Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý môi trường cho khu công nghiệp châu sơn tỉnh hà nam

nghiên cứu các giải pháp marketinh áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt

nghiên cứu các giải pháp marketinh áp dụng vào công tác vận tải hành khách trên đường sắt
... 11 CÔNG TY DỊCH VỤ VÀ VẬT TƢ -2 CÔNG TYCỔPHẦN IN ĐS - 15 CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ CÔNG TRÌNH - 3CÔNG TY CƠ KHÍ CÁC CÔNG TY CÔNG ÍCH HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP - 15 CÔNG TY TNHH TV QUẢN LÝ ĐƢỜNG SẮT - 05 CÔNG ... đƣợc nghiên cứu nƣớc, công trình nghiên cứu trƣớc làm rõ kiến thức vể Marketing Những vấn đề cụ thể mà tài liệu chƣa nói đến vấn đề cần nghiên cứu tiếp luận án - Phân tích đánh giá công trình nghiên ... QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐƢỜNG SẮT VIỆT NAM CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH TRÊN ĐƢỜNG SẮT 1.1 Khái quát tổng công ty đƣờng sắt Việt Nam Mô hình tổ chức Tổng công ty ĐSVN...
 • 173
 • 351
 • 7

Nghiên cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mực tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mực tỉnh thanh hóa
... TRI N KINH T - TH NG TH Y L I H CH A N C SÔNG M C T NH THANH HÓA 58 4.1 C s phân b ngu n n c: 58 4.1.1 M c tiêu phân b ngu n tài nguyên n 4.1.2 Nguyên t c phân b tài nguyên ... n c Sông M c Vì v y, m c đích nghiên c u c a đ tài Nghiên c u gi i pháp phân b tài nguyên n cd i tác đ ng c a bi n đ i khí h u phát tri n kinh t - xã h i c a h th ng th y l i h ch a n c Sông ... Sông M c ánh giá tác đ ng c a B KH phát tri n kinh t - xã h i đ n c c a h ch a Sông M c t nh Thanh Hóa ng 4: xu t gi i pháp phân b tài nguyên n cd i tác đ ng c a bi n đ i khí h u phát tri n kinh...
 • 109
 • 101
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp tiêu năng sau tràn xả lũ ứng dụng cho công trình hồ chứa nước bản mồng, tỉnh nghệ an

Nghiên cứu các giải pháp tiêu năng sau tràn xả lũ  ứng dụng cho công trình hồ chứa nước bản mồng, tỉnh nghệ an
... gi nh : Aivadian, Pav l pxki, V.I.Avrinnhary, V.A.Saomian c ng ó cú nhi u nghiờn c u v v n n - Nghiờn c u v c nh y; nh y ng p bi toỏn ph ng cú: T Bunsu, An Rakh manụp, N Ragiatman - i v i nh ... Forter v Krinde, Moore v Morgan, Ventechow Yames v Sharp * Cỏc v n v n i ti p ch y m t h l u cụng trỡnh cú th k n: - Cỏc nghiờn c u c a A.A Xabanhep xu t phỏt t quan i m cho r ng ỏp su t b c tuõn ... y Tờn ti lu n v n: Nghiờn c u cỏc gi i phỏp tiờu n ng sau trn xó l ng d ng cho cụng trỡnh H ch a n c B n M ng, t nh Ngh An Tụi xin cam oan ti lu n v n c a tụi hon ton l tụi lm Nh ng k t qu nghiờn...
 • 199
 • 282
 • 0

Nghien cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mư

Nghien cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mư
... TRI N KINH T - TH NG TH Y L I H CH A N C SÔNG M C T NH THANH HÓA 58 4.1 C s phân b ngu n n c: 58 4.1.1 M c tiêu phân b ngu n tài nguyên n 4.1.2 Nguyên t c phân b tài nguyên ... ch a Sông M c, qua tác gi đ xu t gi i pháp phân b s d ng tài nguyên n c c a h th ng đ phát tri n kinh t - xã h i h th ng th y l i h ch a Sông M c , nh m m c tiêu phát tri n b n v ng n n kinh ... Sông M c ánh giá tác đ ng c a B KH phát tri n kinh t - xã h i đ n c c a h ch a Sông M c t nh Thanh Hóa ng 4: xu t gi i pháp phân b tài nguyên n cd i tác đ ng c a bi n đ i khí h u phát tri n kinh...
 • 109
 • 123
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp công trình làm giảm áp lực nước va cho hệ thống trạm bơm nối tiếp

Nghiên cứu các giải pháp công trình làm giảm áp lực nước va cho hệ thống trạm bơm nối tiếp
... ỏp l c n C C c va Hm F c tr ng cho súng va di chuy n t b x i n van m t chi u v hm f c tr ng cho súng va di chuy n chi u ng truy n n c l i, t van m t chi u n b x v i t c c va C 2.5.2 Gi i ... = N d/ 0) c va pha th nh t c va c t ng d n cho t i úng (ho c m ) van khúa thỡ t n tr s l n nh t N c va gi i h n max = gh = d c va nh th ny g i l - 16 xỏc nh giỏ tr n gi i ph c va gi i h n, ... n c va cho ng HDPE PN8 - 83 - Hỡnh 3.14: S PP gi i ỏp l c n c va cho ng HDPE PN10 - 86 - Hỡnh 3.15: S PP gi i ỏp l c n c va cho ng HDPE PN12,5 - 86 - Hỡnh 3.16: Gi i phỏp b trớ van...
 • 110
 • 100
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kv do quá điện áp khí quyển

Nghiên cứu các giải pháp giảm suất cắt đường dây 110kv do quá điện áp khí quyển
... GII PHP GIM SUT CT NG DY 110kV AYUNPA-EA HLEO 3.1 Mễ T TUYN NG DY 3.2 SUT CT NG DY 110kV AYUN PA EA HLEO 3.2.1 Tớnh toỏn sut ct ng dõy (theo s liu thc t) Chn kt cu ng dõy 110kV Ayun Pa Ea Hleo, ... sut ct ng dõy i tng v phm vi nghiờn cu: - i tng nghiờn cu: Cỏc ng dõy 110kV Cụng ty Li in cao th Trung, ú la chn ng dõy 110kV Ayun Pa Ea Hleo mụ phng, tớnh toỏn - Phm vi nghiờn cu: Cỏc tham ... v ti: Nghiờn cu cỏc gii phỏp gim sut ct ng dõy 110kV quỏ in ỏp khớ quyn Mc tiờu nghiờn cu: Mụ phng cỏc yu t nh hng n hin tng phúng in ng dõy 110kV bng phn mm ATP, tớnh toỏn sut ct ng dõy i tng...
 • 26
 • 249
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tỉnh hưng yên

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn tỉnh hưng yên
... nghiên c u c a đ tài - Nghiên c u, đánh giá hi n tr ng qu n lý ch t th i r n t nh H ng Yên - xu t đ c gi i pháp nh m nâng cao hi u qu qu n lý x lý ch t th i r n t nh H ng Yên it ng, ph m vi nghiên ... 3.1.4 Gi i pháp tuyên truy n nâng cao nh n th c c ng đ ng 75 3.1.5 Các gi i pháp đ u t khác 76 3.2 Gi i pháp k thu t nâng cao hi u qu x lý ch t th i r n t nh H ng Yên7 7 3.2.1 Ph ng ... i pháp nâng cao hi u qu qu n lý ch t th i r n t nh H ng Yên c n thi t có ý ngh a khoa h c, th c ti n to l n vi c đ a gi i pháp thích h p nh m nâng cao hi u qu qu n lý x lý c a t nh H ng Yên 2...
 • 120
 • 113
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông nhuệ đáy đoạn chảy qua tỉnh hà nam và đề xuất biện pháp quản lý

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông nhuệ  đáy đoạn chảy qua tỉnh hà nam và đề xuất biện pháp quản lý
... sông Nhu - áy Ch y qua lãnh th Hà Nam sông l n nh sông H ng, sông Châu sông ng áy, sông i đào đ p nh sông Nhu , sông S t, Nông Giang, v.v B ng 3: M t s đ c tr ng hình thái sông ngòi t nh Hà Nam ... nuôi sông ng n ng b i cđ áy ch y u sông nhánh, quan tr ng nh t sông Tích, sông Bôi, sông Nam nh, sông Nhu Sông ch y theo h đ bi n t i c a áy Ngu n n ng Tây B c - ông Nam, c t nhiên c a sông ... tr sông Nhu - áy đo n ch y qua t nh Hà Nam ng n c l u v c it - ng nghiên c u ph m vi nghiên c u it ng nghiên c u: Ch t l ng n c sông Nhu - áy đo n ch y qua t nh Hà Nam - Ph m vi nghiên c u: Sông...
 • 111
 • 165
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy xử lý rác thải thành phố thái bình

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động của nhà máy xử lý rác thải thành phố thái bình
... 2.1.3.1 Môi tr ng n c m t .56 2.1.3.2 Môi tr ng n c ng m 60 2.1.3.3 N c th i 61 2.1.4 ánh giá chung v nguyên nhân m c đ ô nhi m môi tr ng 64 2.1.4.1 Ô nhi m môi tr ng không ... khí .64 2.1.4.2 Ô nhi m môi tr ng n c 64 2.1.4.3 Ô nhi m môi tr ng đ t 65 2.2 NH H NG C A NHÀ MÁY N MÔI TR NG 65 2.2.1 Tác đ ng c a ô nhi m môi tr ng đ n dân c khu ... gi m thi u ô nhi m môi ng khu v c nông thôn hi n Ph ng pháp chôn l p: Công tác x lý ch t th i r n ô th ch y u v n chôn l p, v i s l Vi t Nam hi n ng trung bình bãi chôn l p/m t ô th , riêng...
 • 110
 • 274
 • 0

Điều tra tình hình sản xuất và nghiên cứu,đánh giá một số loại hình trồng ca cao ở tỉnh đăk lăk

Điều tra tình hình sản xuất và nghiên cứu,đánh giá một số loại hình trồng ca cao ở tỉnh đăk lăk
... Cõy ca cao tr ng ủ c Vi t Nam ca cao cho lói 30 tri u ủ ng K thu t tr ng, thu ho ch v s ch ca cao ủn gi n, nh ng ni tr ng ca cao ng i dõn ch u khú h c h i ủ u cú th t lm ủ c Dak Lak cõy ca cao ... m tra ủ phỏt hi n sõu, m t, m c n u cú ph i phũng tr T h t ca cao cú th ch bi n nhi u s n ph m cao c p khỏc nhau: b ca cao, b t ca cao, chocolate B ng 2.5 Yờu c u sinh thỏi ủ i v i cõy ca cao ... nguyờn t m cõy ca cao l y ủi thỡ kali l nguyờn t b l y ủi nhi u nh t, nhu c u dinh d ng c a cõy ca cao tng theo tu i cõy v nng su t, ca cao kinh doanh cú nhu c u dinh d ng cao hn ca cao KTCB v v...
 • 97
 • 392
 • 0

hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội

hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn a&c- chi nhánh hà nội
... nghiệp công ty, em mạnh dạn lựa chọn đề tài: ” Hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ kiểm toán báo cáo tài chi nh tại công ty TNHH kiểm toán và vấn ... chức công tác kiểm toán Công ty Kiểm toán vấn (A&C) – Chi nhánh Nội 2.1.7.1/ Kiểm soát chất lượng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán vấn (A&C) – Chi nhánh Nội 2.1.7.1.1/ Kiểm soát ... kiểm soát nội kiểm toán báo cáo tài cho công ty TNHH kiểm toán vấn A&C – Chi nhánh Nội Đối ng phạm vi nghiên cứu Đề tài: a, Đối ng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu qui trình nghiên cứu,...
 • 116
 • 645
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của d-dimer trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não
... + Nghiên cứu yếu tố nguy protein C + Nghiên cứu yếu tố nguy ATIII + Nghiên cứu yếu tố nguy yếu tố V Leiden + Định lượng nồng độ D-dimer máu So sánh yếu tố nguy cơ, nồng độ D-dimer nhóm bệnh nhóm ... Yếu tố V Leiden, D-dimer 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến cứu, mơ tả cắt ngang có nhóm đối chứng 2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng Tất bệnh nhân đánh giá lâm sàng, yếu tố nguy theo mẫu thu ... sau sinh 3.5 ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ D-DIMER TRONG MÁU 3.5.1 So sánh nồng độ trung bình D-dimer hai nhóm nghiên cứu Bảng 3.29: Nồng độ D-dimer( µg/L) bệnh nhân nghiên cứu D-dimer( µg/L) Trung bình Nhóm...
 • 28
 • 294
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-DIMER trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não (FULL)

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh não, một số yếu tố nguy cơ và giá trị của D-DIMER trong chuẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não (FULL)
... hormone thai [19] 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC 1.5.1 Nghiên cứu nước 1.5.1.1 Nghiên cứu lâm sàng, yếu tố nguy huyết khối tĩnh mạch não Năm 2008, Nghiên cứu tác giả Trần Thanh ... 1.3.4 D-dimer chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não 25 1.4 CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ 28 1.4.1 Tăng đông nguy n phát 29 1.4.2 Tăng đông thứ phát 32 1.5 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨUTRONG ... chứng 40 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.2.1 Nghiên cứu lâm sàng 41 2.2.2 Nghiên cứu cận lâm sàng 44 2.2.3 Các biến số nghiên cứu 53 2.2.4 Xử lý số...
 • 160
 • 189
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện quy trình nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiểm toán và tư vấn agiải pháp của các quốc gia bị ảnh hưởng chính và kết quả của các giải pháp đónghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của mooyj số giống lan trồng chậu và ảnh hưởng của giá thể phân bó qua lá đến hiệu quả sản xuất hoa địa lan tại sa pa lào cainghiên cứu chính sách giá của công ty bất động sảnnghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn giải pháp tiêu nước hố móngnghiên cứu đã tiến hành tính toán khả năng dẫn nước của hệ thống sông đáy trong năm thực tế từ 1 11 2008 31 10 2009 cho thấygiải pháp nâng cao thành tích chạy bền của học sinh trường thcs thạnh đứcnghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn alpinia breviligulata ở đà nẵngđánh giá nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lương cho tòa nhànhững giải pháp cơ bản của đảng và nhà nước nhằm phát huy tính tích cực và hạn chế tiêu cực của kinh tế thị trường dịnh hướng xã họi chủ nghĩa ở nước tagiải pháp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu đồ gỗ nội thất của công ty cổ phần đại châunhững công trình nghiên cứu khác về tác dụng của lignan trong hạt mè đến trao đổi chất béonghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất trong cây có múi đến sự phát triển tế bào ung thư thực nghiệmphương hướng cơ sở của giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu bột cá sang thị trường nhật bản của công ty cổ phần kiên hùnggiải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu bột cá sang thị trường nhật bản của công ty cổ phần kiên hùngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây