Nghiên cứu khả năng chịu mặn của một số giống cà chua (licopersicum esculentum mill ) năng suất cao trong điều kiện mặn nhân tạo (LV01705)

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống chua có triển vọng vụ xuân năm 2008

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống cà chua có triển vọng vụ xuân năm 2008
... Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh giống chua Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất giống chua Nghiên cứu tiêu hình thái độ giống chua Nghiên cứu số tiêu chất lượng giống chua Ý nghĩa ... chua phục vụ cho nhu cầu người dân tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển suất số giống chua triển vọng vụ Xuân năm 2008 ” Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Tuyển chọn giống ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Các đặc điểm sinh trưởng, phát triển giống chua 3.1.1 Thời gian sinh trưởng Giống trồng khác, trình sinh trưởng, phát triển, chua hai thời kỳ sinh trưởng...
 • 52
 • 275
 • 0

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu của một số giống chua và cây ghép của chúng trồng trái vụ tại thái bình

Đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu của một số giống cà chua và cây ghép của chúng trồng trái vụ tại thái bình
... ghộp c chua c chua ủ c s d ng lm ng n ghộp trờn g c c tớm EG203 t h p ghộp c chua VL2910, VL2000, VL2004, P375 thỡ gi ng c chua P375 cho u th v t tr i hn h n cỏc gi ng c chua khỏc v kh nng sinh ... núi riờng v cỏc cõy tr ng núi chung ủ u tr i qua hai giai ủo n sinh tr ng l sinh tr ng sinh d ng v sinh tr ng sinh th c Cỏc giai ủo n sinh tr ng v phỏt tri n c a cõy ph thu c vo ủ c ủi m di truy ... ki n sinh thỏi cỏc vựng chuyờn canh c chua mi n B c Vi t Nam Cõy c chua gi ng Big Red ủ c ghộp trờn gi ng c chua Heman v Primavera, tr ng nh l i v ngoi ủ ng K t qu cho th y cõy ghộp cú s c sinh...
 • 79
 • 202
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống chua trồng không dùng đất

nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng của một số giống cà chua trồng không dùng đất
... thành suất suất giống chua vụ Đông, 2007 93 4.23 Các yếu tố tạo thành suất suất giống chua vụ Xuân - Hè, 2008 94 4.24 Một số tiêu chất lợng giống chua trồng vụ Đông, 2007 99 4.25 Một số ... 4.1 Một số giai đoạn sinh trởng chua trồng vụ Đông, 2007 70 4.2 Một số giai đoạn sinh trởng chua trồng vụ Xuân - Hè, 2008 71 4.3 Đặc điểm giống chua lớn vụ Đông, 2007 80 4.5 Đặc điểm giống ... 4.6 53 Thời gian qua giai đoạn sinh trởng giống chua trồng vụ Xuân - Hè 2008, ngày 4.9 50 Thời gian qua giai đoạn sinh trởng giống chua trồng vụ Đông 2007, ngày 4.8 49 Một số tiêu chất lợng...
 • 160
 • 198
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng và chịu úng của một số giống dùng làm gốc ghép cho cây chua

Đánh giá khả năng sinh trưởng và chịu úng của một số giống cà dùng làm gốc ghép cho cây cà chua
... Đánh giá khả sinh trƣởng chịu úng số giống dùng làm gốc ghép cho chua Mục đích nghiên cứu Theo dõi, đánh giá khả sinh trưởng chịu úng số giống làm gốc ghép chua điều kiện gây úng ... chọn giống gốc ghép khả sinh trưởng, chịu úng tốt sử dụng làm gốc ghép cho chua Nội dung nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng số giống sử dụng làm gốc ghép cho chua - Đánh giá khả sinh ... chua Kết theo dõi khả sinh trưởng số giống dùng làm gốc ghép cho chua trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1 Khả sinh trƣởng giống dùng làm gốc ghép cho chua chua Savior Ngày tuổi chua...
 • 54
 • 208
 • 0

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh địa phương [Vigna radiata (L.) Wilczek ]

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh địa phương [Vigna radiata (L.) Wilczek ]
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u quan h di truy n c a m t s gi ng ñ u xanh ñ a phương [Vigna radiata (L.) Wilczek ] M C TIÊU NGHIÊN C U - Nghiên c u m i quan h di truy n c a 14 gi ng ñ u xanh ... n lư ng ñ u xanh ñ ng th th gi i [ 7], [ 8], [ 9], [1 0], [1 1] 1.3 NGHIÊN C U QUAN H DI TRUY N ð U XANH 1.3.1 M t s phương pháp sinh h c phân t phân tích quan h di truy n th c v t 1.3.1.1 K thu t ... quan h di truy n c a gi ng ñ u xanh [2 1] Trên th gi i, vi c áp d ng k thu t RAPD ñ nghiên c u quan h di truy n có ph n ña d ng Năm 1998, Santalla M ñtg nghiên c u tính ña d ng di truy n ñ u xanh...
 • 46
 • 589
 • 2

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek]

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh [Vigna radiata (L.) Wilczek]
... nghiờn cu - Thit lp mi quan h di truyn ca 30 ging u xanh nghiờn cu Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 CY U XANH 1.1.1 Ngun gc v phõn loi cõy u xanh Cõy u xanh [Vigna radiata (L.) Wilczeck] thuc ngnh Magnoliophyta, ... T19 Xanh Tr Xanh mc 60,17 0,47 20 T20 Xanh ễ van Vng 47,25 0,55 21 T21 Xanh Tr Xanh mc 54,30 0,47 22 T22 Xanh Tr Xanh mc 58,00 0,60 23 T23 Xanh ễ van Xanh mc 51,46 0,18 24 T24 Tớm Bu dc Xanh ... van Xanh mc 48,10 0,44 T8 Tớm Tr Xanh búng 65,44 0,43 T9 Xanh ễvan Xanh búng 52,12 0,45 10 T10 Xanh Bu dc Xanh mc 48,35 0,48 11 T11 Xanh ễ van Xanh búng 52,20 0,55 12 T12 Tớm ễ van Xanh...
 • 78
 • 453
 • 0

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh địa phương

Nghiên cứu quan hệ di truyền của một số giống đậu xanh địa phương
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u quan h di truy n c a m t s gi ng ñ u xanh ñ a phương [Vigna radiata (L.) Wilczek ]” M C TIÊU NGHIÊN C U - Nghiên c u m i quan h di truy n c a 14 gi ng ñ u xanh ... c a ñ u xanh 1.2 Tình hình nghiên c u s n xu t ñ u xanh 1.2.1 Tình hình nghiên c u ch n t o gi ng ñ u xanh 1.2.2 Tình hình s n xu t ñ u xanh 1.3 Nghiên c u quan h di truy ... quan h di truy n c a gi ng ñ u xanh [21] Trên th gi i, vi c áp d ng k thu t RAPD ñ nghiên c u quan h di truy n có ph n ña d ng Năm 1998, Santalla M ñtg nghiên c u tính ña d ng di truy n ñ u xanh...
 • 46
 • 256
 • 1

NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH ppt

NGHIÊN CỨU QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU XANH ppt
... T19 Xanh Tr Xanh mc 60,17 0,47 20 T20 Xanh ễ van Vng 47,25 0,55 21 T21 Xanh Tr Xanh mc 54,30 0,47 22 T22 Xanh Tr Xanh mc 58,00 0,60 23 T23 Xanh ễ van Xanh mc 51,46 0,18 24 T24 Tớm Bu dc Xanh ... van Xanh mc 48,10 0,44 T8 Tớm Tr Xanh búng 65,44 0,43 T9 Xanh ễvan Xanh búng 52,12 0,45 10 T10 Xanh Bu dc Xanh mc 48,35 0,48 11 T11 Xanh ễ van Xanh búng 52,20 0,55 12 T12 Tớm ễ van Xanh ... Bu dc Xanh mc 50,24 0,84 T2 Tớm Tr Xanh mc 55,00 0,20 T3 Tớm Tr Xanh mc 47,68 0,34 T4 Xanh Tr Xanh mc 51,30 0,27 T5 Xanh ễ van Xanh búng 57,30 0,48 T6 Tớm Bu dc Xanh mc 53,00 0,20 T7 Xanh...
 • 78
 • 269
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Sinh trưởng của một số dòng chép trong điều kiện vùng cao " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... cho thấy tốc độ sinh trưởng dòng điều kiện nuôi Trong điều kiện cho ăn khác biệt sinh trưởng dòng 0,06 g, điều kiện nuôi cho ăn tích cực khác biệt dòng 0,36 g Tỷ lệ sống dòng thể Bảng Có ... tỷ lệ sống nuôi nông hộ, tỷ lệ sống dòng nghiên cứu giao động từ 16,81% đến 20,94% Tuy nhiên khác biệt tỷ lệ sống dòng nghiên cứu (P>0,05) Tốc độ sinh trưởng có khác biệt dòng thử ... Bảng trình bày tốc độ sinh trưởng trung bình dòng Tốc độ sinh trưởng dòng chép nông hộ khác đáng kể Phân tích Tukey's test tốc độ sinh trưởng dòng cho thấy tốc độ sinh trưởng nhanh HP3,...
 • 5
 • 156
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ CÂY THÂN GỖ NHIỆT ĐỚI VÀ CẬN NHIỆT ĐỚI TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO " pdf

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... quốc lần thứ “Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống” Bộ Khoa học Công nghệ, HĐ Khoa học tự nhiên, Ngành Khoa học sống, tổ chức Huế ngày 25-26/7/2003 Nhà Xuất Khoa học Kỹ thuât Hà Nội, 394-397 ... nuôi cấy giúp cho in vitro gia tăng sử dụng CO2 không khí, thay phụ thuộc vào nguồn carbon đường chất hữu khác vitamin môi trường nuôi cấy, in vitro điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng có khả phát ... hoạt động quan quang hợp in vitro trình nuôi cấy Ý nghĩa thực tiễn hiệu qủa ứng dụng thực tiễn - Cây in vitro bị nhiễm nấm bệnh môi trường nuôi cấy không đường vitamin - Tạo cấy mô (lõi thọ, hông,...
 • 3
 • 308
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng chịu hạn của một số giống ngô vụ xuân trên đất cát nội đồng tại trại thực nghiệm nông học trường đại học vinh nghệ annghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của một số nhóm nhập cư đến thành phố vinhnghiên cứu hoạt tính sinh học của một số hợp chất chiết tách từ lá đu đủ carica papaya linnnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longnội dung nghiên cứu đặc điểm phân tử của một số loài sán lá nhỏ nghiên cứu đánh giá hiệu quả của một số mô hình quản lý an toàn xây dựng đã cónghiên cứu công nghệ khai thác các mỏ quặng sắt lộ thiên dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn phức tạp ở việt namcác thử nghiệm sau đây phải đợc tiến hành để xác định khả năng giữ xe trong điều kiện ổn định nh đã đợc nêu trong điều 4 và 5tập tính sinh sống của một số giống cá nuôi thả trong ao gia đìnhảnh hưởng của các loại kích dục tố và liều lượng đến chất lượng sinh sản nhân tạo và ương giống cá thát lá cườm chitala ornata gray 1831 trong điều kiện ở nghệ anđặc điểm sinh học của kỳ đà vân trong điều kiện nuôi nhân tạo tại miền bắctuyển chọn một số giống cà chua triển vọngnghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng chịu mặnnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangBÁO cáo dân vận QUÝ IIISKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”Bài 8. Gương cầu lõmĐề minh họa môn Toán THPT quốc gia 2018Bài 9. Lực đàn hồithực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122De reading ieltsPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc NinhMối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở việt namZhang et al 2015 journal of food scienceHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcBáo cáo TN đề tài nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 tại công ty bảo hiểm cổ phần petrolimex thực trạng và giải phápNghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiphụ gia tự nhiên CarotenoidBảo quản sau thu hoạch camtieu luan quan tri tai chinh doanh nghiep