512 .000 506.000 518 .800 512 .000 320.000 324.000 324.000 320.000 Rút gọn: 1, 614 1, 614 1, 562 1, 6 012 = x x 1, 6 1, 562 1, 6 012 1, 6 1, 0088 = 1, 0333 ... 1, 0333 x 0,9755 x 1, 0007 Hay: 10 0,88% = 10 3,33% x 97,55% x100,07% (+0,88%) (+3,33%) (- 2,4%) 0,07% - Số tuyệt đối: (1, 614 - 1, 6) = (1, 614 - 1, 562) + (1, 562 - 1, 6 012 ) + (1, 6 012 - 1, 6) 0, 014 = 0,052 + ... trình kinh tế: W = a x b x c Từ phương trình kinh tế trên, ta xây dựng hệ thống số: - Số tương đối: a1b1c1 aob1c1 aob0c1 W1 = x X aob1c1 aob0c1 aob0c0 - Số tuyệt đối: (W1 - Wo) = (a1- ao)b1 c1 +...
 • 53
 • 97
 • 0

Bài giảng thống kinh doanh phần 2

Bài giảng thống kê kinh doanh phần 2
... Thu, Thống doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 20 09 PGS.TS Nguyễn Phong Đài, Thống kinh doanh, NXB Thống kê, 20 08 Chương .1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THỐNG KÊ KINH DOANH ... CỦA THỐNG KÊ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2. 1.1 Khái niệm 2. 1 .2 Đặc điểm .6 2. 2 Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ 2. 2.1 Ý nghĩa 2. 2 .2 Nhiệm ... dụng NVL doanh nghiệp? TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Thị Kim Thu, Thống doanh nghiệp, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 20 09 PGS.TS Nguyễn Phong Đài, Thống kinh doanh, NXB Thống kê, 20 08 Chương...
 • 42
 • 217
 • 0

Bài giảng thống kinh doanh phần 1 ths trương thị ánh nguyệt

Bài giảng thống kê kinh doanh phần 1  ths trương thị ánh nguyệt
... biểu đồ thống đồ thị để trình bày kết tổng hợp phân tích số liệu thống 1. 4 Nhiệm vụ thống kinh doanh: Thống doanh nghiệp mơn khoa học thống để phục vụ cho cơng tác quản lý doanh ... lương nhiệm vụ thống - Thống số lượng lao động doanh nghiệp - Thống suất lao động doanh nghiệp - Thống tiền lương 3 .1 Ý nghĩa, tác dụng LĐ tiền lương nhiệm vụ thống 3 .1. 1 Ý nghĩa: ... động doanh nghiệp - Chương 4: Thống tài sản doanh nghiệp - Chương 5: Thống giá thành sản phẩm - Chương 6: Thống hiệu sản xuất kinh doanh CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA THỐNG KÊ DOANH...
 • 52
 • 402
 • 0

Bài giảng thống kinh doanh phần 2 ths trương thị ánh nguyệt

Bài giảng thống kê kinh doanh phần 2  ths trương thị ánh nguyệt
... HCM Khoa thống kê, trường cao đẳng Thống thống doanh nghiệp 20 08 NXB thống Nhà sách Kinh tế TP HCM Trường Đại học Kinh Tế Quốc Thống Dân Hà Nội ứng dụng 20 07 Trường Đại học Kinh Tế ... (tr.đ/người) Năm 20 04 24 .000 12. 000 60.000 10 450 10 ,2 Năm 20 05 26 .000 12. 500 60.000 11 500 10,4 u cầu: Hãy tính tiêu qua ánh giá hiệu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp năm 20 05 so với năm 20 04? Bài 4: ... giả Tên tài liệu Năm xuất 20 08 Nhà xuất Bộ môn thống doanh nghiệp, Giáo trình Trường khoa toán thống kê, trường Đại thống Đại học học Kinh Tế TP HCM doanh nghiệp Kinh Tế Địa khai thác tài...
 • 47
 • 413
 • 0

Bai giảng Thống phân tích cho biến phân loại Đại học y công cộng

Bai giảng Thống kê phân tích cho biến phân loại Đại học y tê công cộng
... Mann-Whitney Kruskal-Wallis Kiểm định hạng có dấu Wilcoxon Friedman Hệ số tương quan Spearman Thống phân tích So sánh tỷ lệ Mục tiêu Chọn lựa kiểm định thống phù hợp cho y u cầu phân tích Hiểu ... Nguyên lý lựa chọn thống Thang đo biến số phụ thuộc Loại thiết kế nghiên cứu (loại biến độc lập) Hai nhóm đối tượng gồm cá nhân khác Ba hay nhiều nhóm đối tượng gồm ... khác nhóm: test McNemar Nguyên lý lựa chọn thống Thang đo biến số phụ thuộc Loại thiết kế nghiên cứu (loại biến độc lập) Hai nhóm đối tượng gồm cá nhân khác Ba hay nhiều nhóm đối tượng gồm...
 • 27
 • 381
 • 1

Bài giảng môn Nguyên lý thống kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
... SỐ TƯƠNG QUAN (Correlation coefficient) Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai biến; xác quan hệ tuyến tính hai biến, không phân biệt biến phụ thuộc vào biến 1 Hệ số tương quan ... , (xn, yn) n cặp quan sát mẫu ngẫu nhiên hai biến ngẫu nhiên X & Y Hệ số tương quan mẫu : • • • • Ðặc tính hệ số tương quan (r): r đơn vị r luôn biến động [-1 , 1], hệ số tương quan (r) dương cho ... / II TƯƠNG QUAN HẠNG: (RANK CORRELATION) Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ biến phân phối tổng thể giả sử phân phối chuẩn trường hợp diện giá trị bất thường biến quan...
 • 19
 • 2,225
 • 4

Bài giảng môn Nguyên lý thống kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
... tự thời gian I DÃY SỐ THỜI GIAN Phân loại  Dãy số thời kỳ: dãy số biểu thay đổi tượng qua thời kỳ định  Dãy số thời điểm: dãy số biểu mặt lượng tượng vào thời điểm định I DÃY SỐ THỜI GIAN ... I DÃY SỐ THỜI GIAN Khái niệm: Các tượng kinh tế - xã hội luôn biến động qua thời gian Ðể nghiên cứu biến động người ta dùng phương pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian dãy trị số tiêu ... tính thời vụ dãy số thời gian 2.1 Xác định số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định số thời vụ Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh công ty muốn phân tích...
 • 29
 • 1,777
 • 0

Bài giảng môn Nguyên lý thống kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)
... nhân tố: Phân tích phương sai yếu tố phân tích ảnh hưởng yếu tố nguyên nhân (định tính) ảnh hưởng đến yếu tố kết (định lượng) nghiên cứu I Trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn phương sai nhau: ... hợp cá tổng thể giả định có phân phối = 11,10 Ta có w>χ 2;0,5% = 10,6 nên giả thuyết H0 bị bác bỏ Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) ... độ lệch bình phương nhóm SSG = ( 6.7 − 6.3273) + ( 6.5 − 6.3273) + ( 5.85 − 6.3273 ) = 3.004 2 Bước 3: Tính phương sai SSw 4.26 = = 0.224 Phương sai nội nhóm MSw = n - k 22 − Phương sai nhóm MSG...
 • 26
 • 1,796
 • 3

bài giảng thông số hình học phần cắt dao tiện khi thiết kế

bài giảng thông số hình học phần cắt dao tiện khi thiết kế
... chung thông số hình học dao tiện γ α β δ Thông số hình học dao mặt cắt N-N điểm B lưỡi cắt ( dao có lưỡi cắt ngang tâm) φ φ1 11/22/14 γ1 α1 β1 αδ111 α ε λ I.Khái quát chung thông số hình học dao tiện ... MỤC TIÊU DẠY HỌC γ  α thông số hình học hợp lý dao tiện Phân biệt góc độ dao tiện  Kỹ năng: Vẽ xác thông số hình học dao tiện  Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận phát ... β δ φ φ1 11/22/14 γ1 α1 β1 αδ111 α ε λ I.Khái quát chung thông số hình học dao tiện γ α β δ φ φ1 Quá trình thiết kế, thông số hình học dao xét hai tiết diện N-N tiết diện phụ N1-N1, phoi thường...
 • 36
 • 2,569
 • 6

Xem thêm