Bài giảng Tài chính tiền tệ (phần 2) ThS. Nguyễn Lê Hồng Vỹ

Bài giảng tài chính tiền tệ phần 2

Bài giảng tài chính tiền tệ phần 2
... Tiền tệ P 20 11 2. 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH 2. 1.1 Chức thị trường tài chính: 2. 1 .2 Khái niệm phân loại thị trường tài chính: 2. 1 .2. 1 Khái niệm 2. 1 .2. 2 Phân loại thị trường tài 2. 1 .2. 3 ... TTTC 2. 1 .2 Khái niệm phân lọai TTTC 2. 1.3 Vai trò TTTC 2. 2 THỊ TRƢỜNG TIỀN TỆ 2. 2.1 Khái niệm phân lọai 2. 2 .2 Các nghiệp vụ thị trường tiền tệ 2. 3 THỊ TRƢỜNG VỐN 2. 3.1 Khái niệm phân lọai 2. 3 .2 ... Liên Tổ chức tài trung gian Chứng tiền gửi Trái phiếu Bên thiếu vốn Trang 30 Tài Tiền tệ P 20 11 2. 2 .2 Các nghiệp vụ thị trƣờng tiền tệ 2. 2 .2. 1 Nghiệp vụ vay cho vay ngắn hạn 2. 2 .2. 2 Nghiệp vụ...
 • 72
 • 194
 • 1

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2 ths trần thị thái hằng (đh đông á)

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2  ths trần thị thái hằng (đh đông á)
... trường tài 5.4.1.5 Các loại thị trường tài chủ yếu a Thị trường tiền tệ (thị trường tài ngắn hạn) Thị trường tiền tệ thị trường vốn ngắn hạn, nơi gặp cung- cầu vốn ngắn hạn Giảng viên: Ths Trần Thị ... 1997 "Lý thuyết tiền tệ" Trường Đại Học Tài kế toán HN, NXB Tài Chính HN 1998 "Lý thuyết tài tiền tệ" TS Nguyễn Ngọc Hùng NXB Thống kê -1998 "Quản kinh doanh tiền tệ" Trường Đại Học Tài kế ... NXB Chính Trị Quốc Gia 1996 12 "Luật NSNN" Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á NHP - 68 - Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á ...
 • 34
 • 84
 • 0

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 2

Bài giảng Tài chính tiền tệ chương 2
... CHẤT CỦA TIỀN TỆ  Phân biệt tiền tệ (money) tiền đồng (currency)  Tiền đồng bao gồm tiền giấy tiền kinh loại quốc gia  Các giấy tờ có giá xem tiền chuyển thành tiền giấy tiền kim loại  Tiền cải ... CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ  Chế độ tiền tệ hình thức tổ chức lưu thông tiền tệ quốc gia quy đònh luật pháp Chế độ tiền tệ hình thành kể từ có can thiệp nhà nước vào lónh vực tiền tệ  Chế độ tiền tệ bao ... tiền mặt thẻ ATM bạn thích phương tiện nào, giải thích? 03/14/14 24 CUNG CẦU TIỀN TỆ  Lý thuyết cầu tiền tệ  Các khối tiền kinh tế  Chủ thể cung tiền 03/14/14 25 LÝ THUYẾT VỀ CẦU TIỀN TỆ Tiền...
 • 62
 • 667
 • 0

Bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 nguyễn anh tuấn

Bài giảng tài chính tiền tệ chương 2  nguyễn anh tuấn
... định nhu cầu tiền kinh tế ? Nhu cầu tiền cho tiêu dùng Nhu cầu tiền cho đầu tư tích lũy Khối tiền lưu thông : Tiền có tính lỏng/ tính khoản cao Tiền tài sản Tiền có tính khoản cao gồm Tiền có tính ... tổng lượng tiền gồm : M1 : - Tiền pháp định - Cheque/ ATM - Cheque du lịch M2 : - M1 - Tiền gởi có kỳ hạn quy mô nhỏ - Chứng từ nợ ngắn hạn - Tiền gởi thị trường tiền tệ M3 : hạn - M2 Tiền gởi ... có tính lỏng cao gồm: - tiền pháp định - Tiền gởi tài khoản toán NHTM Tiền tài sản tiền tình trạng đầu tư gồm : -Tiền gởi tiết kiệm có kỳ hạn ngắn, giấy nợ kỳ hạn ngắn - Tiền gởi tiết kiệm quy...
 • 28
 • 382
 • 0

bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp - đh hoa sen

bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 tài chính doanh nghiệp - đh hoa sen
... CHẾ TÀI TRỢ Tài gián tiếp Người tiết kiệm  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính phủ  Nước ngồi Trung gian tài Thị trườøng tài Tài trực tiếp 29 Người cần vốn  Hộ gia đình  Doanh nghiệp Chính ... vị Thời gian năm BÀI TẬP Doanh nghiệp A năm có lợi nhuận thu 120 tỷ; doanh nghiệp B có lợi nhuận thu 100 tỷ? Hỏi doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Một doanh nghiệp A năm kinh doanh có lợi nhuận ...  Nước ngồi TÀI TRỢ GIÁN TIẾP Tiền vay Tiền gửi Người Tiết kiệm Lãi 30 Doanh nghiệp Trung gian tài Lãi TÀI TRỢ TRỰC TIẾP  Hộ gia đình  Nhà đầu tư Thị trườøng tài Doanh nghiệp Chính phủ ...
 • 39
 • 232
 • 1

Bài giảng tài chính tiền tệ chương 2 thị trường tài chính

Bài giảng tài chính tiền tệ  chương 2 thị trường tài chính
... điều tiết 2. Phân loại thị trường tài Thị trường nợ thị trường vốn cổ phần  Thị trường tiền tệ vs Thị trường vốn  Thị trường sơ cấp vs Thị trường thứ cấp  Thị trường tập trung vs Thị trường phi ... định Các công cụ lưu thông thị trường tài Các công cụ lưu thông thị trường tiền tệ  Các công cụ lưu thông thị trường vốn  3.1 Các công cụ tài chủ yếu thị trường tiền tệ  Tín phiếu kho bạc (Treasury ... khoán vốn => mua bán quyền sở hữu vốn  Rủi ro  Thị trường tiền tệ vs thị trường vốn        Thị trường tài ngắn hạn (thị trường tiền tệ) Là nơi giao dịch, mua bán chứng khoán nợ ngắn...
 • 31
 • 203
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2 TS nguyễn phúc hiền

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2  TS nguyễn phúc hiền
... 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 Ngu n: ADB 20 11 TS Nguy n Phúc Hi n - ð i h c Ngo i thương 14 T giá USD/CNY (end year 1991 -20 11) ... 1991 -20 11) 8,5 7,5 6,5 5,5 1991 19 92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 00 20 01 20 02 2003 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 Ngu n: ADB 20 11 TS Nguy n Phúc Hi n - ð i h c Ngo i thương 15 ... 1,37045 0, 029 926 November 20 799, 62 2 124 1,96 2, 126 673 November 1,3587 1,35908 0, 027 968 December 20 880,17 21 194,35 1,5047 December 1,318 42 1,318 82 0,030339 Source: OANDA 20 12 TS Nguy n Phúc Hi n...
 • 31
 • 209
 • 0

Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ phần 2 TS nguyễn hữu tài (chủ biên)

Giáo trình lý thuyết tài chính  tiền tệ phần 2  TS nguyễn hữu tài (chủ biên)
... tổng tài sản vói vốh nỢ Vổh tạo cách bán cổ phần (cổ phiếu) từ khoản lợi nhuận giữ lại Ổ .2. 2 .Tài sản 8.1 .2. 1 Tiền dự trữ Tất NHTM phải giữ lại phần sô" vốh mà họ huy động để gửi vào NHTƯ Tiền ... toán có tiền gửi rút 8.1 .2. 2 Tiền mặt trinh thu Đó khoản tiền mà NHTM nhận dạng séc chứng từ toán khác sô' tiền chưa chuyển đến ngân hàng Trong trường hỢp tò séc coi tiền mặt trình thu, tài sản ... ia n Cũng thị trường tài chính, tổ chức tài trung gian thực chức dẫn vốn từ ngưòi có vốn tói ngưòi cần vốn, khác vối tài trực tiếp thị trường tài chính, trung gian tài thực trình dẫn vốh thông...
 • 199
 • 248
 • 0

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2 ths đỗ thị thu thủy

Bài giảng tài chính quốc tế chương 2  ths đỗ thị thu thủy
... tài quốc tế Ths Do Thi Thu Thuy Tổng quan hệ thống tiền tệ quốc tế LOGO  Hệ thống tiền tệ quốc gia hệ thống tiền tệ quốc tế  Hệ thống tiền tệ quốc tế gì?  Nghiên cứu hệ thống tài quốc tế nghiên ... hệ tài quốc gia Ths Do Thi Thu Thuy Tổng quan hệ thống tiền tệ LOGO quốc tế Nghiên cứu hệ thống tiền tệ quốc tế nghiên cứu chế độ tiền tệ chế tài điều tiết quan hệ tài quốc gia định chế tài quốc ... Những khó khăn cản trở Ths Do Thi Thu Thuy 23 LOGO Các tổ chức tài quốc tế - IMF WB ADB WTO … Ths Do Thi Thu Thuy 24 LOGO Là tổ chức tài đa phương, quan đặc biệt thu c LHQ Được thành lập Bretton...
 • 37
 • 324
 • 1

Bài giảng tài chính tiền tệ bài 2 lãi suất

Bài giảng tài chính tiền tệ bài 2  lãi suất
... trị tiền tệ, lãi suất danh nghĩa điều chỉnh với tỷ lệ lạm phát dự tính o Lãi suất thực thường nhỏ lãi suất danh nghĩa 2 Lãi suất danh nghĩa lãi suất thực Mối quan hệ lãi suất danh nghĩa, lãi suất ... suất thực o Lãi suất danh nghĩa (nominal interest rate) lãi suất khơng tính đến biến động giá trị tiền tệ, lãi suất mà tổ chức tài cơng bố o Lãi suất thực (real interest rate) lãi suất sau trừ ... khái niệm lãi suất đo lường lãi suất  Các thước đo lãi suất: lợi suất đáo hạn, lợi suất hành lợi suất chiết khấu  Cuối cùng, tìm hiểu khác biệt lãi suất suất sinh lợi trái phiếu  Bài học quan...
 • 82
 • 1,033
 • 1

Bài giảng tài chính tiền tệ 1 chương 2 ths phạm quốc khang

Bài giảng tài chính  tiền tệ 1 chương 2  ths phạm quốc khang
... Tài liệu tham khảo Chƣơng 3: Thị trƣờng tài Tr .11 5 Chƣơng 6: Các trung gian tài Tr .2 51 (Giáo trình Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 20 09) NỘI DUNG Khái niệm thị trƣờng tài ... gia đình - Các DN - Chính phủ - Nƣớc 11 TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 11 CHỨC NĂNG… (TIẾP) Tại việc luân chuyển vốn từ ngƣời có vốn sang ngƣời sử dụng vốn quan trọng với kinh tế? 12 12 CHỨC NĂNG… (TIẾP) ... hệ thống tài phụ thuộc vào tài sản tài (financial assets) Tài sản tài nhƣ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu… Khi tài sản tài đƣợc thiết kế để mua bán lại đƣợc gọi công cụ tài (financial...
 • 53
 • 383
 • 0

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 1 ths trần thị thái hằng (đh đông á)

Tập bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ phần 1  ths trần thị thái hằng (đh đông á)
... - Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - - CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ 1. 1 Nguồn gốc chất tiền tệ 1. 1 .1 Nguồn gốc xuất hiện: Theo Mác, tiền ... Kết thúc 1/ 1 31/ 12 21/ 3 năm trước 1/ 4 năm trước 20 /3 năm sau 31/ 3 năm sau 1/ 7 năm trước 30/6 năm sau 16 /7 năm trước 1/ 10 năm trước 15 /7 năm sau 30/9 năm sau Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – ... nên giảm Giảng viên: Ths Trần Thị Thái Hằng – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á - 17 - Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2 .1- Khái quát đời phát triển Tài 2 .1. 1 Tiền đề...
 • 34
 • 150
 • 0

bài giảng tài chính tiền tệ

bài giảng tài chính tiền tệ
... hoá tiền tệ Vai trò vàng - tiền tệ ngày giảm Tiền tệ có thay đổi bản: Tất phơng tiện đóng vai trò trung gian trao đổi đợc nhiều ngời thừa nhận đợc gọi tiền Các hình thái tiền tệ Hoá tệ Tín tệ ... chơng 2: Tiền ? Frideric S.Mishkin : Tiền tệ, ngân hàng thị trờng tài chính, trang 45) Nghĩa tiền đợc hiểu nh nào? Tiền thuật ngữ hàng ngày: Tiền (money) đồng nghĩa với đồng tiền (currency) (tiền ... tồn kinh tế hàng hoá - tiền tệ nhà nớc ý nghĩa khẳng định tồn khách quan phạm trù tài chính? 1.2.2 Bản chất tài Các biểu bên tài Quỹ tiền tệ Bản chất tài 24 Các biểu bên tài Từ tợng XH: TC đợc...
 • 48
 • 825
 • 3

Bài giảng tài chính tiền tệ

Bài giảng tài chính tiền tệ
... chất tiền tệ chức tiền tệ: đo lường giá trị, trung gian trao đổi dự trữ giá trị, toán Các vai trò tiền tệ Các hình thái tiền tệ: hóa tệ, tín tệ, bút tệ (tiền ghi sổ) tiền điện tử Các khối tiền tệ ... thái tiền tệ Khối tiền tệ chế độ tiền tệ Cung - cầu tiền tệ Lạm phát 37 KHÁI NIỆM TIỀN TỆ Tiền tệ loại hàng hóa đặc biệt, đóng vai trò vật ngang giá chung để đo lường giá trị hàng hóa khác hay Tiền ... Khối tiền tệ M2 Khối tiền tệ M3 Khối tiền tệ L 43 KHỐI TIỀN TỆ M1 Khối tiền tệ bao gồm: - Tiền lưu hành (gồm toàn tiền mặt Ngân hàng trung ương phát hành lưu hành hệ thống ngân hàng) - Tiền gửi...
 • 260
 • 657
 • 5

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2 thị trường ngoại hối

Bài giảng Tài chính quốc tế - Chương 2 thị trường ngoại hối
... Đặc điểm TTNH -Thò trường lớn hoàn hảo thò trường -Là thò trường hoạt động hiệu -Là thò trường over-the-counter (OTC) -Có tính chất toàn cầu, họat động liên tục 24 /24 ngày -Thò trường liên ngân ... Khái niệm thò trường ngoại hối ng 1 .2 Khái niệm -Là thò trường đồng tiền quốc gia mua bán với - ối tượng mua bán chủ yếu khoản tiền gửi ngân hàng ghi đồng tiền khác 2 Đặc điểm TTNH -Ban đầu, NHTM ... thò trường ngoại hối Chức vai trò TTNH Các chủ thể tham gia thò trường Tỷ giá vấn đề tỷ giá Khái niệm thò trường ngoại hối ng 1.1 Sự cần thiết khách quan TTNH -Các hoạt động thương mại đầu tư quốc...
 • 19
 • 1,790
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tài chính tiền tệ 2bài giảng tài chính tiền tệ 2 2bài giảng tài chính tiền tệcâu hỏi trắc nghiệm tài chính tiền tệ phần 2bài giảng tài chính doanh nghiệp phần 2bài giảng tài chính tiền tệ ngân hàngtiểu luận tài chính tiền tệ phần 2bài giảng tài chính tiền tệ lạm phátslide bài giảng tài chính tiền tệdownload bài giảng tài chính tiền tệvideo bài giảng tài chính tiền tệbài giảng tài chính tiền tệ chương 1bài giảng tài chính tiền tệ học viện tài chínhbai giang tai chinh tien tebài tập tài chính tiền tệ phần lãi suấtBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR because và because ofGRAMMAR sự hòa hợp GIỮA vị NGỮ và CHỦ NGỮ Có ĐÁP ÁNSỰ HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ (GRAMMAR THE AGREEMENT OF THE PREDICATE WITH THE SUBJECT)GRAMMAR + BÀI TẬP THỨC GIẢ ĐỊNH (câu điều KIỆN WISH )BÀI TẬP NGỮ PHÁP TOO ENOUGH SO SUCHNGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ VI CẦU IBUPROFEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẠO LIÊN KẾT CHÉOKE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)THIẾT kế và tối ưu HOÁ CÔNG THỨC VIÊN NANG CHỨA GLUCOSAMIN và CHONDROITIN SULFATChương I. §13. Ước và bộiBí quyết chinh phục điểm 9,10 kỳ thi vào lớp 10 THPTĐồ án nghiên cứu cơ sở hành vi cá nhân trong tổ chứcđề thi sinh 10 kì 2Vai trò của tài chính vi mô với giảm nghèo tại việt namTuần 11. Chữ người tử tùTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhChương II. §4. Hàm số mũ. Hàm số LôgaritCHÍNH SÁCH QUẢN lý NHÀ nước đối với THỊ TRƯỜNG sữa NHẬP KHẨU tại VIỆT NAMGiải 100 hệ phương trình siêu khóTHỦ THUẬT mở tài KHOẢN FACEBOOK bị KHÓA