On tap chuong v vật lý

Bài tập tự luận ôn tập chương 1 Vật 10 pot

Bài tập tự luận ôn tập chương 1 Vật lý 10 pot
... 18 ,84m/s 17 Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10 cm kim dài 8cm Cho kim quay Tính vận tốc dài, vận tốc góc điểm đầu hai kim ĐS:  g  1, 45 .10 4 rad / s ; v g  1, 16 .10 5 m / s;  ph  1, 74 .10 ... kì tần số Coi chuyển động tròn Bán kính Trái đất 6400km ĐS: 1, 18 .10 -3s -1; 1h28ph40s; 0 ,18 8 .10 -3 vòng/giây V/ CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 21 Hai đầu máy xe lửa chạy đoạn đường sắt thẳng với vận tốc ... góc, chu kì tần số Coi chuyển động tròn Bán kính Trái đất 6400km ĐS: 1, 18 .10 -3s -1; 1h28ph40s; 0 ,18 8 .10 -3 vòng/giây Oân taäp chöông Trang Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com...
 • 3
 • 1,340
 • 44

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf

ON TAP CHUONG I VAT LY 10 CO BAN pdf
... theo th i gian B.Gia tốc chuyển động thẳng biến đ i có độ lớn khơng đ i C Véctơ gia tốc chuyển động thẳng biến đ i chiều ngược chiều v i véctơ vận tốc D Trong chuyển động thẳng biến đ i đều, qng ... m/s2 a Th i gian r i vật vận tốc chạm đất bao nhiêu? b Tính vận tốc vật cách mặt đất 9,6 m 4.5: Một vật thả r i 10 s Tính: a Th i gian vật r i 10 m ĐS: a 1,41 s b Th i gian vật r i 10 m cu i b 0,1 ... ôtô kh i hành lúc giờ, chọn mốc th i gian lúc th i i m ban đầu v i th i i m th i i m sau : A t0 = B t0 = 17 C t0 = D Một th i i m khác Câu 10 : i u sau sai vật chuyển động thẳng đều? A Quỹ...
 • 12
 • 851
 • 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II-VẬT 12 potx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II-VẬT LÝ 12 potx
... 5/8 s D 1,5 s Câu 183: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t +  ) cm Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x=2cm A 120 49 s 24 B 120 61 s 24 C 120 25 s 24 D Đáp án khác Câu 184: Một ... chiều âm Câu 224:Chọn câu phát biểu A Chu kì lắc đơn giảm đưa lên cao nhiệt độ không đổi B Chu kỳ lắc đơn không chịu ảnh hưởng nhiệt độ C Đồng hồ lắc chạy chậm lại đưa lên cao nhiệt độ không đổi ... dao động không phụ thuộc vào vo D Thế cực đại phụ thuộc vào vo Câu 241: Hãy thông tin không dao động điều hoà chất điểm A Độ lớn lực tỷ lệ thuận với độ lớn li độ B Biên độ đại lượng không đổi C...
 • 45
 • 394
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II-VẬT 12 NÂNG CAO pot

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP CHƯƠNG II-VẬT LÝ 12 NÂNG CAO pot
... chiều âm Câu 224:Chọn câu phát biểu A Chu kì lắc đơn giảm đưa lên cao nhiệt độ không đổi B Chu kỳ lắc đơn không chịu ảnh hưởng nhiệt độ C Đồng hồ lắc chạy chậm lại đưa lên cao nhiệt độ không đổi ... 5/8 s D 1,5 s Câu 183: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t +  ) cm Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x=2cm A 120 49 s 24 B 120 61 s 24 C 120 25 s 24 D Đáp án khác Câu 184: Một ... Câu 145: Một lắc đơn có chu kì dao động mặt đất T0 = s Lấy bán kính Trái đất R = 6400 km Đưa lắc lên độ cao h = 3200 m coi nhiệt độ không đổi chu kì lắc A 2,001 s; B 2,0001 s; Câu 146: Chọn câu...
 • 45
 • 498
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG VII - VẬT HẠT NHÂN pptx

TÀI LIỆU ÔN TẬP CHƯƠNG VII - VẬT LÝ HẠT NHÂN pptx
... A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C biến đổi cấu tạo hạt nhân D hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ 13> Trong phóng xạ - : A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân ... B hạt nhân tiến ô so với hạt nhân mẹ C biến đổi cấu tạo hạt nhân D hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ 14 > Trong phóng xạ anpha, : A hạt nhân lùi ô so với hạt nhân mẹ B hạt nhân tiến ô so với hạt ... tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn D khối lượng hạt nhân tổng khối lượng nuclôn tạo hành hạt nhân 7> Độ hụt khối hạt nhân ( đặt N = A - Z) : A = Nmn - Zmp B = m - Nmp - Zmp C = (Nmn - Zmp ) - m...
 • 9
 • 209
 • 0

Ôn tập chương 2 - Vật 10

Ôn tập chương 2 - Vật lý 10
... 58,860N b 58,860.1 024 N c 22 ,563N d 22 ,563.1 024 N Câu 96: Mỗi tàu thuỷ có khối lợng 100 000tấn cách 0,5km Lực hấp dẫn hai tàu thuỷ a F = 2, 6 72. 1 0-6 N b F = 1,336.1 0-6 N c F = 1,336N d F = 2, 672N Câu 97: ... lớp A1 A2 tham gia trò chơi kéo co, lớp A1 thắng lớp A2, lớp A1 tác dụng vào lớp A2 lực F 12, lớp A2 tác dụng vào lớp A1 lực F21 Quan hệ hai lực A F 12 > F21 B F 12 < F21 C F 12 = F21 D Không thể ... ném đến lúc vật chạm đất; độ cao lớn nhất; tầm bay xa vật a t = 4s; H = 30m; S = 42m b t = 3s; H = 20 m; S = 52m c t = 1s; H = 25 m; S = 52m d t = 2s; H = 20 m; S = 40m Câu 105 : Một vật đợc ném...
 • 8
 • 350
 • 2

Ôn tập chương 1 - Vật 10

Ôn tập chương 1 - Vật lý 10
... xiên góc Câu 14 : Chọn câu sai Một ngời đờng thẳng Cứ đợc 10 m ngời lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo đợc ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 x(m) 8 10 10 12 12 12 14 14 t(s) A Vận ... 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4 ,19 .10 -3 Hz b = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3 Hz c = 1, 18 .10 -3 rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 -4 Hz d = 1, 18 .10 -3 rad/s; T = 5329s; f = 1, 88 .10 -4 Hz Câu 53: Chọn câu sai ... aht = 2,72 .10 -3 m/s2 b aht = 0,20 10 -3 m/s2 c aht = 1, 85 .10 -4 m/s2 d aht = 1, 72 .10 -3 m/s2 Câu 57: Chọn câu sai a Quỹ đạo vật tơng đối Đối với hệ quy chiếu khác quỹ đạo vật khác b Vận tốc vật tơng đối...
 • 9
 • 161
 • 1

Ôn tập chương 5 Vật 10

Ôn tập chương 5 Vật lý 10
... đổi 2 .10 Pa thể tích biến đổi lít Nếu áp suất lượng khí biến đổi 5. 1 05 Pa thể tích biển đổi lít Biết nhiệt độ không đổi Áp suất thể tích ban đầu khí là: A 2.1 05 Pa, lít B 4.1 05 Pa, lít C 2.1 05 Pa, ... riêng không khí nhiệt độ 100 0C áp suất 2 .105 Pa Biết khối lượng riêng không khí 00C 1,01.1 05 Pa 1,29kg/m3 Một bóng thám không chế tạo để tăng bán kính lên tới 10m bay tầng khí có áp suất 0,03atm nhiệt ... lít D 4.1 05 Pa, 12 lít 26 Trong hệ thức sau đây, hệ thức không phù hợp với định luật Sác-lơ? A p ~ T B p ~ t C p/T = số D p1/T1 = p2/T2 II Tự luận Tính khối lượng riêng không khí nhiệt độ 100 0C...
 • 2
 • 396
 • 4

66 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 vật lớp 10

66 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chương 1 vật lý lớp 10
... thẳng xiên góc Câu 14 : Chọn câu sai Một người đường thẳng Cứ 10 m người lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆x(m) 8 10 10 12 12 12 14 14 ∆t(s) A ... 238,6s; f = 4 ,19 .10 -3Hz B ω = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4 ,19 .10 -3Hz -3 -4 C ω = 1, 18 .10 rad/s; f = 5329s; T = 1, 88 .10 Hz D ω = 1, 18 .10 -3rad/s; T = 5329s; f = 1, 88 .10 -4Hz Câu 53: Chọn câu sai Trong ... khoảng cách hai chấm thứ 10 -11 3,7cm khoảng cách hai chấm thứ 11 -12 4,1cm Gia tốc rơi tự tính từ thí nghiệm A g = 9,8m/s2 B g = 10 ,0m/s2 C g = 10 ,2m/s2 D g = 10 ,6m/s2 Câu 65: Trong phương án...
 • 6
 • 318
 • 1

Bài tập ôn tập chương 1 vật lớp 10

Bài tập ôn tập chương 1 vật lý lớp 10
... “Học không đơn học, mà học phải tư duy, vận dụng sáng tạo” A (rad/s) B 5(rad/s) C 3(rad/s) Ngô Văn Tân...
 • 2
 • 268
 • 0

BÀI TẬP THUYẾT ÔN TẬP KIỂM TRA VẬT 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH+ĐIỆN TRƯỜNG

BÀI TẬP VÀ LÝ THUYẾT ÔN TẬP KIỂM TRA VẬT LÝ 11 CHƯƠNG 1: ĐIỆN TÍCH+ĐIỆN TRƯỜNG
... (V/m) Vật dẫn điện môi điện trường 1.52 Phát biểu sau vật dẫn cân điện không đúng? A Cường độ điện trường vật dẫn không B Vectơ cường độ điện trường bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn C Điện ... 88,42 (mJ/m3) Bài tập tụ điện 1.85 Hai tụ điện phẳng hình tròn, tụ điện tích điện cho điện trường tụ điện E = 3.105 (V/m) Khi điện tích tụ điện Q = 100 (nC) Lớp điện môi bên tụ điện không khí Bán ... “Xét toàn vật nhiễm điện tiếp xúc vật trung hoà điện không Điện trường 1.19 Chọn: C Hướng dẫn: Theo định nghĩa điện trường: Điện trường tĩnh hạt mang điện đứng yên sinh Tính chất điện trường tác...
 • 35
 • 663
 • 1

Đề ôn tập số 2 - vật

Đề ôn tập số 2 - vật lý
... 41 B 51 B A 12 B 22 D 32 C 42 D 52 C A 13 A 23 A 33 C 43 A 53 C A 14 A 24 A 34 C 44 D 54 C A 15 D 25 A 35 A 45 A 55 D A 16 B 26 B 36 A 46 D 56 A B 17 B 27 A 37 C 47 A 57 B A 18 C 28 A 38 B 48 ... vận tốc 1 ,2( m/s) Biết phương trình sóng N có dạng uN = 0,02cos2t(m) Viết biểu thức sóng M: 3   A uM = 0,02cos2t(m) B u M  0, 02 cos 2 t   (m) 2  3   C u M  0, 02 cos 2 t   (m) ... thái kích thích, hấp thụ thêm phôtôn có tần số Câu 47: Sau phân rã  phân rã  Hạt nhân 23 8U biến thành hạt nhân gì: A 20 6 Pb B 21 0 Po C 21 0 Bi 82 84 83 D 22 6 88 Ra Câu 48: Các tương tác tự...
 • 9
 • 626
 • 0

Đề ôn tập số 4 - vật

Đề ôn tập số 4 - vật lý
... rã T chất phóng xạ,cho biết thời điểm t1, tỉ số hạt hạt mẹ 7; thời điểm t2 sau t1 41 4 ngày, tỉ số 63 A 126 ngày B 138 ngày C 189 ngày D 41 4 ngày Câu 40 : Chọn câu trả lời Một prơtơn(mp) vận tốc ... electron gặp đối âm cực biến thành nhiệt lương tia X mà ống phát A 6,8.1 0-1 7(J) B 22 ,4. 1 0-1 7(J) C 4, 6.1 0-1 7(J) D 9,6.1 0-1 7(J) Câu 27: Để thu quang phổ vạch hấp thụ thì: A nhiệt độ đám hay khí ... ứng: +n T +  +4, 8MeV Giả sử ban đầu động hạt trước phản ứng khơng đáng kể Động Triti  là: A WT=2 ,47 MeV, W=2,33MeV B WT = 2,06MeV, W = 2,74MeV C WT=2 ,40 MeV, W=2 ,40 MeV D WT = 2,74MeV, W = 2,06MeV...
 • 7
 • 518
 • 0

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC

40 CÂU TN ON TÂP CHƯƠNG 1. VẬT LÍ 12 NC
... CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH TRỤC CỐ ĐỊNH CHƯƠNG I Câu 10 Trong chuyển động quay vật rắn quanh trục cố định: Vật rắn thứ có momen quán tính I1, momen động lượng L1; Vật rắn thứ có momen ... Câu 13 Một điểm vật rắn quay cách trục quay khoảng R A vật quay gia tốc góc vật không đổi dương B vật quay nhanh dần gia tốc điểm tăng dần C vật quay gia tốc toàn phần điểm không thay đổi D vật ... rad/s Câu 26 Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Góc quay φ vật rắn biến thiên theo thời gian theo phương trình φ = + 2t + t2 (rong φ tính rad, t tính giây) Một điểm thuộc vật cách...
 • 4
 • 633
 • 7

Xem thêm