Điều chế Natri hydro photphat Na2HPO4.12H2O

Cách điều chế Natri Axetat tại nhà potx

Cách điều chế Natri Axetat tại nhà potx
... phần sau tất khô hoàn toàn mà Bước 5: - Dùng thìa nghiền nhỏ tinh thể khô thu Natri axetat rùi Tuy nhiên, Natri axetat không đủ độ tinh khiết độ "mạnh" để thực trình sản xuất đá đâu Vì thế, để...
 • 5
 • 1,940
 • 1

điều chế hyđrô phản úng thế

điều chế hyđrô phản úng thế
... y nc - y khụng khớ Cú cỏch I/ IU CH KH HIRễ Trong phũng thớ nghim Trong cụng nghip Người ta điều chế Hiđro công nghiệp cách ? T khớ thiờn nhiờn, khớ du m Bng cỏch in phõn nc Bng lũ than O2 H2 ... cao su Mun cho phn ng ngng li ta rỳt ng nghim lờn cao hn dung dch axit ng l hoc Bỡnh kớp n gin úng kp Mo Vy vic s dng bỡnh kớp cú li ớch gỡ ? CHO HS QUAN ST HèNH V y nc y khụng khớ Cỏch c thu ... Kim tra bi c - Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử ? - Trong cỏc phn ng hoỏ hc sau õy phn ng no l phn ng oxi hoỏ kh ? õu l s kh...
 • 25
 • 467
 • 3

nghiên cứu điều chế xúc tác nano paladi ứng dụng trong pin nhiên liệu và phản ứng hydro hóa

nghiên cứu điều chế xúc tác nano paladi ứng dụng trong pin nhiên liệu và phản ứng hydro hóa
... Hình 4 .Phản ứng 4-iodo-anisole với ethyl acrylate sử dụng xúc tác Pd-PEG 2000 xúc tác sử dụng Pd-PEG 2000 Một ứng dụng khác xúc tác nano PEG-Pd phản ứng hydro hóa Kết nghiên cứu cho thấy xúc nano ... nghiên cứu thành công pin nhiên liệu Loại pin nhiên liệu mà SHTP nghiên cứu sử dụng cồn làm nhiên liệu họat động cho pin Tuy nhiên, TS.Nguyễn Chánh Khê cho biết, thành quan trọng nghiên cứu chế ... hạt nano paladi – đồng - Khảo sát hoạt tính xúc tác nano paladitrong phản ứng hydro hóa - Mở rộng đề tài: khảo sát trình oxy hóa điện hóa methanol, ethanol xúc tác nano paladi  Phương pháp nghiên...
 • 114
 • 940
 • 8

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p1 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p1 ppsx
... màût tråìi phạt ạnh sạng v bỉïc xả, v nåí cho âãún cán bàòng våïi lỉûc háúp dáùn Mäùi giáy màût tråìi tiãu hy hån 420 triãûu táún hydro, gim khäúi lỉåüng ∆m = 4,2 triãûu táún v phạt nàng lỉåüng ... â cán bàòng lỉûc háúp dáùn cng låïn, khiãún täúc âäü phn ỉïng tàng, thåìi gian chạy Hydro gim Giai âoản âäút Hydro ca màût tråìi âỉåüc khåíi âäüng cạch âáy 4,5 t nàm, v cn tiãúp tủc khong 5,5 ... neutron måïi tảo ra, cn gi l pulsar, s tỉû quay våïi täúc âäü khong 630 vng/s v phạt bỉïc xả ráút mảnh dc trủc, phạt tạn hãút nàng lỉåüng sau vi triãûu nàm v s hãút quay, tråí thnh mäüt xạc chãút...
 • 10
 • 168
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p2 pps

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p2 pps
... H2O, CO2, NOx, H2, He, Ar, Ne Ạp sút v khäúi lỉåüng riãng ca khê quøn gim dáưn våïi âäü cao y theo quy lût: p(y) = p0.(1 - (g/(Cp.T0)).y)Cp/R ρ(y) = ρ0(1 - (g/(Cp.T0)).y)Cv/R KhÝ qun t¸c ®éng ®Õn ... nhiƯt ®é tf lu«n tØ lƯ víi F vµ ∆t = tw - tf Do ®ã, nhiƯt l−ỵng Q ®−ỵc ®Ị nghÞ tÝnh theo c«ng thøc quy −íc, ®−ỵc gäi lµ c«ng thøc Newton, cã d¹ng sau: Q = αF∆t , [ W ], hay q = α∆t , [ W / m ] 10.1.3 ... thay ®ỉi theo nhiƯt ®é chÊt láng Trong mçi thùc nghiƯm, ®Ĩ x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vËt lÝ, ng−êi ta quy ®Þnh gi¸ trÞ nµo ®ã cđa nhiƯt ®é chÊt láng, ®−ỵc gäi lµ nhiƯt ®é x¸c ®Þnh NhiƯt ®é x¸c ®Þnh...
 • 10
 • 148
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p3 doc

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p3 doc
... 10.4.1 toán tỏa nhiệt cách giải - Bài toán tỏa nhiệt thờng đợc phát biểu nh sau: tìm hệ số tỏa nhiệt từ bề mặt có vị trí hình dạng cho trớc, đợc đặc trng kích thớc xác định l, có nhiệt độ tw đến ... toả nhiệt ống cong là: d R = t R = t + 1,77 , R đó: hệ số toả nhiệt ống thẳng tính theo công thức 115 Chơng 11 trao đổi nhiệt xạ 1.1.1 Các khái niệm 1.1.1.1 Đặc điểm trình trao đổi nhiệt ... hấp thụ biến thành nội cách đáng kể, đợc gọi tia nhiệt, có bớc sóng (0,4 ữ 400) 10-6m Môi trờng thuận lợi cho TĐNBX vật chân không khí lõang, hấp thụ xạ Khác với dẫn nhiệt trao đổi nhiệt đối lu,...
 • 10
 • 72
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p4 ppsx

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p4 ppsx
... dẫn, áp suát hydro tăng dần từ (109 ữ.1016) N/m2, khiến nhiệt độ tăng dần từ T0 đến 55.106K Vùng trung tâm mặt trời có nhiệt độ đủ cao để xảy phản ứng nhiệt hạch, biến hạt nhân hydro thành heli ... sáng chân không Mỗi kilogam hạt nhân H1 chuyển thành He4 m = 0,01 kg giải phóng lợng E = 9.1014J Đây nguồn sinh lợng xạ mặt trời Năng lợng sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân lòng Mặt trời đợc chuyển ... 11.6.2.2 Cân nhiệt cho vật thu BX khí Phơng trình cân nhiệt cho vật thu BXMT khí quy n, lúc ổn định có dạng: AEtFt = EF, đó: A hệ số hấp thụ, F diện tích xung quanh vật, Ft diện tích hứng nắng, hình...
 • 10
 • 87
 • 0

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p5 pptx

Giáo trình hình thành quy trình điều chế các phản ứng nhiệt hạch hạt nhân hydro p5 pptx
... bị TĐN Việc tính nhiệt cho TBTĐN dựa vào phơng trình sau đây: 12.3.2.1 Phơng trình cân nhiệt * Phơng trình cân nhiệt tổng quát: Phơng trình bảo toàn lợng hay Phơng trình cân nhiệt tổng quát cho ... 12.2 Truyền nhiệt 12.2.1 Truyền nhiệt phơng trình can nhiệt ổn định nhiệt Truyền nhiệt theo nghĩa hẹp tên gọi tơng TĐN phức hopự chất lỏng có nhiệt độ khác nhau, thông qua bề mặt ngăn cách vật rắn ... nhiều lần Các sơ đồ chuyển động nh đợc giới thiệu hình 12.3.1 12.3.2 Các phơng trình để tính nhiệt cho TBTĐN Tính nhiệt cho TBTĐN phép tính xác định thông số cần thiếtcủa TBTĐN để thực trình TĐN...
 • 10
 • 77
 • 0

Nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thước nano pha tạp nitơ và natri

Nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thước nano pha tạp nitơ và natri
... Việc nghiên cứu điều chế bột TiO2 kích thƣớc nm pha tạp tác nhân NaOH (để đƣa ion Na+ vào cấu trúc TiO2) tác nhân NH3, amin muối amoni (để đƣa N(-III) vào cấu trúc TiO2) đƣợc nhiều nhà nghiên cứu ... tủa TiO2. nH2O nên sử dụng chúng trình điều chế bột TiO2 kích thƣớc nm - Việc nghiên cứu trình điều chế bột TiO2 kích thƣớc nm pha tạp Na+ N(-III) tác nhân NaOH NH3 phƣơng pháp kết tủa TiO2. nH2O ... ̣là phenolphatalein để xác định xác nồng độ NaOH dung dịch pha tạp 2.3 Thực nghiệm điều chế bột TiO2 kích thƣớc nm Quá trình thực nghiệm điều chế bột TiO2 kích thƣớc nm pha tạp Na+ N(III)...
 • 70
 • 116
 • 0

Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp hoà tan và chiết xuất

Các dạng thuốc điều chế bằng phương pháp hoà tan và chiết xuất
... dc liu cú tanin Cú kh nng ho tan tinh du, cht bộo Do nht cao nờn khú thm vo cú dc liu dc liu Khú bo qun Ngoi cỏc dung mụi khỏc nh: ether, chloroform, acetone, benzene, dicloetan ho tan c nhiu ... cht c mnh: cn benladon, cn ụ du, cn c c dc Phng phỏp ho tan: Ho tan hoỏ cht, cao thuc, tinh du vo ethanol cú nng thớch hp, cỏc cht ó ho tan hon ton thỡ lc ly dch Vớ d: cn opi, cn mó tin 1.4.Kim ... Ancaloid Glycosyd Tanin Vitamin Tinh du nhav cht bộo Pectin Tinh bt Dung mụi Dung mụi cn chn cho cú kh nng ho tan ti a cỏc cht cú tỏc dng iu tr v ti thiu cht dc...
 • 9
 • 15,078
 • 184

GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf

GiaoTrinhDienTuTruong - Điều chế.pdf
... âỉåüc kãút qu : iII = - A cosωst - B cos 3ωst + C [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] - D [cos (2ωt + ωs) t + cos (2ωt - ωs) t] ⇒ idB = iI + iII = 2C [cos (ωt + ωs) t + cos (ωt - ωs) t] (4) Váûy ... 3.6 Mảch âiãưu chãú dng Diode ωS 2ωS 3ωS iD vD E0 Rt CS vD t ωt - 3ωS ωt - 2ωS ωt - ωS ωt ωt + ωS ωt + 2ωS ωt + 3ωS 2ωt - 2ωS 2ωt - ωS 2ωt 2ωt + ωS 2ωt + 2ωS t Hçnh 3.7 Âàûc tuún ca diode v âäư ... + cos (2ωt - ωs) t] ⎧ ⎛ VS2 ⎪ A = VS ⎜ 2a1 + 3a3Vt + a3 ⎜ ⎪ ⎝ ⎨ aV2 ⎪ B = S , C = 2a 2VS Vt , ⎪ ⎩ Trong âọ : (4) ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ D = 3a VS Vt ωt - ωs ωt + ωs ωt + 3ωs ωt - 3ωs ωs 3ωs 2ωt - ωt b Mảch...
 • 16
 • 538
 • 1

Khảo sát tín hiệu điều chế

Khảo sát tín hiệu điều chế
... số điều chế m biểu thức tín hiệu điều chế. Vẽ dạng tín hiệu điều chế Giải: Hệ số điều chế m: - Biểu thức tín hiệu điều chế: VAM (t) = 10 cos (2π*106) t *[ 1+ 0.7* cos (2π*104) t] Mô dạng tín hiệu ... với hệ số điều chế m=2, tần số điều chế Ω =10Khz Tín hiệu tải tin có biên độ V0=5mV tần số ω0=1Mhz a) Viết phương trình tín hiệu điều chế tín hiệu điều chế b) Vẽ dạng tín hiệu điều chế Giải: a) ... đưa tín hiệu điều chế qua mạch tích phân, vào mạch điều chế pha đầu ta nhận tín hiệu điều chế tần số Ngược lại, ta đưa tín hiệu điều chế qua mạch vi phân, vào mạch điều chế tần số đầu ta nhận tín...
 • 94
 • 671
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thí nghiệm điều chế natri clorua dược dụngđiều chế natri thiosunfatđiều chế kim loại natricách điều chế kim loại natriđiều chếđiều chế tín hiệuđiều chếđiều chếđiều chế độ rộng xungđiều chế rừngkỹ thuật điều chếđiều chếđiều chế kim loạithực hành điều chế este và cacbonhiđratứng dụng và điều chế cacbonQuy cach quyen luan vandown loadDown CV đi số 366 2Lich hoc lop rieng dot 1 2016Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnThông báo CV đi số 1798đề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con nai25 câu trắc nghiệm vị trí tương đối của 2 đường thẳng có lời giải.Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng bệnh tiêu chảy và kiến thức, thức hành của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện vị xuyên, tỉnh hà giang năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015