đề cương ôn tập lịch sử đảng

Đề cương ôn tập lịch sử Đảng theo chương

Đề cương ôn tập lịch sử Đảng theo chương
... sách nguyên tắc Đảng Coi trọng công tác bồi dưỡng giáo dục Đảng viên mặt: Đề cao tự phê bình phên bình coi quy luật phát triển Đảng đảng hoàn thành sứ mệnh lòch sử mà giai cấp công nhân, nhân ... cách mạng Đảng 2/ Đảng biết “lấy dân làm gốc”: - Đảng khẳng đònh “sự nghiệp cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân” Không có nhân dân ủng hộ, tin tưởng với đảng nghiệp cách mạng thành công - Đảng giữ ... vắn tắt Đảng Điều lệ vắn tắt hội quần chúng; thông qua Lời kêu gọi nhân dòp thành lập Đảng đồng chí Nguyễn Ái Quốc thảo Các văn kiện quan trọng Đảng hội nghò thông qua Cương lónh cách mạng Đảng...
 • 13
 • 86
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử đảng

đề cương ôn tập lịch sử đảng
... lượng CM : cương lónh khẳng đònh Đảng phải vận động, thu phục đông đảo công nhân, nông dân, Đảng phải l6oi kéo tiểu Tư sản, trí thức, trung nông, đồng thời tập hợp trung lập phú nông, trung tiểu ... nghò 15 xác đònh công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc nhân só yêu nước Động lực CM công nhân, nông dân, tiểu tư sản : lấy khối liên minh công nông sở giai cấp công nhân lãnh đạo Đối ... minh công nông đảng có đường lối giai cấp rõ rệt lần lòch sử CM nước ta, hai giai cấp công nông thể phối hợp, ủng hộ lẫn đẩy lên cao trào CM rộng lớn sôi sục nước Qua cao trào CM 30-31, Đảng...
 • 17
 • 26
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)
... phong kiến nông dân B tư sản công nhân C công nhân nông dân D tư sản nông dân Trong lónh vực công nghiệp Việt Nam, Pháp trọng khai thác ngành A công nghiệp nặng B Khai mỏ (than đá) C công nghiệp ... - Đội ngũ công nhân Việt Nam: công nghiệp thuộc đòa làm nảy sinh tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp …, số lượng ngày đông đảo, tập trung Lực lượng công nhân Việt ... Kết cục Chiến tranh giới II ? Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945) A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) Liên...
 • 33
 • 2,429
 • 16

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... ước hữu nghò hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác đònh nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... nghóa lòch sử học kinh nghiệm a Ý nghóa lòch sử - Khẳng đònh đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành - Là tập dượt ... chủ - Công nhân bãi công, tiêu biểu ngày 23/11/1936 công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả bãi công đòi tăng 25% lương, sau trở thành ngày hội truyền thống công nhân mỏ Năm 1937 có 400 bãi công công nhân,...
 • 73
 • 1,991
 • 36

Đề cương ôn thi lịch sử đảng

Đề cương ôn thi lịch sử đảng
... thành lập đảng cộng sản VN Hội nghị thong qua cương vắn tắt ,sách lược vắn tắt , điều lệ vắn tắt đảng lời kêu gọi NAQ thành lập đảng văn kiện quan trọng đảng hội nghị thông qua cuơng lĩnh đảng ta ... thời không chịu ảnh hưởng số quan điểm “tả” quốc tế cộng sản 3.ý nghĩa lịch sử Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nguyễn quốc khởi thảo cương lĩnh cách mạng Đảng cộng sản viêt nam, cương lĩnh ... chia công điền nhiều quyền lợi kinh tế trị khác -Chủ nghĩa thực dân không kẻ thù giai cấp công nhân, nông dân mà kẻ thù toàn dân tộc Các mạng giải phóng dân tộc không giải phóng công–nông mà...
 • 33
 • 1,783
 • 11

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT
... giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập -2/1961, lực lượng vũ trang cách mạng thống thành quân giải phóng miền Nam ViệtNam -1/1961,Trung ương cục miền Nam thành lập thay cho xứ ủy Nam cũ 2.2/Phương ... đượcthành lập -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời (20/12/1960) đại diện cho nhân dân miền Nam -Làm phá sản chiến lược chiến tranh phía Mỹ b.Ý nghĩa lịch sử -Phong trào “Đồng ... lược“ Chiến tranh đặc biệt” Mỹ-Ngụy miền Nam Việt Nam 1.1/Hoàn cảnh lịch sử: -Sau phong trào “Đồng Khỏi”, cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ -Trên giới phong trào giải phóng dân tộc phát mạnh...
 • 51
 • 837
 • 6

De cuong on tap lich su Viet Nam .doc

De cuong on tap lich su Viet Nam .doc
... giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập -2/1961, lực lượng vũ trang cách mạng thống thành quân giải phóng miền Nam ViệtNam -1/1961,Trung ương cục miền Nam thành lập thay cho xứ ủy Nam cũ 2.2/Phương ... đượcthành lập -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời (20/12/1960) đại diện cho nhân dân miền Nam -Làm phá sản chiến lược chiến tranh phía Mỹ b.Ý nghĩa lịch sử -Phong trào “Đồng ... lược“ Chiến tranh đặc biệt” Mỹ-Ngụy miền Nam Việt Nam 1.1/Hoàn cảnh lịch sử: -Sau phong trào “Đồng Khỏi”, cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ -Trên giới phong trào giải phóng dân tộc phát mạnh...
 • 51
 • 709
 • 5

Đề cương ôn tập Lịch sử Học kì II

Đề cương ôn tập Lịch sử Học kì II
... ( Bảch âàòng, Chi Làng, Âäúng Âa, Âiãûn Biãn Ph ) - Âạnh tan qn xám lỉåüc Mé v qn âäüi Si Gn, gii phọng hon ton miãưn nam, cháúm dỉït 21 nàm chiãún tranh Tỉì âáy, hai miãưn Nam, Bàõc chiãún thàõng ... låüi cho viãûc phạt triãøn giao thäng âỉåìng thu ÂẠP ẠN: Pháưn I Tràõc nghiãûm E D B C A Pháưn II Tr låìi Vo nỉía âãm L mäüt thỉång binh nàûng, chè cn mäüt chán, lm nghãư bạn bạnh gi Tuy l ngỉåìi ... lao vo âạm chạy cỉïu ngỉåìi Khi gàûp sỉû cäú xy trãn âỉåìng, mäùi cäng dán cáưn cọ trạch nhiãûm gii quút, giụp âåỵ, cỉïu ngỉåìi gàûp nản, khäng nãn säúng thåì å Âãưu âãưu, khn khn, phỉìng phỉìng,...
 • 3
 • 3,471
 • 25

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I
... định cộng đồng châu Âu mang tên g i Liên minh Châu Âu Liên minh Châu Âu liên minh kinh tế - trị lớn gi i, trở thành trung tâm kinh tế gi i Năm 199 9, số nước thành viên EU 15 đến năm 2004 25 nước ... Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc hữu nghị, hợp tác v i hầu gi i Trung Quốc thu h i chủ quyền Hồng Công ( 7- 199 7) Ma cao (12- 199 9) Câu 25 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ? Trả l i : Trước ... 17-8- 194 5 ( In-đô-nê-xi-a), 19- 8- 194 5 (Việt Nam), – 194 5 (lào) Ở nhiều n i khác, trước phong trào đấu tranh nhân dân, đế quốc Mĩ, Anh trao trả độc lập cho Phi – líp – Pin (7- 194 6) , Miến i n (1- 194 8),...
 • 3
 • 11,679
 • 209

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI
... Chuyên đề lịch sử Thế Giới Trn Thng thi nh Ngụ Qung Tn Thi ụng Min Bc Trung Quc Hỏn Cui thi Trng Giỏc Sn ụng, ... thng li - Trung Quc ginh c c lp thjoỏt Bạch Đằng Thủy Trờng trung học sở Tuy Lai Chuyên đề lịch sử Thế Giới Nguyờn Chng Cui Thim Lý thi nh T Tõy Minh Thnh ú tn cụng i ụ, quõn Nguyờn b chy - Nm ... mang tớnh chu kỡ, quy mụ ngy cng rng ln Bạch Đằng Thủy Trờng trung học sở Tuy Lai Chuyên đề lịch sử Thế Giới - Nhim v chớnh ca cỏc cuc ngha l chng phong kin ( u tranh giai cp) Bờn cnh ú cú cuc...
 • 6
 • 831
 • 4

DE CUONG ON TAP LICH SU HK 1

DE CUONG ON TAP LICH SU HK 1
... Trần củng cố thời Lý 3.Trình bày tóm tắt trận Bạch Đằng -Cuối tháng năm 12 88, Thoát Hoan chia quân làm đạo tiến chiếm Thăng Long - Ta thực “vừơn không nhà trống.” -Quân Thoát Hoan lâm vào tình bò ... vàTrần Quốc Tuấn mở phản công,tiến hành bố trí quân mai phục tạiû sông Bạch Đằng -Đầu tháng năm 12 88,đoàn quân Ô Mã Nhi rút nứơc theo đường sông Bạch Đằng -Khi quân Ô Mã Nhi tiến quân đến bãi ... Trần kháng chiến lần II -Thực chủ trương “vừơn không nhà trống”(cho nhân dân sơ tán khỏi Thăng Long) -Tránh mạnh giặc chúng đến xâm lựơc -Vừa cho quân cản bứơc tiến giặc,vừa rút lui Thiên Trường...
 • 3
 • 437
 • 1

Đề cương ôn tập Lịch sử 6 kì 1

Đề cương ôn tập Lịch sử 6 kì 1
... khôn? Ngừời Thể tích não Công cụ lao động Cách thức kiếm sống Tổ chức xã hội Tối cổ 850 -1. 100cm3 Đá cũ Săn bắt ,hái lượm Bầy đàn Tinh khôn 1. 450 Cm3 Đá Trồng trọt , chăn nuôi Thò tộc LỊCH SỬ ... Câu 1: Lòch sử ? Dựa vào đâu để biết dựng lại lòch sử ? -Lòch sử diễn khứ Lòch sử khoa học lòch sử tìm hiểu dựng lại toàn hoạt động người xã hội ... sống kinh tế người nguyên thủy ? - Công cụ lao động cải tiến , loại hình công cụ đồ gốm đa dạng phong phú -Nghề trồng lúa nước đời vùng đồng ven sông Câu 11 : Lập bảng hệ thống giai đoạn phát...
 • 3
 • 4,460
 • 119

Xem thêm

Từ khóa: ôn thiôn thi tốt nghiệpđề ôn thitài liệu ôn thiôn thi xác suất thống kêtài liệu ôn thi đại họcđề cương ôn thi toánbài tập ôn thi toánôn thi cao đẳngôn thi toánôn thi đại học môn hóaôn thi hóa họcôn thi đại học môn hoátài liệu ôn thi hóa họcôn thi điện hóaLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNUKHẢO sát các mô HÌNH PHÁ HOẠI dẻo của dầm bê TÔNG xỉ cốt THÉP TRONG THÍ NGHIỆM uốn BA điểmThông báo chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiềnGiấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2015Luận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU5. Bao cao tai chinh HN tom tat