Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử b anthracis

Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử b anthracis

Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử b anthracis
... Dịch phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B subtilis 2: Dịch phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B cereus 3: Dịch phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B thuringiensis 4: Dịch phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B anthracis Trên < /b> que thử với dịch phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> vi khuẩn B subtilis, cho ... tế trên,< /b> tiến hành đề tài: “ Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> thể < /b> đa < /b> dòng < /b> kháng < /b> kháng nguyên < /b> đặc < /b> hiệu < /b> vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B anthracis. ” Mục tiêu đề tài bao gồm:  Tạo < /b> kháng < /b> thể < /b> đa < /b> dòng < /b> kháng < /b> lại protein đặc < /b> trưng vỏ < /b> ... dịch phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> vi khuẩn than Từ kết cho thấy rằng, b ớc đầu tạo < /b> thành công kháng < /b> thể < /b> đa < /b> dòng < /b> b t kháng < /b> nguyên < /b> tự nhiên vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> vi khuẩn B anthracis cách tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> (BclA) theo...
 • 19
 • 404
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử b anthracis

Nghiên cứu tạo kháng thể đa dòng kháng kháng nguyên đặc hiệu trên vỏ bào tử b anthracis
... xem nơi tiếp xúc b mặt b o < /b> tử < /b> môi trường [12] Trong B subtilis , lớp áo (coat) lớp b o < /b> tử < /b> vi khuẩn B anthracis , B thuringiensis, B cereus có vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> lớp Cả áo b o < /b> tử < /b> vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> có cấu trúc linh ... mục đích tạo < /b> kháng < /b> thể < /b> kháng < /b> lại protein BclA tái tổ hợp có khả nhận biết protein BclA tự nhiên có vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B anthracis , tiến hành phá vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> B anthracis cách cho b o < /b> tử < /b> vi khuẩn B anthracis ... gây tạo < /b> kháng < /b> thể < /b> đa < /b> dòng < /b> từ kháng < /b> nguyên < /b> tái tổ hợp có khả b t cặp với kháng < /b> nguyên < /b> tự nhiên từ vỏ < /b> b o < /b> tử < /b> vi khuẩn B anthracis Chúng tiến hành phá vỏ < /b> b o < /b> từ vi khuẩn B anthracis cách cho b o < /b> tử...
 • 55
 • 169
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B ( SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB

Nghiên cứu tạo kháng nguyên tái tổ hợp STAPHYLOCOCCAL ENTEROTOXIN B ( SEN) dạng không độc từ đoạn GEN SEB tự nhiên làm nguyên liệu phục vụ chế tạo que thử phát hiện nhanh độc tố SEB
... từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> tái < /b> tổ < /b> hợp < /b> Staphylococcal < /b> enterotoxin < /b> B (SEB) dạng không độc từ đoạn gen seb tự nhiên để làm nguyên < /b> liệu phục vụ cho việc chế tạo < /b> ... TÀI NGUYÊN SINH VẬT - NGUYỄN THỊ HOÀI THU NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG NGUYÊN TÁI TỔ HỢP STAPHYLOCOCCAL < /b> ENTEROTOXIN < /b> B (SEB) DẠNG KHÔNG ĐỘC TỪ ĐOẠN GEN SEB TỰ NHIÊN ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU ... tạo < /b> que thử phát nhanh độc tố SEB Mục tiêu nghiên < /b> cứu < /b> Tạo < /b> kháng < /b> nguyên < /b> SEB độc tính có độc tính thấp đảm b o tính kháng < /b> nguyên < /b> để ứng dụng cho việc tạo < /b> kháng < /b> thể đơn dòng gắn lên que thử nhanh...
 • 88
 • 247
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG VI-RÚT GÂY BỆNH HOẠI TỬ CƠ QUAN TẠO MÁU VÀ DƯỚI VỎ (IHHNV) Ở TÔM PENAEID " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... mẫu máu chuột kiểm tra kháng thể với IHHNV phương pháp lai western hóa mô miễn dịch Chuột có nồng độ kháng thể cao chọn để tạo kháng thể đơn dòng 2.3 S ản xuất kháng thể đơn dòng Chu trình tạo kháng ... thận Trong đó, kháng thể đơn dòng ứng dụng thành công y học từ lâu, đặc biệt gần sử dụng để chẩn đoán bệnh WSSV, YHV tôm Trên sở đó, nghiên cứu nhằm mục đích phát triển kháng thể đơn dòng để chẩn ... IHHNV (Hình 3) Kháng thể kiểm tra phản ứng với số loại vi-rút khác HPV, M BV, WSSV YHV phản ứng Điều chứng tỏ kháng thể phản ứng đặc hiệu với IHHNV Hình 3: Kháng thể đơn dòng bao quanh thể vùi IHHNV...
 • 6
 • 506
 • 9

NGHIÊN cứu tạo KHÁNG THỂ đơn DÒNG KHÁNG ALPHA FETOPROTEIN NGƯỜI

NGHIÊN cứu tạo KHÁNG THỂ đơn DÒNG KHÁNG ALPHA FETOPROTEIN NGƯỜI
... TIÊU NGHIÊN CỨU: Tạo kháng thể đơn dòng kháng Alpha- fetoprotein người Đánh giá chất lượng kháng thể đơn dòng kháng Alpha- fetoprotein người tạo Ứng dụng bước đầu kháng thể đơn dòng kháng Alpha- fetoprotein ... 1.1 Kháng thể 1.2 Kháng thể đơn dòng 15 1.3 Đại cương Alpha- fetoprotein 28 Chương 2: ĐỐI TƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.1 Tạo kháng thể đơn dòng kháng Alpha- fetoprotein ... Dựa vào kháng thể với kỹ thuật ELISA từ biết isotype kháng thể đơn dòng 1.2.9 Sản xuất kháng thể đơn dòng thể sống: Sau chọn dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng lại kháng nguyên...
 • 147
 • 120
 • 1

Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển KIT chẩn đoán ung thư phổi

Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển KIT chẩn đoán ung thư phổi
... Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. 1 Nguồn gốc đặc điểm ung thư 4 1. 1 .1 Nguồn gốc tế bào ung thư 1. 1.2 Đặc điểm tế bào ung thư 1. 1.3 Ung thư phổi 1. 2 Kháng nguyên CYFRA 21- 1 12 1. 2 .1 Cytokeratin 12 1. 2.2 ... Cytokeratin 15 1. 2.3 Biểu Cytokeratin 15 1. 2.4 Kháng nguyên CYFRA 21- 1 17 1. 3 1. 3 .1 Kháng thể Một số kháng thể sử dụng nghiên cứu 21 21 thực tiễn 1. 3.2 1. 4 Các nghiên cứu kháng thể đặc hiệu CYFRA 21- 1 Công ... luận án Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA 21- 1 nhằm phát triển KIT chuẩn đoán ung thư phổi Mục tiêu đề tài Tạo kháng thể scFv kháng kháng nguyên CYFRA 21- 1 biểu lộ...
 • 141
 • 302
 • 0

nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên her2 trong escherichia coli

nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên her2 trong escherichia coli
... kháng thể đơn dòng đặc hiệu HER2 sử dụng điều trị UTV di có biểu mạnh HER2 Hiện nay, sử dụng công nghệ DNA tái tổ hợp nhà khoa học nghiên cứu để tạo kháng thể đơn dòng tái tổ hợp đặc hiệu với HER2 ... CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT LÊ THỊ MINH PHÚC NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ TÁI TỔ HỢP ĐẶC HIỆU KHÁNG NGUYÊN HER2 TRONG ESCHERICHIA COLI Ngành: Sinh học Chuyên ngành: Sinh ... hiệu điều trị cao dạng ung thư vú dương tính với HER2 tiến hành đề tài: Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên HER2 Escherichia coli Đề tài thực phòng Công nghệ tế bào động...
 • 95
 • 244
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên cyfra21-1 nhằm phát triển kit chẩn đoán ung thư phổi

tóm tắt luận án nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên cyfra21-1 nhằm phát triển kit chẩn đoán ung thư phổi
... tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21-1 nhằm phát triển KIT chẩn đoán ung thư phổi 2 Mục tiêu đề tài Tạo kháng thể scFv kháng kháng nguyên CYFRA21-1 biểu lộ phage để phát triển ... nghiệm kháng nguyên tái tổ hợp thu nhận - Tạo dòng phage biểu lộ kháng thể scFv kháng CYFRA21-1 - Sàng lọc kháng thể scFv biểu lộ phage - Sử dụng kháng thể tái tổ hợp thu bước đầu tạo KIT chẩn đoán ... Đây kháng thể quan tâm lớn nhà khoa học nước kháng thể có nhiều triển vọng ứng dụng chẩn đoán điều trị bệnh 1.3.3 Các nghiên cứu kháng thể đặc hiệu CYFRA21-1 Trên giới Kháng thể đặc hiệu CYFRA21-1...
 • 27
 • 159
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng thể kháng Streptococcus iniae gây bệnh ở cá chẽm bằng công nghệ tạo kháng thể IgY ở gà

Nghiên cứu tạo kháng thể kháng Streptococcus iniae gây bệnh ở cá chẽm bằng công nghệ tạo kháng thể IgY ở gà
... gây thiệt hại nghiêm trọng cho người nuôi, bệnh xảy chẽm nuôi nước lẫn nước mặn Chính thực đề tài Nghiên cứu tạo kháng thể kháng Streptococcus iniae gây bệnh chẽm Công nghệ tạo kháng thể ... Israel….[39] Việc nuôi chẽm ngày phổ biến nên vấn đề dịch bệnh chẽm quan tâm nhiều Có nhiều tác nhân gây bệnh chẽm bệnh nhiễm khuẩn Streptococcus iniae có tỉ lệ gây chết đến 70% GVHD: ... sinh kháng thể cao Việc ứng dụng công nghệ tạo kháng thể IgY điều trị chẩn đoán bệnh nuôi trồng thủy sản Việt Nam nhiều hạn chế Đối tượng chọn làm kháng nguyên vi khuẩn Streptococcus iniae gây bệnh...
 • 84
 • 294
 • 0

NGHIÊN cứu tạo KHÁNG THỂ THỎ CHỐNG TINH TRÙNG NGƯỜI và xác ĐỊNH mức độ NGƯNG kết TINH TRÙNG TRÊN NGƯỜI

NGHIÊN cứu tạo KHÁNG THỂ THỎ CHỐNG TINH TRÙNG NGƯỜI và xác ĐỊNH mức độ NGƯNG kết TINH TRÙNG TRÊN NGƯỜI
... kiện nuôi dỡng Xác định mức độ ngng kết trực tiếp huyết ngời vợ dơng tính với KTCTT tinh trùng ngời chồng Chúng sử dụng kỹ thuật ELISA để xác định nồng độ kháng thể chống tinh trùng huyết bệnh ... kết F-D test để xác định mức độ gây ngng kết với tinh trùng ngời chồng Ta chia làm nhóm với nồng độ KTCTT tăng dần, mức độ ngng kết có khác nhóm Nhóm 1: có nồng độ KTCTT 60-79 UI/ml Nhóm có mức ... UI/ml Kết định lợng KTCTT huyết thỏ cho thấy thỏ gây mẫn cảm đáp ứng tốt với KN tinh trùng ngời So với nghiên cứu D'Cruz OJ gây mẫn cảm thỏ với KN tinh trùng ngời [9] có kết tơng đơng Trong ba thỏ...
 • 3
 • 104
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư tuyến tiền liệt ứng dụng trong chẩn đoán (FULL TEXT)

Nghiên cứu tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư tuyến tiền liệt ứng dụng trong chẩn đoán (FULL TEXT)
... tiêu: Tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên tái tổ hợp EPCA-2 Đánh giá khả ứng dụng kháng thể đặc hiệu kháng EPCA-2 chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ UNG THƯ TUYẾN ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ Y TẾ ĐÀM THỊ TÚ ANH NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ ĐẶC HIỆU KHÁNG NGUYÊN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN Chuyên ngành : Dị ứng miễn dịch ... VỀ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT 1.2.1 Các phương pháp truyền thống chẩn đoán UTTTL 1.2.2 Các hiểu biết chẩn đoán điều trị UTTTL 10 1.3 KHÁNG THỂ VÀ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT...
 • 189
 • 185
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư tuyến tiền liệt ứng dụng trong chẩn đoán (TT)

Nghiên cứu tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên ung thư tuyến tiền liệt ứng dụng trong chẩn đoán (TT)
... để ứng dụng rộng rãi Đề tài nghiên cứu thực với mục tiêu: Tạo kháng thể đặc hiệu kháng nguyên tái tổ hợp EPCA-2 Đánh giá khả ứng dụng kháng thể đặc hiệu kháng EPCA-2 chẩn đoán ung thư tuyến tiền ... ung thư tuyến tiền liệt kháng thể đặc hiệu kháng nguyên tuyến tiền liệt theo cách chủ động tạo kháng thể từ cấu trúc kháng nguyên biết Từ sử dụng kháng thể tạo ứng dụng chẩn đoán NHỮNG ĐÓNG GÓP ... dấu ấn huyết ứng dụng có giá trị lâm sàng tốt chẩn đoán chẩn đoán giai đoạn UTTTL như: Kháng nguyên sớm ung thư tuyến tiền liệt (EPCA) Kháng nguyên tế bào gốc tiền thân tuyến tiền liệt (PSCA)...
 • 55
 • 241
 • 0

Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển kit chuẩn đoán ung thư phổi

Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng nguyên CYFRA21 1 nhằm phát triển kit chuẩn đoán ung thư phổi
... Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. 1 Trang Nguồn gốc đặc điểm ung thư 1. 1 .1 Nguồn gốc tế bào ung thư 1. 1.2 Đặc điểm tế bào ung thư 1. 1.3 Ung thư phổi 1. 2 12 Kháng ngun CYFRA 21- 1 1.2 .1 Cytokeratin 12 1. 2.2 ... Cytokeratin 15 1. 2.3 Biểu Cytokeratin 15 1. 2.4 Kháng ngun CYFRA 21- 1 17 1. 3 1. 3 .1 Kháng thể 21 Một số kháng thể sử dụng nghiên 21 cứu thực tiễn 1. 3.2 1. 4 Các nghiên cứu kháng thể đặc hiệu CYFRA 21- 1 29 ... Nghiên cứu tạo kháng thể tái tổ hợp đặc hiệu kháng ngun CYFRA 21- 1 nhằm phát triển KIT chuẩn đốn ung thư phổi Mục tiêu đề tài Tạo kháng thể scFv kháng kháng ngun CYFRA 21- 1 biểu lộ phage để phát...
 • 144
 • 189
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ cầu vàng và hiệu quả điều trị viêm da cơ địa bằng kháng sinh cefuroxim

tóm tắt luận án nghiên cứu siêu kháng nguyên của tụ cầu vàng và hiệu quả điều trị viêm da cơ địa bằng kháng sinh cefuroxim
... sinh viêm da địa, làm khởi phát ảnh hưởng đến mức độ nặng bệnh Luận án chứng minh hiệu việc sử dụng kháng sinh uống kháng tụ cầu vàng biện pháp kết hợp điều trị viêm da địa CẤU TRÚC LUẬN ÁN Luận ... giá hiệu điều trị viêm da địa người lớn giai đoạn bán cấp uống kháng sinh Cefuroxim kết hợp với bôi Betamethasone dipropionate 0,05% NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Luận án chứng minh tụ cầu vàng ... da địa người lớn Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh từ 08/2010- 08/2012 Xác định tỉ lệ nhiễm tụ cầu vàng mang gen mã hóa siêu kháng nguyên tụ cầu vàng bệnh nhân viêm da địa người lớn Đánh...
 • 27
 • 346
 • 1

NGHIÊN cứu SIÊU KHÁNG NGUYÊN của tụ cầu VÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DA cơ địa NGƯỜI lớn

NGHIÊN cứu SIÊU KHÁNG NGUYÊN của tụ cầu VÀNG TRÊN BỆNH NHÂN VIÊM DA cơ địa NGƯỜI lớn
... TCV bệnh lí VDCĐ Vì tiến hành đề tài Nghiên cứu siêu kháng nguyên tụ cầu vàng bệnh nhân viêm da địa người lớn với mục tiêu sau: Xác định tỉ lệ TCV SKN TCV tổn thương bệnh nhân VDCĐ người lớn ... 2002 Hạn chế đề tài: nghiên cứu thực bệnh nhân VDCĐ người lớn mẫu nhỏ KếT QUả NGHIÊN CứU Từ 1-8/2010, có 74 bệnh nhân VDCĐ 40 người khỏe mạnh đủ tiêu chuẩn nhận vào nghiên cứu Cụ thể sau Xác định ... độ nặng bệnh ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP Đối tượng nghiên cứu - 74 bệnh nhân VDCĐ > 12 tuổi đến khám Bệnh viên Da liễu Tp HCM từ 01/2010- 8/2010 - 40 người khỏe mạnh > 12 tuổi, tiền sử cá nhân, gia...
 • 5
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tạo dòng tế bào lai sản xuất kháng thể đơn dòng kháng procestedonnghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngkháng thể đa dòngứng dụng của kháng thể đa dòngsản xuất kháng thể đa dòngnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmkháng thể đa dòng là gìnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmngoài ra chênh lệch về giá trị cũng có thể do chất lượng cà phê bán tại thị trường thành thị cao hơn thị trường nông thôn tuy nhiên chưa có một nghiên cứu nào khẳng định rõ nhận định nàynghiên cứu thuốc kháng sinhnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúanghiên cứu về kháng sinhnghiên cứu tạo dòng dưa hấunghiên cứu quy trình thế chấp và giá thế chấp bất động sản tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv chi nhánh quảng ninhnghiên cứu tính kháng kháng sinh trong viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em tại bệnh viện nhi thanh hóachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại