THỊ TRƯỜNG mục TIÊU QUẢN TRỊ MARKETING TRONG các DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ

Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa nhỏ pps

Thị trường mục tiêu - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ pps
... hQP marketing 56 cua doanh nghi~p - - PhOn dOQn th! truang Hon hQP marketing 562 cua doanh nghitp - , PhOn dOQn thi truang HOn hQp marketing 56 cua doanh nghf~p - - PhOn dOQn th! truang Marketing ... ehi.sn luge marketing kh6ng ph!ln bi~t, ehi.sn luqc marketing phan bi~t, va ehi€n luqe marketing trqng diem (xem Hinh 2), Marketing khong phOn Hon hQP marketing cua doanh nghi~p Marketing phon ... tho\li: (85 6-2 1) 45 0017 Fax: (85 6-2 1) 45 0020 V~ Doanh nghil,'p Vita va Nho, Ngan hang The gi6i 2121 Pennylvania Avenue, NW Washington, DC 20433, USA Di~n tho':li: 20 2-4 7 3-6 683 Fax: 20 2-5 2 2-3 742 Gidi...
 • 91
 • 118
 • 0

ebook thị trường mục tiêu - quản trị marketing trong các doanh nghiệp sme

ebook thị trường mục tiêu - quản trị marketing trong các doanh nghiệp sme
... hQP marketing 56 cua doanh nghi~p - - PhOn dOQn th! truang Hon hQP marketing 562 cua doanh nghitp - , PhOn dOQn thi truang HOn hQp marketing 56 cua doanh nghf~p - - PhOn dOQn th! truang Marketing ... ehi.sn luge marketing kh6ng ph!ln bi~t, ehi.sn luqc marketing phan bi~t, va ehi€n luqe marketing trqng diem (xem Hinh 2), Marketing khong phOn Hon hQP marketing cua doanh nghi~p Marketing phon ... tho\li: (85 6-2 1) 45 0017 Fax: (85 6-2 1) 45 0020 V~ Doanh nghil,'p Vita va Nho, Ngan hang The gi6i 2121 Pennylvania Avenue, NW Washington, DC 20433, USA Di~n tho':li: 20 2-4 7 3-6 683 Fax: 20 2-5 2 2-3 742 Gidi...
 • 91
 • 192
 • 0

Khuếch trương sản phẩm quảng cáo - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa nhỏ

Khuếch trương sản phẩm và quảng cáo - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... san pha-m Uch cLlC Uri • Khuech tn.tang san pham ttch ei!C toi r-s-a-n-x-u-a-t 'H Bim buon H H Ban h~ Tieu dung Chien IltC;Ic keo y~u c~u san Yeu cau san ph3m til pham tU L-_s_a_n-,x_u_i_'t -lH ... Washington, DC 20433, USA Di¢n tho\li: 20 2-4 7 3-6 683 Fax: 20 2-5 2 2-3 742 Giai thieu • Ch ltcsng trinh £lao tClio Quan 19 danh cho cac Doanh nghi~p VlJa va Nho -? Tong quan Chltong trinh Daa tao Qudn ... tho~i: (8 4-4 ) 824 7892 Fax: (8 4-4 ) 824 7898 Thanh pM H6 Chi Minh, Vi~t Nam Somerset Chancellor Court Phong 3B, Uu 2 1-2 3 Nguy~n Thj Minh Khai, Qu*n Dii;n tho\li: (8 4-8 ) 823 5266 Fax: (8 4-8 ) 823...
 • 97
 • 96
 • 0

Kế hoạch hóa phát triển sản phẩm Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa nhỏ

Kế hoạch hóa và phát triển sản phẩm Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... cua ho~t d(>ng marketing Qua tilng cuon sach ve Marketing, b,!-n se hQc dugc each l~p ke" ho~ch marketing va Ung dl,lng ke" hO,!ch vao thl!c te" doanh nghi¢p mlnh CIic cuon sach ve marketing bao ... tgo Qulin Ii danh cho c(le Doanh nghi¢p Vua va Nho dugc bien so,!-n nhAm giup cae chu doanh nghi¢p va nhit qUlm ly doanh nghi¢p nilm viing tat ca cac bm1c qua tnnh marketing Mbi cuon sach nghien ... quan ly doanh nghi¢p nhi'>, b'!ll quan tam de"n nhieu khia c,!nh cua vi¢c dieu hanh ml?t doanh nghi¢p ChuClllg mnh se cung clip cho b'!ll m(>t b(> tiii li¢u hUOng diin ve marketing quan ly doanh...
 • 81
 • 91
 • 0

Thu thập thông tin về quá trình xu hướng mua hàng của khách hàng - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa nhỏ

Thu thập thông tin về quá trình và xu hướng mua hàng của khách hàng - Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... thong tin marketing cac doanh nghi~p co th~ su d~ng hai ngu6n thOng tin nhu neu trang Hlnh I Phlln cua cuon sach se mo tll va phan tfeh hai ngu6n thOng tin Sa cap Quan sat Thucap r-B-e n-tro-n-g ... ho~ch marketing cho phU hW vffi ke t6ng tM cua doanh nghi~p • M6 tii cac buac l~p ke ho~ch marketing • Xac d!nh tMng tin va thu th~p cac th6ng tin ciln thil!"t cho dinh ve chil!"n luqc marketing ... dO\ill 3-Ciln nMc cac phuCIIlg an Giai dO\ill 4-Quyet d!nh mua Giai dO\ill 5-Danh gia sau mua 18 Thu thgp tlu5ng tin vi!' qua trinh va xu hufJng mua Iu5ng ella khach han!! Qua trinh mua han~...
 • 97
 • 182
 • 0

Thu thập thông tin khách hàng- Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa nhỏ

Thu thập thông tin khách hàng- Quản trị marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... hO\lt di?ng marketing Qua tirng cu6n sach ve marketing, b\lll se hqc duqc cach I~p ke' hO\lch marketing va t1ng d~ng ke' hO\lch van thl!c te' doanh nghi~p minh cac cu6n sach ve marketing bao g6m ... ,d'!llg ke hOl:\ch marketing cho phu hQ'P vOi ke hOl:\ch kinh doanh tdng the cua doanh nghi~p • M6 ta c...
 • 103
 • 209
 • 0

Giá chiến lược giá quản trị marketing cho các doanh nghiệp vừa nhỏ

Giá và chiến lược giá  quản trị marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... ban cho khach hang • Xay dl!llg ke ho~ch marketing cho phil hqp vm ke t6ng the cua doanh nghi¢p • Mo ta cac buoc I~p ke ho~ch marketing • Xac d!nh thong tin va thu th~p cac thong tin din Ihiet cho ... £)ao t~o Quan 19 danh cho cac Doanh nghi~p Vila Nho va Tang quan Chuong trinh Dao tflo Quan Iy danh cho eac Doanh nghitlp VUlz va Nhd duq'C bien so~ eho cae nM qwin 19 va chU doanh nghi~p vita va ... vi~ dao tl!o cac nha quan ly doanh nghi~p vira va nM, cac ngiln h1lng cap tin dVng cho cac doanh nghi~p vita va nhc., ciing nhu cac t6 chuc cung cap djch vv h6 trq cho doanh nghi~p MPDF duqc di~u...
 • 84
 • 288
 • 0

Tài liệu Giá chiến lược giá - quản trị marketing cho các doanh nghiệp vừa nhỏ doc

Tài liệu Giá và chiến lược giá - quản trị marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ doc
... Di~n thol!i: 20 2-4 7 3-6 683 Fax: 20 2-5 2 2-3 742 Giai thieu • ChLtdng trinh £)ao t~o Quan 19 danh cho cac Doanh nghi~p Vila Nho va Tang quan Chuong trinh Dao tflo Quan Iy danh cho eac Doanh nghitlp ... trlnh marketing M6i cu6n sach nghien cUu m/?t khfa c~h Cl.I the cua ho~t d...
 • 84
 • 309
 • 1

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 1

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 1
... PHIẾU KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TIN HỌC HÓA TRONG QUẢN TRỊ HẬU CẦN (LOGISTICS) CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM  Tên doanh nghiệp: Năm thành lập: Website: ... dụng theo ý riêng quý Anh/Chị: ( Mức độ tăng dần theo qui ước câu 7) Mức độ cần thiết Mức độ hài lòng Tốc độ truy xuất thông tin Độ xác thông tin tổng hợp ... tư tính đến nay: Dưới tỷ tỷ -10 tỷ 10 tỷ - 15 tỷ Trên 15 tỷ Mức doanh thu trung bình hàng năm DN (đvị VNĐ) Dưới tỷ Trên 15 tỷ - 25 tỷ Trên tỷ - 15 tỷ Trên 25 tỷ - 35tỷ Trên...
 • 6
 • 364
 • 0

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 2

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 2
... PHẠM VI THỰC HIỆN CỦA ĐỀ TÀI: Chương 1: MỞ ĐẦU  Đề tài thực khảo sát mức độ tin học hóa hoạt động quản trị Logistics, hoạt động quản trị Logistics đứng góc độ hoạt động quản trị Logistics phạm ... hoạt động quản trị logistics Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2. 1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ LOGISTICS TRONG DN 2. 1.1 Định nghĩa quản trị Logistics DN Một xu hướng kinh doanh ... Nghiệp vừa nhỏ Tp Hồ Chí Minh Qua đó, tác giả mong muốn đánh giá tổng quát mức độ tin học hóa quản trị Logistics DNVVN TP.HCM, tìm hiểu vấn đề mà DNVVN gặp phải việc ứng dụng CNTT vào hoạt động...
 • 21
 • 285
 • 1

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 3

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 3
... số cạnh tranh công nghiệp IT STT Quốc gia 34 Tổng điểm 38 .6 37 .9 36 .6 34 .9 33 .4 32 .5 32 .3 32.1 31 .9 31 .6 31 .4 30 .4 30 .0 29.1 28.7 28.0 27.9 26.0 25.7 25.6 25.2 25.1 24 .3 23. 9 23. 7 21.4 20.7 20.2 ... Hiệu quản trị Logistics thấp Giá thành cao Chi phí hoạt động cao HÌNH 9: VẤN ĐỀ CỦA CÁC DNVVN 3. 2 ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN TRỊ LOGISTICS CỦA DNVVN 3. 2.1 Lợi ích ứng dụng CNTT hoạt động quản trị Logistics ...  Quản trị Logistics giúp DNVVN hội nhập tốt chuỗi cung ứng ngành công nghiệp mà DN hoạt động 3. 1.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị Logistics DNVVN Thực tế thành phần quản trị Logistics...
 • 14
 • 355
 • 0

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 4

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 4
... sinh viên khảo sát phần mềm phần thể mức độ ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý DN Kết khảo sát cho thấy tình hình ứng dụng CNTT DNVVN nhiều hạn chế Sử dụng nhiều rơi vào nhóm phần mềm quản lý ... lại phần thông tin DN bảng hồi đáp 4. 1.5 Thực khảo sát 4. 1.5.a Thiết kế bảng câu hỏi ban đầu Dựa vào lý thuyết nghiên cứu quản trị Logistics DN, nghiên cứu HTTT ứng dụng CNTT vào việc xây dựng quản ... hoạt động quản trị 4. 1.2 Phương pháp thực Là nghiên cứu nhằm phát từ thực tế tình hình tin học hóa DNVVN Tp.HCM, bảng khảo sát thiết kế sở lý thuyết quản trị Logistics qua tác giả tập trung vào...
 • 20
 • 413
 • 0

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 5

Khảo sát mức độ tin học hĩa trong quản trị logistics của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minh phần 5
... Logistics làm tiêu chí để đánh giá chất lượng công việc hoàn thành nhân viên mức độ hài lòng khách hàng 5. 2.4 DN quy trình nghiệp vụ kinh doanh rõ ràng 59 Chương 5: NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP Từ bảng ... thuận lợi Điểm chưa thuận lợi DNVVN tin học hóa hoạt động quản trị Logistics Từ đây, với việc kết hợp với kết khảo sát chương 4, sinh viên có hướng đề xuất sau: 5. 2.1 Đối với việc DN không nhận ... phần mềm quản lý vật tư với doanh nghiệp sản xuất, phần mềm chăm sóc khách hàng với công ty dịch vụ, quản lý phân phối với đơn vị kinh doanh đến bước 3, doanh nghiệp vươn tới thị trường xa...
 • 7
 • 295
 • 1

Xem thêm