Nghiên cứu giải pháp xử lý ổn định mái đê sông áp dụng cho đê tả sông chu

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý hố móng trong điều kiện nền cát và mực nước ngầm cao, áp dụng cho công trình cải tạo lòng dẫn sông tích

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật xử lý hố móng trong điều kiện nền cát và mực nước ngầm cao, áp dụng cho công trình cải tạo lòng dẫn sông tích
... NGUY N H U HOÀN NGHIÊN C U GI I PHÁP K THU T X LÝ H MÓNG TRONG I U KI N N N CÁT VÀ M C N C NG M CAO, ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH C I T O LÒNG D N SÔNG TÍCH Chuyên ngành: Xây d ng công trình th y Mã ... giá chi ti t cho t ng ph ng án 68 B ng 3.6 Chi phí l p d ng cho ph ng án 76 M U Tính c p thi t c a đ tài Trong trình thi công công trình xây d ng công tác h móng công vi c quan ... Vì v y đ tài Nghiên c u gi i pháp k thu t x lý h móng u ki n n n cát m c n công trình c i t o lòng d n sông Tích” m t h lý h móng u ki n n n cát m c n c ng m cao, áp d ng cho ng nghiên c u m...
 • 81
 • 126
 • 0

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật neo đất để gia cường ổn định mái dốc ứng dụng xử lý mái dốc taluy đường cao tốc nội bài lào cai, lý trình KM45+300

Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật neo đất để gia cường ổn định mái dốc ứng dụng xử lý mái dốc taluy đường cao tốc nội bài  lào cai, lý trình KM45+300
... quan cỏc gi i phỏp gia c ng b o v mỏi d c - Nghiờn c u c s lý thuy t c a neo t ng cao - ng d ng gi i phỏp neo t gia c ng mỏi d c taluy ng cao t c N i Bi Lo Cai, lý trỡnh KM45+300 IV Cỏch ti ... ng neo th ng dựng, xỏc nh theo nguyờn t c thi cụng ho c quỏ trỡnh lm vi c c a neo bao g m: - Neo khoan vo t - Neo dựng t i tr ng ng - Neo xo n - Neo n - Neo khoan ph t b ng ỏp l c cao - Neo ... t - Neo t o ỏp l c gi b ng hỳt khớ chõn khụng 2.2.2 C u t o chung c a neo t M t neo t núi chung g m b ph n c b n: u neo, dõy neo (thanh neo) , b u neo Hỡnh 2.1: S c u t o c a neo t 30 u neo: ...
 • 101
 • 242
 • 1

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đường dẫn vào cầu trên nền đất yếu địa bàn huyện tân thạnh tỉnh long an

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đường dẫn vào cầu trên nền đất yếu địa bàn huyện tân thạnh tỉnh long an
... đ tài Nghiên c u gi i pháp x lý n n đ ng d n vào c u n n đ t y u đ a bàn huy n Tân Th nh t nh Long An c p thi t, có Ủ ngh a khoa h c th c ti n M c tiêu nghiên c u c a đ tài Trên c s nghiên ... c p thi t c a đ tài Huy n Tân Th nh n m phía B c c a t nh Long An v i di n tích t nhiên 42.578 ha, cách thành ph Tân An 45 km v phía B c theo Qu c l 62 M t khác huy n Tân Th nh n m vùng sâu c ... Tân Th nh t nh Long An Xác đ nh chi u dƠi đo n đ ng d n c n thi t đ gia c , chi u sâu c n gia c , gi i pháp thi cơng cho cơng trình Tính tốn n hình: ng d ng x lỦ đ huy n Tân Th nh t nh Long An...
 • 108
 • 287
 • 1

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất nông sản hàng hóa ở nông hộ ở thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất nông sản hàng hóa ở nông hộ ở thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
... ng? Nh m góp ph n nghiên c u gi i ñáp nh ng v n ñ nêu trên, ch n ñ tài: “ Nghiên c u gi i pháp phát tri n s n xu t nông s n hàng hoá nông h th xã T Sơn, B c Ninh 1.2 M C TIÊU NGHIÊN C U 1.2.1 ... gi a nông h th trư ng - Các nông h ho t ñ ng nông nghi p tham gia vào ho t ñ ng phi nông nghi p v i m c ñ r t khác Như v y có th th y, nông h nh ng h s ng nông thôn, có ho t ñ ng s n xu t nông ... trúc nghiên c u khoa h c - công ngh nông nghi p h th ng khuy n nông 2.2.1.5 Phát tri n s n xu t nông s n hàng hoá nông h Thái Lan Thái Lan v n m t nu c nông nghi p truy n th ng v i dân s nông...
 • 104
 • 221
 • 0

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA
... tài: Giải pháp đa dạng hóa sa n phẩm dịch vụ tại khách sa n Châu long -Sapa” 1.3 .Các mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu là đưa các giải pháp đa dạng hóa sa n phẩm khách ... III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SA N PHẨM TRONG KHÁCH SA N CHÂU LONG, SAPA 3.1 .Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về hoạt động đa dạng hóa sa n phẩm ... hút khách du lịch tại khách sa n Châu Long, Sapa 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp đa dạng hóa sa n phẩm dịch vụ tại khách...
 • 28
 • 285
 • 0

luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững rau an toàn ở hà nội

luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững rau an toàn ở hà nội
... phát tri n rau an toàn 3.33 ðánh giá h i thách th c c a doanh nghi p ñang tham gia s n xu t - tiêu th rau an toàn 3.34 Hà N i 114 117 Hi u qu s n xu t rau rau an toàn c a ñ i tư ng nghiên c u ... phát tri n b n v ng rau an toàn 1.1.1 Khái ni m v rau an toàn Khái ni m rau an toàn hi n ñư c th ch hóa t i ði u - Quy ñ nh v qu n lý s n xu t kinh doanh rau, qu , chè an toàn ban hành kèm theo ... N i – Lu n án ti n kinh t .33 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n án ti n kinh t .34 canh rau vào chương trình phát tri n nông thôn Nh ng năm 1980, ðài Loan chuy n sang nghiên c u...
 • 244
 • 1,036
 • 1

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty cổ phần than đèo nai - vinacomin

nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty cổ phần than đèo nai - vinacomin
... VN KINH DOANH TI CễNG TY C PHN THAN EO NAI - VIANCOMIN 2.1 Khỏi quỏt v Cụng ty c phn than eo Nai - Vinacomin 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty CP than eo Nai Tờn cụng ty: Cụng ty ... vụn kinh doanh cua Cụng ty cụ phõn than eo Nai - Vinacomin Chng TNG QUAN V VN V HIU QU QUN Lí VN KINH DOANH CA DOANH NGHIP 1.1 Nhng chung v kinh doanh ca doanh nghip 1.1.1 Khỏi nim kinh doanh ... qu s dng kinh doanh ca doanh nghip 23 CHNG THC TRNG VN VA HIU QU QUN Lí VN KINH DOANH TI CễNG TY C PHN THAN EO NAI - VIANCOMIN 43 2.1 Khỏi quỏt v Cụng ty c phn than eo Nai - Vinacomin...
 • 124
 • 203
 • 0

Nghiên cứu giải pháp công trình bảo vệ bãi bờ biển hải hậu nam định

Nghiên cứu giải pháp công trình bảo vệ bãi bờ biển hải hậu nam định
... H u, t nh Nam nh - 4- CH T NG QUAN V B 1.1 1.1.1 NG 1: BI N H I H U NAM NH c i m a lý t nhiờn, dõn sinh kinh t : c i m a lý t nhiờn Nam nh l t nh ng b ng ven bi n B c B , n bi n Nam nh c ... giỏp sụng Ninh C Phớa Nam v ụng Nam giỏp Bi n ụng T ng di n tớch t nhiờn c a H i H u l 230.2 km2 chi m 14% di n tớch t nh Nam B bi n H i H u di 33,3 km, n m nh phớa ụng Nam thu c vựng h l u ... HèNH V Hỡnh 1: B n v trớ a lý t nh Nam nh Hỡnh 2: B n v trớ a lý huy n H i H u- T nh Nam nh Hỡnh 1: M t c t a ch t khu v c b bi n H i H u Nam nh 18 Hỡnh 2: Súng hỡnh thnh ti...
 • 122
 • 78
 • 0

Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý cho thân cống vùng triều trên nền đất yếu

Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý cho thân cống vùng triều trên nền đất yếu
... u cơng trình nghiên c u v m t c t đê h p lý cho khu v c V n đ đ t nghiên c u l a ch n gi i pháp k t c u thân c ng h p lý cho khu v c c ng n i dung nghiên c u c a lu n v n 1.3.2 Nghiên c u l a ... n đ nghiên c u c a lu n v n .21 1.3 t v n đ 21 1.3.1 1.3.2 Nghiên c u l a ch n gi i pháp k t c u thân c ng 21 CH NG 2: NGHIÊN C U L A CH N GI I PHÁP K T C U THÂN C NG TRÊN ... c; - xu t hình th c k t c u thân c ng phù h p cho khu v Tre xây d ng ph ng pháp tính tốn t nh B n -23- CH 2.1 NG 2: NGHIÊN C U L A CH N GI I PHÁP K T C U THÂN C NG TRÊN N N TY U c m t nhiên khu...
 • 133
 • 120
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế dự án xây dựng cụm công trình đầu mối liên mạc

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế dự án xây dựng cụm công trình đầu mối liên mạc
... n thi t k d án Xây d ng c m công trình đ u m i Liên M c, t đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u t v n thi t k cho d án Xây d ng c m công trình đ u m i Liên M c CÁCH TI ... n đ liên quan đ n công tác l a ch n nhà th u t v n thi t k d án xây d ng c m công trình đ u m i Liên M c Ch ng 3: Gi i pháp nâng cao ch t l ng công tác l a ch n nhà th u t v n thi t k d án xây ... (DA T) xây d ng công trình t p h p đ xu t có liên quan đ n vi c b v n đ đ u t xây d ng m i, m r ng ho c c i t o nh ng công trình xây d ng nh m m c đích phát tri n, trì, nâng cao ch t l ng công...
 • 93
 • 101
 • 0

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê

Nghiên cứu giải pháp điều khiển chế độ làm việc của hệ thống trạm bơm tưới đảm bảo cung cấp đủ nước và tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. Áp dụng cho tram bơm Lưu Khê
... ăđóătínhăyêuăc uăn căc n cung c păđ uăh ăth ng 3.1.1 T ng quan v tr m b m L u Khê Hình 3.1: Tr m b m L u Khê Tr m b m L u Khê thu c h th ng th y l i sông Nhu ,làm nhi m v t Ph i k t h p tiêu cho 6γ0ha c a ... Lê Chí Nguy n Tên đ tài Lu n v n Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t l i đ m b o cung c p đ n ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê Tác gi xin cam đoan Lu n v n ... n thi t ph i có đ tài : Nghiên c u gi i pháp u n ch đ làm vi c c a h th ng tr m b m t n ng l i đ m b o cung c p đ n c ti t ki m ng tiêu th Áp d ng cho tr m b m L u Khê ” II.ăăM Că ệCHăVÀăPH...
 • 86
 • 109
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế tại trung tâm công trình đồng bằng ven biển và đê điều viện thủy công

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tư vấn thiết kế tại trung tâm công trình đồng bằng ven biển và đê điều  viện thủy công
... Nguyễn mạnh hùng Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm luận văn thạc sĩ vấn thiết kế trung tâm công trình đồng luận văn thạc sĩ ven biển đê điều - viện thủy công hà nội - 2014 ... t i Trung tõm cụng trỡnh ng b ng ven bi n v ng s n i u - Vi n Th y cụng 43 3.1.1 Gi i thi u v Vi n Th y cụng [10] 43 3.1.2 Gi i thi u v Trung tõm cụng trỡnh ng b ng ven bi ... n nõng cao ch t l TVTK t i Trung tõm cụng trỡnh ng s n ph m ng b ng ven bi n v i u - Vi n Th y cụng it ng v ph m vi nghiờn c u - it ng: Cụng tỏc TVTK, QLCL s n ph m TVTK, qu n tr t i Trung tõm...
 • 95
 • 146
 • 0

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cấp nước phục vụ đa mục tiêu của hệ thống thủy lợi nam thái bình dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cấp nước phục vụ đa mục tiêu của hệ thống thủy lợi nam thái bình dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng
... c v đa m c tiêu c a h th ng th y l i Nam Thái Bình ng c a Bi n đ i khí h u n c bi n dâng NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U i t ng nghiên c u: H th ng th y l i Nam Thái Bình t nh Thái Bình - Ph m vi nghiên ... Lu n v n Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh n ng c p n ph c v đa m c tiêu c a h th ng th y l i Nam Thái Bình d đ i khí h u n thu th p t ngu n th c t , t li u đ c, đ ng c a Bi n c bi n dâng Tác ... n đ nêu vi c “ Nghiên c u gi i pháp nâng cao kh n ng c p n c ph c v đa m c tiêu c a h th ng th y l i Nam Thái Bình d Bi n đ i khí h u n yêu c u n c hoàn thi n h th ng th y l i Nam Thái Bình ph...
 • 133
 • 124
 • 0

Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh đồng nai, để phát triển bền vững kinh tế xã hội của tỉnh

Nghiên cứu giải pháp phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh đồng nai, để phát triển bền vững kinh tế  xã hội của tỉnh
... đ n ng v i k ch b n n 2.4 Tình hình phân b tài nguyên n c 2.5 C s , nguyên t c phân b tài nguyên n 2.5.1 C s l a ch n ph ng pháp 2.5.2 Nguyên t c phân b tài nguyên n 2.5.3 Xác đ nh th t u tiên ... s phân tích, đánh giá tài nguyên n d ng tài nguyên n c m t t nh ng Nai, m c đích c - Nghiên c u tính toán cân b ng n c hi n tr đ nh t nh ng Nai th a n c hay thi u n c; - Tính toán phân b tài nguyên ... i pháp phân b tài nguyên n c 3.2.3 Tính toán cân b ng n c theo k ch b n 3.3 L a ch n gi i pháp th c hi n phân b tài nguyên n c m t t nh 3.3.1 Tiêu chí l a ch n gi i pháp phân b 3.3.2 Phân tích...
 • 125
 • 112
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp neo trong đất tăng cường ổn định mái dốc cửa hầm thủy lợi, thủy điện
... trỡnh u t Neo g m cú neo thụng th ng v neo ng su t tr c Trong ú neo ng su t tr rói h n Nguyờn lý tỏc d ng cụng ngh neo ng su t tr c cú ng d ng r ng c: Thụng qua cỏp neo, c n -28- neo ng su t ... c neo c n thi t u neo c thi t k dõy neo khụng h h ng, ch u l c n 80% c a dõy neo c tr ng v cho phộp l ch m t gúc 5% so v i tr c dõy neo - B u neo: l ph n ngm c a dõy neo vo t ỏ Chi u di neo ... neo b u neo khụng l n h n chi u dy b u neo B u neo c t o b ng cỏch khoan t v b m v a xi m ng ỏp l c cao l khoan L c bỏm dớnh gi a b u neo v t quanh b u neo t o s c ch u t i c a neo - Dõy neo: ...
 • 102
 • 69
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty cổ phần than đèo nai vinacominổn định màu sắc sản phẩmthực trạng nghiên cứu giá trị thặng dưnghiên cứu loại bỏ lưu huỳnhý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu các tác động của xu thế sáp nhập các công ty quốc tế đến thương mại thế giới và hội nhập kinh tế quốc tế của việt namnhững yếu tố làm dịch chuyển đường tổng cầu đường tổng cung có liên quan đến nghiên cứu lạm phátxác định tuổi bằng phương pháp dùng vảynhóm biện pháp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh bột cá để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu sang thị trường nhật bảnmột số biện pháp kỹ thuật áp dụng cho vườn trồng mớimột số biện pháp kỹ thuật áp dụng cho cải tạo vườn nhãn tạpnghiên cứu ảnh hưởng của các tham số và tập các tham số đến chất lượng hệ thống bằng thử nghiệm thực tếphương pháp dùng sóng âmmô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng áp dụng cho hoạt động bán hàngtính ổn định của nguồn vốn dài hạnnghiệm tạo việc làm cho thanh niên của tỉnh hà tĩnh có thể áp dụng cho tỉnh nam địnhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm