NGHIÊN cứu KHOA học và NÂNG CAO NĂNG lực đội NGŨ TRONG TRƯỜNG đại học PHỤC vụ đào tạo đáp ỨNG yêu cầu đổi mới HIỆN NAY

Bốn mươi năm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học sau đại họctrường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn

Bốn mươi năm nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo cán bộ lưu trữ bậc đại học và sau đại học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
... ciia 64 Khoa De' nang cao chlfl lupng nghien cQu khoa hpc, hien Khoa dang tap trung vao mot sd van de sau: - Thu nhdu Khoa luon xac dinh nghien cQu khoa hpc la mot hai nhiem vu co ban cua cae giang ... trQ hpc - Thu ha, Khoa chii truong thudng xuyen tri cae boat dpng seminar khoa hpc d cap bp mon va cap khoa de eac giang vien ed dieu kien trao ddi, Iranh luan nhQng van de khoa hpc, nang cao ... trinh nghien cUu khoa hoc cua Khoa Lich sCf Doi vdi nhung can bp da chuyen cong tac, chung toi chi thong ke cae cong trinh dope thuc hien thdi gian cong tac tai Bp mon trudc day va Khoa hien 61 da...
 • 8
 • 141
 • 0

Quản lý đào tạoTrường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay

Quản lý đào tạo ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay
... sở luận quản đào tạo trường đại học đáp ứng nhu cầu hội Chương 2: Thực trạng quản đào tạo Trường Đại học Nội vụ Nội đáp ứng nhu cầu hội Chương 3: Biện pháp quản đào tạo trường ... Nội đáp ứng nhu cầu hội .43 2.3 Thực trạng quản đào tạo trường Đại học Nội vụ Nội đáp ứng nhu cầu hội 48 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ 80 HÀ NỘI ... khảo sát thực trạng quản đào tạo trường Đại học Nội vụ Nội đáp ứng nhu cầu hội nay, đề xuất số biện pháp quản đào tạo trường Đại học Nội vụ Nội đáp ứng nhu cầu hội Khách thể đối...
 • 126
 • 111
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
... lao động chất lượng cao Định nghĩa nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trình độ đào tạo nguồn nhân lực: nguồn nhân lực chất lượng cao bao gồm người lao động qua đào tạo, người lao động đào tạo ... cách định nghĩa sau nguồn nhân lực chất lượng cao: Định nghĩa nguồn nhân lực chất lượng cao dựa hiệu quả, suất người lao động: Nguồn nhân lực chất lượng cao phận lực lượng lao động, có khả đáp ứng ... định ngưồn nhân lực chất lượng cao mức độ cụ thể Có thể bước đầu nêu tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao sau: Thứ nhất, nguồn nhân lực chất lượng cao phải lực lượng lao động có đạo...
 • 8
 • 274
 • 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GÓP PHẦN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... kiến cá nhân với mong muốn góp phần đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên trường Đại học, Cao đẳng vùng đồng sông Cửu Long, nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có đủ tri thức, lực, ... học, việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trường Đại học, Cao đẳng vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giải pháp để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng ĐBSCL Chúng ... thị trường định hướng XHCN Việt Nam, HN, tr.169 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần đào tạo 331 Định nghĩa nguồn nhân lực chất lượng cao dựa trình độ đào tạo nguồn nhân...
 • 10
 • 96
 • 0

HỢP tác GIỮA TRƯỜNG đại học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG của các KHOA CHUYÊN NGÀNH các DOANH NGHIỆP để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo đáp ỨNG yêu cầu xã hội

HỢP tác GIỮA TRƯỜNG đại học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG của các KHOA CHUYÊN NGÀNH và các DOANH NGHIỆP để NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo đáp ỨNG yêu cầu xã hội
... hợp nhà trường doanh nghiệp việc nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội; vai trò, trách nhiệm khoa chuyên ngành; giải pháp tăng cường mối quan hệ hợp tác khoa chuyên ngành doanh nghiệp ... doanh nghiệp để đào tạo đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu hội SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÃ HỘI Sự cần thiết ... gian qua cố gắng nỗ lực để trì mở rộng hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội Để đáp ứng yêu cầu ngày cao nghiệp đào tạo cần có giải pháp thực liệt để mối quan...
 • 10
 • 195
 • 0

Tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý đào tạo về quản lý kinh tế, kinh tế học quản trị kinh doanh ở việt nam trong hội nhập

Tăng cường nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý đào tạo về quản lý kinh tế, kinh tế học và quản trị kinh doanh ở việt nam trong hội nhập
... điểm nghiên cứu khoa học quản đào tạo kinh tế, quản quản trị kinh doanh • • • • • Chủ thể Khách thể Đối tượng Phạm vi Phương pháp Đặc điểm (tiếp) Nghiên cứu quản giáo dục Quản giáo ... lược Tạo động lực người dạy người học Tạo môi trường giáo dục Nâng cao chất lượng quản đào tạo Thực trạng nghiên cứu quản giáo dục kinh tế • Thực bước đầu nghiên cứu đổi chương trình, học ... phạm kinh tế non trẻ, đầu tư thiếu thỏa đáng • Chủ quan: Sự đánh giá xã hội chưa với vị trí, vai trò khoa học quản giáo dục kinh tế, thiếu chuyên ngành khoa học độc lập, nghiên cứu quản lý...
 • 10
 • 351
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Giải quyết việc làm cho lao động ở Hà Tĩnh hiện nay.." pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... việc làm cho 26.926 ngời, xuất lao động 4.405 ngời Những cố gắng Đảng nhân dân Tĩnh việc thực chơng trình giải việc làm xuất lao động đem lại kết đáng khích lệ Hàng vạn ngời đợc tạo việc làm ... tạo đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cho việc xuất lao động tìm kiếm việc làm khu công nghiệp nớc, Tĩnh cần phải mở rộng quy mô nâng cao chất lợng đào tạo nghề cho ngời lao động Để đẩy ... chiến lợc sở thực quán chủ trơng: "Tập trung sức tạo việc làm , khuyến khích thành phần kinh tế, công dân, nhà đầu t mở mang ngành nghề tạo việc làm cho ngời lao động" [4,tr.114], Tĩnh phải...
 • 6
 • 186
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " B­ước đầu tìm hiểu Nhịp điệu câu thơ mới bảy chữ." ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... loại nhịp câu thơ bảy chữ, bớc đầu có nhận xét nh sau: 2.3.1 Nh biết, nhịp điệu xơng sống thơ Bất kỳ khổ thơ có cấu trúc nhịp điệu định có tình trạng tuỳ hứng nhịp điệu Nhịp điệu câu thơ bảy chữ ... nhịp điệu câu thơ Nếu nh thơ thất ngôn truyền thống có hai loại nhịp 4/3 nhịp 3/4 câu thơ bảy chữ có đến 42 loại nhịp Nh vậy, nhịp điệu câu thơ bảy chữ vợt khỏi luật lệ cứng nhắc, khuôn sáo nhịp ... bàn nhịp điệu thơ bảy chữ phạm vi câu thơ T liệu khảo sát câu thơ bảy chữ Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Tố Hữu nhà thơ, thu thập câu thơ thơ bảy chữ không xen câu thuộc thể thơ...
 • 10
 • 172
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Giải pháp cho vấn đề thất nghiệp ở trung quốc hiện nay " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... phủ Trung Quốc không ngừng nghiên cứu, thảo luận đa giải pháp nhằm giải vấn đề thất nghiệp Chú trọng phát triển kinh tế phi công hữu Cùng với trình điều chỉnh kết cấu kinh tế cải cách doanh nghiệp ... Hoàng Thế Anh (2007) Đánh giá tinh hình xã hội Trung Quốc năm 2006 Báo cáo khoa học Viện Nghiên cứu Trung Quốc Tr 16 TS Đỗ Tiến Sâm (2006): Trung Quốc với việc thực kế hoạch năm lần X (2001-2005) ... VấN Đề THấT NGHIệP TRUNG QUốC HIệN NAY Chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ tập trung nhiều lao động Hiện số doanh nghiệp vừa nhỏ đăng ký hoạt động nớc triệu, chiếm 99% tổng số doanh nghiệp...
 • 12
 • 128
 • 0

Nghiên cứu dự án xây dựng hệ thống trang thiết bị đo lường cơ điện phục vụ đào tạo nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu dự án xây dựng hệ thống trang thiết bị đo lường cơ điện phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học
... Hiện trạng hệ thống đo lờng điện Hệ thống trang thiết bị đo lường khoa Điện Phòng thí nghiệm thực hành Điện tử Trang thiết bị đo lường Các thiết bị dụng cụ đo điện kiểu điện đo đại lượng I, ... Việc trang bị nâng cấp hệ thống trang thiết bị đo lờng điện nông nghiệp Khoa Điện đáp ứng đầy đủ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học nghiên cứu triển khai khoa Đáp ứng đợc công tác đo ... đợc trang bị: Thiết bị đo áp suất Thiết bị đo lu lợng Thiết bị đo vận tốc Một số thiết bị phục vụ cho công tác khảo nghiệm Máy nông nghiệp Có thể mô tả trạng trang thiết bị đo lờng khoa Điện...
 • 76
 • 134
 • 0

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội, đào tạo cán bộ trẻ về khoa học xã hội
... sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán trẻ khoa học hội 33 I.3 ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT CHO TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐÀO TẠO CÁN ... Khoa học hội, nghiên cứu khoa học hội đào tạo cán trẻ khoa học hội 15 I.1.2 Tổ chức nghiên cứu, đào tạo cán trẻ khoa học hội nước ta 25 I.2 ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ KỸ ... KỸ THUẬT CHO CÁC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO CÁN BỘ VỀ KHOA HỌC XÃ HỘI 29 I.2.1 sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo cán trẻ khoa học hội 29 I.2.2 Đầu...
 • 201
 • 353
 • 0

phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tây đô nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2014 2018

phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học tây đô nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2014 2018
... nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường giai đoạn 2014- 2018 Khách thể đối tượng nghiên cúu 3.1 Khách nghiên cím Công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây ... tác phát triển đội ngũ giảng viên - Chương 2: Thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Đô - Chương 3: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây ... khoa học thực tiễn, góp phần phát triển đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng đào tạo trường Mục đích nghiên cứu Đe xuất số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Đô nhằm nâng...
 • 97
 • 170
 • 0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua phát triển giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua phát triển giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay
... đáp ứng yêu cầu trên, nhiệm vụ trước mắt nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đường phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - đại hoá nay, nhiệm vụ vừa vừa lâu dài giáo dục ... định chất lượng nguồn nhân lực công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, vai trò định chất lượng nguồn nhân lực trình phát triển kinh tế - xã hội, mục đích cuối để khẳng định: phát triển giáo dục đào ... Đảns cho phát triển giáo dục - đào tạo thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá đất nước, nshị quvết nhấn mạnh tầm quan trọng thiết vếu giáo dục - ào tạo "Giáo dục - đào tạo với khoa học công nghệ nhân...
 • 77
 • 155
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIÊM PHỔI NẶNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... lỳc sinh % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 90 52 . 45 47 .55 10 < 250 0 gam >= 250 0 gam VP nỷg n 86 VP Hỡnh 2: S tr b VP nng v VP theo trng lng lỳc sinh tr cú trng lng lỳc sinh di 250 0 gam thỡ VP nng cú ... 46,42 43 74,14 VP 45 53 ,58 15 25, 86 Tng s 84 100 58 100 tr khụng SDD t l b VP nng l 46,42%, cú kốm SDD va v nng thỡ t l VP nng tng rừ rt 74,14%, cú ý ngha thng kờ vi p < 0,01 87 3 .5 Tỡnh trng tiờm ... Y T, tr .56 - 65 Nguyn Vit C, Bựi c Dng (2000), Tỡnh hỡnh s dng dch v y t c s v kh nng tip cn ca tr em vi chng trỡnh NKHHCT, Hi ngh tng kt chng trỡnh ARI, B Y T, H Ni Nguyn Tin Dng (19 95) , Mt s...
 • 24
 • 480
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý luận xây dựng và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngthực trạng thị trường lao động qua đào tạo nghề và việc phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao độngphương pháp nghiên cứu khoa học của vũ cao đàmbài giảng nghiên cứu khoa học của vũ cao đàmgiáo trình nghiên cứu khoa học của vũ cao đàmkhóa luận biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường tiểu học ngô sỹ liên nhằm đáp ứng yêu cầu trường tiểu học trọng điểm trong tình hình mớiđề tài nghiên cứu khoa học giáo dục đạo đứcthường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngoại ngữ tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dụcquản lý và sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học phục vụ đào tạo nghề hiệu quả hơntính phức tạp trong việc thiết kế và thực thi các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của học viênnhững giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường đại học công nghệ đại học quốc gia hà nội đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nayphụ lục 2 nội dung đầu tư các phòng học phục vụ đào tạo bồi dưỡng cbccvcbáo cáo nghiên cứu khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên ngành sư phạm các trường đại học cao đẳngthực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học huế pptthực trạng nguyên nhân và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cống tác nghiên cứu khoa họcTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2giáo án tháng 9 2017 (1) (2)báo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 20181000 Quick Writing IdeasTổng hợp trắc nghiệm số phứcGiáo trình lý thuyết mầuGiáo án công nghệ 6KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin họcTai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_01Nghiên cứu giải phẫu vạt mạch xuyên động mạch bắp chân trong và ứng dụng trong tạo hình khuyết hổng phần mềm국어1권Co che di truyen va bien di phan tuUng dung di truyen hoc