ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ LAI HƯỚNG SỮA NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI

Đánh giá khả năng sinh sản ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn lai hướng sữa nuôi tại ba

Đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số hormone hướng sinh dục nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì
... dụng số chế phẩm hormone nâng cao khả sinh sản đàn sữa Dựa kết điều tra thực tế suất sinh sản đàn lai hướng sữa nuôi Ba thấp, biểu hiện: tuổi phối giống lần đầu tuổi đẻ lứa đầu cao; ... động dục lại sau đẻ kéo dài hạn chế sức sinh sản khả sản suất sữa, từ làm ảnh hưởng lớn đến tiêu kinh tế ngành chăn nuôi sữa Để góp phần nâng cao khả sinh sản đàn lai hướng sữa Ba tiến ... cs (1997) Một số đặc điểm sinh sản nhóm lai hướng sữa nuôi hợp tác xã Thanh Lộc Đàn – Thành phố Đà Nẵng Tăng Xuân Lưu (1999) Đánh giá số đặc điểm sinh sản đàn lai hướng sữa Ba - Hà Tây...
 • 10
 • 342
 • 2

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN LAI HƯỚNG SỮA NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH SẢN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ HORMONE HƯỚNG SINH DỤC NÂNG CAO NĂNG SUẤT SINH SẢN TRÊN ĐÀN BÒ LAI HƯỚNG SỮA NUÔI TẠI BA VÌ-HÀ NỘI
... Sử dụng số chế phẩm hormone nâng cao khả sinh sản ñàn sữa D a k t ñiều tra thực tế suất sinh sản ñàn lai hướng sữa nuôi Ba Vì thấp, biểu hiện: tuổi phối giống lần ñầu tuổi ñẻ lứa ñầu cao ... ñộng dục lại sau ñẻ kéo dài ñã hạn chế sức sinh sản khả sản suất sữa, từ ñó làm ảnh hưởng lớn ñến tiêu kinh tế ngành chăn nuôi sữa Để góp phần nâng cao khả sinh sản ñàn lai hướng sữa Ba Vì ... hai lứa ñẻ - Ứng dụng số chế phẩm hormone hướng sinh dục ñiều trị bệnh thiểu buồng trứng, bệnh thể vàng tồn lưu bệnh u nang nang trứng nh m nâng cao suất sinh sản ñàn lai hướng sữa 2.5 Phương...
 • 12
 • 343
 • 0

Luận văn đánh giá khả năng sinh sản ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn lai hướng sữa nuôi tại ba vì, hà nội

Luận văn đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng hormone nâng cao năng suất sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì, hà nội
... nghi p N i, ti n hành ñ tài: "ðánh giá kh sinh s n ng d ng hormone nâng cao su t sinh s n ñàn lai hư ng s a nuôi t i Ba Vì, N i" 1.2 M c ñích nghiên c u ñ tài ðánh giá m t s ch tiêu sinh ... sinh s n c a ñàn lai hư ng s a t i Ba Vì - N i ðánh giá t l m c b nh sinh s n thư ng g p ñàn lai hư ng s a nuôi t i Ba Vì, N i Nghiên c u vi c s d ng m t s hormone hư ng sinh d c bi n ... ñàn s a Trang huy n Ba Vì, N i ñ n tháng năm 2011 4.2 39 K t qu theo dõi m t s ch tiêu sinh s n c a ñàn s a huy n 41 Ba Vì, N i 4.3 Ch tiêu sinh s n c a ñàn s a Ba Vì 4.4 B nh sinh...
 • 90
 • 511
 • 0

đánh giá khả năng sinh sản ứng dụng một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn sữa nuôi tại trại sao vàng, thọ xuân, thanh hoá

đánh giá khả năng sinh sản và ứng dụng một số biện pháp nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò sữa nuôi tại trại sao vàng, thọ xuân, thanh hoá
... 4.2.7 Khi lng bờ s sinh 58 4.2.8 T l chm sinh ,vụ sinh v vụ sinh vnh vin 59 4.3 Bin phỏp nõng cao kh nng sinh sn 61 4.3.1 Kt qu phõn loi nguyờn nhõn ri lon sinh sn .61 4.3.2 ... sút - Khi lng bờ s sinh - T l chm sinh, vụ sinh tm thi v vụ sinh vnh vin 3.2.3 ng dng mt s bin phỏp k thut nhm nõng cao kh nng sinh sn ca ủn bũ - Kt qu phõn loi bnh ri lon sinh sn - Kt qu gõy ... (Hong Kim Giao, Nguyn Thanh Dng, 1997)[10] Tng s bũ chm sinh T l chm sinh (%) = x 100 Tng s bũ ủ tui sinh sn Tng s bũ vụ sinh tm thi T l vụ sinh tm thi (%) = x 100 Tng s bũ ủ tui sinh sn T l sy thai...
 • 87
 • 171
 • 0

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng ñ brix 75 4.11 ðánh giá t h p lai chua qu nh tri n v ng v thu ñông 2011 76 4.12 Các giai ño n sinh trư ng ch y u c a t h p lai chua qu nh ... p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng t ng s qu 72 4.10.3 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng kh i lư ng trung bình qu 73 4.10.4 Kh k t h p c a dòng chua nghiên ... m t s tính tr ng c a t h p lai cu ng qu chua qu nh v thu ñông 2011 4.10 70 ðánh giá kh k t h p c a dòng chua nghiên c u 70 4.10.1 Kh k t h p c a dòng chua nghiên c u theo tính tr ng...
 • 140
 • 233
 • 0

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.

Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ Nguyễn Thị Hiền.
... Nguyễn Hồng Minh tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm ... điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh ... 4.10.1 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tỷ lệ đậu 71 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên...
 • 138
 • 471
 • 0

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ

Luận văn thạc sĩ nông nghiệp nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của các tổ hợp lai cà chua quả nhỏ và đánh giá khả năng kết hợp của các dòng bố mẹ
... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai chua nhỏ đánh giá khả kết hợp dòng bố mẹ. ” 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích - Đánh giá đặc điểm nông sinh học tổ hợp lai ... hợp lai chua nhỏ, xác định khả kết hợp dòng bố mẹ, rút dòng khả kết hợp tốt vụ thu đông - Tuyển chọn tổ hợp lai chua nhỏ ưu tú vụ thu đông xuân hè 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả sinh trưởng, ... 4.10.2 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng tổng số 72 4.10.3 Khả kết hợp dòng chua nghiên cứu theo tính trạng khối lượng trung bình .73 4.10.4 Khả kết hợp dòng cà...
 • 137
 • 220
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sinh sản chính thường gặp ứng dụng hormone điều trị hiện tượng rối loạn sinh sản trên đàn lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nội

Đánh giá một số chỉ tiêu sinh sản, bệnh sinh sản chính thường gặp và ứng dụng hormone điều trị hiện tượng rối loạn sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa nuôi tại ba vì hà nội
... tiêu sinh s n th c tr ng nh ng b nh sinh s n thư ng g p ñàn lai hư ng s a nuôi t i Ba 2.2 ng d ng hormone sinh s n ñi u tr m t s hi n tư ng r i lo n sinh s n cho lai hư ng s a nuôi t i Ba ... ng r i lo n sinh s n c a ñàn lai hư ng s a 3.3 Ba 39 ng d ng m t s hormone hư ng sinh d c ñi u tr hi n tư ng r i lo n sinh s n c a ñàn lai hư ng s a nuôi t i khu v c Ba 40 ) 3.3.1 ... t s ch tiêu sinh s n c a ñàn s a huy n Ba Vì, N i 31 3.3 Ch tiêu sinh s n c a ñàn s a Ba 35 3.4 S n lư ng s a m t chu kỳ (chu kỳ 3) 36 3.5 B nh sinh s n thư ng g p giai ño n s a...
 • 67
 • 105
 • 1

Khảo sát hiện trạng đàn h’mông đánh giá khả năng sinh trưởng của các bê sinh ra từ đàn hmông hạt nhân nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạn

Khảo sát hiện trạng đàn bò h’mông và đánh giá khả năng sinh trưởng của các bê sinh ra từ đàn bò hmông hạt nhân nuôi tại huyện pác nặm tỉnh bắc kạn
... NGUYỄN THỊ NGOAN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG ĐÀN BÒ H’MÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÁC BÊ SINH RA TỪ ĐÀN BÒ H’MÔNG HẠT NHÂN NUÔI TẠI HUYỆN PÁC NẶM TỈNH BẮC KẠN Ngành: Chăn nuôi Mã số: 60.62.01.05 ... 36 2.3.1 Đánh giá trạng đàn H’Mông nuôi tỉnh Bắc Kạn 36 2.3.2 Đánh giá số tiêu sinh trưởng đàn H'Mông hạt nhân 36 2.3.3 Đánh giá khả sinh trưởng sinh từ đàn hạt nhân 36 2.4 ... 36 2.3.1 Đánh giá trạng đàn H’Mông nuôi tỉnh Bắc Kạn 36 2.3.2 Đánh giá số tiêu sinh trưởng đàn H'Mông hạt nhân 36 2.3.3 Đánh giá khả sinh trưởng sinh từ đàn hạt nhân 36 2.4...
 • 89
 • 84
 • 2

Phân lập, tuyển chọn ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt

Phân lập, tuyển chọn và ứng dụng một số vi khuẩn có khả năng phân giải xenlulo, góp phần xử lý rác thải sinh hoạt
... vi khuẩn khả phân giải Xenlulo Một số vi khuẩn phân lập đợc đóng vai trò tích cực trình phân huỷ rác thải sinh hoạt góp phần vào vi c xử nớc thải rò rỉ từ trình ủ rác phơng pháp sinh học ... cho trình sống vi sinh vật Vi sinh vật (vi khuẩn, xạ khuẩn, nấm mốc) khả phân giải hợp chất nhờ xúc tác enzym nội bào Lipaza Lipaza vi sinh vật phổ tác dụng rộng Một số vi sinh vật sinh enzym ... tuyển chọn số vi khuẩn khả phân giải xenlulo - ứng dụng vào trình xử rác thải sinh hoạt - Tiến hành xử nớc rác sau trình phân huỷ 2.2 Một số phơng pháp nghiên cứu vi sinh vật học 2.2.1 Phơng...
 • 45
 • 747
 • 0

kết luận tồn tại đề nghị biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản trên đàn lai hướng sữa

kết luận tồn tại và đề nghị biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản trên đàn bò lai hướng sữa
... bệnh sinh sản lớn cần phải có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng, khai thác, sử dụng, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, kết nghiên cứu vào thực tế để nâng cao khả sinh sản đàn lai hướng sữa III Đề nghị ... 1.2 Bệnh sinh sản - Bệnh giai đoạn mang thai trung bình nhóm: bệnh sảy thai chiếm - Bệnh trình sinh đẻ - Bệnh giai đoạn không mang thai II Tồn Từ kết cho thấy, số tiêu sinh sản mức cao, tỷ lệ ... có hạn nên đề tài tiến hành quy mô nhỏ, thời gian theo dõi can thiệp không nhiều nên kết số tiêu khác chưa thống kê được .Đề nghị với ban lãnh đạo khoa Chăn nuôi - Thú Y môn Ngoại - Sản xem xét...
 • 7
 • 191
 • 0

Đánh giá hiện trạng quản lý ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn phố mới huyện quế võ tỉnh bắc ninh”

Đánh giá hiện trạng quản lý và ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật tại thị trấn phố mới  huyện quế võ  tỉnh bắc ninh”
... Lâm - - TRNG TH THY Tên đề tài: Đánh giá trạng quản ứng dụng xử rác thải sinh hoạt chế phẩm vi sinh vật thị trấn Phố Mới - huyện Quế - tỉnh Bắc Ninh Khóa luận tốt nghiệp đại học ... lp t hn 2000 loi vi sinh vt, bao gm nhúm vi sinh vt: vi khun Bacillus, vi khun quang hp, vi khun Lactic, nm men, x khun Trong ú, loi vi sinh vt hot ng ch cht l vi khun quang hp (vi khun lam) Sn ... vic vt rỏc ba bói, khụng ỳng ni quy nh din hng ngy gõy khú khn cho vic thu gom v phõn loi rỏc 4.3 ng dng x rỏc thi sinh hot hu c bng ch phm vi sinh vt Ch phm vi sinh vt cú ý ngha rt ln i vi...
 • 64
 • 229
 • 0

Đánh giá tình hình quản lý đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa

Đánh giá tình hình quản lý và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rác thải sinh hoạt tại Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa
... tác quản rác thải địa bàn thị Ninh Hòa tiến hành thực đồ án: “ Đánh giá tình hình quản đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa ... đô thị Ninh Hòa - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu quản rác thải sinh hoạt Thị Ninh Hòa 2.2 Đối tƣợng nghiên cứu: công tác quản rác thải sinh hoạt Công ty Cổ phần đô thị Ninh Hòa 2.3 ... TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu đề tài: - Khảo sát, thu thập số liệu việc quản rác thải Thị Ninh Hòa - Đánh giá tình hình quản rác thải sinh hoạt địa bàn Công ty Cổ phần đô thị...
 • 67
 • 122
 • 0

Báo cáo tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật

Báo cáo tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng quản lý và ứng dụng xử lý rác thải sinh hoạt bằng chế phẩm vi sinh vật
... phân loại rác 4.3 Ứng dụng xử rác thải sinh hoạt hữu chế phẩm vi sinh vật Chế phẩm vi sinh vật có ý nghĩa lớn môi trường Tại bãi rác phun chế phẩm vi sinh thúc đẩy nhanh tốc độ phân huỷ rác khiến ... thí nghiệm xử rác thể tích Bảng 4.11: Sự suy giảm thể tích chất thải hữu xử chế phẩm vi sinh vật Đơn vị tính: dm3 Xử Công thức Xử Xử Đối chứng E.M2 E.M E.M Ngày xử Bokashi E.M2 ... rỉ rác thải Chính vi c đánh giá trạng thu gom quản xử giảm thiểu tác động xấu rác thải sinh hoạt vấn đề cấp bách có ý nghĩa Mặt khác, xử hợp rác trở thành nguồn tài nguyên quý giá, ...
 • 63
 • 238
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật sinh học xử lý chất thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở cơ sở giết mổ gia cầm chế biến sản phẩm chăn nuôi

Nghiên cứu và ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật sinh học xử lý chất thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở cơ sở giết mổ gia cầm và chế biến sản phẩm chăn nuôi
... ô nhiễm môi trờng triển khai đề tài: nghiên cứu ứng dụng số giải pháp sinh học xử nớc thải, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trờng sở giết gia súc gia cầm chế biến sản phẩm chân nuôi Mục tiêu ... hiệu xử nớc thải số giải pháp sinh học xử nớc thải từ giết mổ + Trên sở xây dựng hệ thống xử nớc thải cho sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi phơng pháp sinh học góp phần giảm thiểu ô ... thống ứng dụng để xử nớc thải cho sở giết mổ gia súc gia cầm C 5.2.Đề nghị Kết nghiên cứu vận dụng nguyên để thiết kế hệ thống xử nớc thải cho sơ sở giết mổ chế biến sản phẩm chăn nuôi, góp...
 • 8
 • 191
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Thông tư liên tịch 16 2015 TTLT-BTP-BQP quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong thi hành án dân sựThông tư ban hành kỹ thuật về yêu cầu thiết kế của hàng xăng dầuThông tư liên tịch 56 2015 TTLT-BYT-BNV về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tếThông tư 23 2015 TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lậpThông tư 194 2015 TT-BTC về phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Ninh An (tại Km1425+200) quốc lộ 1, Khánh HòaChương I. §17. Ước chung lớn nhấtNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam: vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanhThông tư 27 2015 TTLT-BYT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dượcThông tư hướng dẫn về hợp đồng, kỷ luật lao động của Nghị định 05.De thi trac nghiem phan cung may tinhThông tư hướng dẫn lập, phân bổ dự toán kinh phí nạo vét mươngThông tư sửa đổi về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi xăng, dầuThông tư 19 2015 TT-BCA quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc nổThông tư ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quanThông tư 31 2015 TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sảndu an dau tu 8000 ha lamHướng dẫn làm bài tập lớn cơ học đấtThông tư quy định cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000Tuần 7. Thời khoá biểuĐề ôn thi C++ giữa kỳ với String, Pointer, Arr